HGM206/2009
ID intern unic:  331078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 206
din  11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 256     Data intrarii in vigoare : 20.06.2009
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89    În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică ,,Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile tarifare 8 şi 9.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi a Ministerului Sănătăţii.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 206. Chişinău, 11 martie 2009.

Aprobată
Hotărîrea Guvernului nr. 206
din 11 martie 2009

Reglementarea tehnică
„Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare.
Ceaiuri şi produse de ceai”

    Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” creează cadrul necesar aplicării Directivei 1999/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea şi de cicoare, publicată în Jurnalul Oficial  L 66 din 13 martie 1999,  p. 26-29.
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele esenţiale de calitate, prezentare, ambalare şi etichetare pentru produsele destinate consumului uman (în continuare – produse), astfel cum sînt definite în capitolul II al prezentei Reglementări tehnice şi în poziţiile tarifare conform tabelului 1:

Tabelul 1
Poziţia tarifară
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Denumirea produselor
Din 0901

Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conţin cafea, indiferent de proporțiile amestecului

0902

Ceai, chiar aromatizat

Din 2101

Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai şi preparate avînd la bază aceste produse sau avînd la bază cafea, ceai; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori organici de cafea şi extracte, esenţe şi concentrate din acestea

    [Pct.1 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    2. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:
    1) produselor cu denumirea „café torrefacto soluble” (cafea prăjită solubilă);
    2) produselor fabricate în gospodării individuale pentru consum propriu, precum şi ceaiului preparat în scop curativ.
II. Termeni, denumiri comerciale şi caracteristici ale produselor
    3. Următorii termeni şi denumiri comerciale se aplică numai produselor descrise pentru a le individualiza în procesul comercializării:
    1) cafea – termen generic pentru boabele plantei de specia Coffea şi pentru produsele obţinute din aceste boabe la diverse etape de prelucrare şi consum;
    2) cafea verde – boabe de cafea uscate şi decorticate, avînd diverse nuanţe de culoare: verde, brună ori gri;
    3) cafea naturală decofeinizată – cafea din care a fost extrasă parţial sau integral cofeina. Fracţia masică de cofeină pentru cafeaua naturală decofeinizată în boabe şi măcinată (calculată la substanţa uscată) trebuie să fie de cel mult 0,12 %, iar pentru extractele de cafea (calculată la substanţa uscată) trebuie să fie de cel mult 0,3 %;
    4) cafea naturală prăjită,  boabe – cafea obţinută în urma prăjirii cafelei verzi, avînd umiditatea de maximum 5,0 %;
    5) cafea naturală prăjită şi măcinată – produs obţinut prin măcinarea boabelor de cafea verde naturală prăjită, cu fracţia masică a umidităţii de cel mult 5,0 %;
    6) cafea naturală cu adaosuri – produs de cafea cu conţinutul de cafea naturală (prăjită măcinată sau solubilă) de cel puţin 80 % şi fracţia masică de cofeină (calculată la suprafaţa uscată) de cel puţin 0,6 % (pentru boabe de cafea naturală prăjită şi cafea naturală prăjită măcinată) sau 1,6 % (pentru produsele de cafea ce conţin extract de cafea naturală);
    7) extract de cafea, extract de cafea solubilă, cafea solubilă sau cafea instant – produs concentrat obţinut prin extracţia boabelor de cafea prăjită, utilizîndu-se ca mediu de extracţie numai apa şi excluzîndu-se orice proces de hidroliză care implică adăugarea unui acid sau a unei baze. În afară de aceste substanţe insolubile, care, din punct de vedere tehnic, nu pot fi îndepărtate, şi de uleiurile insolubile derivate din cafea, extractul de cafea trebuie să conţină numai constituienţii aromatici şi solubili ai cafelei, avînd fracţia masică a umidităţii de cel mult 5,0 %.
    8) băutură de cafea insolubilă – produs de cafea deshidratat, cu fracţia masică a umidităţii de cel mult 8,0 %, obţinut din materie primă vegetală uscată, prăjită şi măcinată, cu/sau fără adaos de alţi componenţi;
    9) înlocuitori de cafea (surogate) – produse vegetale (rădăcini de cicoare), prăjite şi măcinate, folosite la înlocuirea cafelei naturale;
    10) cicoare – rădăcini de Cichorium intybus L., altele decît cele utilizate la producerea cicorii Witloof, folosite, de regulă, la prepararea surogatului de cafea, după curăţare, uscare şi prăjire prealabilă.
    11) extract de cicoare, cicoare solubilă sau cicoare instant – produs concentrat obţinut prin extracţia cicorii prăjite, utilizîndu-se ca mediu de extracţie doar apa. Nu se admite adăugarea unui acid sau a unei baze în procesul de hidroliză.
