HANREA314/2008
ID intern unic:  330672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 314
din  04.12.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
furnizarea şi utilizarea energiei electrice
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 104     Data intrarii in vigoare : 13.02.2009
    Abrogată prin HANRE393 din 15.12.10, MO59-62/15.04.11 art.308

    Întru reglementarea raporturilor juridice dintre furnizori, unităţile de distribuţie sau unitatea transportatoare şi consumatorii de energie electrică cu privire la racordarea la reţeaua electrică, contractarea, furnizarea şi plata energiei electrice, prestarea serviciilor auxiliare consumatorilor de către unitatea de distribuţie/transportatoare şi furnizor, precum şi referitor la utilizarea energiei electrice de către consumatori, în temeiul prevederilor articolelor 5; 6; 7; 11 şi 31 din Legea cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 679), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL al AGENŢIEI
    NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE
    ÎN ENERGETICĂ                                                             Vitalie Iurcu
    Director                                                                              Nicolae Triboi
    Director                                                                              Anatol Burlacov

    Nr. 314. Chişinău, 4 decembrie 2008.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 314 din 04 decembrie 2008

REGULAMENTUL
pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul are ca scop reglementarea relaţiilor dintre furnizor, unitatea de distribuţie sau unitatea transportatoare şi consumator privind racordarea la reţeaua electrică, contractarea, furnizarea şi plata energiei electrice, precum şi utilizarea energiei electrice de către consumatori.
    2. Regulamentul se aplică la încheierea contractelor de furnizare şi utilizare a energiei electrice, proiectarea, montarea, recepţionarea, racordarea la reţea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor.
    3. Prevederile Regulamentului se extind integral şi asupra instalaţiilor provizorii.
    4. În sensul Regulamentului, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    Aviz de deconectare - comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţie, expediată consumatorului de către furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei sale de utilizare de la reţeaua electrică.
    Aviz de racordare - aviz în scris, eliberat de către unitatea de distribuţie/transportatoare solicitantului, în care se indică condiţiile tehnice optime şi lucrările obligatorii pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie/transportatoare.
    Control al echipamentului de măsurare – acţiuni ale furnizorului de energie electrică (unităţii de distribuţie/transportatoare) efectuate cu / sau fără utilizarea aparatelor speciale în scopul stabilirii funcţionării normale a echipamentului de măsurare, intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, inclusiv constatarea integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate.
    Deconectare - desfacerea legăturii dintre reţeaua electrică a unităţii de distribuţie/transportatoare şi instalaţia de utilizare a consumatorului prin intermediul aparatelor de comutaţie sau prin decuplarea conductoarelor sau cablurilor de la reţeaua electrică.
    Electrician autorizat - persoană fizică care a obţinut autorizarea de a dirija, a executa şi a verifica lucrări asupra instalaţiilor electrice şi de a întocmi documentaţia aferentă acestor lucrări. Autorizarea se efectuează de organul supravegherii energetice de stat în conformitate cu atribuţiile prevăzute în Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 420/11.05.1999.
    Factură eronată – factura pentru plata energiei electrice în care furnizorul a indicat valori incorecte (greşite) a contravalorii energiei electrice, a tarifului sau a cantităţii de energie electrică, calculată în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată.
    Instalaţie de racordare - instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului.
    Instalaţie de compensare - ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, destinate pentru compensarea puterii reactive.
    Instalaţie provizorie - instalaţie de utilizare amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care, însă, nu depăşeşte un an.
    Întrerupere neprogramată a furnizării energiei electrice - suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor, cauzată de accidente în reţeaua electrică, fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică.
    Întrerupere programată a furnizării energi electrice - suspendare temporară a furnizării energiei electrice fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică în scopul efectuării unor lucrări de exploatare şi/sau reparaţii planificate de către unitatea de distribuţie cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor.
    Loc de consum - amplasament al instalaţiilor de utilizare ale consumatorului, inclusiv al instalaţiilor subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică recepţionată prin unul sau mai multe puncte de delimitare.
    Locuri de uz comun - coridoarele, casa scării, ascensorul, loggiile din blocul de locuit, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile comune, sălile de festivităţi, alte spaţii, unde energia electrică este consumată pentru satisfacerea necesităţilor comune ale locatarilor din blocul de locuit.
    Putere contractată - puterea electrică pe care consumatorul are dreptul să o consume din reţeaua electrică, la un loc de consum, convenită de părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Puterea contractată se determină ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) produs dintre tensiune (U) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului sau produs dintre tensiune şi curentul nominal al aparatului de comutaţie, selectîndu-se valoarea cea mai mică.
    Puterea consumată în orele de vîrf ale curbei de sarcină - cea mai mare putere cu durata de înregistrare continuă de cel puţin 30 minute, pe care consumatorul este în drept să o consume din reţeaua electrică în orele de vîrf ale curbei de sarcină a reţelei de distribuţie/transport, convenită între părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
    Putere minimă de avarie - putere strict necesară consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului şi a personalului.
    Putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor a căror funcţionare este impusă de procesul tehnologic în scopul evitării unor pierderi de producţie irecuperabile.
    Reţea internă - sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutaţie şi alte instalaţii care asigură distribuţia energiei electrice în blocul de locuit de la bornele de intrare pînă la aparatul de comutaţie, instalat la fiecare apartament din blocul de locuit.
    Situaţie de avarie în sistemul electroenergetic – situaţie în care, din cauza avarierii unor instalaţii şi utilaje electroenergetice sau dezechilibrării balanţei de producere şi consum al energiei şi puterii electrice, nu pot fi menţinuţi în limite admisibile, parametrii de funcţionare a sistemului electroenergetic.
    Violarea sigiliului - falsificarea sigiliului; lipsa sigiliului; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului.
    5. Furnizorul/unitatea de distribuţie este responsabil(ă) de furnizarea continuă a energiei electrice consumatorilor în conformitate cu categoria receptorilor de energie electrică, potrivit gradului de fiabilitate a furnizării energiei electrice stabilit în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice şi Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 292 din 23 iunie 2008.
    În acest scop, el este obligat să întreţină în stare bună de funcţionare reţelele electrice ce-i aparţin, precum şi reţelele electrice de întreţinerea cărora este responsabil conform prevederilor Regulamentului, să efectueze exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele documentelor normative obligatorii şi să asigure securitatea cetăţenilor şi a animalelor.
    6. Furnizarea energiei electrice se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumator şi furnizor.
    7. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile Regulamentului se extind asupra fiecărui loc de consum luat aparte ce aparţine consumatorului.
    8. În cazul blocurilor de locuit sau al căminelor, fiecare apartament sau încăpere de locuit din cămin este considerată loc de consum separat. Blocul de locuit sau căminul este considerat un loc de consum separat în cazul în care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor, a asociaţiilor de proprietari de locuinţe privatizate şi a asociaţiilor de coproprietari ai condominiului în fondul locativ.
    9. Posesorii/proprietarii de apartamente, încăperi de locuit în cămine sau de case individuale care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizorul, dar ai căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie sau care efectuează plata energiei electrice în baza facturilor emise de furnizor, la momentul intrării în vigoare a Regulamentului, sînt consideraţi consumatori casnici.
    10. Consumatorul este în drept să transmită energia electrică unui subconsumator, numai cu acordul prealabil în scris al furnizorului şi în baza contractului încheiat cu subconsumatorul, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului.
    11. Raporturile juridice dintre consumator şi subconsumator încetează concomitent cu rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumator, precum şi în cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către subconsumator.
    12. Nu este considerată furnizare alimentarea cu energie electrică a unui subconsumator de către un consumator în limitele locului de consum.
    Furnizorul nu are dreptul să se implice în raporturile dintre consumator şi subconsumatorii acestuia după încheierea contractului între ei.
    13. În cazul în care consumatorul livrează energie electrică subconsumatorului, puterea contractată a consumatorului include şi puterea consumată de către subconsumator.
    14. Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare de la adresarea consumatorului, să dea acordul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de către consumator subconsumatorului, în cazul în care consumatorul nu are datorii pentru energia electrică consumată şi dacă subconsumatorul nu este un fost consumator al furnizorului care are datorii faţă de furnizor pentru energia electrică consumată.
    15. În funcţie de puterea contractată, există următoarele categorii de consumatori:
    a) mici consumatori - cu putere contractată care nu depăşeşte 100 kW inclusiv;
    b) mari consumatori - cu putere contractată care depăşeşte 100 kW.
    16. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la clemele de ieşire din aparatul de comutaţie instalat după echipamentul de măsurare sau pînă la clemele de ieşire ale echipamentului de măsurare, dacă aparatul de comutaţie lipseşte. În cazul schimbării de către furnizor a locului amplasării echipamentelor de măsurare din blocurile cu multe apartamente, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la aparatul de comutaţie instalat conform proiectului iniţial.
    Pentru consumatorii noncasnici, furnizorul este responsabil de fiabilitatea furnizării energiei electrice pînă la punctul de delimitare.
    Gestionarul fondului locativ este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare a energiei electrice utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, precum şi pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor electrice ce servesc la alimentarea cu energie electrică a locurilor de uz comun şi a ascensoarelor.
    17. Unitatea de distribuţie este responsabilă de exploatarea şi întreţinerea reţelelor interne din blocul de locuit prin intermediul cărora sînt alimentaţi consumatorii deţinători de apartamente/odăi din aceste blocuri. Cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea reţelelor interne se includ în tariful de furnizare a energiei electrice livrată consumatorilor.
    18. Furnizorul/unitatea de distribuţie este obligat(ă) să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau înlăturarea neîntîrziată a defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile proprii, precum şi din instalaţiile pe care le întreţine şi le deserveşte.
    19. Orice racordare sau reconectare la reţeaua electrică care creează condiţii pentru consumul energiei electrice din reţea este efectuată în exclusivitate de către furnizor, în prezenţa consumatorului.
