LPC250/2008
ID intern unic:  330052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 250
din  04.12.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit
Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232     art Nr : 842
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art.530), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de salariat al societăţii de audit sau de auditor întreprinzător individual."
    2. La articolul 20 alineatul (5), cuvintele ", al auditorului companiilor de asigurare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare" se substituie prin cuvintele "şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară".
    3. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 28. Licenţierea activităţii de audit
    (1) Licenţierea activităţii de audit se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Pentru desfăşurarea activităţii de audit se stabilesc următoarele condiţii de licenţiere:
    a) corespunderea societăţii de audit şi a auditorului întreprinzător individual prevederilor art.5;
    b) prestarea de către societatea de audit şi de către auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, doar a serviciilor prevăzute la art.6.
    (3) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi copiile de pe certificatele de calificare ale auditorilor fondatori şi/sau ale auditorilor angajaţi ai societăţii de audit, sau, după caz, ale auditorului întreprinzător individual.
    (4) Suplimentar la temeiurile stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit se retrage şi în cazurile în care societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual:
    a) efectuează o altă activitate de întreprinzător concomitent cu cea de audit, cu excepţia activităţilor permise de prezenta lege;
    b) nu corespunde prevederilor art.5;
    c) a comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizie a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit;
    d) a încălcat prevederile art.11 alin.(4)."
    4. La articolul 29 alineatul (5), sintagma "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" se substituie prin sintagma "Comisia Naţională a Pieţei Financiare".
    5. La articolul 32 alineatul (1), textul "2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, cîte un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii" se substituie prin textul "cîte 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei".
    6. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Consiliul este condus de preşedinte, ales de membrii Consiliului prin vot secret din rîndul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare care sînt membri ai Consiliului."
    7. La articolul 34 alineatul (2), cuvîntul "şi" se substituie prin cuvîntul "sau".
    8. Articolul 38:
    la alineatul (4), cuvintele "pentru participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare" se substituie prin cuvintele "participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară", iar sintagma "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" se substituie prin sintagma "Comisia Naţională a Pieţei Financiare";
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    "(5) Licenţele pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a bunurilor imobile eliberate societăţilor de audit de către Camera de Licenţiere pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 78-XVI din 10 aprilie 2008 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit rămîn valabile pentru întreaga lor perioadă de valabilitate."

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Maria POSTOICO

    Nr.250-XVI. Chişinău, 4 decembrie 2008.