*HANREC75/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  330844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 75
din  12.02.2003
cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice
Publicat : 04.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 30-34     art Nr : 47     Data intrarii in vigoare : 12.02.2003
În legătură cu emiterea de către ANRE a deciziei cu privire la lansarea procesului de liberalizare treptată a pieţei energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea nr. 62 din 30 mai 2002, elaborării şi aprobării ulterioare a regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili, activităţii Titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic în noile condiţii ale pieţei energiei electrice, premise ce au condiţionat perfectarea Regulilor provizorii ale pieţei de energie electrică,  Consiliul de administraţie  HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă Regulile pieţei energiei electrice prezentate în anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
2.  Se abrogă Hotărîrea ANRE nr. 40 din 14 iunie 2001 privind aprobarea Regulilor provizorii ale pieţei de energie electrică.
3.  Direcţia reglementări şi licenţiere din cadrul ANRE va asigura şi monitoriza îndeplinirea prevederilor prezentei hotărîri.
4.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării.

    Directorul general
    al Agenţiei Naţionale
    pentru Reglementare
    în Energeti                                                Nicolae Triboi
    Director                                                        Marin Profir
    Director                                                        Vasile Carafizi

    Chişinău, 12 decembrie 2002.
    Nr. 75.
Aprobate prin hotărîrea
consiliului de administraţie anre nr. 75
din 12 decembrie 2002
REGULILE PIEŢEI ENERGIEI ELECTRICE
I. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele Reguli ale Pieţei Energiei Electrice, denumite în continuare Reguli, sînt elaborate în corespundere cu prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la energia electrică şi stabilesc regulile de bază ale relaţiilor dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice din Republica Moldova.
1.2. Obiectivele principale ale prezentelor Reguli sînt:
1.2.1. Crearea de către Titularii de Licenţă a condiţiilor pentru asigurarea aprovizionării continue, complete şi fiabile cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova.
1.2.2.Dirijarea Sistemului Electroenergetic al Moldovei în corespundere cu Normele şi Procedurile Operaţionale, pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile, sigure şi eficiente a lui.
1.2.3. Dezvoltarea şi asigurarea relaţiilor comerciale stabile dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice.
1.2.4. Stabilirea unor relaţii regulamentare între Participanţii Pieţei şi entităţile economice din Zonele Externe de Dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a Sistemului Electroenergetic al Moldovei.
1.2.5. Organizarea sistemului de evidenţă a energiei electrice prin măsurarea exactă a fluxurilor de energie electrică intrate în Reţeaua de Transport în fiecare lună şi, corespunzător, divizarea volumului total al energiei electrice furnizate între RED, Consumatori Eligibili şi Furnizori, conform contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice încheiate de RED, Furnizori şi Consumatorii Eligibili.
1.2.6. Asigurarea accesului liber, nediscriminatoriu la Reţeaua de Transport tuturor RED, Producătorilor, Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili existenţi sau potenţiali.
1.2.7. Prezentarea tuturor RED, Producătorilor, Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili de informaţii exacte, actuale, respectîndu-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu Normele.
II.Termeni şi definiţii
    Administrarea contractelor bilaterale
    Evaluarea de către Operatorul de Sistem a posibilităţilor realizării tehnice a contractului bilateral, acordarea contractului şi efectuarea de către Operatorul de Sistem a dispecerizării volumelor de energie electrică şi a puterii electrice în conformitate cu prevederile contractului bilateral pentru furnizarea energiei şi puterii electrice.
    Alte Surse de Energie
    Agen
ţi economici care se află în afara Zonei de Electrică  Dispecerizare cu care RED, sau Furnizorii sau Consumatorii Eligibili pot încheia contracte bilaterale pentru furnizarea energiei şi puterii electrice.
    ANRE Centrul de Dispecerizare
    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Subdiviziune a Operatorului de Sistem care planifică şi realizează dispecerizarea resurselor Sistemului  Electroenergetic pentru acoperirea sarcinii electrice în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice încheiate de RED, Furnizori şi Consumatorii Eligibili şi asigurarea stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic.
Centrul de Evidenţă   a Tranzacţiilor
    Subdiviziune a Operatorului de Sistem care
ţine evidenţa şi efectuează analiza fluxurilor efective de energie electrică, efectuează calcularea volumelor efective de energie electrică furnizată conform contractelor bilaterale şi întocmeşte rapoarte privind tranzacţiile de pe Piaţa Energiei Electrice pe parcursul Perioadei de Facturare.
    Consumator Eligibil
    Consumatorul  de energie electric
ă care are dreptul să  încheie contract de furnizare a energiei şi puterii electrice cu oricare furnizor de energie electrică, inclusiv din străinătate.
    Dispecerizare
    Proces continuu de dirijare pe parcursul a 24 ore a sarcinii generatoarelor, sarcinii RED şi a Consumatorilor Eligibili, şi a fluxurilor coordonate de putere electrică prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice.
    Energie şi Putere electrică de Rezervă
    Energie şi putere electrică folosită pentru acoperirea completă a cerinţelor orare de energie electrică ale RED, adăugător celei primite în conformitate cu contractele bilaterale, care asigură acoperirea curbei curente de sarcină, în cazul devierii ei de la curba de sarcină  prognozată.
    Furnizor
    Titular de Licen
ţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife  nereglementate.
    Graficul zilnic 
    Bilan
ţ de putere a Sistemului Electroenergetic, în formă de document, întocmit de Operatorul de Sistem pentru fiecare 24 ore ale Perioadei de Planificare Săptămînală, în baza cererilor înaintate de RED şi Consumatorii  Eligibili şi în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice în care sînt  indicate valorile orare medii ale puterii active ale:
  - sarcinii electrice a RED şi Consumatorilor Eligibili;
  - furnizările conform contractelor bilaterale;
  - sarcinile electrice ale centralelor electrice din Sistemul Electroenergetic al Moldovei;
  - fluxurile de puteri prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice, pe parcursul perioadei de la 00.00 pînă  la 24.00.
    Licenţă
    Act oficial, acordat persoanei juridice, de c
ătre ANRE, ce atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate, în Sistemul Electroenergetic, pentru o perioadă determinată, conform Normelor.
    Norme 
    Acte legislative
şi normative, acte normativ-tehnice, normativ-economice, regulamente şi reguli, standarde ale Republicii Moldova.
    Operatorul de Sistem
    Organiza
ţia care dirijează Sistemul Electroenergetic al Moldovei în conformitate cu licenţele pentru activitatea de dispecerat central şi transport de energie electrică. La momentul adoptării Regulilor aceasta este ÎS "Moldelectrica".
    Participanţii Pieţei 
    Titularii de Licen
ţe şi Consumatorii Eligibili.
