LPM306/2008
ID intern unic:  330648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 306
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 77
    MODIFICAT
   
LP154 din 05.07.12, MO190-192/14.09.12 art.636; în vigoare 14.12.12
    RMO49-50/06.03.09 pag.10

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – În anexa nr.1 la Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, poziţia „judecători asistenţi” se exclude.
    Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, cuvintele „şi judecătorii asistenţi ai Curţii Supreme de Justiţie” se exclud.
    2. La articolul 16 alineatul (1), propoziţia: „Această obligaţie nu se referă la judecătorul de instrucţie.” se exclude.
    3. La articolul 241, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi se detaşează pe durata exercitării mandatului de membru al consiliului.”
    4. Articolul 25:
    la alineatul (1), litera m) se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În caz de deces al judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii declară funcţia vacantă.”
    Art.III. – Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.196–199, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se exclude.
    2. Articolul 7 alineatul (1):
    la litera d), cuvintele „al judecătorilor asistenţi,” se exclud;
    la litera h), cuvintele „şi de judecători asistenţi” se exclud.
    3. Articolul 8 alineatul (1):
    litera d) se exclude;
    la litera e), cuvintele „sau judecătorii asistenţi” se exclud.
    4. Capitolul IV se exclude.
    5. La articolele 221 şi 23, cuvintele „ , condusă de un judecător asistent,” se exclud.
    6. La articolul 28 alineatul (2), cuvintele „şi judecătorii asistenţi se îmbracă în mantii de culoare respectiv bordo şi neagră” se substituie prin cuvintele „se îmbracă în mantii de culoare bordo”.
    7. În anexă, poziţia „Judecători asistenţi” se exclude.
    Art.IV. – Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186–188, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători şi profesori titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei, Procurorul General care sînt membri de drept.”
    aliniatul (3) se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Cinci membri din rîndul judecătorilor sînt aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor din Republica Moldova. Patru membri se aleg de Parlament din rîndul profesorilor titulari, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi în Parlament.”
    la alineatul (5):
    la subalineatul unu, cuvîntul „şapte” se substituie prin cuvîntul „cinci”;
    subalineatul cinci va avea următorul cuprins:
    „Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata exercitării mandatului de membru al consiliului.”
    articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia membrilor de drept, nu pot exercita o altă activitate remunerată decît didactică şi ştiinţifică.
    (7) La alegerea în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele care ocupă funcţii administrative se eliberează din funcţie.”
    2. Articolul 5:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales prin vot secret, pe durata mandatului, cu votul majorităţii membrilor consiliului şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă.”
    la alineatul (3), textul „persoanele specificate la art.3 alin.(3)” se substituie prin textul „membrii de drept specificaţi la art.3 alin.(2)”.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (3), prima propoziţie se completează în final cu textul „şi se înregistrează prin utilizarea mijloacelor video sau audio ori se consemnează în stenogramă, care se plasează pe pagina web a consiliului”;
    la alineatul (5), după cuvintele „la şedinţă” se introduc cuvintele „a reprezentanţilor mass-media, precum şi”.
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Consiliul Superior al Magistraturii va crea condiţii şi va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea participării reprezentanţilor mass-media la şedinţele sale.”
    4. La articolul 16 alineatul (3), după cuvintele „ordinea de zi” se introduc cuvintele „ , proiectele hotărîrilor ce urmează a fi adoptate şi materialele justificative ale acestora”, iar în finalul alineatului se introduc cuvintele „ , şi se plasează pe pagina web a consiliului”.
    5. La articolul 19, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „cu votul a două treimi din membrii săi”.
    6. La articolul 24, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4)”.
    7. La articolul 27 alineatul (9), textul „400 de lei” se substituie prin textul „50% din salariul membrilor consiliului din rîndul judecătorilor, cu excepţia persoanei alese în calitate de preşedinte al consiliului”.