    12) ceai – produs de origine vegetală care se obţine din mugurii, florile şi frunzele tinere ale arborelui de ceai Thea chinensis şi Thea assamica, după ce au fost supuse procesului de răsucire, fermentare şi uscare;
    13) frunze de ceai – părţi separate ale arborelui de ceai din familia Theaceae specia Thea;
    14) extract de ceai – fracţia solubilă a substanţei uscate din frunza de ceai;
    15) ceai natural – produs obţinut din frunze de ceai, care nu conţine adaosuri naturale sau alternative;
    16) ceai cu adaosuri – produs ce conţine frunze de ceai minimum 50% din masa netă şi alte plante (nemedicinale);
    17) ceai solubil (concentrat uscat de ceai) – produs deshidratat solubil în apă, obţinut prin uscarea extractului din frunze de ceai;
    18) ceai solubil cu adaosuri (concentrat uscat de ceai cu adaosuri) – produs deshidratat solubil în apă, care conţine ceai şi alte plante nemedicinale minimum 50% din masa concentratului uscat de ceai fără zaharuri sau îndulcitori;
    19) concentrat lichid de ceai – produs lichid obţinut prin concentrarea extractului de ceai;
    20) concentrat lichid de ceai cu adaosuri – produs care conţine ceai şi alte plante nemedicinale minimum 50% din masa concentratului de ceai sub formă lichidă, fără zaharuri sau îndulcitori.
    4. Conţinutul de cafea în produs pe bază de materie primă uscată trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
    1) să nu fie mai mic de 95% din greutate, pentru extractul de cafea uscată;
    2) să fie între 70% şi 85% din greutate, pentru extractul de cafea pastă;
    3) să fie între 15% şi 55% din greutate, pentru extractul de cafea lichid.
    5. Extractul de cafea sub formă solidă sau sub formă de pastă nu trebuie să conţină alte substanţe în afara celor derivate din extractul de cafea. Extractul de cafea lichid poate conţine zaharuri comestibile, prăjite sau nu, într-un raport care să nu depăşească 12% din greutate.
    6. Conţinutul de cicoare în produs pe bază de materie primă uscată trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
    1) să nu fie mai mic de 95% din greutate, pentru extractul de cicoare uscată;
    2) să fie cuprins între 70% şi 85% din greutate, pentru extractul de cicoare sub formă de pastă;
    3) să fie cuprins între 25% şi 55% din greutate, pentru extractul de cicoare în formă lichidă.
    7. Extractul de cicoare sub formă solidă sau sub formă de pastă nu poate conţine substanţe ce nu derivă din cicoare mai mult de 1 % din masa netă.
    8. Extractul de cicoare lichid poate conţine zaharuri comestibile, prăjite sau nu, într-un raport care nu depăşeşte 35 % din greutate.
III. Cerinţe generale
    9. Produsele, inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţă pentru consum uman, dacă sînt conforme cerinţelor prezentei Reglementări tehnice.
    10. Conformitatea produselor cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice se asigură de către producător şi importator.
    11. La plasare pe piaţă produsele trebuie să respecte prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi să fie însoţite de certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.
    12. Producătorii trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor, care permit trasabilitatea pentru identificarea materiilor prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de producţie, furnizorilor de materii prime, echipelor de producţie, loturilor şi tipurilor de produse timp de 5 ani pentru confirmarea respectării cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    13. Verificarea indicilor de calitate, formelor de prezentare, marcare şi etichetare a produselor se efectuează în fiecare lot de către producător.
    14. Regulile pentru verificarea calităţii produselor de cafea:
    1) verificarea calităţii se execută pe loturi;
    2) verificarea aspectului exterior al marcării: această operaţie se efectuează la minimum 1% din numărul total al ambalajelor de transport, cu examinarea fiecărui recipient;
    3) prelevarea probelor: din ambalajele examinate se vor preleva probe în proporţie de 0,03% din numărul total al ambalajelor din lot;
    4) ambalarea şi marcarea: cutiile metalice sau borcanele de sticlă trebuie să fie închise ermetic. Nu se admit cutii ruginite sau deformate. Pentru asigurarea integrităţii, recipientele se preambalează în lăzi.
    15. Examinarea calităţii ceaiului se stabileşte, în special, prin probe organoletice.
    16. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor se achiziţionează numai în baza documentelor scrise, care confirmă originea şi calitatea acestora.
    17. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor trebuie să fie curate, nealterate, neinfestate, lipsite de substanţe toxice şi mirosuri străine.
    18. Echipamentele ce vin în contact cu materiile prime, produsele şi ambalajele trebuie să se păstreze curate.
    19. Substanţele reziduale rezultate în urma procesării, acumulările de praf şi resturile trebuie ţinute separat de materiile prime şi produsele finite.
IV. Cerinţe esenţiale pentru cafea, extractele
de cafea şi extractele de cicoare