    Perioada de Facturare
    Intervalul de timp egal cu durata unei luni calendaristice.
    Perioada de Planificare Săptămînală
    Perioada care
începe sîmbătă la ora 00.00 şi se sfîrşeşte vineri la ora 24.00.
    Piaţa Energiei Electrice 
    Sfera de v
înzare-procurare a energiei şi puterii electrice de către Participanţii Pieţei în scopul aprovizionării fiabile a consumatorilor cu energie electrică în cadrul Sistemului Electroenergetic.
    Proceduri Operaţionale
    Reguli, regulamente
şi instrucţiuni elaborate de Operatorul de Sistem şi aprobate de ANRE, în scopul asigurării funcţionării stabile, fiabile, sigure şi eficiente a  Sistemului Electroenergetic şi a Pieţei de Energie Electrică.
    Producător
    Titular de Licen
ţă pentru producere de energie electrică.
    Pronosticul Sarcinii
    Pronosticul sarcinii totale a Sistemului Electroenergetic, în MW, elaborat de Operatorul de Sistem.
    Puterea Maximă
    Sarcina maxim
ă, în MW, la care Producătorul este gata să exploateze sursa generatoare de energie electrică  în regim continuu.
    Puterea Minimă
    Sarcina minim
ă, în MW, la care Producătorul este gata să  exploateze  sursa generatoare de energie electrică  în regim continuu.
    RED
   
Întreprindere de reţele electrice de distribuţie, Titular de Licenţă pentru distribuţia şi furnizarea energiei electrice la tarife reglementate. La momentul adoptării Regulilor acestea sînt:
    "RED Nord" S.A.,
    "RED Nord-Vest" S.A.,
    Î.C.S. "RED Centru" S.A.,
    Î.C.S. "RED Sud" S.A.,
    Î.C.S. "Reţelele Electrice (mun.Chişinău)" S.A.
    Reţea de Transport
    Sistem format din linii electrice de tensiune
înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care asigură în ansamblu transportul energiei electrice în limitele Zonei deDispecerizare.
Sistemul Electroenergetic
    (Sistemul Electroenergetic al Moldovei)
  Totalitate a elementelor din producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice. 
    Sursele reglementate
de ANRE
  Centralele electrice la care producerea energiei electrice se efectuează la tarife reglementate:
    "CET-1" S.A.,
    "CET-2" S.A.,
    "CET NORD" S.A.,
    ÎS "Nodul Hidroenergetic Costeşti"
    Titular de Licenţă
    Persoan
ă juridică deţinătoare de licenţă acordată de către ANRE.
    Tranzacţie Comercială  
    Furnizarea sau procurarea energiei electrice din Zonele Extern
ă  Externe de Dispecerizare.        
    Zona de Dispecerizare
    Sistemul Electroenergetic al  Moldovei care const
ă din raioanele energetice din partea dreaptă şi stîngă a rîului Nistru, avînd interconexiuni cu sistemele electroenergetice ale altor ţări şi care dispun de echipament de măsurare şi/sau de telecomunicare, în limitele căruia Operatorul de Sistem asigură stabilitatea, fiabilitatea, securitatea şi eficienţa funcţionării Reţelei de Transport, dirijează nemijlocit sarcina surselor de energie electrică şi menţine graficul coordonat al schimbului de energie şi putere electrică cu Zonele Externe de Dispecerizare.
  Întreprinderile Sistemului Electroenergetic al Moldovei ce activează în această zonă la momentul adoptării Regulilor sînt:
  1. În raionul energetic din partea dreaptă a rîului Nistru:
    "CET-1" S.A.,
    "CET-2" S.A.,
    "CET NORD" S.A.,
         ÎS "Nodul Hidroenergetic Costeşti",
         CET ale fabricilor de zahăr
       "RED Nord" S.A.,
        "RED Nord-Vest" S.A.,
         Î.C.S. "RED Centru" S.A.,
         Î.C.S. "RED Sud" S.A.,
         Î.C.S. "Reţelele Electrice (mun. Chişinău)" S.A. ÎS "Moldelectrica" - întreprinderea ce îndeplineşte funcţiile de transport a energiei electrice şi de dispecerizare în Sistemul Electroenergetic al Moldovei.
    2. În raionul energetic din partea stîngă a rîului Nistru:
    Compania de Stat "Dnestrenergo", ce administrează:
    SA de tip închis Centrala Electrică Raională de Stat Moldovenească (CERSM);
    Centrala Hidroelectrică Dubăsari (în componenţa REE)
     Întreprinderea Reţelele Electrice de Est (REE), Întreprinderea Reţelele Electrice de Sud-Est (RESE).
    Zona Externă  
   
Zona de dispecerizare a sistemului electroenergetic al de Dispecerizare altei ţări, cu care Sistemul Electroenergetic al Moldovei este interconectat prin linii de transport a energiei electrice.
III. Cerinţele faţă de Participanţii Pieţei
3.1.Orice persoană juridică, căreia i-a fost acordată de către ANRE o Licenţă pentru producerea, sau distribuţia, sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate este obligată să se înregistreze la Operatorul de Sistem, în timp de zece zile, după intrarea în vigoare a licenţei sus-numite.
3.2. Relaţiile dintre Participanţii Pieţei se constituie în bază de contracte bilaterale. Clauzele contractelor trebuie să corespundă prevederilor din Licenţe, Procedurilor Operaţionale şi Normelor în vigoare.
3.3. Operatorul de Sistem este obligat să organizeze dirijarea operativ-tehnologică şi Administrarea contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice, încheiate de RED, Furnizori şi Consumatorii Eligibili, în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu cererile lunare, acordate de părţile care au încheiat contractele bilaterale.
Dirijarea operativ-tehnologică a fluxurilor de energie electrică de la centralele electrice de termoficare se efectuează luîndu-se în considerare regimul de producere a energiei termice.
3.4. Operatorul de Sistem poartă răspundere pentru administrarea întocmai a contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice semnate de RED, Furnizori,  Producători şi Consumatorii Eligibili, şi dirijează fluxurile de energie electrică în scopul asigurării funcţionării stabile, fiabile, sigure şi eficiente a Sistemului Electroenergetic.
3.5. Relaţiile dintre RED, Furnizori, Consumatorii Eligibili şi Operatorul de Sistem sînt bazate pe contractele bilaterale de prestare a serviciilor de transport de energie şi putere electrică şi de dispecerizare, în conformitate cu prevederile Licenţelor, prezentelor Reguli şi Normelor.
3.6. Participanţii Pieţei  sînt obligaţi să respecte cu stricteţe prevederile Normelor în vigoare, ce se referă la Sistemul Electroenergetic, Procedurile Operaţionale şi să se călăuzească, în activitatea lor, de principiul dirijării operativ-tehnologice centralizate a Sistemului Electroenergetic.
