LPC15/2009
ID intern unic:  331060
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 15
din  03.02.2009

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 163
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. –  Articolul 14 alineatul (1) din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul: „Înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de judecată se realizează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.”
    Art.II. –  Articolul 336 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Procesul-verbal se scrie la computer şi se păstrează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care nu este posibilă utilizarea computerului, procesul-verbal se scrie de mînă, fiind ulterior scris la computer.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată  în lipsa mijloacelor de înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice.”
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31)  Participanţii la proces pot solicita instanţei  să dea citire unor părţi din procesul-verbal sau să consemneze în procesul-verbal unele circumstanţe examinate în cadrul şedinţei de judecată pe care le consideră esenţiale în soluţionarea cauzei.”
    la alineatul (4), textul „Procesul-verbal poate fi întocmit şi pe părţi care, la fel ca şi procesul-verbal integral, se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.” se substituie prin textul: „Dacă există înregistrări audio şi/sau video ale şedinţei de judecată, grefierul le foloseşte după şedinţa de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.”
    alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Preşedintele şedinţei de judecată, în decursul a 5 zile lucrătoare de la data semnării fixată expres în procesul-verbal, înştiinţează în scris participanţii la proces despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal şi asigură acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a primi copii de pe acesta. În cazul în care şedinţa a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio şi/sau video, participanţii la proces sînt înştiinţaţi în scris şi despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.
    (6) În termen de 3 zile  lucrătoare de la data anunţării semnării procesului-verbal, participanţii la proces au dreptul să formuleze obiecţii asupra lui, indicînd inexactităţile şi motivele pentru care îl consideră incomplet.”
    articolul se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:
    „(8) Participanţii la proces au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
    (9) Prevederile alin.(8) nu se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, participanţii la proces au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată respective.”
    Art.III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 47 alineatul (1), articolul 120 alineatul (3), articolul 140 alineatul (5) şi articolul 413 alineatul (4), cuvîntul „încheie” se substituie prin cuvîntul „întocmeşte”.
    2. La articolul 143 alineatul (2), articolul 150 alineatul (3), articolul 222 şi articolul 224 alineatul (2), cuvintele „încheiat” şi „încheiate” se substituie, respectiv,  prin cuvintele „întocmit” şi „întocmite”.
    3. Articolul 273:
    în titlul articolului, cuvîntul „încheierii” se substituie prin cuvîntul „întocmirii”;
    în alineatul unic, cuvîntul „încheie” se substituie prin cuvîntul „întocmeşte”.
    4. La articolul 274 alineatul (2) litera n), cuvîntul „încheierii” se substituie prin cuvîntul „întocmirii”.
    5. Articolul 275:
    în titlul articolului, cuvîntul „Încheierea” se substituie prin cuvîntul „Întocmirea”;
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Procesul-verbal se întocmeşte de grefier în şedinţă de judecată sau la efectuarea actului de procedură în afara şedinţei. Procesul-verbal se scrie la computer şi se păstrează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care nu este posibilă utilizarea computerului, procesul-verbal se scrie de mînă, fiind ulterior scris la computer.
    (2) Pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată  în lipsa mijloacelor de înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice.”
    la alineatul (3), după cuvîntul „circumstanţe” se introduc cuvintele „examinate în cadrul şedinţei de judecată sau al unui act de procedură efectuat în afara şedinţei de judecată,”;
    alineatul  (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Procesul-verbal al şedinţei de judecată trebuie să fie întocmit  şi semnat în cel mult 5 zile de la data încheierii şedinţei, iar procesul-verbal privind efectuarea actului de procedură – cel tîrziu a doua zi de la  efectuare. Cînd există înregistrări audio şi/sau video ale şedinţei de judecată, grefierul le foloseşte după şedinţa de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.”
    articolul se completează cu alineatul  (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Preşedintele şedinţei de judecată, în decursul a 5 zile lucrătoare de la data semnării fixată expres în procesul-verbal, înştiinţează în scris participanţii la proces şi reprezentanţii lor despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal şi asigură acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a primi copii de pe acesta. În cazul în care şedinţa a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio şi/sau video, participanţii la proces şi reprezentanţii lor sînt înştiinţaţi în scris şi despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.”
    6. După articolul 276 se introduce articolul 2761 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2761. Eliberarea copiilor de pe
                              procesul-verbal şi de pe
                              înregistrările audio şi/sau video
    (1) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, participanţii la proces şi  reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată respective.”
    7. La articolul 350 alineatul (1), cuvîntul „încheiere” se substituie prin cuvîntul „întocmire”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.15-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.