    20. Produsele de cafea insolubilă şi cafea boabe trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calitate:
    1) proprietăţi organoleptice:
    a) aspect: pulbere fină granulată, omogenă şi fără aglomerări;
    b) culoare: de la brună la brun-roşcată, omogenă;
    c) gust şi miros: specifice, plăcute, bine exprimate, fără gust sau miros străin, fără gust de caramel;
    2) calitatea boabelor:
    a) boabe de calitatea I – boabe întregi, uniforme, lucioase, aromate cu gust plăcut şi culoare brună uniformă, specifică, cu fracţia masică a umidităţii de cel mult 5,0%,;
    b) boabe de calitatea a II-a – trebuie să conţină 10% boabe mate, de culoare mai deschisă şi aromă mai slabă;
    c) boabe de calitatea a III-a – amestecuri de diferite varietăţi de cafea, avînd culoare şi gust specific tipurilor respective de cafea.
    21. Compoziţia chimică a produselor de cafea verde trebuie să corespundă indicilor din tabelul 2.
Tabelul 2

Compoziţia chimică a cafelei verzi

                                                                                                                                        

Originea cafelei
Varietatea sortului
Greutatea a 1000 boabe,

g

Conţinutul în extract, %
pH

Aciditatea liberă
(ml/NaOH n la l00g)

Conţinutul de
apă, %

Grăsime, %
Cofeină, %
Substanţe minerale, %

Acid
clorogenic, mg %

America Centrala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brazilia
Arabica
160,7
33,8
5,31
32,2
9,67
15,12
1,11
4,16
5,44
Columbia
Arabica
169,1
32,9
5,28
37,5
10,60
15,10
1,21
4,39
6,12
Mexic
Arabica
157,3
32,1
5,81
30,8
7,40
15,00
1,25
3,71
5,13
Ecuador
Arabica
148,5
34,6
5,27
39,4
11,60
14,60
0,96
4,22
5,69
Africa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiopia
Arabica
124,2
35,6
5,78
31,8
9,27
15,70
0,90
3,83
5,47
Kenya
Arabica
159,1
30,3
5,60
31,5
10,50
15,20
1,30
3,66
5,07
Tanganica
Arabica
169,4
29,0
5,59
30,2
9,85
16,50
1,32
3,70
5,04

Coasta de
Fildeş

Robusta
141,8
33,7
5,76
41,9
8,00
11,00
1,95
4,21
6,41
Camerun
Robusta
119,2
35,5
6,13
41,7
10,30
9,80
1,79
4,10
6,00
Angola
Robusta
138,6
33,9
5,55
38,2
9,61
7,20
2,16
3,95
6,19
Asia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
India
Arabica
156,8
30,8
5,49
37,5
11,15
14,30
1,17
3,93
5,77
Indonezia
Robusta
110,8
31,6
5,72
43,4
8,40
10,10
1,68
4,49
6,30
   