3.7. Operatorul de Sistem nu are dreptul să transmită energia electrică furnizată conform contractelor semnate de către o RED, unei alte RED, fără acordul prealabil, în scris, al primei RED.
3.8. Titularii de Licenţă au dreptul să ia decizii comerciale proprii compatibile cu condiţiile Licenţelor şi Normelor.
3.9. RED, Furnizorii şi Producătorii, în conformitate cu Normele şi Procedurile Operaţionale, au acces liber, în scopul citirii indicaţiilor, la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele de energie electrică intrate în Reţeaua de Transport şi ieşite din ea.
3.10. Operatorul de Sistem este obligat să prezinte gratis tuturor RED, Furnizorilor, Producătorilor şi Consumatorilor Eligibili informaţii cu caracter operativ şi tehnic, privind capacitatea de transport a Reţelei de Transport.
3.11. Operatorul de Sistem va prezenta RED, Furnizorilor şi Producătorilor, după modelul stabilit, informaţia operativă privind furnizarea şi consumul zilnic de energie electrică în Sistemul Electroenergetic.
3.12. Energia electrică produsă de Sursele reglementate de ANRE se distribuie între RED şi Consumatorii Eligibili în conformitate cu decizia ANRE.
3.13. RED are dreptul să deconecteze de la reţeaua de distribuţie instalaţiile Consumatorului Eligibil în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciilor de distribuţie a energiei electrice în conformitate cu contractul.
3.14. La cererea scrisă a Operatorului de Sistem, RED este obligată să deconecteze, în termen de cinci zile calendaristice, instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua de distribuţie, în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciilor de transport şi dispecerizare, precum şi în cazul lipsei furnizărilor de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate. În acest caz Operatorul de Sistem î-şi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării.    
IV.Consumatorii Eligibili
4.1. ANRE acordă Consumatorilor Eligibili dreptul de a încheia contracte directe pentru furnizarea energiei şi puterii electrice în conformitate cu regulamentele aprobate de către ANRE.
4.2. ANRE prezintă Operatorului de Sistem şi RED lista aprobată a Consumatorilor Eligibili.
4.3. Consumatorul Eligibil este obligat să îndeplinească întocmai obligaţiile asumate, exigenţele Regulilor şi cerinţele Operatorului de Sistem şi/sau RED, la reţelele electrice ale căreia sînt racordate instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil.
4.4. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contracte bilaterale pentru furnizarea energiei şi puterii electrice în volumul necesar pentru acoperirea consumului său, consumul tehnologic la transportul energiei electrice prin Reţeaua de Transport şi prin reţeaua de distribuţie, în cazul în care instalaţiile electrice ale lui sînt racordate la reţeaua RED.
4.5. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contract pentru dispecerizarea şi transportul energiei şi puterii electrice cu Operatorul de Sistem şi contract pentru prestarea serviciilor de distribuţie în cazul în care instalaţiile electrice ale lui sînt racordate la reţeaua RED.  
V. Procurarea energiei electrice
5.1. Contracte bilaterale de furnizare  a energiei şi puterii  electrice
5.1.1. Fiecare RED va încheia  contracte bilaterale de furnizare  a energiei şi puterii electrice care îi va permite să asigure acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice a tuturor consumatorilor săi de energie electrică şi a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport. Consumatorul Eligibil va încheia contracte bilaterale pentru furnizarea energiei şi puterii electrice care îi va permite să asigure acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice a lui şi a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport.
Proiectele contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice trebuie să fie prezentate Operatorului de Sistem pentru evaluare şi acordare.
5.1.2. Consumatorii Eligibili care au încheiat contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice cu Alte Surse de Energie Electrică sau cu Furnizorii care importă energie electrică, trebuie obligatoriu să încheie şi contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice produse de Sursele reglementate de ANRE, cu excepţia Întreprinderii de Stat "Nodul Hidroenergetic Costeşti". Cota parte a energiei electrice furnizată Consumatorilor Eligibili de la Sursele reglementate de ANRE se aprobă anual de către ANRE în baza cotei părţi a energiei electrice produse de Sursele reglementate de ANRE în acoperirea consumului total de energie electrică pe ţară.  
5.1.3. Contractul bilateral de furnizare a energiei şi puterii electrice, copia căruia se prezintă Operatorului de Sistem, va conţine:
a) data semnării contractului;
b) durata de valabilitate a contractului;
c) volumul şi graficul furnizărilor de energie şi putere electrică;
d) punctele de livrare;
e) condiţiile de majorare, limitare şi întrerupere a furnizărilor de energie electrică;
f) dreptul Operatorului de Sistem la Administrarea contractului bilateral.
5.1.4. Astfel de contracte pot fi încheiate între:
a) RED şi Producătorii, Furnizorii de energie electrică din interiorul Zonei de Dispecerizare;
b) RED sau Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică;
c) Consumatorii Eligibili şi Furnizori, sau Sursele reglementate de ANRE, sau RED sau Alte Surse de Energie Electrică.
5.1.5. Dacă contractul bilateral de furnizare a energiei şi puterii electrice este încheiat între RED sau Consumatorul Eligibil şi Furnizor sau Alte Surse de Energie Electrică aflate în Zona Externă de Dispecerizare, atunci administrarea lui va fi realizată de Operatorul de Sistem în coordonare cu centrul de dispecerizare al Zonei Externe de Dispecerizare în conformitate cu acordurile/contractele sau alte documente în vigoare încheiate între Operatorul de Sistem şi operatorul Zonei Externe de Dispecerizare.
În acest caz contractele bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice vor fi coordonate, obligatoriu şi în modul stabilit, cu operatorul din Zona Externă de Dispecerizare.
5.1.6. RED şi Consumatorii Eligibili, în conformitate cu Normele, trebuie să coordoneze cu ANRE contractele bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice.
5.2. Contracte de furnizare a Energiei şi Puterii Electrice de Rezervă
În legătură cu restricţiile de ordin tehnic provocate de modificarea sarcinii Producătorilor şi devierile sarcinii electrice a RED de la cea planificată, în scopul  asigurării nivelului adecvat al fiabilităţii aprovizionării cu energie electrică, RED trebuie să  încheie contracte bilaterale de procurare a Energiei şi Puterii Electrice de Rezervă cu Producătorii, Furnizorii sau cu Alte Surse de Energie Electrică, dacă aceste cerinţe nu sînt specificate în contractele încheiate conform pct.5.1.1.
