LPC279/2008
ID intern unic:  330189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din  18.12.2008
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2008 nr.268-XVI din 7 decembrie 2007
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 880
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 nr.268-XVI din 7 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203–206, art.792) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 se aprobă:
    la venituri – în sumă de 2693561,7 mii lei,
    la cheltuieli – în sumă de 2693561,7 mii lei."
    2. Anexele nr.1 şi 2 vor avea următorul cuprin

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr.279-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.
"Anexa nr.1

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2008
 
                                                                                                     -mii lei-
 
I. Venituri, total
2693561,7  
         inclusiv:
 

1. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în mărime procentuală

1129000,0

2. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele fizice cu domiciliul în Republica Moldova

38029,6  
 
- mii lei -

3. Alte venituri

49332,1

4. Transferuri de la bugetul de stat

1477200,0
 
 
II. Cheltuieli, total
2693561,7
         inclusiv:
 

 1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)

2555272,6

 2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

53871,2

 3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de asigurare)

53871,2 
 4. Cheltuieli administrative
30546,7
Anexa nr.2
 

Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală,

fundamentate pe programe şi performanţe

                                                                                         - mii lei -

Denumirea
programului/subprogramului
Obiectivul/scopul
programului
Costul
1
2
3

 I. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total

Îmbunătăţirea acordării serviciilor medicale persoanelor asigurate în volumul prevăzut de Programul unic

2555272,6
         inclusiv:
 
 
1. Asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească
 
236545,5
2. Asistenţă medicală primară
 
781738,4
3. Asistenţă medicală specializată de ambulator
 
190088,5
4. Asistenţă medicală spitalicească
 
1280187,4
5. Servicii medicale de înaltă performanţă
 
63962,8
6. Îngrijiri medicale la domiciliu
 
2750,0
 
 
 
 II. Fondul de rezervă, total

Asigurarea funcţionării stabile a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

53871,
 
 
 
 
- mii lei -
Denumirea
programului/subprogramului
Obiectivul/scopul
programului
Costul
1
2
3
 
 
 
      inclusiv:
 
 

1. Acoperirea cheltuielilor suplimen-tare pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de legislaţie

 
31177,1

2. Asistenţă medicală persoanelor neasigurate în volumul prevăzut de legislaţie

 
22694,1
 
 
 
III. Fondul măsurilor de profilaxie, total
Reducerea nivelului de îmbolnăvire
53871,
      inclusiv:
 
 

1. Realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, efectuarea examinărilor profilactice şi promovarea modului sănătos de viaţă

 
27998,6
2. Alte activităţi de profilaxie
 
25872,6
 
 
 

IV. Administrarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Eficientizarea managementului asigurării obligatorii de asistenţă medicală

30546,7".