    20. Lucrările de proiectare, montare şi recepţionare a instalaţiei de utilizare ce-i aparţine consumatorului, precum şi cele de extindere sau modificare a acesteia se efectuează conform documentelor normative obligatorii, cheltuielile fiind suportate integral de către consumator.
    21. Consumatorul este responsabil de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de utilizare care îi aparţine, precum şi de respectarea regulilor tehnicii securităţii la exploatarea acestei instalaţii. În acest scop, consumatorul este obligat să posede cunoştinţele necesare privind normele de utilizare a energiei electrice şi tehnica securităţii.
    22. În cazul în care furnizorul utilizează instalaţiile electrice ale unui consumator în scopul furnizării energiei electrice altor consumatori, furnizorul încheie cu consumatorul proprietar al instalaţiilor electrice respective un contract de locaţiune a instalaţiilor sau un contract de tranzitare a energiei electrice.
Capitolul II
CONTRACTAREA ENERGIEI ELECTRICE
    23. Orice persoană fizică sau juridică, a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua electrică sau care a depus cerere de racordare la reţeaua electrică şi a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de racordare, are dreptul să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu solicitantul, întocmind actul de dare în exploatare a echipamentului de măsurare în două exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă), semnat de părţile contractante, neadmiţînd discriminarea solicitantului sub nici o formă.
    24. Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice, solicitantul/potenţialul consumator casnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele documente:
    a) cererea (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor);
    b) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care solicitantul nu posedă astfel de documente, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice;
    c) actul de identitate.
    25. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice solicitantul/potenţialul consumator noncasnic este obligat să prezinte următoarele documente:
    a) cererea de încheiere a contractului care conţine denumirea, adresa, telefonul, faxul întreprinderii sau instituţiei;
    b) certificatul de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile;
    c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă (arendă) asupra imobilului care face obiectul locului de consum.
    26. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice şi cu solicitantul care deţine imobil în baza altui drept decît cel de proprietate, cu consemnarea în contract a condiţiei de plată preventivă a consumului de energie electrică.
    27. Contractul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici va conţine în mod imperativ clauzele obligatorii specificate în Anexa nr.1 la Regulament.
    Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor noncasnici va conţine în mod imperativ clauzele obligatorii specificate în Anexa nr.2 la Regulament.
    28. La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenţi sau pentru locurile de consum care nu sînt deconectate de la reţeaua electrică, furnizorul este obligat să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi al schemei de conectare a echipamentului de măsurare, întocmind actele respective conform prevederilor Regulamentului, iar în cazul echipamentelor de măsurare monofazate - indicînd suplimentar la care bornă este conectat conductorul de fază.
    29. Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indică în factura de plată, transmisă consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
    30. Furnizorul încheie cu consumatorul noncasnic un singur contract pentru mai multe locuri de consum cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Furnizorul este obligat să indice în factura de plată transmisă consumatorului noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
    31. Locurile de uz comun din blocul de locuit cu multe apartamente sînt considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul încheie contract de furnizare cu proprietarul sau gestionarul blocului de locuit (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţia de coproprietari în condominiu).
    32. Termenul pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un solicitant/ potenţial consumator casnic, este de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar cu un solicitant/potenţial consumator noncasnic - de cel mult 5 zile lucrătoare.
    Solicitarea va fi satisfăcută în termenele menţionate numai dacă, la data depunerii acesteia, instalaţia de utilizare ce-i aparţine solicitantului este admisă în exploatare.
    Termenul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice cu un consumator, care are instalaţia de utilizare racordată la reţeaua electrică, este de 15 zile calendaristice.
    33. Furnizorul este în drept să refuze încheierea contractului cu solicitantul în cazul în care solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie contractul în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea furnizorului.
    Solicitantul are dreptul să conteste la Agenţie refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice.
    La soluţionarea neînţelegerilor dintre solicitant şi furnizor cu privire la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
    34. Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, este în drept să ceară suspendarea acţiunii contractului şi sistarea temporară a furnizării energiei electrice, prin deconectarea de la reţeaua electrică, pentru o perioadă de timp de cel puţin o lună.
    Cererea respectivă se depune la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la data suspendării acţiunii contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de furnizare a energiei electrice prevede altceva.     Furnizorul va accepta solicitarea, iar consumatorul va achita integral plata pentru energia electrică consumată pînă la data sistării.
    35. Furnizorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumator cel tîrziu pînă la data rezilierii contractului.
    36. Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, care a înstrăinat un imobil, este obligat să achite integral plata, datoriile şi penalităţile, în caz dacă există, pentru energia electrică consumată şi să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv.
    37. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut în mod legal un imobil, ce nu a fost deconectat de la reţeaua electrică, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice înainte de a se instala în imobilul obţinut. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum, preîntîmpinînd persoana în cauză prin aviz de deconectare. Furnizorul este, totodată, în drept, să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul de energie electrică şi/sau pentru consumul neînregistrat sau înregistrat incomplet de energie electrică (dacă acesta există), din momentul dobîndirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.
    38. Furnizorul va deconecta locul de consum în ziua rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice pentru acest loc de consum.
    39. În cazul decesului consumatorului casnic, pînă la stabilirea moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, pretendentul sau unul din pretendenţii la moştenire sînt obligaţi să achite plata pentru consumul de energie electrică. Dacă pretendentul(ţii) la moştenire nu îndeplineşte(esc) această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţia de utilizare a persoanei decedate.
    40. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor al imobilului persoanei decedate, furnizorul solicită moştenitorului achitarea datoriilor existente pentru consumul de energie electrică şi încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective sau să încheie contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua electrică, conform pct. 122. lit. d) şi e).
    41. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică, iar unul dintre ei încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce a aparţinut persoanei decedate.
    42. În procesul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în situaţiile stipulate la punctele 37., 39., 40. şi 41. din Regulament, furnizorul nu-i va elibera noului consumator avizul de racordare, însă consumatorul noncasnic este obligat să efectueze verificarea metrologică a echipamentului de măsurare.
    43. În cazul schimbării denumirii persoanei juridice, consumator de energie electrică, furnizorul (unitatea de distribuţie) nu eliberează un nou aviz de racordare, însă persoana juridică este obligată să prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei electrice.
    44. În cazul schimbării destinaţiei spaţiului locativ, deţinătorul imobilului este obligat să solicite furnizorului încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ în alte scopuri, consumatorul este obligat să instaleze echipament de măsurare separat pentru evidenţa volumului de energie electrică consumat în această parte a imobilului. În cazul nerespectării de către consumator a acestor obligaţii, furnizorul este în drept să deconecteze locul de consum respectiv după 10 zile calendaristice de la data preîntîmpinării consumatorului prin aviz de deconectare.
    45. Modificarea puterii contractate poate fi solicitată de consumator în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea perioadei pentru care este solicitată modificarea.
Furnizorul este obligat să răspundă la solicitarea de modificare a puterii contractate în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la momentul primirii solicitării respective.
    46. Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat cu consumatorul pentru o perioadă nedeterminată, este considerat valabil pînă la solicitarea de reziliere a contractului, depusă în scris de consumator sau pînă la rezilierea contractului de către furnizor, în conformitate cu clauzele contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul va preîntîmpina consumatorul despre rezilierea unilaterală a contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de efectuarea acestei acţiuni.
    47. La contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate cu marii consumatori noncasnici se anexează în mod obligatoriu următoarele:
    a) actul care stabileşte punctul de delimitare;
    b) schema electrică a instalaţiei de utilizare ce-i aparţine consumatorului, cu indicarea punctelor de delimitare şi a echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică;
    c) procesul-verbal de corelare a mărimilor de reglaj ale instalaţiilor de protecţie şi de automatizare ale consumatorului cu cele din instalaţiile unităţii de distribuţie;
    d) puterea contractată, puterea consumată în orele de vîrf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricţiilor în furnizarea energiei electrice, programul de activitate al consumatorului noncasnic.
    48. În cazul deconectării instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua electrică, conform pct. 122 şi pct. 129, furnizorul suspendă acţiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care a fost deconectat şi nu a solicitat reconectarea la reţeaua electrică, furnizorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.
    49. Toate contractele de furnizare a energiei electrice aflate în derulare la data adoptării Regulamentului rămîn valabile pînă cînd una din părţi nu va solicita rezilierea sau încheierea unui nou contract.
    50. Se interzice furnizorului să ceară careva plăţi de la consumator (solicitant) pentru încheierea, prelungirea sau suspendarea acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice.
Capitolul III
Drepturile şi obligaţiile părţilor
    51. Drepturile consumatorului
    Consumatorul are următoarele drepturi de care beneficiază indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
    a) la furnizarea continuă a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi de standardul naţional GOST 13109;
    b) la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    c) la repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor drept rezultat al furnizării energiei electrice la parametri de calitate care nu corespund standardului naţional GOST 13109 şi încălcării prevederilor contractului;
    d) la înlăturarea de către furnizor a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit, conform solicitării consumatorului;
    e) la suspendarea acţiunii contractului şi la sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mică de o lună;
    f) la prelungirea sau rezilierea contractului pentru furnizarea energiei electrice;
    g) să fie prezent la citirea, controlul, verificarea şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
    h) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice;
    i) să aibă acces la echipamentul de măsurare, care este instalat pe proprietatea furnizorului/unităţii de distribuţie;
    j) la eliberarea de către unitatea de distribuţie a unui nou aviz de racordare, în cazul majorării puterii contractate;
    k) la despăgubiri din partea unităţii de distribuţie/furnizorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.