5.3. Contract de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii  electrice
5.3.1. RED, Furnizorul sau Consumatorul Eligibil este obligat să încheie cu Operatorul de Sistem contract bilateral de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice. În acest contract se vor specifica procedurile de conlucrare şi de divizare a obligaţiilor între Operatorul de Sistem, RED, Furnizor sau Consumatorul Eligibil, la prestarea serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice prin Reţeaua de Transport.
5.3.2. La transportul energiei şi puterii electrice din sistemele electroenergetice ale Rom"niei/Bulgariei, Operatorul de Sistem se va conduce de prevederile contractelor bilaterale de furnizare a  energiei şi puterii electrice, încheiate de RED, Furnizori şi Consumatorii Eligibili, cît şi de acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de Operatorul de Sistem şi operatorii sistemelor electroenergetice ale Rom"niei/Bulgariei.
5.3.3. RED, Furnizorii sau Consumatorii Eligibili achită plata pentru serviciile de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice în conformitate cu volumele efective  ale serviciilor prestate, tarifele stabilite de ANRE, conform prevederilor contractelor bilaterale de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice.
VI. Furnizarea energiei electrice
6.1. Pronosticul balanţei  de energie şi putere electrică pentru anul calendaristic următor
6.1.1. Anual, pînă la 1 noiembrie, RED şi Consumatorii Eligibili trebuie să prezinte Operatorului de Sistem pronosticul lunar de consum propriu de energie electrică pentru anul calendaristic următor indicînd, de asemenea, şi sarcina de vîrf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
6.1.2. Producătorii de energie electrică trebuie să prezinte anual, Operatorului de Sistem, pînă la 1 noiembrie pronosticul producerii şi livrării de energie electrică, indicînd Puterea Maximă şi Minimă, valoarea puterii disponibile, posibilităţile şi diapazonul de reglare, modificările planificate în componenţa utilajului generator, reparaţiile anuale planificate şi alţi parametri, care influenţează la funcţionarea utilajului generator.
6.1.3. Anual, către 15 noiembrie, în baza datelor primite de la RED, Consumatorii Eligibili, Producători, precum şi datelor proprii, Operatorul de Sistem va elabora şi prezenta tuturor RED şi Consumatorilor Eligibili pronosticurile lunare de consum de energie electrică şi curbele de sarcină pentru anul calendaristic următor indicînd, de asemenea, şi sarcina de vîrf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
6.1.4. Bazîndu-se pe analiza proprie a pronosticului, indicat în pct.6.1.3, şi pe estimarea lui de către Operatorul de Sistem, RED şi Consumatorii Eligibili trebuie să încheie contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică. Aceste contracte trebuie să asigure acoperirea sarcinii consumatorilor proprii în fiecare oră a anului calendaristic următor.
6.1.5. Anual, către 10 decembrie, RED şi Consumatorii Eligibili sînt obligaţi să coordoneze cu ANRE originalele contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice şi să prezinte Operatorului de Sistem copiile acestor contracte conform pct.5.1.3.
6.2.Pronosticul şi formarea balanţei de energie electrică pentru luna calendaristică următoare
6.2.1.Lunar, pînă la data de 21, RED şi Consumatorii Eligibili, în baza contractelor bilaterale de furnizare  a energiei şi puterii electrice semnate, va coordona cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică cantităţile planificate de furnizare a energiei şi puterii electrice pentru luna calendaristică următoare.
6.2.2.Lunar, pînă la data de 22, RED şi Consumatorii Eligibili transmit Operatorului de Sistem pronosticul consumului de energie şi putere electrică, cu divizarea acoperirii de către Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, dispunînd de confirmările în scris ale furnizărilor planificate de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare. Producătorii informează Operatorul de Sistem, RED şi Consumatorii Eligibili, cu care au încheiate contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice, despre toate restricţiile tehnice, în termenii indicaţi în contracte.  
6.2.3.În baza contractelor bilaterale, confirmate de Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, Operatorul de Sistem, lunar, pînă la data de 23, elaborează şi transmite operatorului respectiv al Zonei Externe de Dispecerizare cererea pentru furnizarea volumului planificat de energie şi putere electrică  pentru luna calendaristică următoare.
6.2.4.Primind, lunar, pînă la data de 25, confirmarea Producătorilor, Furnizorilor şi Altor Surse de Energie Electrică, Operatorul de Sistem va informa despre aceasta RED şi Consumatorii Eligibili, concomitent aducînd la cunoştinţa lor şi limitările de capacitate ale Reţelei de Transport, dacă acestea există.
6.2.5. În cazul dacă nu sînt confirmate furnizările respective, Operatorul de Sistem, lunar, pînă la data de 26, va preveni RED şi Consumatorii Eligibili despre lipsa resurselor de energie electrică pentru luna calendaristică următoare şi va informa Ministerul Energeticii al Republicii Moldova şi ANRE despre crearea balanţei deficitare pronosticate de energie şi putere electrică.
Cel tîrziu pînă la data de 27 a lunii, Operatorul de Sistem va cere, repetat, confirmarea furnizărilor respective de la Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică.
6.2.6. În cazul dacă lipsesc contractele şi/sau nu sînt confirmate, repetat, furnizările de energie şi putere electrică din partea Producătorilor, Furnizorilor sau Altor Surse de Energie Electrică, lunar, nu mai tîrziu de data de 28, Operatorul de Sistem va informa Ministerul Energeticii al Republicii Moldova şi ANRE despre crearea balanţei deficitare pronosticate de energie şi putere electrică şi va avertiza RED şi Consumatorii Eligibili despre situaţia critică creată.
6.2.7. Responsabilitatea pentru formarea balanţei necesare de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare este atribuită managerului RED şi Consumatorilor Eligibili, conform Normelor.
6.2.8. Dacă datele calendaristice, indicate în punctele 6.2.1-6.2.6, coincid cu zilele de odihnă sau cu zilele de sărbătoare, atunci acţiunile descrise în aceste puncte vor fi îndeplinite în zilele de lucru pînă la data calendaristică respectivă.
6.3. Furnizarea energiei electrice de la Sursele reglementate de ANRE
6.3.1. Planificarea regimului de funcţionare a centralelor electrice
Planificarea producerii şi livrării de energie electrică în reţeaua electrică în anul viitor se efectuează luîndu-se în consideraţie pronosticul regimului de termoficare al funcţionării centralelor electrice de termoficare. Energia electrică produsă de CET-2 S.A. trebuie să participe la acoperirea consumului de energie electrică a tuturor RED şi Consumatorilor Eligibili. Fiecare RED încheie cu CET-2 S.A. contract bilateral de furnizare a energiei şi puterii electrice în volum ce corespunde cotei părţi a consumului de energie electrică a respectivei RED în consumul total de energie electrică de către toate RED.