    22. Cafeaua solubilă, inclusiv decofeinizată, trebuie să corespundă următoarelor condiţii de calitate:
    1) proprietăţi organoleptice:
    a) aspect: pulbere fină granulată, omogenă şi fără aglomerări;
    b) culoare: de la brună la brun-roşcată, uniformă în întreaga masă;
    c) gust şi miros: specifice, plăcute, bine exprimate, fără gust sau miros străin, fără gust de caramel;
    2) proprietăţi fizico-chimice:
    a) solubilitate: solubilă 100% în apă caldă şi rece;
    b) umiditate: maximum 4%;
    c) pH: maximum 4,50-5;00;
    d) corpuri străine: absente;
    e) fracţia masică de cofeină (calculată la substanţa uscată): minimum 2,30%;
    f) fracţia masică de impurităţi metalice (particule de cel mult 0,30 mm), maximum: 3 x 10-4 %.
    23. Înlocuitorii de cafea (surogate) trebuie să corespundă următoarelor condiţii de calitate:
    1) să conţină o cantitate de umiditate de cel mult 8%; conţinutul de cenuşă totală (raportat la substanţă uscată) trebuie să fie de cel mult 5,50%, iar pentru cicoarea prăjită – pînă la 8%;
    2) conţinutul de substanţe solubile în apă (la fierbere timp de 5 minute) trebuie să prezinte următoarele valori (raportat la substanţă uscată): pentru înlocuitorii de cafea de calitatea I – cel puţin 60%, pentru calitatea a II-a – minimum 40%, pentru calitatea a III-a  – cel puţin 20%.
    24. Se admite un conţinut de impurităţi de fier de maximum 10 mg  per 1 kg de produs, deoarece la măcinarea produselor se pot desprinde particule de fier de la instalaţiile de măcinare.
    25. Cafeaua boabe trebuie separată de coaja înlăturată.
    26. În urma procesării, cu excepţia procesului de prăjire, cafeaua şi produsele de cafea trebuie să posede un conţinut de umiditate uniform şi să nu depăşească 12,50%. Conţinutul de umiditate ce depăşeşte 12,50% se consideră excesiv, cu excepţia tipurilor de cafea care tradiţional au un nivel de umiditate ridicat, de exemplu, cafeaua Indian Monsooned.
    27. După prăjire, conţinutul de umiditate trebuie menţinut la maximum 5%.
    28. Nu se admite restabilirea calităţii cafelei prăjite şi ambalate, care a fost alterată de umiditate şi nu se admite comercializarea acesteia.
V. Cerinţe esenţiale pentru ceai şi produse de ceai
    29. Controlul organoleptic se efectuează după sortarea pe calităţi a frunzelor de ceai în funcţie de periodicitatea recoltării, conform punctului 30.
    30. Soiurile de ceai negru se clasifică în următoarele categorii de calităţi:
    1) calitatea superioară (Pekoe): ceai din prima recoltă – prezintă foi de culoare neagră-argintie, cu vîrful alb, gust fin şi aromă puternică, iar în infuzie  este colorat  în galben-deschis;
    2) calitatea I (Suchong): ceai din recolta a doua – prezintă foi de culoare neagră, cu gust dulce, iar în infuzie este colorat în negru-închis;
    3) calitatea a II-a (Congo): ceai din frunze mari din a treia recoltă – prezintă foi de  culoare neagră-cenuşie.
    31. Soiurile de ceai verde se clasifică în următoarele categorii de calităţi:
    1) calitatea superioară (Hyson): ceai din prima recoltă - prezintă frunze mici, răsucite, de culoare verde-albăstruie, iar în infuzie este colorat în galben, avînd miros aromat;
    2) calitatea I (Gunpowder): ceai din recolta a doua - prezintă frunze răsucite în formă de globule, de culoare verde spre negru, iar în infuzie este colorat în galben;
    3) calitatea a II-a (Tonkay): ceai din recolta a treia - prezintă frunze răsucite şi neregulate, de culoare verde-gălbuie, iar în infuzie este colorat în galben intens.
    32. Proprietăţile organoleptice ale soiurilor de ceai:
    1) aspectul: ceaiul trebuie să fie uniform, sub formă de fire subţiri, răsucite, întregi sau fragmentate, curate, fără aglomerări şi fără impurităţi minerale sau vegetale. Ceaiul în ambalaje mici (pliculeţe) trebuie să se prezinte sub formă de pudră, cu aspect uniform, curat şi fără corpuri străine;
    2) culoarea: neagră cu nuanţe cenuşii, uniformă;
    3) infuzia: de culoare galbenă sau brun-roşcată, cu aromă caracteristică, bine exprimată;
    4) mirosul: specific, fără mirosuri străine (de mucegai).
    33. Proprietăţile fizico-chimice ale soiurilor de ceai:
    1) umiditate: maximum 9,50%;
    2) extract apos: minimum 38%;
    3) cenuşă totală: maximum 6,50%;
    4) cenuşă solubilă în apă (raportată la cenuşă totală): maximum 4,20%;
    5) substanţe minerale insolubile în HCl: maximum 1,00%;
    6) Theina: minimum 1,95%;
    7) raportul dintre conţinutul de frunze şi peţioluri (codiţe de frunze): maximum 2,50%;
    8) praf de ceai: maximum 0,50%;
    9) coloranţi artificiali: nu se admit;
    10) infestări (de carantină sau de depozit): nu se admit.
    Produsele de ceai, în funcţie de ţara de origine, trebuie să posede compoziţia chimică conform tabelului 3.