    52. Obligaţiile consumatorului
    Consumatorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
    a) să utilizeze energia electrică în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
    b) să consume energie electrică numai prin receptoarele omologate;
    c) să achite integral plata pentru energia electrică şi penalităţile prevăzute de contract, în termenul indicat în factură;
    d) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
    e) să rezilieze contractul pentru furnizarea energiei electrice, dacă nu necesită energie electrică, şi să achite integral furnizorului plata energiei electrice şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sînt prevăzute în contract;
    f) să nu permită conectarea instalaţiilor electrice ale altor persoane la instalaţia de utilizare proprie fără acordul prealabil în scris al furnizorului;
    g) să asigure, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, acces liber personalului furnizorului/unităţii de distribuţie pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor ce aparţin furnizorului/unităţii de distribuţie, instalate pe proprietatea consumatorului;
    h) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate şi al sigiliilor aplicate;
    i) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu comită intervenţii asupra utilajului reţelei electrice a unităţii de distribuţie instalat pe proprietatea consumatorului;
    j) să nu permită altor persoane să intervină la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;
    k) să instaleze şi să utilizeze doar aparate, utilaj şi materiale electrice care corespund normelor tehnice;
    l) să solicite un nou aviz de racordare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie în cazul majorării puterii instalaţiei sale electrice, precum şi în cazul în care intenţionează să utilizeze energia electrică în alte scopuri decît cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice;
    m) să nu utilizeze receptoarele electrice în situaţia cînd acestea influenţează negativ asupra utilajului unităţii de distribuţie sau calitatea energiei electrice furnizată altor consumatori.
    53. Drepturile furnizorului /unităţii de distribuţie
    Furnizorul are următoarele drepturi de care beneficiază indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
    a) să verifice şi să constate respectarea de către consumator a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile Regulamentului;
    b) să recalculeze consumul de energie electrică, conform sistemului pauşal, aplicînd prevederile pct. 99.- pct. 102 în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    c) să corecteze erorile de facturare, conform pct. 95- pct. 98.
    d) să aplice consumatorului penalităţi în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice;
    e) să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale contractului de furnizare a energiei electrice;
    f) să solicite plata preventivă de la consumator, aplicînd prevederile pct. 113. şi pct. 114.
    54. Obligaţiile furnizorului/unităţii de distribuţie.
    Furnizorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice:
    a) să asigure fiabilitatea şi continuitatea furnizării energiei electrice pînă la aparatul de comutaţie instalat după echipamentul de măsurare al consumatorului casnic (conform pct. 16 din Regulament) şi pînă la punctul de delimitare, în cazul consumatorilor noncasnici;
    b) să respecte indicatorii de calitate pentru serviciile de furnizare a energiei electrice;
    c) să restabilească, în cel mai scurt timp posibil, furnizarea energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din reţeaua electrică;
    d) să anunţe (prin telefon, mass-media, alte modalităţi) micii consumatori despre data şi durata întreruperii programate a furnizării energiei electrice cu cel puţin 3 zile calendaristice pînă la întrerupere, menţionînd motivele întreruperii. Excepţie sînt situaţiile cînd reconectarea instalaţiei de utilizare a unui consumator la reţeaua electrică poate fi efectuată numai prin scoaterea de sub tensiune a liniei electrice la care va fi reconectată instalaţia de utilizare a consumatorului. Furnizorul în acest caz este obligat să anunţe consumatorii, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la linia electrică în cauză, cu 2 zile lucrătoare înainte de întrerupere;
    e) să anunţe, în scris, marii consumatori despre data şi durata întreruperii programate a furnizării energiei electrice cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la întrerupere, menţionînd motivele întreruperii, excepţie făcînd situaţiile în care:
    • reconectarea instalaţiei de utilizare a unui consumator la reţeaua electrică poate fi efectuată numai prin scoaterea de sub tensiune a liniei electrice la care va fi reconectată instalaţia de utilizare a consumatorului, furnizorul în acest caz fiind obligat să anunţe consumatorii, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la linia electrică în cauză, cu 2 zile lucrătoare înainte de întrerupere;
    • este necesar de racordat instalaţia unui nou consumator la reţeaua electrică, furnizorul fiind obligat să anunţe marii consumatorii cu 3 zile calendaristice înainte de întrerupere;
    f) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei electrice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    g) să prezinte, la solicitarea consumatorului, calculele sumelor, incluse în factură, pentru pierderile de energie electrică în transformatorul de forţă sau în linia electrică, care aparţin consumatorului noncasnic. Furnizorul prezintă obligatoriu consumatorului calculul cantităţii de energie electrică în cazul încălcării de către acesta a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    h) să determine consumul de energie electrică, conform consumului mediu zilnic, în circumstanţele stipulate la pct. 108;
    i) să reconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului, la reţeaua electrică, conform pct. 139 şi să reia furnizarea energiei electrice;
    j) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de energie, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    k) să răspundă în termene rezonabile la apelurile consumatorului, iar la reclamaţiile consumatorului în termen de 30 de zile;
    l) să asigure, la solicitare, accesul consumatorului la echipamentul de măsurare, în cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietăţii unităţii de distribuţie;
    m) să repare prejudiciile cauzate consumatorului;
    n) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator pînă la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
    o) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare al consumatorului casnic;
    p) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic;
    q) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
    r) să asigure încasarea de la consumator, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulament, a plăţilor pentru energia electrică furnizată;
    s) să exploateze instalaţiile de racordare montate din contul consumatorilor casnici.
Capitolul IV
Racordarea instalaţiei de utilizare ce aparţine
consumatorului
(solicitantului) la reţeaua electrică
    55. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare ce-i aparţine la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie/transportatoare care activează în teritoriul autorizat prin licenţă.
    Racordarea instalaţiilor de utilizare ale solicitanţilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic. Instalaţiile de utilizare ale întovărăşirilor pomicole, cooperativelor de construcţie a garajelor se racordează la reţeaua de distribuţie în baza unui proiect unic.
    56. În scopul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, solicitantul este obligat să obţină de la unitatea de distribuţie/transportatoare avizul de racordare, conform modelului din Anexa nr.3 la Regulament.
    57. În scopul obţinerii avizului de racordare, solicitantul va depune o cerere în scris, la oficiul unităţii de distribuţie/transportatoare, care va cuprinde obligatoriu următoarele:
    a) numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi adresa locului de consum;
    b) scopul utilizării energiei electrice;
    c) puterea electrică solicitată;
    d) categoria de fiabilitate a furnizării;
    e) tensiunea nominală în punctul de racordare;
    f) titlul de proprietate asupra imobilului sau documentul care atestă obţinerea pe cale legală a imobilului/spaţiului locativ sau permisiunea autorităţilor administraţiei publice pentru desfăşurarea activităţilor ce se impun.
    58. Unitatea de distribuţie este obligată să prezinte solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, avizul de racordare în care se indică în mod obligatoriu condiţiile tehnice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii prevăzute de lege şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie/transportatoare. Se interzice unităţii de distribuţie condiţionarea eliberării avizului de racordare de transmiterea cu titlu gratuit de către consumator a instalaţiei de racordare pe care o deţine cu titlu de proprietate.
    59. Solicitantul este obligat să obţină de la unitatea de distribuţie/transportatoare avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiei electrice. Valabilitatea condiţiilor tehnice din avizul de racordare este stabilită de unitatea de distribuţie/transportatoare, fiind luat în considerare termenul de construcţie a obiectului, dar nu mai mic de un an. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
    60. Îndeplinirea condiţiilor tehnice stipulate în avizul de racordare, eliberat de unitatea de distribuţie/transportatoare, este obligatorie pentru solicitant şi proiectant.
    61. Pînă la racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare şi îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare.
    62. Montarea instalaţiei de utilizare şi executarea altor lucrări necesare pentru îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare sînt efectuate de electricieni/agenţi autorizaţi de organul supravegherii energetice de stat, la alegerea solicitantului. Electricianul/agentul autorizat care efectuează montarea instalaţiei de utilizare este obligat să confirme calitatea şi securitatea lucrărilor executate printr-o declaraţie scrisă.
    63. Unitatea de distribuţie/transportatoare este responsabilă de racordarea la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine solicitantului şi punerea ei sub tensiune, conform cerinţelor documentelor normative obligatorii.
    64. Racordarea la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare a solicitantului se efectuează în prezenţa solicitantului, după prezentarea actului de admitere în exploatare a instalaţiei de utilizare, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat.
    65. Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua electrică se efectuează în termen de 4 zile calendaristice din momentul semnării de către solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice şi a achitării plăţii pentru racordare.
    66. Unitatea de distribuţie/transportatoare este obligată să efectueze proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare, la solicitarea consumatorului (solicitantului). Lucrările menţionate se efectuează de către unitatea de distribuţie/transportatoare, în bază de contract negociat şi încheiat de părţi, după achitarea cheltuielilor de către consumator (solicitant). În acest caz racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică se efectuează în termen de cel mult 30 zile calendaristice din momentul achitării cheltuielilor, în cazul potenţialilor consumatori casnici. Termenul de racordare a instalaţiei de utilizare a potenţialului consumator noncasnic se stabileşte de părţi, în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate şi se indică obligatoriu în contract. Devizul de cheltuieli se întocmeşte de către unitatea de distribuţie/transportatoare în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 245 din 2 mai 2007.
    67. Consumatorul casnic, care a finanţat montarea instalaţiei de racordare, este în drept să obţină rambursări dacă la instalaţia de racordare sînt racordate şi instalaţiile de utilizare ale altor consumatori, iar instalaţia de racordare nu a fost transmisă în proprietate unităţii de distribuţie.
    68. Fiecare consumator nou, care solicită racordarea instalaţiei de utilizare la instalaţiа de racordare montată de un consumator casnic, este obligat să achite consumatorului casnic suma calculată, aplicînd următoarea formulă:
SUM = L x Cmu x 0,25,
în care:
    L - reprezintă lungimea porţiunii instalaţiei de racordare finanţată de consumatorul casnic, utilizată în comun, în metri;
    Cmu - costul mediu aferent unui metru liniar de instalaţie de racordare, lei/m.
    69. Consumatorul casnic şi unitatea de distribuţie convin obligatoriu prin contractul de furnizare a energiei electrice asupra exploatării, întreţinerii, deservirii, reparaţiei instalaţiei de racordare de către unitatea de distribuţie.