6.3.2. Divizarea volumului de energie electrică produsă de CET-2 S.A.
Divizarea volumului planificat şi efectiv de energie electrică produsă de CET-2 S.A. între RED se efectuează în conformitate cu cota parte a consumului de energie electrică, revenită fiecărei RED, în totalul de energie electrică consumat de către toate RED. Valoarea cotei părţi se aprobă de ANRE. La divizarea volumului planificat şi efectiv de energie electrică produsă de CET-2 S.A. între RED nu se ia în consideraţie volumul planificat şi efectiv de energie electrică furnizată Consumatorilor Eligibili.
Valoarea cotei părţi a consumului de energie electrică, revenită fiecărei RED, din totalul de energie electrică consumat de către toate RED se calculează de către Operatorul de Sistem pentru perioada octombrie anul trecut - septembrie anul curent şi se prezintă ANRE pentru aprobare. Dacă instalaţiile electrice ale Consumatorilor Eligibili sînt racordate la reţelele electrice ce aparţin RED, atunci volumul de energie electrică furnizată Consumatorilor Eligibili nu se ia în considerare la calcularea cotei părţi a consumului de energie electrică, revenită respectivei RED.
6.3.3.Cu acordul reciproc al tuturor RED şi CET-2 S.A. Operatorul de Sistem poate modifica, pe o perioadă determinată, modul de divizare a volumelor planificate şi efective de energie electrică a fi furnizată de la CET-2 S.A. În acest caz Operatorul de Sistem informează ANRE despre modificări.      
6.3.4. Sursele reglementate de ANRE, trebuie să prezinte Operatorului de Sistem, la timp şi în conformitate cu p. 6.1., 6.2. din prezentele Reguli, curbele  proprii de sarcină, corespunzător contractele bilaterale semnate, specificînd sarcina fiecărei RED şi Consumatori Eligibili, cărora li se  furnizează energie electrică.
6.3.5. RED şi Consumatorii Eligibili încheie contracte pentru furnizarea întregului volum de energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare, reglementate de ANRE.
6.4. Furnizarea energiei şi puterii electrice de la CERSM
Furnizarea energiei şi puterii electrice de la CERSM se va realiza în corespundere cu:
contractele bilaterale de furnizare de  energie electrică încheiate de RED, şi/sau Furnizori şi/sau Consumatori Eligibili cu CERSM;
  acordurile/contractele şi alte documente în vigoare semnate de Operatorul de Sistem şi Compania de Stat "Dnestrenergo", privind realizarea furnizării de energie şi putere electrică.
6.5. Furnizarea de energie şi putere electrică din Ucraina
Furnizarea de energie şi putere electrică din Ucraina în Republica Moldova se va realiza în conformitate cu:
contractele bilaterale încheiate de RED, şi/sau Furnizori şi/sau Consumatorii Eligibili;
acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de Operatorul de Sistem şi operatorul din Zona Externă de Dispecerizare a Ucrainei privind realizarea furnizării de energie şi putere electrică.
Planificarea regimurilor şi furnizarea energiei electrice din sistemul electroenergetic al Ucrainei se efectuează de către Operatorul de Sistem respectîndu-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice.
6.6. Furnizarea de energie şi putere electrică din Rom"nia sau Bulgaria
Condiţiile tehnice, cantitatea şi procedura realizării furnizărilor de energie şi putere electrică din sistemul electroenergetic al Rom"niei sau al Bulgariei vor fi indicate în acordurile/contractele şi alte documente în vigoare, semnate de Operatorul de Sistem şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare ale Rom"niei şi Bulgariei, cît şi în contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice, încheiate de RED, şi/sau Furnizori şi/sau Consumatorii Eligibili.
VII. Interacţiunea operativ-tehnologică la transportul
de energie
şi putere electrică
7.1. Interacţiunea operativ-tehnologică dintre RED, Producători, Furnizori, Consumatorii Eligibili şi Operatorul de Sistem se efectuează în baza contractelor bilaterale de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice, Normelor şi Procedurilor Operaţionale, acordurilor/contractelor şi altor documente în vigoare semnate de Operatorul de Sistem şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
7.2. Producătorii de energie electrică trebuie să organizeze interacţiunea operativ-tehnologică cu Operatorul de Sistem în baza regulamentului cu privire la dirijarea unică prin dispecer a Sistemului Electroenergetic.
7.3. RED, Furnizorii, Producătorii, Consumatorii Eligibili şi Operatorul de Sistem sînt obligaţi să respecte cu stricteţe prevederile contractelor de furnizare a energiei şi puterii electrice şi contractele de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice.
7.4. RED şi Consumatorul Eligibil nu este în drept să consume din Reţeaua de Transport,  mai multă energie electrică decît a contractat prin contractele bilaterale de furnizare  a energiei şi puterii electrice.
7.5. RED şi Consumatorii Eligibili trebuie să prezinte Operatorului de Sistem graficul  de reducere  a sarcinii RED/Consumatorului Eligibil în cazul deficitului de energie şi putere electrică în valoare de 10%, 20%, 30%, 50%, cît şi în cazurile de avarii în Sistemul Electroenergetic al Moldovei, cu indicarea sarcinilor limită ale staţiilor electrice de 110 kV.
7.6. Operatorul de Sistem va lua măsuri pentru a limita consumul de energie electrică de către RED şi Consumatorii Eligibili, în cazul cînd respectiva RED sau Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice sau dacă contractele nu asigură balanţa electroenergetică a respectivei RED sau Consumatorului Eligibil.
7.7. Dacă la sfîrşitul Perioadei de Facturare s-a determinat că Operatorul de Sistem a permis unei oarecare RED sau Consumator Eligibil să consume din Reţeaua de Transport energia şi puterea electrică furnizată conform contractelor semnate de alte RED, fără permisiunea scrisă a lor, atunci Operatorul de Sistem va recupera, în conformitate cu Normele,  RED care a păgubit, prejudiciul cauzat, în mărimea stipulată în contractul pentru prestarea serviciilor de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice, încheiat între Operatorul de Sistem şi  RED păgubită.
7.8. Procesul de dispecerizare se va desfăşura continuu, în conformitate cu prevederile Licenţei pentru activitatea de dispecerat central, Procedurile Operaţionale, precum şi  dreptul Operatorului de Sistem de administrare a tuturor tipurilor de contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice în conformitate cu prevederile pct.5.1.3.
7.9. Drepturile şi procedurile de utilizare a Energiei şi Puterii Electrice de Rezervă vor fi stipulate în contractele bilaterale respective sau în acordurile suplimentare încheiate între Operatorul de Sistem şi RED.
7.10. Operatorul de Sistem va coordona cu ANRE toate acordurile/contractele şi alte documente în vigoare semnate de el şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare, precum şi va prezenta ANRE setul de Proceduri Operaţionale, spre aprobare.