    [Art.V abrogat prin LP154 din 05.07.12, MO190-192/14.09.12 art.636; în vigoare 14.12.12]
    Art.VI. – Legea nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182–185, art.751), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Colegiul disciplinar activează în următoarea componenţă:
    a) doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, doi judecători de la curţile de apel şi un judecător de la judecătorii;
    b) cinci profesori titulari.”
    la alineatul (3), cuvintele „ din rîndul membrilor acestuia” se exclud, iar după prima propoziţie se introduce propoziţia: „Preşedintele colegiului disciplinar este ales din numărul profesorilor titulari.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Membrii colegiului  disciplinar îşi exercită împuternicirile pe baze obşteşti, cu menţinerea salariului la locul de muncă.”
    2. La articolul 3:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Membrii colegiului disciplinar din numărul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi judecătoriilor sînt aleşi prin vot deschis sau secret la adunările judecătorilor din instanţele judecătoreşti respective, convocate de Consiliul Superior al Magistraturii.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Doi membri ai colegiului disciplinar din numărul profesorilor titulari sînt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, iar trei – de ministrul justiţiei.”
    [Art.VI pct.2, al.(4) modificat prin RMO49-50/06.03.09 pag.10]
    3. Articolul 4:
     alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care persoana aleasă sau numită în calitate de membru al colegiului disciplinar nu mai exercită funcţia specificată la art.2 alin.(1), organul care a ales-o sau a numit-o va asigura alegerea sau numirea unui nou membru în termen de 45 de zile.”
     la alineatul (2), după cuvîntul „Alegerea” se introduc cuvintele „sau numirea”, iar cuvintele „în termen de o lună de la data vacanţei,” se exclud.
    Art.VII. – Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126–127, art.1001), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22:
    alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) refuzului repetat, nemotivat, de a acorda asistenţă juridică garantată de stat la solicitarea oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;”
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Pentru cazul prevăzut la alin.(1) lit.b1), licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage de Ministerul Justiţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi după consultarea opiniei Comisiei pentru etică şi disciplină.”
    2. La articolul 46, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) să acorde asistenţă juridică garantată de stat în volumul solicitat de oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;”.
    Art.VIII. – Anexele nr. 3 şi nr. 4 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr.3 compartimentul „Curtea Supremă de Justiţie”, poziţiile „Prim judecător-asistent” şi „Judecător-asistent” se exclud.
    2. La anexa nr.4, textul „de 400 de lei” din notă se substituie prin textul „în mărime de 50% din salariul judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, cu excepţia persoanei aleasă în calitate de preşedinte al consiliului”.
    Art.IX. – Legea nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157–160, art.614) se completează cu articolul 311 cu următorul cuprins:
    „Articolul 311. Avocatul desemnat de oficiul teritorial
    (1) În cazul în care în circumscripţia unei judecătorii nu activează avocaţi înscrişi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere sau cei înscrişi nu pot răspunde solicitării, oficiul teritorial desemnează din oficiu un avocat din rîndul celor care nu sînt înscrişi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere, al cărui birou îşi are sediul în raza de activitate a oficiului teritorial respectiv.
    (2) Avocatul desemnat în condiţiile alin.(1) este obligat să acorde asistenţă juridică calificată în volumul solicitat, dar care nu poate depăşi 120 de ore pe an, beneficiind de remunerare în aceleaşi condiţii ca şi avocaţii care acordă asistenţă juridică la cerere.”
    Art.X. – Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Persoana aleasă în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în condiţiile Legii nr.174-XVI din 22 iulie 2005 îşi exercită atribuţiile pînă la expirarea mandatului.
     (2) În cazul apariţiei unei vacanţe în componenţa Consiliului Superior al Magistraturii ales în condiţiile Legii nr.174-XVI din 22 iulie 2005, ea va fi suplinită conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Prevederile privind detaşarea obligatorie a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii şi cele ce se referă la incompatibilităţi se vor aplica persoanelor alese după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (4) Noua componenţă a colegiului disciplinar şi cea a colegiului de calificare vor fi alese sau numite conform prevederilor prezentei legi începînd cu 30 noiembrie 2009.
    (5) Guvernul:
    - va asigura implementarea prevederilor ce ţin de finanţarea, asigurarea materială şi tehnică a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii după crearea condiţiilor respective, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2010;
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.306-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.