    70. Instalaţia de racordare ce aparţine unui solicitant/potenţial consumator noncasnic este montată din contul solicitantului, fiind respectate următoarele proceduri:
    a) instalaţia de racordare este montată conform proiectului coordonat cu unitatea de distribuţie/transportatoare;
    b) proiectul instalaţiei de racordare este executat de către un titular de licenţă respectivă, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare;
    c) cheltuielile legate de utilizarea terenurilor altor persoane sînt suportate de solicitantul respectiv;
    d) montarea instalaţiei de racordare este efectuată de către un titular de licenţă respectiv, în conformitate cu actele normative din domeniul construcţiilor;
    e) admiterea în exploatare a instalaţiei de racordare are loc în baza actelor normative.
    71. În scopul montării şi dării în exploatare a instalaţiei de racordare, solicitantul/potenţialul consumator noncasnic este în drept să achiziţioneze materialele de construcţie necesare şi să angajeze, pentru efectuarea lucrărilor de montare, unitatea de distribuţie/transportatoare sau un alt titular de licenţă autorizat să construiască reţele electrice, respectînd documentele normative obligatorii.
    72. Consumatorul noncasnic care a finanţat montarea instalaţiei de racordare este în drept să obţină rambursări, dacă la instalaţia respectivă de racordare vor fi conectate ulterior instalaţiile de utilizare ale altor solicitanţi, şi instalaţia de racordare nu a fost transmisă în proprietate unităţii de distribuţie. Fiecare solicitant este obligat să achite consumatorului, care a finanţat montarea instalaţiei de racordare, suma calculată, cu aplicarea următoarei formule:
SUM = (L x Cmu + B) x k,
    în care:
    L - reprezintă lungimea porţiunii de instalaţie de racordare, utilizată în comun, m;
    Cmu - costul mediu aferent unui metru de linie electrică din instalaţia de racordare, lei/m;
    B - costul altor echipamente de distribuţie din instalaţia de racordare, utilizate în comun şi montate din contul consumatorului care a finanţat montarea instalaţiei de racordare, lei;
    k - raportul dintre sarcina instalaţiei de utilizare a consumatorului, racordată ulterior, şi capacitatea instalaţiei de racordare.
    73. La momentul racordării instalaţiei de racordare la reţeaua electrică consumatorul noncasnic, care a finanţat montarea instalaţiei de racordare, este în drept să negocieze modalitatea de transmitere a instalaţiei de racordare la balanţa unităţii de distribuţie/transportatoare sau să încheie un contract privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acesteia de către unitatea de distribuţie/transportatoare, cheltuielile fiind suportate integral de către consumator.
    74. Instalaţiile de racordare, montarea cărora a fost finanţată de către consumatorii casnici, se exploatează de către unitatea de distribuţie, cheltuielile justificate fiind incluse în tariful pentru energia electrică furnizată consumatorilor.
    75. În cazul în care la instalaţia de racordare a unui consumator noncasnic sînt conеctate instalaţiile de utilizare ale mai multor consumatori, cheltuielile de exploatare şi consumul tehnologic sînt suportate de consumatorii în cauză proporţional volumului de energie consumat. Ponderea cheltuielilor de exploatare şi a consumului tehnologic revenită consumatorilor casnici, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la instalaţiile de racordare ale consumatorilor noncasnici, este atribuită unităţii de distribuţie.
    76. În cazul în care instalaţia de racordare este transmisă, cu titlu gratuit, la balanţa unităţii de distribuţie, Agenţia nu consideră costul instalaţiei de racordare drept investiţie a unităţii de distribuţie necesară a fi recuperată prin tarif.
    77. Unitatea de distribuţie/transportatoare nu este în drept să ceară potenţialului consumator recuperarea altor cheltuieli sau efectuarea lucrărilor în scopul majorării capacităţii reţelei de distribuţie/transport, cu excepţia celor necesare de a fi efectuate de către unitatea de distribuţie/transportatoare în vederea racordării instalaţiei de utilizare a consumatorului respectiv la reţeaua electrică.
    78. Unitatea de distribuţie/transportatoare este în drept să refuze racordarea locului de consum care aparţine unui consumator cu alte locuri de consum pentru care a acumulat datorii la plata energiei electrice pînă la achitarea de către consumator a datoriilor acumulate.
    79. Racordarea şi deconectarea instalaţiilor provizorii la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie se efectuează numai de către unitatea de distribuţie. Instalaţiile provizorii sînt racordate la reţeaua electrică numai în baza contractului şi pe durata de timp stipulată în contract.
Capitolul V
Delimitarea instalaţiilor electrice ale unităţii
de distribuţie/transportatoare şi ale consumatorului
    80. Punctul de delimitare se stabileşte la un element fizic (aparat de comutaţie, cleme, borne, izolatoare de trecere, cutii, terminale etc.) care permite separarea efectivă a instalaţiilor aflate în proprietatea unităţii electroenergetice de instalaţia de utilizare a consumatorului.
    81. Punctul de delimitare se stabileşte de comun acord între consumator şi unitatea electroenergetică şi este consemnat într-un act anexat la contractul de furnizare a energiei electrice.
    82. Instalaţiile electrice în amonte de punctul de delimitare aparţin unităţii electroenergetice, iar cele în aval - consumatorului/proprietarului. Noţiunile "în amonte" şi "în aval" corespund sensului mişcării curentului electric dinspre reţeaua electrică spre instalaţia de utilizare a consumatorului.
    83. Responsabilitatea pentru starea tehnică a contactelor electrice în punctul de delimitare o poartă unitatea electroenergetică.
Capitolul VI
Plata energiei electrice
    84. Plata energiei electrice se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor şi înmînată consumatorului sau expediată prin poştă. În unele cazuri, plata poate fi efectuată prin alte metode şi în alte termene, specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
    85. Prin derogare de la prevederile pct. 84, în cazul în care consumul lunar nu depăşeşte 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul în scris al consumatorului casnic, o singură factură de plată a energiei electrice pentru o perioadă convenită între părţi, dar care nu depăşeşte 3 luni.
    86. Calcularea şi plata consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile de utilizare ale consumatorului noncasnic, se efectuează conform Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr.89 din 13 martie 2003.
    87. Drept bază pentru emiterea facturii servesc indicaţiile echipamentului de măsurare, tarifele reglementate la energia electrică, precum şi alte prevederi ale Regulamentului.
    88. Energia electrică utilizată în locurile de uz comun din blocurile locative şi cămine este facturată la tariful stabilit pentru consumatorii casnici, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    89. Tarifele reglementate pentru energia electrică furnizată consumatorilor de către furnizor sînt aprobate de Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul este obligat să afişeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărîrii Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor.
    90. Factura prezentată consumatorului de furnizor trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date:
    a) numele şi prenumele consumatorului sau denumirea întreprinderii;
    b) adresa locului de consum şi numărul contractului;
    c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura şi după caz, indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate la locurile de uz comun, perioada pentru care este emisă factura, cota-parte ce-i revine consumatorului din energia electrică consumată la locurile de uz comun;
    d) cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, inclusiv, după caz, pierderile de energie electrică din instalaţiile consumatorului aflate între punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, consumul tehnologic de energie electrică cauzat de nerespectarea de către consumator a factorului de putere normat;
    e) tariful aplicat;
    f) plata pentru energia electrică consumată;
    g) data expedierii facturii;
    h) data-limită de plată a facturii;
    i) soldul plăţilor anterioare;
    j) taxe şi impozite;
    k) suma totală spre achitare;
    l) adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat furnizorul de către consumator sau pentru a înainta petiţia în legătură cu factura în cauză;
    m) adresa şi numărul de telefon al celui mai apropiat centru de relaţii cu consumatorii, unde consumatorul poate adresa petiţii care nu ţin de factura în cauză.
    Factura trebuie să includă şi următoarele notaţii:
    “ATENŢIE ! AVIZ DE DECONECTARE
    Vă preîntîmpinăm că în cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, instalaţia de utilizare va fi deconectată de la reţeaua electrică, fără alte preîntîmpinări. Reconectarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare şi achitarea plăţii pentru reconectare.”
    "Activitatea furnizorului este reglementată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, adresa .....".
    91. Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte sume decît cele indicate la pct. 90 din Regulament.
    92. Furnizorul este obligat să prezinte factura consumatorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data-limită de plată a facturii.
    93. Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii pentru energia electrică consumată, începînd cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice. Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.
    94. Consumatorul livrează energie electrică subconsumatorului la tarifele aprobate de Agenţie. Consumatorul este în drept să perceapă de la subconsumator o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de exploatare a reţelelor sale şi a consumului tehnologic. Taxa respectivă este inclusă, cu acordul ambelor părţi, în contractul încheiat între consumator şi subconsumator.
    95. În cazul în care consumatorul depistează erori de facturare în defavoarea sa, furnizorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări cu consumatorul respectiv.
    96. Furnizorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care aceste încasări suplimentare au fost depistate după o perioadă mai mare decît termenul de prescripţie stabilit de Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002 sau dacă consumatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data comiterii erorii de facturare.
    97. În cazul depistării unei erori de facturare în defavoarea furnizorului, suma cauzată de eroare este inclusă în factură suplimentar, fiind reeşalonată pe o perioadă de cel puţin trei luni în cazul sumelor de pînă la 100 lei inclusiv şi cel puţin 6 luni pentru sumele care depăşesc 100 lei, cu aplicarea tarifului stabilit de Agenţie pentru perioada în care a fost comisă eroarea.
    98. Furnizorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după o perioadă de timp ce depăşeşte termenul de prescripţie stabilit de Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002 sau dacă furnizorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data comiterii erorii de facturare.