În timp de 10 zile, după aprobarea lor, Operatorul de Sistem le va prezenta Producătorilor, RED, Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili pentru a se conduce în activitatea lor.
VIII. Evidenţa energiei electrice
8.1. Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor
8.1.1. Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor este o subdiviziune a Operatorului de Sistem.
8.1.2. Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor efectuează, lunar, calcularea tuturor fluxurilor efective de energie electrică de pe Piaţa Energiei Electrice; duce evidenţa cantităţii de energie electrică la hotarele externe şi interne ale Reţelei de Transport; calculează şi divizează valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport;  determină cantităţile efective de energie electrică furnizată, în conformitate cu contractele bilaterale pentru fiecare RED, de fiecare Furnizor, de fiecare Producător, fiecărui Consumator Eligibil, precum şi volumele efective de Energie Electrică de Rezervă furnizate către fiecare RED.
8.1.3. Operatorul de Sistem, luînd în consideraţie propunerile Titularilor de Licenţe, elaborează setul iniţial de proceduri pentru calcularea cantităţii de energie electrică furnizată fiecărei RED, fiecărui Consumator Eligibil, de către fiecare Furnizor, Alte Surse de Energie Electrică, precum şi generată de către fiecare Producător. Acest set de proceduri va asigura corectitudinea şi claritatea calculării tranzacţiilor de pe Piaţa Energiei Electrice.
Procedurile de calculare se coordonează cu ANRE.
8.1.4. RED şi Furnizorii au dreptul la verificarea cantităţii de energie electrică furnizată în conformitate cu tranzacţiile lor.
8.1.5. Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor prezintă lunar fiecărei RED, Producător şi Furnizor toată informaţia necesară ce se referă la activitatea ei/lui pe Piaţa Energiei Electrice pe parcursul  Perioadei de Facturare. Volumul informaţiei prezentate va fi aprobat de ANRE.
8.2. Evidenţa energiei electrice
8.2.1. Operatorul de Sistem înregistrează şi duce evidenţa lunară a cantităţii de energie electrică furnizată efectiv, folosind în acest scop echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare la hotarele externe şi interne ale Reţelei de Transport. Hotarele externe ale Reţelei de Transport corespund hotarelor de delimitare a proprietăţii liniilor de interconexiune între sistemele electroenergetice şi liniilor de transport a energiei electrice de la Producători.
8.2.2. Cantitatea de energie electrică furnizată în reţeaua RED, precum şi Consumatorilor Eligibili, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează de către Operatorul de Sistem folosind în acest scop echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare la hotarele de delimitare dintre Reţeaua de Transport şi reţeaua RED sau instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil.
8.2.3. Lista  punctelor de măsurare, procedura de calculare a cantităţii de energie electrică intrate în reţeaua RED şi în instalaţia electrică a Consumatorului Eligibil, procedura de calculare folosită în  cazul ieşirii din funcţie a echipamentului de măsurare, verificarea corespunderii erorii echipamentului de măsurare cu cea admisibilă, precum şi obligaţiile pentru deservirea acestora trebuie să fie indicate, separat, în anexele  la contractul pentru prestarea serviciilor de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice.
8.2.4. Cantitatea de energie electrică livrată lunar de Furnizori către RED sau Consumatorilor Eligibili se calculează de Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor în baza proceselor-verbale de citire a indicaţiilor sistemelor existente de măsurare, semnate de reprezentanţii RED sau Consumatorilor Eligibili, luîndu-se în consideraţie consumul tehnologic efectiv de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport.
8.2.5. Dacă la sfîrşitul anului calendaristic se constată că valoarea relativă a consumului tehnologic efectiv de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport este mai mare sau mai mică decît valoarea aprobată de ANRE, utilizată la calcularea tarifelor, atunci valoarea dată va fi analizată şi poate fi adoptată o altă valoare pentru anul următor, în caz de necesitate.
8.2.6. Pe parcursul perioadelor de staţionare a Producătorilor, evidenţa energiei electrice utilizate de Producători pentru consumul propriu tehnologic, din reţeaua RED, şi evidenţa cantităţii de energie electrică livrată la bare de Producători se efectuează pentru perioada concretă de timp.  
8.3. Calcularea şi repartizarea consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport
8.3.1. Consumul tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport se calculează pentru fiecare Perioadă de Facturare.
8.3.2. Pentru determinarea cantităţii totale de energie electrică transportată prin Reţeaua de Transport, consumul tehnologic de  energie electrică în reţeaua de 35 kV, ce nu sînt dotate cu echipamente de măsurare, se calculează de către Operatorul de Sistem în conformitate cu metodica  coordonată cu RED, Furnizorii şi aprobată de ANRE.
8.3.3. Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, DW, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:
DW = Wintr - Wies,
unde
Wintr - cantitatea de energie electrică furnizată/intrată la hotarul exterior al Reţelei de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wies - cantitatea de energie electrică ieşită din Reţeaua de Transport/livrată în reţeaua RED şi pentru Consumatorii Eligibili pe parcursul Perioadei de Facturare.
8.3.4. Distribuirea valorii efective a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport se efectuează în corespundere cu ponderea cantităţii de energie electrică furnizată către respectiva RED sau pentru Consumatorul Eligibil, pentru fiecare Perioadă de Facturare.  
8.3.5.Exemplu de calculare a valorii efective a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine RED-I sau Consumatorului Eligibil I:
                  WRED-I    
DWRED-I = DW *   """"",
                     Wies
unde
DWRED-I - valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare, ce revine RED-I sau Consumatorului Eligibil I;
WRED-I   - cantitatea de energie electrică furnizată către RED-I sau pentru Consumatorul Eligibil I prin toate punctele de delimitare  pe parcursul Perioadei de Facturare.
8.3.6. Divizarea valorii efective a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine Furnizorilor pentru fiecare Perioadă de Facturare, se determină după formula:
DW  
DWFurn-I  = WFurn-I  *  """""",
Wintr
unde
DWFurn-I - valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, ce revine Furnizorului-I;
WFurn-I  - cantitatea efectivă de energie electrică furnizată în Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, ce revine Furnizorului-I.
8.3.7. Dacă un Titular de Licenţă sau o Parte terţă efectuează tranzitul de energie electrică prin Sistemul Electroenergetic, atunci el/ea va suporta cheltuielile legate de consumul tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, care include atît componenta constantă cît şi cea variabilă care se calculează în corespundere cu metodica prezentată în Anexa 1.
8.4. Determinarea cantităţii de Energie Electrică de Rezervă
8.4.1. Centrul de Evidenţă a Tranzacţiilor, în conformitate cu prevederile contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice, graficelor zilnice coordonate de furnizare a energiei electrice şi reieşind din cantitatea efectivă a energiei electrice intrate în fiecare RED şi pentru Consumatorii Eligibili, determină cantitatea de energie electrică procurată în conformitate cu contractele bilaterale  şi, separat, cantitatea Energiei Electrice de Rezervă pentru fiecare RED.
