*OMFC117/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  331199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 117
din  29.12.2007
referitor la Regulamentul cu privire la devizele de
 cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Publicat : 08.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 72-73     art Nr : 196
    Întru asigurarea realizării prevederilor artilcolelor 25 şi 27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial, 19.12.2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform anexei.
   2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.13 din 13 februarie 2004 “Despre aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a  repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial, 11.06.2004, nr.91-95/205).

    MINISTERUL FINANŢELOR                                                           Mihail Pop

    Nr. 117. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 117 din 29.12.2007
Regulament
cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice
şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de elaborare şi aprobare a devizelor de cheltuieli a instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi de repartizare pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi are acţiune asupra executorilor (ordonatorilor) de buget (în continuare - executori de buget) care gestionează bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi mijloacele financiare alocate de la aceste bugete.
    2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
    Subdiviziune financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi - contabilul-şef şi specialiştii subordonaţi acestuia din cadrul primăriei satului (comunei), oraşului (municipiului), cu excepţia municipiului Bălţi.
  Direcţia finanţe - direcţiile finanţe a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, Direcţia generală finanţe a municipiului Chişinău, Direcţia generală economico-financiară a municipiului Bălţi şi Direcţia generală economico-financiară a UTA Găgăuzia. 
    Componenta bugetară - gruparea veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului în dependenţă de sursa de provenienţă a acestora, în componenta de bază, fonduri speciale, mijloace speciale şi proiecte finanţate din surse externe.
    Componenta de bază - bugetul unităţii administrativ-teritoriale, exceptînd fondurile speciale, mijloacele speciale şi proiectele finanţate din surse externe.
    Fonduri speciale - veniturile încasate cu destinaţie specială care se utilizează pentru realizarea unor scopuri şi programe ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    Mijloace speciale - veniturile obţinute de instituţia publică de la prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti, care se direcţionează pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii acestei instituţii, conform cadrului legal.
    Proiecte finanţate din surse externe - proiectele finanţate prin bugetul unităţii administrativ-teritoriale din contul granturilor şi creditelor acordate cu destinaţie specială de către partenerii de dezvoltare şi alţi donatori externi.
    Deviz de cheltuieli - documentul instituţiei publice, finanţat de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prin care se stabileşte volumul anual şi destinaţia cheltuielilor acesteia, conform clasificaţiei bugetare.
    Anexă la devizul de cheltuieli - documentul în care sînt prezentate calculele argumentate pe articole de cheltuieli sub aspectul clasificaţiei economice.
    Repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale - divizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a deficitului sau de utilizare a excedentului bugetului unităţii administrativ-teritoriale, aprobate de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă, în bugetul pe anul respectiv.  
    Cifru - indice, atribuit informaţiei despre venituri, cheltuieli şi surse de finanţare a bugetului, care reflectă statutul de evidenţă a acestora în sistemul informaţional:
    cifrul “0” - cu includere în plan;
    cifrul “1” - fără includere în plan.
    Sursa - indice, atribuit informaţiei despre alocarea resurselor de la buget, care reflectă sursa de acoperire a cheltuielilor în sistemul informaţional:
    sursa “0” - cheltuielile se acoperă din contul alocaţiilor aprobate (rectificate) în bugetul respectiv;
    sursa “1” - cheltuielile se acoperă din contul fondului de rezervă al Guvernului;
    sursa “2” - cheltuielile se acoperă din contul fondului de rezervă al autorităţilor administraţiei publice locale;
    sursa “3” - cheltuielile se acoperă din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat;
    sursa “4” - cheltuielile pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale ce se acoperă din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru obiectele incluse în programul investiţional al bugetului de stat în anul de gestiune;
    sursa “OC” - cheltuielile se acoperă din contul soldurilor la cont înregistrate la începutul anului de gestiune, cu excepţia cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale cărora li se conferă sursa “3C” şi “4C”;
    sursa “3C” - cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii capitale pentru obiectele incluse în programul investiţional al bugetului de stat pe anul precedent, ce se acoperă din contul soldurilor la cont înregistrate la începutul anului de gestiune format din transferurile cu destinaţie specială pentru investiţii şi reparaţii capitale alocate şi neutilizate pînă la finele anului precedent;
    sursa “4C”- cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii capitale pentru obiectele incluse în programul investiţional al bugetului de stat în anul de gestiune, ce se acoperă din contul soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale în anul precedent.
