*HGC1525/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  331111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1525
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Nomenclatorului
mărfurilor al Republicii Moldova*
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 726     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    În vederea realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe, precum şi pentru perfecţionarea evidenţei statistice a comerţului exterior de mărfuri, cu alinierea acesteia la standardele internaţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova**, revizuit în conformitate cu Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor 2007.
    ______________________________
    * Publicată în ediţia specială din 24 iunie 2008.
    ** Publicat în ediţia specială din 24 iunie 2008.

    2. Se pune în sarcina Serviciului Vamal, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică şi alte instituţii interesate, ajustarea actelor normative şi legislative reieşind din clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova.
    3. În cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se utilizează Notele explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 26 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.182).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
 
    Prim-ministru                                                           Vasile  TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon

    Nr. 1525. Chişinău, 29 decembrie 2007.


    capitolul 1-30

    capitolul 31-72

   
capitolul 73-97