8.4.2. Cantitatea Energiei Electrice de Rezervă pentru fiecare RED se calculează, lunar, ca diferenţa dintre cantitatea efectivă de energie electrică intrată în fiecare RED şi cantitatea de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice pentru acoperirea curbei de sarcină zilnică prognozată, luîndu-se în consideraţie valoarea relativă a consumului tehnologic efectiv de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport.
8.5.  Întocmirea  documentaţiei cu privire la furnizarea energiei electrice
8.5.1. Calcularea volumului de energie electrică furnizată de Furnizori, Producători şi Alte Surse de Energie electrică, pentru  RED şi Consumatorilor Eligibili se efectuează în conformitate cu procedurile de calculare şi metodicii indicate în p.8.1.-8.4., proporţional cu graficele lunare de furnizare efectivă a energiei electrice.
8.5.2. Operatorul de Sistem transmite sistemelor electroenergetice/întreprinderilor vecine, pînă la data de 8 a lunii următoare celei de facturare, confirmarea prin fax a fluxurilor efective de energie electrică în Sistemul Electroenergetic al  Moldovei divizate pe fiecare Furnizor, RED şi Consumatori Eligibili.
8.5.3. Pînă la data de 12 a lunii următoare Perioadei de Facturare, Operatorul de Sistem întocmeşte, semnează şi transmite către RED, Furnizori şi Consumatorilor Eligibili, în două exemplare, actele referitoare la volumele efective ale serviciilor de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice prestate pe parcursul Perioadei de Facturare.
8.5.4. RED, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii semnează actele cu privire la volumele efective ale serviciilor de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice prestate pe parcursul Perioadei de Facturare şi restituie un exemplar Operatorului de Sistem pînă la data de 15 a lunii următoare Perioadei de Facturare.
8.5.5. RED, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii întocmesc actele de primire-predare a energiei electrice furnizate lor în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice, coordonînd cu Operatorul de Sistem volumele efective de energie electrică furnizate.
IX. Serviciile de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice
9.1.În scopul aprovizionării fiabile cu energie electrică a consumatorilor, Operatorul de Sistem este obligat să presteze servicii calitative de dispecerizare şi transport al energiei şi puterii electrice tuturor RED, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor în corespundere cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Procedurilor Operaţionale şi Normelor.
9.2. Operatorul de Sistem este obligat să supravegheze şi să asigure permanent balanţa de furnizare şi consum de energie şi putere electrică în Sistemul Electroenergetic.
9.3. În activitatea sa Operatorul de Sistem se conduce de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic în conformitate cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Procedurilor Operaţionale şi Normelor.
9.4. În activitatea sa Operatorul de Sistem se conduce de acordurile/contractele interstatale şi/sau alte documente în vigoare ce reglementează funcţionarea în paralel a sistemelor electroenergetice din ţările vecine.
9.5. În cazul efectuării tranzitului de energie electrică prin Reţeaua de Transport, Operatorul de Sitem este obligat să nu admită oricare limitări sau pagube faţă de RED, Consumatorii Eligibili şi Producători.
9.6. Operatorul de Sistem este obligat, lunar, să ducă evidenţa şi analiza fluxurilor efective de energie electrică, să efectueze calculele cantităţilor de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice şi să prezinte RED, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor rapoarte cu privire la tranzacţiile acestora pe Piaţa  Energiei Electrice pe parcursul Perioadei de Facturare.
9.7. Operatorul de Sistem are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la Reţeaua de Transport în cazul neachitării, de către Consumatorul Eligibil, a plăţii pentru serviciile de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice. În acest caz Operatorul de Sistem poate deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la Reţeaua de Transport după cinci zile calendaristice din ziua avizării Consumatorului Eligibil, despre deconectare.
9.8. Operatorul de Sistem are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la Reţeaua de Transport, dacă instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil induc perturbări în Reţeaua de Transport, care rezultă în înrăutăţirea calităţii energiei electrice furnizate RED sau altor Consumatori Eligibili.
9.9. Operartorul de Sistem va deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil, de la Reţeaua de Transport, dacă Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice sau lipsesc furnizările de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate.
9.10. La adresarea scrisă a RED, Operatorul de Sistem va deconecta, în termen de cinci zile calendaristice, de la Reţeaua de Transport, instalaţiile electrice ale oricărui consumator (inclusiv Consumatorul Eligibil), care nu achită plata pentru energie electrică consumată. În acest caz RED îşi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării.  
X. Modificarea prezentelor Reguli
10.1. Fiecare Participant al Pieţei are dreptul să iniţieze propuneri de modificare a prezentelor Reguli.
10.2. Toate propunerile se prezintă în scris Operatorului de Sistem şi ANRE.
10.3. ANRE este în drept să ceară Participanţilor Pieţei să prezinte comentariile lor înainte de luarea deciziei cu privire la modificarea prezentelor Reguli.
10.4. Operatorul de Sistem înştiinţează, în scris, ceilalţi Participanţi ai Pieţei, în termen de 5 zile, despre  propunerea primită şi solicită comentariile lor privind propunerea dată.
10.5. Operatorul de Sistem, în timp de o lună din ziua înregistrării propunerii respective, pregăteşte şi prezintă ANRE avizul său asupra propunerilor parvenite, precum şi comentariile prezentate de ceilalţi Participanţi ai Pieţei.
10.6. ANRE examinînd avizul înaintat de Operatorul de Sistem şi comentariile celorlalţi Participanţi ai Pieţei, decide asupra modificării prezentelor Reguli.
10.7. Hotărîrea ANRE se aduce la cunoştinţa tuturor Participanţilor Pieţei.
10.8. ANRE este în drept să modifice unilateral Regulile sau să convoace adunarea Participanţilor Pieţei pentru a lua în discuţie propunerile făcute în vederea modificării prezentelor Reguli.
10.9. Hotărîrile ANRE sînt obligatorii pentru toţi Participanţii Pieţei şi pot fi atacate în instanţa de judecată, conform Normelor.
XI. Soluţionarea diferendelor
11.1. În cazul apariţiei diferendelor între Participanţii Pieţei, ce rezultă din aplicarea prezentelor Reguli şi Procedurilor Operaţionale, ei vor depune toate eforturile întru soluţionarea diferendelor respective prin negocieri, în limitele Normelor.
11.2. Dacă Participanţii Pieţei nu vor putea soluţiona diferendul prin negocieri, ei vor adresa o petiţie ANRE, pentru soluţionarea diferendului respectiv. ANRE va analiza diferendul şi va convoca o şedinţă cu Participanţii Pieţei aflaţi în conflict.