    99. În cazul în care se constată încălcarea de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, furnizorul este în drept să calculeze consumul de energie electrică conform sistemului pauşal (ţinînd cont de volumul facturat pentru perioada recalculării). În cazul intervenţiei vizibile în funcţionarea echipamentului de măsurare (defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului, deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului autentic, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului), la calcularea consumului de energie electrică, conform sistemului pauşal, se ia în consideraţie perioada de timp de la data ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de 3 luni în cazul lipsei accesului la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    În cazul conectării neautorizate a instalaţiei de utilizare sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică sau consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, sau contrafacerii sigiliului, la efectuarea calculelor consumului de energie electrică conform sistemului pauşal se ia perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare sau perioada de la data comiterii acestor încălcări (în cazul contoarelor electronice cu memorie), dar nu mai mare de 1 an.
    În cazul intervenţiei nevizibile în funcţionarea echipamentului de măsurare (şunt, modificarea mecanismului de integrare, schimbarea indicaţiilor mecanismului de totalizare, deconectarea/modificarea bobinei de tensiune a echipamentului de măsurare etc.) perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabileşte de la ultimul control al echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de un an.
    În cazul montării microschemei în echipamentul de măsurare, perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabileşte de la data instalării echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de 3 ani.
    100. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul casnic a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, la efectuarea calculelor conform sistemului pauşal se aplică tariful în vigoare pe parcursul perioadei efectuării calculelor şi se ia în consideraţie numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de receptoare electrice, indicate în Anexa nr. 4 la Regulament.
    În cazul în care consumatorul casnic nu permite accesul pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice din imobil, furnizorul documentează acest fapt şi calculează cantitatea de energie electrică consumată, dar neînregistrată sau înregistrată incomplet, în baza puterii întrerupătoarelor automate (sau a puterii contractate), furnizorul alegînd-o pe cea mai mică şi a perioadei de utilizare egală cu 12 ore în zi. Dacă, în calitate de aparat de protecţie, este aplicată o siguranţă fuzibilă, în calcule se utilizează puterea electrică ce corespunde unui curent de 12 A (sau a puterii contractate), furnizorul alegînd-o pe cea mai mică, cu excepţia cazurilor în care furnizorul va demonstra o valoare mai mare a curentului electric.
    101. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul noncasnic a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, furnizorul calculează contravaloarea cantităţii de energie electrică consumată în baza puterii contractate (stabilită în contract) şi numărul orelor de utilizare a ei în conformitate cu programul de activitate al consumatorului noncasnic, aplicînd tariful în vigoare pe parcursul perioadei efectuării calculelor.
    102. Pentru a determina prejudiciul pretins a fi cauzat furnizorului, la efectuarea calculelor, în cazul încălcării de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, furnizorul este obligat să ia în consideraţie parametrii înregistraţi de contorul electronic cu memorie, valoarea curenţilor ce au curs prin şunt şi echipamentul de măsurare, raportul mecanismului de integrare al echipamentului de măsurare stabilit în urma constatării tehnico-ştiinţifice.
    103. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu acţiunile furnizorului, întreprinse conform punctelor 99 – 102, el este în drept să se adreseze la Agenţie sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea neînţelegerii sau a litigiului apărut.
    104. În cazul depistării de către furnizor a violării sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare, furnizorul prezintă consumatorului sau Agenţiei (la solicitare) documente care demonstrează că sigiliile au fost aplicate şi care indică momentul aplicării sigiliului, numărul sigiliului, momentul verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare. În cazul lipsei acestor documente violarea sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare nu poate servi drept temei pentru aplicarea prevederilor privind încălcarea clauzelor contractuale de către consumator, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    105. În caz de încălcare de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, cantitatea energiei electrice pentru facturare va fi determinată ca diferenţa dintre cantitatea calculată conform punctelor 99-102 şi cantitatea energiei electrice facturată pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor în care încălcarea de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată s-a efectuat prin ocolirea echipamentului de măsurare şi evitarea instalaţiei de utilizare, iar cantitatea de energie electrică consumată este calculată cu luarea în considerare doar a receptoarelor electrice conectate neautorizat.
    106. În cazul conectării neautorizate a receptoarelor electrice la reţeaua electrică de către persoanele fizice şi juridice, furnizorul calculează consumul de energie electrică conform sistemului pauşal pe o perioadă nu mai mare de 1 an.
    107. În cazul în care eroarea echipamentului de măsurare depăşeşte limitele admisibile, părţile contractante sînt în drept să iniţieze recalcularea cantităţilor de energie electrică pe parcursul ultimelor 3 luni, luînd ca bază eroarea medie indicată în raportul de verificare metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat, pentru regimurile de consum ce pot fi real înregistrate.
Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice succesive.
    108. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat nu din vina consumatorului, determinarea cantităţii de energie electrică consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare pînă la momentul restabilirii evidenţei consumului de energie electrică se efectuează conform consumului mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei de 3 luni anterioare ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi a 3 luni ulterioare restabilirii evidenţei consumului energiei electrice. Perioada pentru care se efectuează calculul consumului de energie electrică în baza consumului mediu zilnic nu va depăşi 3 luni.
    În cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrică poate fi determinat pentru perioada similară a anului precedent.
    109. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motivele stipulate în punctul 108 consumatorul noncasnic restabileşte evidenţa consumului de energie electrică nu mai tîrziu de o lună de la data demontării pentru verificare a echipamentului de măsurare. Depăşirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor pct. 129 lit. h). Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică la consumatorii casnici se efectuează de către furnizor pe parcursul a 10 zile calendaristice de la data demontării echipamentului de măsurare.
    110. În cazul în care echipamentul de măsurare este sustras sau defectat prin acţiunile consumatorului sau ale unor terţe persoane, consumatorul este obligat să anunţe imediat furnizorul. În aceste situaţii calcularea volumului de energie electrică consumată se efectuează conform prevederilor pct. 108. Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică se face din contul consumatorului nu mai tîrziu de o lună de la data înregistrării documentate a sustragerii sau a defectării echipamentului de măsurare. În cazul neconformării consumatorului acestor prevederi, furnizorul este în drept să aplice prevederile pct. 122 lit. f) şi pct. 129 lit. h).
    111. În cazul în care echipamentul de măsurare a curentului trifazat al consumatorului nu înregistrează energia electrică consumată prin una sau două faze şi nu se demonstrează vina consumatorului, furnizorul determină cantitatea de energie electrică neînregistrată din momentul producerii evenimentului respectiv, dacă consumatorul are dovezi documentate (exemplu: jurnalul de înregistrare a indicaţiilor echipamentului de măsurare) sau echipamentul de măsurare permite stabilirea momentului, prin înmulţirea la 3 sau 3/2 a cantităţii energiei electrice înregistrate. În celelalte cazuri, cantitatea neînregistrată se determină pentru perioada de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de 3 luni.
    112. În cazul în care în rezultatul controlului echipamentului de măsurare, din iniţiativa furnizorului sau a consumatorului, se constată mersul în gol al acestuia, personalul furnizorului este obligat să întocmească actul de control al echipamentului de măsurare, contrasemnat de ambele părţi, în care să fie specificat faptul constatat. În acest caz furnizorul este obligat să efectueze recalculul energiei electrice consumate pe parcursul ultimelor trei luni în conformitate cu pct. 108.
    113. Furnizorul este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii a căror instalaţie de utilizare se reconectează la reţeaua electrică, în cazul în care instalaţiile de utilizare au fost deconectate de la reţeaua electrică pentru:
    a) neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică şi penalităţi stabilite potrivit contractului;
    b) refuzul de a permite accesul personalului furnizorului/unităţii de distribuţie la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile furnizorului/unităţii de distribuţie aflate pe proprietatea consumatorului. Refuzul se documentează prin actul întocmit de furnizor/unitatea de distribuţie.
    114. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii care au încheiate contracte pentru furnizarea energiei electrice în baza altui drept decît cel de proprietate, de la agenţii economici cu răspundere limitată, de la consumatorul faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, precum şi de la consumatorii care nu deţin documente de proprietate.
    115. Plata preventivă se va face de către consumatorul a cărui instalaţie de utilizare se reconectează la reţeaua electrică înainte de reînceperea furnizării energiei electrice.
    116. Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii - neproprietari ai imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea consumului mediu de energie electrică pe parcursul a două luni. Valoarea plăţii preventive este indicată obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice.
    117. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul casnic care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor casnici care au contracte pentru furnizarea energiei electrice la imobilele de care dispun în baza altui drept decît cel de proprietate.
    118. În caz de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul care efectuează plata preventivă, furnizorul va proceda la calculul definitiv al consumului şi plăţii pentru energia electrică furnizată şi va restitui, după caz, consumatorului restul în termen de 7 zile calendaristice.
    119. Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:
    a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;
    b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;
    c) suma plăţii preventive.
    120. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului noncasnic nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea de energie electrică înregistrată de echipamentul de măsurare se suplimentează pierderile de energie electrică activă şi reactivă (calculate conform Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.246 din 2 mai 2007), în elementele de reţea, cuprinse între cele două puncte.
    121. În cazul deteriorării sau a lipsei temporare a echipamentului de măsurare a energiei electrice pentru locurile de uz comun, cantitatea de energie electrică se va determina în corespundere cu prevederile punctului 108.
Capitolul VII
Deconectarea instalaţiei de utilizare
şi întreruperea furnizării energiei electrice
    122. Furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în următoarele cazuri:
    a) conform prescripţiei Inspectoratului Energetic de Stat, eliberată în condiţiile prevăzute de lege;
    b) utilizare de către consumator a receptoarelor electrice într-un mod ce afectează utilajul unităţii de distribuţie sau calitatea energiei electrice furnizată altor consumatori, iar consumatorul refuză să deconecteze aceste receptoare, la cerinţa furnizorului;
    c) refuz de a permite accesul personalului furnizorului/unităţii de distribuţie pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, repararea sau înlocuirea utilajului unităţii de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului, refuzul fiind documentat prin actul întocmit de furnizor/unitatea de distribuţie şi expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;
    d) neachitare, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la pct. 92;
    e) dacă contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat pe numele altei persoane fizice decît proprietarul legal al imobilului şi ultimul refuză să încheie contractul de furnizare a energiei electrice;
    f) consum fără evidenţa energiei electrice, precum şi consum fără evidenţa energiei electrice pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului;
    g) acţiuni ale consumatorului care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, consumatorul neachitînd plata pentru energia electrică consumată;
    h) racordare la instalaţia proprie a consumatorului a instalaţiei unui subconsumator, fără acordul prealabil al furnizorului;
    i) refuz din partea consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ;
    j) utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decît cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare pentru evidenţa separată a cantităţii de energie electrică consumată în partea respectivă a imobilului;
    k) de expirare a termenului contractului de furnizare a energiei electrice, dacă consumatorul nu solicită prelungirea lui.