II. Elaborarea şi aprobarea
devizului de cheltuieli a instituţiei publice
    3. Devizul de cheltuieli (în continuare - devizul) se întocmeşte de fiecare instituţie publică finanţată de la buget, în corespundere cu mijloacele financiare repartizate pentru anul respectiv, conform formularului nr.1, anexat la prezentul regulament.
    4. La deviz se anexează calculele de justificare a cheltuielilor pentru fiecare articol şi alineat de cheltuială al clasificaţiei economice, conform formularelor  nr. 1.1-1.18, anexate la prezentul regulament. Pentru argumentarea suplimentară a cheltuielilor, la deviz pot fi anexate şi alte calcule adiţionale.
    5. Transferurile între componentele bugetare, de care dispune instituţia publică se reflectă în devizul de cheltuieli în poziţii separate, în conformitate cu clasificaţia bugetară: la partea de venituri sau de cheltuieli în funcţie dacă mijloacele se primesc sau se transferă de la un component la altul. În coloana “Total” a devizului, veniturile şi cheltuielile se prezintă consolidate, adică acestea se reduc cu sumele transferurilor între componentele bugetare.
    6. Devizul se întocmeşte în două exemplare, care după aprobare de către executorii principali/secundari de buget, după caz, un exemplar rămîne la executorul principal/secundar de buget.    
  7. În baza devizelor executorilor secundari/terţiari de buget, executorul principal de buget întocmeşte sinteza indicatorilor devizelor instituţiilor din subordine.                                                    
III. Întocmirea şi aprobarea repartizărilor
pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

   8. După adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul viitor, subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi direcţia finanţe întocmesc repartizarea pe luni a bugetului respectiv.
    9. Repartizarea pe luni a veniturilor aprobate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de diferite niveluri se efectuează ţinînd cont de:
    9.1 Termenele de încasare (plată) a impozitelor, taxelor şi altor plăţi prevăzute de legislaţie.
    9.2 Informaţii despre veniturile încasate, inclusiv pe tipuri (surse) de venituri în perioada respectivă a anului/anilor precedent/precedenţi.
    9.3 Decizia consiliului local privind cotele impozitului pe bunurile imobiliare (funciar şi imobil), stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    9.4 Decizia consiliului local privind stabilirea taxelor locale şi a cotelor acestora, în unitatea administrativ-teritorială respectivă, conform legislaţiei în vigoare.
   9.5 Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată şi tarifele pentru aceste lucrări şi servicii aprobate în buget.
    9.6 Normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat aprobate prin decizia autorităţii deliberative şi reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau a municipiului Bălţi pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă de nivelul întîi.
    9.7 Informaţia serviciului cadastral referitoare la bunurile imobiliare (terenurile, suprafaţa lor, proprietarul, obiectele aferente lui, construcţii, apartamente ş.a.).
    9.8 Registrele de evidenţă a contribuabililor amplasaţi pe teritoriul unităţii administartiv-teritoriale şi a obligaţiunilor lor fiscale (a persoanelor fizice, gospodăriilor ţărăneşti, evidenţa taxelor locale), întocmite conform actelor normative în vigoare.
    9.9 Contractele încheiate cu donatorii interni şi/sau donatorii externi privind efectuarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din surse externe.
    9.10 Alte particularităţi.
    10. Pentru bugetele locale, direcţia finanţe întocmeşte şi transmite repartizarea pe luni a transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale şi a transferurilor cu destinaţie specială, aprobate prin decizia autorităţii deliberative şi reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi a municipiului Bălţi, care se înscriu în formularul nr.2, în partea de venituri a bugetului respectiv.
    11. La repartizarea transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se va ţine cont de suma veniturilor ce se preconizează spre încasare în luna respectivă şi suma cheltuielilor ce urmează a fi suportată în aceeaşi lună de către bugetul local, precum şi de suma transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale planificate în bugetul de stat, aprobat pe luna respectivă pentru bugetul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi pentru bugetul municipal Bălţi şi/sau suma veniturilor preconizate pentru încasare în acest buget.
    12. La întocmirea repartizării pe luni a cheltuielilor se va ţine cont de:
    12.1. Decizia autorităţii deliberative şi reprezentative privind adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective:
    - cheltuielile, structura şi destinaţia lor;
    - efectivul-limită a statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la buget;
    - cuantumul fondului de rezervă;
    - cheltuielile prioritare ale bugetului.