Tabelul 3

Compoziţia chimică a ceaiului

Compoziţia chimică, %

Ţările de origine
India
China
Ceylon
Japonia
Georgia
Umiditate
 
5,70 - 8,50
 
6,00 - 9,10
 
4,50 - 9,50
 
3,90 - 4,00
 
6,30 - 7,80
Extract apos
 
45 - 50
 
38 - 47
 
40 - 47
 
42 - 43
 
38,30 - 43,00
Theina
1,95 - 3,45
2,15 - 3,50
1,95 - 3,60
2,20 - 2,81
2,50 - 3,00
Substanţe tanante
 
13,30 - 15,00
 
7,30 - 10,21
 

10,10 - 14,00

 
14,29 - 15,08
 
11,67 - 19,16
Substanţe minerale, din care:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cenuşă
 
4,90 - 6,00
5,00 - 6,50
 
5,00 - 6,50
 
5,68 - 6,23
 
3,25 - 6,00
cenuşă solubilă
3,00 - 4,10
3,00 - 4,00
3,10 - 4,20
3,49 - 3,54
3,05 - 3,30
 
    34. Este interzisă livrarea ceaiului:
    1) cu adăugarea substanţelor în scopul mascării diferitelor falsificări sau ameliorări ale proprietăţilor organoleptice;
    2) care conţine frunze străine de natura ceaiului, cu excepţia ceaiului cu adaosuri;
    3) care a mai fost fiert şi uscat;
    4) tratat altfel decît prin fermentare;
    5) cu calitate depreciată cu apă dulce sau apă de mare.
    35. Nu se admite şi nu se referă la ceaiul cu adaosuri:
    1) folosirea frunzelor de ceai deja utilizate;
    2) adăugarea de frunze şi peţioluri străine ce au caracteristicile exterioare şi astringenţa frunzelor de ceai;
    3) adăugarea de peţioluri a frunzelor de ceai;
    4) adăugarea de substanţe minerale şi/sau coloranţi artificiali.
VI. Ambalare, etichetare, transport şi depozitare
    36. Produsele trebuie să fie ambalate şi preambalate astfel încît să permită păstrarea calităţii la depozitare, transportare şi comercializare.
    37. În calitate de ambalaj pot fi folosite numai materiale autorizate de organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii, nemijlocit în borcane de sticlă, în cutii din tablă, din carton sau în pungi din hîrtie sau polimerice, metalizate în interior şi sudate la cald, de diferite capacităţi şi reambalate în cutii de carton închise cu bandă adezivă.
    38. Ceaiul se va livra în vrac sau în pachete ambalate în hîrtie cerată sau în pachete din hîrtie metalizată de 50 g, prezentate estetic şi reambalate în lăzi rezistente din lemn sau carton, tipizate, marcate şi protejate în interior de un înveliş de staniol sau hîrtie cerată.
    39. Trebuie să se prevină contaminarea prin evitarea contactului produselor cu praful, coaja înlăturată şi/sau ambalajele murdare.
    40. Produsele destinate comercializării pentru consum uman trebuie să fie etichetate în mod obligatoriu în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţii complete şi corecte pentru consumator.
     41. La etichetarea produselor trebuie să se respecte prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, precum şi menţiunile specifice prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.41 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    42. Suplimentar cerințelor prevăzute la punctul 41, etichetarea produsului trebuie să conţină următoarea informaţie:
    [Pct.42 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
   