    123. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic se efectuează doar în zilele lucrătoare. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic în conformitate cu pct. 122 lit. c), d), e), f), g), h), i), j) şi k) se efectuează numai cu avizarea consumatorului. Avizarea consumatorului casnic conform pct. 122 lit. d) şi g) se efectuează prin intermediul facturii de plată a energiei electrice. În celelalte cazuri avizarea se efectuează prin intermediul avizului de deconectare expediat sau înmînat consumatorului casnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    124. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului casnic, la cererea lui, se efectuează de către furnizor, în termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii în scris depuse de către consumator.
    125. Este interzisă deconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în alte cazuri decît cele prevăzute la pct. 122 şi pct. 124.
    126. În cazurile de deconectare, stipulate la pct. 122 din Regulament, personalul furnizorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului casnic ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a furnizorului. Personalul furnizorului nu este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului casnic în cazul în care consumatorul casnic demonstrează faptul înlăturării tuturor motivelor care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare.
    127. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul casnic sau reprezentantul lui, nu este prezent la locul de consum, personalul furnizorului este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare, lăsînd la locul de consum ordinul de deconectare, în care se indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al furnizorului, numărul ordinului de deconectare şi data deconectării. Furnizorul este obligat să expedieze suplimentar consumatorului o copie a ordinului de deconectare prin poştă cu aviz.
    128. Furnizorul este în drept să perceapă plată pentru reamplasarea echipamentului de măsurare a consumatorilor casnici care au fost deconectaţi din cauza încălcării de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată sau a refuzului documentat de a permite accesul personalului furnizorului/unităţii de distribuţie la echipamentul de măsurare. Această plată se determină conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.
    129. Furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:
    a) conform prescripţiei eliberate de Inspectoratul Energetic de Stat, eliberată în condiţiile prevăzute de lege;
    b) utilizare de către consumator a utilajului într-un mod care afectează funcţionarea normală a echipamentului unităţii de distribuţie sau influenţează negativ calitatea energiei electrice, furnizate altor consumatori, iar consumatorul nu îndeplineşte cerinţele furnizorului de a înlătura încălcările;
    c) neachitare, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la pct. 92;
    d) refuz de a permite accesul personalului furnizorului/unităţii de distribuţie la echipamentul de măsurare, precum şi accesul la echipamentul unităţii de distribuţie aflat pe proprietatea consumatorului, refuzul fiind documentat prin actul întocmit de furnizor/unitatea de distribuţie şi expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;
    e) modificare unilaterală de către consumator a reglajelor instalaţiilor de protecţie şi control automat, stabilite de comun acord cu furnizorul;
    f) neîndeplinire, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripţiei argumentate a furnizorului (prezentată în formă scrisă) privind înlocuirea transformatoarelor de curent din circuitul echipamentului de măsurare;
    g) acţiuni ale consumatorului care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, consumatorul neachitînd plata pentru energia electrică consumată;
    h) consum fără evidenţa energiei electrice, precum şi consum fără evidenţa energiei electrice pe o perioadă mai mare de o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau ca fiind deteriorat din vina consumatorului;
    i) racordare a instalaţiei de utilizare a unui subconsumator la instalaţia de utilizare a consumatorului fără acordul prealabil al furnizorului;
    j) expirare a termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare;
    k) expirare a termenului contractului pentru furnizarea energiei electrice, dacă consumatorul nu solicită prelungirea lui;
    l) la cererea consumatorului.
    130. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic în conformitate cu pct. 129 lit. c), d), e), f), g), h), i), j) şi k) se efectuează numai cu avizarea consumatorului. Avizarea consumatorului noncasnic conform pct. 129 lit. c) şi g) se efectuează prin intermediul facturii de plată a energiei electrice. În celelalte cazuri avizarea se efectuează prin intermediul avizului de deconectare expediat sau înmînat consumatorului noncasnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    131. Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului în următoarele cazuri:
    a) consumatorul a contestat la furnizor factura de plată a consumului de energie electrică, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    b) consumatorul a contestat în instanţa de judecată factura de plată a energiei electrice, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    Consumatorul este obligat să înştiinţeze furnizorul, în formă scrisă, în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată.
    Consumatorul este obligat să achite facturile pentru consumul curent de energie electrică expediate lui de către furnizor.
    c) neachitarea facturii bazate pe calcule estimative, care indică un consum de energie electrică ce depăşeşte consumul real înregistrat anterior cu peste 25 %.
    132. La examinarea petiţiei Agenţia este în drept să adopte decizii de interzicere a deconectării instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului pe parcursul examinării petiţiei acestuia.
    133. Adresarea consumatorului la Agenţie sau în instanţa de judecată în vederea soluţionării neînţelegerilor şi litigiilor nelegate de facturarea energiei electrice, nu scuteşte consumatorul de obligaţia de plată a facturii pentru consumul energiei electrice şi penalităţii prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.
    134. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul zilei de lucru a consumatorului respectiv, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.
    135. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la utilajele - proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea utilajului respectiv, să asigure deconectarea.
    136. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului se face doar din ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a furnizorului.
    137. Personalul furnizorului care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului este obligat să întocmească actul de deconectare/reconectare în 2 (două) exemplare (cîte unul pentru fiecare parte), indicînd în act motivele deconectării/reconectării.
    138. Furnizorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror instalaţii de utilizare au fost deconectate de la reţeaua electrică.
    139. Consumatorul este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiei electrice la reţeaua electrică după înlăturarea tuturor motivelor care au condus la deconectarea instalaţiei lui de utilizare. Furnizorul reconectează la reţeaua electrică instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu de 2 zile lucrătoare de la data depunerii de către consumator a cererii de reconectare şi a achitării plăţii pentru reconectare.
    140. Cheltuielile furnizorului pentru deconectarea/reconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului, la solicitarea acestuia, se suportă de către consumator fiind calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuire a energiei electrice.
    141. Consumatorul achită plata pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea pct. 122. şi pct. 129. şi a procedurii prevăzute de Regulament. Furnizorului îi este interzis să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului a avut loc din vina furnizorului.
    142. Furnizorul/unitatea de distribuţie este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului casnic de la reţeaua de distribuţie în cazul în care există dovezi că consumatorul casnic lipseşte, nu este înregistrat consum de energie electrică la locul de consum sau personalul furnizorului nu are acces la echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei de 3 luni şi mai mult. În acest caz reconectarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de distribuţie, la solicitarea consumatorului, se va efectua de către furnizor/unitatea de distribuţie din contul său.
    143. Unitatea de distribuţie este obligată să planifice şi să efectueze lucrările de întreţinere, revizie şi reparaţie a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice consumatorilor în modul care asigură cea mai mică durată a întreruperii furnizării energiei electrice.
    144. În cazul întreruperilor neprogramate, furnizorul este obligat să restabilească furnizarea energiei electrice către consumatori în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu decît este stabilit prin contract şi Regulament.
    145. Unitatea de distribuţie va asigura activitatea non-stop a unor echipe de intervenţie operativă şi a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon a consumatorilor.
    146. În cazul unor întreruperi neprogramate de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de consumatori, furnizorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează consumatorul despre numărul de înregistrare al apelului.
    Furnizorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a furnizării energiei electrice, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.
    147. Furnizorul întrerupe furnizarea energiei electrice marilor consumatori prin automatizări de sistem sau, în situaţii-limită, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.
    148. Furnizorul negociază cu marii consumatori condiţiile de conectare a instalaţiilor lor de utilizare la sistemele de descărcare automată a sarcinii prin frecvenţă (DASF) sau la sistemele de descărcare automată a sarcinii de sistem (DAS).
    149. Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalaţii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria II şi III, în conformitate cu nivelul de fiabilitate al furnizării energiei electrice, stipulat în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalaţii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria I, în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice.
    150. În regimul de limitări şi restricţii din sistemul electroenergetic furnizorul este în drept să aplice marilor consumatori tranşele de limitare a puterii. Tranşele de limitare a puterii, puterea minimă de avarie şi tehnologică sînt stipulate într-o anexă la contract. Furnizorul informează marii consumatori vizaţi despre durata de aplicare a limitărilor de putere cu cel puţin 4 ore înainte de aplicarea limitărilor în cauză prin intermediul mass-media, telefonului, faxului, altor modalităţi.
    151. Unitatea de distribuţie este în drept să aplice, la indicaţia operatorului de sistem, măsuri de deconectare manuală sau automată a instalaţiilor de utilizare a consumatorilor în situaţii de avarie în sistemul electroenergetic sau în scopul prevenirii unor posibile avarii în acest sistem.
    152. Furnizorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice în cazurile de forţă majoră.
Capitolul VIII
Evidenţa consumului de energie electrică
    153. Evidenţa consumului de energie electrică se ţine cu echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova, adecvate şi verificate metrologic.
    154. Fiecare loc de consum este dotat, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidenţa consumului de energie electrică, caracteristicile şi locul de amplasare ale căruia sînt specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
    155. Echipamentul de măsurare se amplasează doar în limitele teritoriului consumatorului.
    156. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică la consumatorii casnici se suportă de către furnizor.
    Consumatorii noncasnici sînt obligaţi să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentul de măsurare a cantităţilor de energie electrică care le sînt furnizate.