11.3. Dacă în rezultatul şedinţei se va ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci diferendul se va considera aplanat, iar ANRE va fixa rezultatul într-un proces-verbal semnat de părţile respective.
11.4. În cazul dacă în rezultatul şedinţei nu se ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci ANRE va lua o hotărîre proprie, în limitele competenţei sale.
Această hotărîre este obligatorie spre executare pentru Particianţii Pieţei respectivi.
11.5. Dacă Participanţii Pieţei care s-au adresat ANRE cu o petiţie de soluţionare a diferendului, vor ajunge la o înţelegere acceptabilă de ambele părţi, atunci ei îşi vor retrage, în scris şi la orice etapă, petiţia lor. În acest caz diferendul se va considera aplanat, iar ANRE va fixa rezultatul într-un proces-verbal semnat de părţile respective.
11.6. Hotărîrea ANRE poate fi atacată în instanţa de judecată, conform Normelor.
11.7. Adresarea la instanţa de judecată nu eliberează Participanţii Pieţei  de îndeplinirea hotărîrii ANRE.
11.8. Conflictele dintre Participanţii Pieţei şi agenţii economici, care nu sînt Participanţi ai Pieţei, se soluţionează în conformitate cu prevederile contractelor bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice.
Anexa 1
Metodica de calculare
a consumului tehnologic de energie electrică la transportul
ei prin Re
ţeaua de Transport ce revine la cantitatea
de energie electrică tranzitată
1. Calcularea valorii efective a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport.
Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, DW, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:
DW = Wintr - Wiestz,
unde
Wintr -  cantitatea de energie electrică furnizată/intrată la hotarul exterior al Reţelei de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wiestz - suma cantităţii de energie electrică ieşită din Reţeaua de Transport/livrată către RED şi Consumatorilor Eligibili şi a cantităţii de energie electrică tranzitată pe parcursul Perioadei de Facturare.
Wiestz = WRED + Wtz +  WCE,
unde
WRED  - cantitatea de energie electrică livrată către RED la hotarele interne ale Reţelei de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
WCE  - cantitatea de energie electrică livrată Consumatorilor Eligibili prin Reţeaua de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wtz -  cantitatea de energie electrică tranzitată pe parcursul Perioadei de Facturare.
2. Calcularea componentei constante a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport la tranzitarea energiei electrice.
  Componenta constantă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport a energiei electrice,  DWconst , se determină prin calcul, după formula:
Dwconst = Dwmg + Dwpc + Dwbc + Dwcps
unde
Dwmg - pierderile mersului în gol al transformatoarelor din Reţeaua de Transport;
Dwpc - pierderile legate de efectul de coroană;
Dwbc - pierderile în bateriile de condensatoare şi bobinele de reactanţă;
Dwcps - consumul propriu tehnologic în staţii, dacă el nu este inclus în tariful pentru transportul energiei electrice.
Cantitatea, DWconst, se repartizează între cantitatea de energie electrică furnizată către RED şi  Consumatorii Eligibili şi cantitatea de energie electrică tranzitată în corespundere cu ponderea energiei electrice furnizate către respectiva RED şi Consumatorilor Eligibili sau tranzitată pe parcursul Perioadei de Facturare respective.
3. Calcularea componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică prin Reţeaua de Transport la tranzitarea energiei electrice.
Componenta variabilă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport reprezintă pierderile ce sînt generate de curentul de sarcină şi se determină conform formulei:
DWvar = DW - DWconst
Dacă un Titular de Licenţă sau o Parte terţă efectuează tranzitul de energie electrică prin Sistemul Electroenergetic şi componenta variabilă relativă şi efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, DWvar, este mai mică sau egală cu componenta variabilă relativă calculată a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport fără de tranzit, atunci, componenta variabilă absolută şi efectivă a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport se distribuie între cantitatea de energie electrică furnizată către RED şi Consumatorii Eligibili, şi cantitatea de energie electrică tranzitată în corespundere cu ponderea energiei electrice furnizate către respectiva RED şi Consumatorii Eligibili sau tranzitate pe parcursul Perioadei de Facturare respective.
4. Exemplu de calculare a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine RED-I sau Consumatorului Eligibil concret.
Calcularea valorii componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine RED-I sau Consumatorului Eligibil concret, se efectuează după următoarea formulă:
WRED-I    
DWvar.RED-I   = DWvar  * """" ,
Wiestz           
unde,
DWvar.RED-I - componenta variabilă efectivă a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport pe parcursul Perioadei de Facturare, ce revine RED-I sau Consumatorului Eligibil concret;
WRED-I - cantitatea de energie electrică furnizată RED-I sau Consumatorului Eligibil concret, prin toate punctele de delimitare, pe parcursul Perioadei de Facturare.
5. Exemplu de calculare a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine la tranzitul de energie electrică.
Calcularea valorii componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine la tranzitul de energie electrică, se efectuează după următoarea formulă:
Wtz
DWvar.tz  = DWvar  * """"-,
Wtot.           
unde
DWvar.tz - valoarea efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, atribuit la tranzitul de energie electrică, pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wtz - cantitatea de energie electrică tranzitată pe parcursul Perioadei de Facturare.
6. Determinarea valorii efective a componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine Furnizorilor.
Valoarea efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine Furnizorilor, pentru Perioada de Facturare, se determină după formula:
DWvar  
DWvar.Furn-I   = DWFurn-I *  """" ,
Wintr
unde
DWvar.Furn-I  - valoarea efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, ce revine Furnizorului-I;
WFurn-I - cantitatea efectivă de energie electrică furnizată în Reţeaua de Transport, pe parcursul  Perioadei de Facturare, pentru Furnizorul-I.
Dacă Titularul de Licenţă sau o Parte terţă efectuează tranzitul de energie electrică prin Sistemul Electroenergetic şi valoarea relativă efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică, la transportul ei prin Reţeaua de Transport, este mai mare decît valoarea relativă calculată a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică, la transportul ei prin Reţeaua de Transport în lipsa tranzitului, atunci, determinarea valorii efective a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică ce revine la tranzitul ei prin Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, se va efectua în modul  următor:
DWvar.tz = DWvar.efect cu tz - DWvar.calcul fără tz ,
unde
DWvar.tz - valoarea efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, ce revine cantităţii de energie electrică tranzitată, pe parcursul Perioadei de Facturare;
DWvar.efect cu tz - valoarea efectivă a componentei variabile a consumului tehnologic de  energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, cu efectuarea tranzitului;
DWvar.calcul fără tz - valoarea calculată a componentei variabile a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin Reţeaua de Transport, pe parcursul Perioadei de Facturare, în lipsa tranzitului.