[Pct.42 subpct.1)-9) abrogate prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    10) indicativul documentaţiei tehnice;
    11) informaţia cu privire la certificare;
    12) codul de bare (dacă există).
    Informaţia necesară pentru marcarea pliculeţelor cu produse trebuie să fie indicată pe ambalajul de desfacere sau pe fişe anexate pe fiecare ambalaj de desfacere.
     43. Etichetarea ambalajului de transport trebuie să conţină informaţia conform punctului 42, completată cu numărul ambalajelor de desfacere şi  semnul de manipulare „A se feri de umezeală” şi „Fragil. Prudenţă” (pentru produsele ambalate în ambalaj de desfacere din sticlă şi polimeri).
    44. Denumirile de la punctul 3, subpunctele 7) şi 11) se completează, după caz, cu menţiunile „pastă” sau „sub formă de pastă” ori „lichid” sau „sub formă de lichid”.
    45. Denumirile cafelei şi produselor de cafea pot fi completate cu termenul „concentrat”:
    1) pentru produsele menţionate în punctul 4 subpunctul 3) – cu condiţia ca respectivul conţinut de cafea pe bază de materie uscată să reprezinte peste 25 % din greutate;
    2) pentru produsele menţionate în punctul 6 subpunctul 3) – cu condiţia ca respectivul conţinut de cicoare pe bază de materie uscată să reprezinte peste 45 % din greutate.
    46. Etichetarea ambalajului trebuie să indice, pentru produsele definite în punctul 3 subpunctul 7) şi pentru care sînt stabilite condiţiile în punctul 4 subpunctele 2) şi 3), conţinutul minim de cafea pe bază de materie primă uscată, iar pentru produsele definite în punctul 3 subpunctul 11) şi pentru care sînt stabilite condiţiile în punctul 6 subpunctele 2) şi 3) – conţinutul minim de cicoare pe bază de materie primă uscată. Aceste conţinuturi trebuie să fie exprimate în procente în raport cu greutatea produsului finit.
    47. Etichetarea ambalajului trebuie să includă termenul „decofeinizată” pentru produsele definite în punctul 3 subpunctul 7) şi pentru care sînt stabilite condiţiile în punctele 4 şi 5, cu condiţia că respectivul conţinut de cofeină anhidră nu depăşeşte 0,3% din greutatea conţinutului de cafea.
    Această informaţie trebuie să se afle în acelaşi cîmp vizual cu denumirea comercială.
    48. Pentru produsele definite în punctul 3 subpunctul 7) şi pentru care sînt stabilite condiţiile în punctul 4 subpunctul 3), pentru produsele definite în punctul 3 subpunctul 11) şi pentru care sînt stabilite condiţiile în punctul 6 subpunctul 3) etichetele trebuie să conţină termenii „cu …” sau „conservat cu…” sau „cu adaos de…” sau „prăjită cu …”, urmaţi de denumirea (denumirile) tipurilor de zaharuri utilizate.
    Această informaţie trebuie să se afle în acelaşi cîmp vizual cu denumirea comercială.
    49. Transportarea produselor trebuie efectuată numai cu mijloace de transport autorizate sanitar, în conformitate cu regulile de transportare şi normele stabilite de organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    50. Depozitarea produselor se efectuează în încăperi curate, uscate, bine ventilate, fără paraziţi şi fără mirosuri străine, la o temperatură de circa 18°C şi o umiditate relativă a aerului de 75% şi bine protejate de precipitaţiile atmosferice.
    51. Lăzile în care se ambalează produsele trebuie să fie stivuite, avînd spaţii de trecere de circa 70 cm, în vederea asigurării unei bune ventilaţii, pe toată durata depozitării.
    52. Nu se admite ca produsele să fie depozitate în apropierea produselor care emană mirosuri străine, cum ar fi: peşte, săpun, condimente etc.
    Nu se admite depozitarea ceaiului împreună cu cafeaua.