    157. Unitatea de distribuţie este obligată să informeze solicitantul (consumatorul) despre parametrii tehnici şi tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către Organismul Naţional de Metrologie şi care pot fi instalate la solicitantul respectiv.
    158. Unitatea de distribuţie este obligată să accepte pentru instalare doar echipamentul de măsurare verificat metrologic şi legalizat pe teritoriul Republicii Moldova. Unitatea de distribuţie este obligată să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant (consumator), dacă acest echipament nu este adecvat, legalizat, verificat metrologic şi/sau este demonstrat faptul că a fost sustras.
    159. Pentru consumatorul casnic care locuieşte la bloc cu multe apartamente echipamentul de măsurare va fi instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.
    160. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează şi se pune sub tensiune de către personalul unităţii de distribuire (furnizor) în prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare în două exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă) şi semnarea lui de către ambele părţi contractante. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului, denumirea furnizorului, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor, alte informaţii. Procesul–verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este parte integrantă a contractului de furnizare a energiei electrice.
    161. Echipamentul de măsurare urmează a fi instalat în aşa mod încît consumatorul şi furnizorul să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.
    162. Consumatorul casnic instalaţia de utilizare a căruia nu este deconectată de la reţeaua electrică are drept de acces la întrerupătorul instalat în cutia de protecţie după echipamentul de măsurare, în vederea efectuării de comutaţii.
    163. Personalul furnizorului/unităţii de distribuţie este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a porţiunii de linie electrică dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, efectuării de lucrări la instalaţiile din proprietatea furnizorului/unităţii de distribuţie situate pe proprietatea consumatorului, deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului, conform Regulamentului. În situaţiile menţionate, consumatorul este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului furnizorului/unităţii de distribuţie la echipamentul şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz, furnizorul/unitatea de distribuţie este în drept să aplice prevederile punctelor 122. şi 129.
    164. Personalul furnizorului/unităţii de distribuţie este în drept să convină cu consumatorul timpul efectuării activităţilor stipulate la pct. 163.
    165. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice se face lunar de către personalul furnizorului. În cazul în care nu dispune de acces la echipamentul de măsurare, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 2 luni şi întreprinde măsuri de contactare a consumatorului şi de stabilire a timpului pentru acces la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul nu reacţionează la solicitările furnizorului/unităţii de distribuţie, acesta (aceasta) este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului.
    166. Pentru consumatorul noncasnic controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate este efectuat de către furnizor/unitatea de distribuţie, în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului consumatorului, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Consumatorul noncasnic este obligat să informeze furnizorul/unitatea de distribuţie privind funcţiile persoanelor responsabile care sînt împuternicite să fie prezente la efectuarea controlului echipamentului de măsurare.
    Pentru marii consumatori, cu un consum lunar de 100 mii kWh şi mai mult, controlul echipamentului de măsurare se efectuează de către furnizor/unitatea de distribuţie odată la trei luni.
    167. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate la consumatorul casnic este efectuat de către furnizor/unitatea de distribuţie, conform necesităţii şi numai în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia (părinţi, soţ, soţie, copii care au atins vîrsta de 18 ani, care au capacitate de exerciţiu şi care locuiesc împreună cu consumatorul; persoana împuternicită prin procură), cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
    168. Personalul furnizorului/unităţii de distribuţie nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare în lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia. Personalul furnizorului /unităţii de distribuţie este obligat să examineze vizual integritatea echipamentului de măsurare şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul furnizorului/unităţii de distribuţie depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau sigiliile sînt violate, el demonstrează încălcările respective consumatorului. În scopul verificării schemei de conectare a echipamentului de măsurare, după ce a examinat vizual echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui, personalul furnizorului/unităţii de distribuţie este în drept să înlăture sigiliile aplicate de furnizor. Personalul furnizorului/unităţii de distribuţie, de asemenea, este în drept să verifice integritatea liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi sigiliilor aplicate şi verificării integrităţii liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, personalul furnizorului/unităţii de distribuţie este obligat să întocmească actul de control în două exemplare, contrasemnat de consumator, cîte unul pentru fiecare parte.
    169. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul echipamentului de măsurare, personalul furnizorului/unităţii de distribuţie efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al echipamentului de măsurare în care se indică că consumatorul sau reprezentantul lui au refuzat să participe la control. Actul de control al echipamentului de măsurare, semnat de către persoana responsabilă a furnizorului este expediat consumatorului prin poştă cu scrisoare recomandată.
    170. În cazul depistării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, personalul furnizorului/unităţii de distribuţie este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Personalul furnizorului/unităţii de distribuţie indică obligatoriu în act modalitatea în care consumatorul a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    În cazul conectării neautorizate a instalaţiei de utilizare sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică, sau consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, personalul furnizorului/unităţii de distribuţie înlătură încălcările depistate şi păstrează probele.
    171. Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi ordinul de deconectare adresîndu-se Agenţiei sau în instanţă de judecată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000. Consumatorul este, de asemenea, în drept să conteste în limitele termenului general de prescripţie factura pentru consumul de energie electrică, emisă de către furnizor în baza actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    172. Personalul furnizorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului, echipamentul de măsurare al consumatorului pentru a-l prezenta la constatarea tehnico-ştiinţifică în cazul în care presupune că respectivul echipament de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau sigiliile aplicate sînt violate. Personalul furnizorului este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), în care să fixeze numărul şi indicaţiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum şi motivele demontării. Personalul furnizorului împachetează echipamentul de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate într-o sacoşă, aplică sigiliu la sacoşă şi prezintă echipamentul de măsurare consumatorului, ultimul fiind responsabil de paza echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate lui şi prezentarea lor, la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 15 zile calendaristice.
    Instituţia unde va fi efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către consumator.
    Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul este în drept să solicite efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză fiind suportate de către consumator.
    Furnizorul informează obligatoriu consumatorul despre acest drept al consumatorului.
    În caz de distrugere, sustragere, pieire a echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate lui, după ce au fost prezentate consumatorului, furnizorul este în drept să aplice prevederile punctelor 99 - 102.     Consumatorul este exonerat de responsabilitate în cazul în care distrugerea, sustragerea, pieirea echipamentului de măsurare nu-i este imputabilă.
    173. Părţile au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice repetate.
    După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice furnizorul şi consumatorul sînt obligaţi să prezinte unul altuia, în termen de 10 zile calendaristice, echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare şi /sau a sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare.
    174. În cazul în care consumatorul nu prezintă echipamentul de măsurare sigilat şi/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau se constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sînt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată, furnizorul este în drept să aplice faţă de consumator prevederile punctelor 99 - 102.
    175. În cazul în care furnizorul consideră că consumatorul va întreprinde măsuri care pot duce la înlăturarea dovezilor prin care se poate demonstra violarea sigiliilor sau intervenţia în echipamentul de măsurare furnizorul este în drept să ceară efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenţiei în echipamentul de măsurare, cu participarea nemijlocită a părţilor. Dacă consumatorul refuză să participe la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, fapt indicat în actul de demontare a echipamentului de măsurare, furnizorul va prezenta unilateral echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate, ambalate şi sigilate, la instituţia care efectuează constatări tehnico-ştiinţifice.
    176. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
    177. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului verificării metrologice de expertiză, rezultatele examinării de către furnizor a altor factori, pot servi furnizorului drept bază pentru luarea deciziei privind încălcarea de către consumator a clauzelor contractuale, dacă acestea indică circumstanţele şi mijloacele ce au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată. În acest caz vor fi aplicate prevederile pct. 99 - pct. 102 şi emisă factura pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către consumator a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată. Factura va fi emisă în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la întocmirea actului de depistare.
    178. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale furnizorului, sau să blocheze accesul personalului furnizorului la acestea.
    179. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea echipamentului de măsurare este obligat să înştiinţeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate.
    180. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea consumatorului, sînt suportate integral de către consumator.
    181. Consumatorul suportă cheltuielile de reparaţie, demontare, verificare metrologică şi remontare a echipamentului de măsurare deteriorat sau înlocuirea lui, precum şi consumul recalculat de energie electrică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina acestuia.
    182. În cazul în care consumatorul înştiinţează furnizorul, în conformitate cu pct. 179 despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcare de către consumator a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată dacă, în urma analizelor, nu se demonstrează încălcarea respectivă.
    183. Echipamentele de măsurare montate la consumatori sau furnizor şi utilizate la facturare trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.1445-M din 04.01.04 şi numai în laboratoarele metrologice autorizate.
    184. Furnizorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării este pus la dispoziţia furnizorului şi consumatorului.
    185. Părţile contractante pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării, reclamaţia capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări în conformitate cu pct. 107. Consumatorul casnic va suporta cheltuielile pentru verificare în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare.
    186. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea consumatorului se efectuează de către furnizor, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data solicitării. Furnizorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului casnic obligaţia achitării de către consumator a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare şi verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că echipamentul de măsurare funcţionează normal.
    187. La demontarea echipamentului de măsurare pentru verificarea metrologică de expertiză personalul furnizorului întocmeşte actul corespunzător în 2 exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), indicînd în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicaţiile echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare este împachetat şi sigilat de către furnizor pentru a fi transmis ulterior de către consumator spre verificare metrologică de expertiză la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii.
    188. Furnizorul este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul echipamentului de măsurare demontat pentru efectuarea verificării metrologice periodică sau de expertiză.
    189. În cazul imposibilităţii instalării unui alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică de expertiză, pe această durată de timp, cantitatea de energie electrică utilizată de către consumatorul noncasnic se determină în baza consumului mediu zilnic de energie electrică înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a 3 luni anterioare demontării sau a 3 luni după remontarea echipamentului de măsurare. În cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrică poate fi determinat pentru perioada similară a anului precedent.
