HGC96/2009
ID intern unic:  330662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  06.02.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 129
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 “Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (se anexează).
       
    PRIM-MINISTRU                                        Zinaida GRECEANÎI
 
    Contrasemnează: 
    Viceprim-ministru                                          Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                         Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 96. Chişinău, 6 februarie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 96
din 6 februarie 2009

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000
    Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 “Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    la punctul 4, după cuvintele “achitarea parţială a serviciilor medicale” se introduc cuvintele “ , pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale”;
    la punctul 8, după cuvîntul “accidente” se introduc cuvintele “ , deces al rudelor peste hotarele republicii”;
    la punctul 11, după litera c) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “În cazul solicitării ajutorului material pentru compensarea cheltuielilor suportate la transportarea corpurilor neînsufleţite ale cetăţenilor republicii decedaţi peste hotare, titularul ajutorului material este obligat să prezinte şi documentele oficiale ce confirmă decesul rudei peste hotarele republicii, efectuarea transportării şi înmormîntării la baştină, precum şi documentele ce confirmă suma cheltuielilor suportate în acest scop.”;
    la punctul 20, textul “nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995” se substituie prin textul “nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007”;
    2) la punctul 18 din anexa nr. 4 cuvintele “şefii adjuncţi ai” se substituie prin cuvîntul “reprezentanţii”, iar cuvintele “ , responsabili pentru teritoriul administrat” se substituie prin cuvintele “ale Ministerului Administraţiei Publice Locale”.