    190. Unitatea de distribuţie sigilează dispozitivele de acţionare a separatoarelor transformatoarelor de tensiune, care alimentează echipamente de măsurare. Condiţiile de reparaţie a acestora vor fi stipulate în contractul de furnizare a energiei electrice.
    191. Reamplasarea, înlocuirea, din iniţiativa consumatorului, a transformatoarelor de măsură (care alimentează echipamentul de măsurare), inclusiv instalarea unor transformatoare de măsură cu alt coeficient de transformare, se efectuează din contul consumatorului, cu acordul furnizorului/unităţii de distribuţie.
    192. Înainte de a instala lacătul său la panoul în care sînt montate echipamentele de măsurare, furnizorul este obligat să efectueze în prezenţa consumatorului controlul echipamentelor de măsurare, al sigiliilor aplicate şi al schemei de conectare a echipamentelor de măsurare, cu întocmirea actului de control, în modul stabilit.
    193. Consumatorul este obligat să obţină acordul unităţii de distribuţie înainte de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare. Pe durata efectuării acestor lucrări, evidenţa consumului de energie electrică este ţinută conform procedurii convenite a priori între părţi.
    194. Controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate în spaţiile comune este efectuat de către furnizor în prezenţa gestionarului fondului locativ.
    195. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietăţii furnizorului/unităţii de distribuţie, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate este furnizorul/unitatea de distribuţie. Furnizorul/unitatea de distribuţie va asigura, la solicitare, accesul consumatorului la echipamentul de măsurare. În acest caz consumatorul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare.
Capitolul IX
Prevederi speciale
    196. Consumatorului i se interzice orice intervenţie asupra utilajului reţelei electrice.
    197. Prin depăşirea consumului lunar contractat, dar fără depăşirea puterii contractate, consumatorul are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, cantitatea de energie electrică pe care nu a consumat-o din cauza limitărilor.
    198. Consumatorul este responsabil pentru pagubele cauzate de accidentele produse la instalaţia lui de utilizare datorită nerespectării normelor şi a instrucţiunilor de exploatare.
    199. În cazuri excepţionale, cînd apare necesitatea reamplasării reţelei electrice a unităţii de distribuţie/transportatoare sau a construcţiei unui obiect, beneficiarul construcţiei obţine acordul proprietarilor sau deţinătorilor legali ai terenului pe care urmează a fi reamplasată reţeaua electrică şi suportă toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei electrice.
    200. În situaţii de forţă majoră şi calamităţi naturale zonale, unitatea de distribuţie întrerupe operativ furnizarea energiei electrice consumatorilor din zona afectată, în scopul evitării unor efecte mai grave în sistemul electro-energetic. Unitatea de distribuţie este obligată să informeze consumatorii despre întreruperea furnizării energiei electrice prin intermediul mijloacelor de informare în masă.
Capitolul X
RECLAMAŢIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE
DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR
    201. Furnizorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamaţiilor şi soluţionarea problemelor consumatorilor legate de furnizarea energiei electrice.
    202. Furnizorul trebuie să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor şi să prezinte Agenţiei următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:
    a) adresele sediilor, numerele de telefon şi adresele poştei electronice (dacă sînt disponibile) unde consumatorii pot adresa reclamaţia;
    b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi, pe durata căruia consumatorul poate adresa reclamaţia.
    203. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:
    a) a examina reclamaţiile şi a soluţiona neînţelegerile şi litigiile direct, prin negocieri cu consumatorul;
    b) a remite reclamaţia către persoana furnizorului, competentă să examineze şi să soluţioneze problema abordată în reclamaţie;
    c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor şi litigiilor.
    204. Întreg personalul de conducere al furnizorului/unităţii de distribuţie este obligat să acorde audienţă consumatorilor care solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor. Orele de audienţă sînt aprobate de Agenţie şi afişate în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii.
    205. Furnizorul/unitatea de distribuţie ţine evidenţa reclamaţiilor. Informaţia despre reclamaţii include cel puţin:
    a) data depunerii reclamaţiei;
    b) numele persoanei care a depus reclamaţia;
    c) esenţa problemei abordate în reclamaţie;
    d) acţiunile întreprinse de furnizor/unitatea de distribuţie pentru soluţionarea problemei abordate în reclamaţie;
    e) decizia furnizorului/unităţii de distribuţie.
    206. Furnizorul/unitatea de distribuţie este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind reclamaţiile, copiile înregistrărilor şi a deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
    207. Furnizorul/unitatea de distribuţie este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a neînţelegerilor şi litigiilor cu consumatorii, pe cale amiabilă şi în termene cît mai restrînse.
    208. În cazul în care neînţelegerea sau litigiul dintre consumator şi furnizor nu este soluţionat pe cale amiabilă, furnizorul/unitatea de distribuţie este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului, în termen de 30 de zile.
    209. Consumatorul este în drept să prezinte o petiţie la Agenţie, inclusiv în cazul în care nu a primit nici un răspuns de la furnizor, în termenul stabilit la pct. 208 sau dacă nu este satisfăcut de măsurile întreprinse de furnizor.
    210. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei el este în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23). Deciziile Agenţiei, de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375).
Capitolul XI
Calitatea serviciului de distribuţie
şi furnizare a energiei electrice
    211. Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării energiei electrice consumatorilor la parametrii de calitate prevăzuţi de Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi clauzele contractuale.
    212. În cazuri de supratensiuni sau goluri de tensiune repetate, furnizorul înregistrează fiecare apel de acest gen al consumatorului (inclusiv data şi ora), iar reclamantul este informat despre numărul de înregistrare a apelului şi durata aproximativă de timp pentru înlăturarea defecţiunii.
    213. Înlăturarea defecţiunilor în cazurile menţionate la pct. 212 este precedată de măsurarea tensiunii în punctul(le) indicat(e) de consumator, cu consemnarea rezultatelor măsurărilor într-un act întocmit în două exemplare şi semnat de personalul furnizorului şi consumator. În cazul în care, urmare a supratensiunii, sînt defectate receptoarele electrice ale consumatorului, el indică furnizorului receptoarele defectate, iar lista acestora este inclusă în act.
    214. Consumatorii depun la oficiul furnizorului reclamaţii privind parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate (stabiliţi în standardul naţional GOST 13109 şi menţionaţi în clauzele contractuale) în termen de 5 zile lucrătoare de la data depistării încălcării parametrilor de calitate ai energiei electrice sau restabilirii furnizării energiei electrice după întreruperea neprogramată. Furnizorul analizează reclamaţia împreună cu consumatorul pentru stabilirea responsabilităţilor care rezultă din circumstanţele create.
    215. Furnizorul este obligat să înlăture supratensiunile şi golurile repetate de tensiune în termene cît mai restrînse, care să nu depăşească 24 ore de la înregistrarea apelurilor sau a reclamaţiilor consumatorilor.
    216. Furnizorul este obligat să efectueze o analiză detaliată şi să răspundă consumatorului la reclamaţia privind parametrii de calitate a energiei electrice (pct. 214.) în decurs de 10 zile calendaristice de la înregistrarea reclamaţiei consumatorului.
    217. Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de susţinerea reclamaţiei şi cererea de reparare a prejudiciului.
    218. În cazul în care este dovedită nerespectarea de către furnizor a parametrilor de calitate a serviciului de furnizare şi distribuţie a energiei electrice stipulaţi în standardul naţional GOST 13109, Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi în clauzele contractuale, despăgubirea consumatorului se face în conformitate cu clauzele contractului şi ale Codului civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art. 661).
    219. În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului casnic, repararea prejudiciului are loc cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) consumatorul a depus la furnizor o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
    b) analiza efectuată în comun de către consumator, furnizor (unitatea de distribuţie) şi Inspectoratul Energetic de Stat, care este invitat de către furnizor, constată faptul producerii şocului sau a golului de tensiune, invocat de consumator, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului;
    c) consumatorul casnic a prezentat furnizorului documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparaţia receptoarelor electrice efectuată de o persoană autorizată.
Furnizorul este în drept să organizeze reparaţia receptoarelor defectate ale consumatorului.
    220. Furnizorul nu poartă răspundere pentru devierea peste limitele admisibile a parametrilor de calitate ai energiei electrice în cazul în care aceste devieri sînt cauzate de instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului.
    221. Furnizorul este obligat să dispună de echipament pentru efectuarea controlului parametrilor de calitate ai energiei electrice.
Capitolul XII
Condiţii referitoare la funcţionarea
instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor
    222. Consumatorii care au montate instalaţii de compensare a puterii reactive sînt obligaţi să le exploateze conform regimului prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice.
    223. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a instalaţiilor unităţii de distribuţie, situate pe proprietatea consumatorului, este stabilit de comun acord cu consumatorul.
    224. Personalul unităţii de distribuţie care instalează noi echipamente, efectuează reparaţia sau modifică instalaţiile existente este obligat să readucă la starea iniţială terenul, elementele de construcţii şi instalaţiile consumatorului, afectate în procesul executării acestor lucrări.
    225. Consumatorilor le este interzis să ridice pe traseele liniilor electrice construcţii, să depoziteze materiale, să sădească arbori, precum şi să execute lucrări subterane sau alte lucrări care pot crea obstacole, pune în pericol viaţa oamenilor sau împiedica unitatea de distribuţie să efectueze operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor ce-i aparţin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului, nr. 514/23.04.2002 (Monitorul Oficial, 2002, 59-61, art. 603).
    226. Consumatorii sînt obligaţi să instaleze şi să utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj şi materiale electrice care corespund documentelor normative obligatorii stabilite prin lege.
    227. Consumatorul repară daunele justificate, produse în urma utilizării receptoarelor electrice, care periclitează calitatea energiei electrice sau continuitatea furnizării energiei electrice altor consumatori.

Anexa nr.1
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 314 din 04.12. 2008
    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 314 din 04.12. 2008
    anexa nr.2
Anexa nr.3
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 314 din 04.12. 2008
    anexa nr.3
Anexa nr.4
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea energiei electrice
aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 314 din 04.12. 2008
    anexa nr.4