    12.2. Schemele de încadrare (statele de personal), aprobate pe anul respectiv pe fiecare instituţie.
    12.3. Graficul concediilor angajaţilor instituţiilor finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi specificul activităţii instituţiei. Plata indemnizaţiei de concediu se va include în lunile plecării în concediu a angajaţilor, luînd în consideraţie şi plata ajutoarelor materiale în conformitate cu prevederile legale, care, de regulă, se acordă la plecarea în concediu a angajatului.
    12.4. Numărul elevilor din instituţiile de învăţămînt, care vor beneficia de dejunul cald gratuit.
  12.5. Numărul copiilor înmatriculaţi/emişi în instituţiile preşcolare, precum şi copiilor (datele statistice) care vor fi înmatriculaţi/emişi în instituţiile de învăţămînt preuniversitar la 1 septembrie a anului în curs.
    12.6. Unităţile sezoniere din instituţiile publice finanţate de la buget.
    12.7. Repartizarea alocaţiilor pentru remunerarea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţi, se va face reieşind din necesarul de mijloace, calculat integral pentru un an.
    12.8. În scopul eficientizării utilizării mijloacelor bugetare, pentru asigurarea instituţiilor cu cărbune şi păcură, cît şi a reparaţiei sistemelor de încălzire, pentru activitate în sezonul de toamnă-iarnă, mijloacele pentru procurarea combustibilului şi, respectiv, efectuarea reparaţiilor se vor prevedea în lunile care anticipează sezonul rece (de regulă în lunile de vară).
    12.9. Alte particularităţi.
    13. Repartizarea pe luni a bugetului unităţii administrativ-teritoriale în mod obligatoriu urmează a fi balanţată cu venituri şi surse de finanţare, asigurînd balanţarea pe fiecare lună în parte.
    14. În cazul angajării împrumuturilor pe termen lung (articolul 14 din Legea privind finanţele publice locale), la întocmirea repartizării pe luni a bugetelor respective se va ţine cont de termenii de rambursare a împrumutului, conform clauzelor contractului încheiat dintre autoritatea publică şi creditor. În lunile de achitare a împrumutului menţionat se va planifica excedent bugetar, care va fi utilizat pentru rambursarea acestuia.
    15. În caz de decalaj de casă, creat în unele luni ale anului, în legătură cu încasarea neproporţională a veniturilor la buget, balanţarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi se va efectua din contul împrumuturilor contractate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi/sau alte surse interne  (soldurile la conturi înregistrate la finele anului precedent), iar balanţarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi municipiului Bălţi - din contul împrumuturilor de la instituţiile bancare şi alţi creditori, cu termenul de rambursare în acelaşi an şi/sau alte surse interne (soldurile la conturi înregistrate la finele anului precedent).
    16. Subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi direcţia finanţe organizează întocmirea şi aprobarea repartizării pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, conform prevederilor articolului 25 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
    17. Repartizarea pe luni a bugetului instituţiei se întocmeşte conform formularului nr.3, anexat la prezentul regulament, pe fiecare componentă bugetară în parte, în trei exemplare şi se aprobă de către executorul principal/secundar de buget, care apoi se repartizează cîte un exemplar direcţiei finanţe, subdiviziunii financiare a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi instituţiei publice respective.
    18. Subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi direcţia finanţe, după prezentarea de către executorii de buget a repartizărilor pe luni a bugetelor instituţiilor publice, verifică legalitatea acestora şi încadrarea repartizărilor date în limita alocaţiilor aprobate în bugetul respectiv.
    19. Repartizarea pe luni a bugetului unităţii administrativ-teritoriale se întocmeşte, conform formularului nr.2, anexat la prezentul regulament, prin totalizarea repartizărilor pe luni din componentele bugetare, înscrise în formularele nr.3 şi repartizărilor pe luni a veniturilor şi surselor de finanţare pe componenta de bază, efectuate de către subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi direcţia finanţe.
    20. Repartizarea pe luni a bugetului unităţii administrativ-teritoriale se întocmeşte în două exemplare şi se aprobă de către executorul principal de buget pe bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi - pînă la data de 20 decembrie şi pe bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea - pînă la data de 25 decembrie a anului precedent anului de gestiune.
    21. În baza repartizărilor pe luni a bugetelor locale, bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, direcţia finanţe întocmeşte sinteze ale repartizărilor pe luni a bugetului raionului, municipiului Bălţi, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, respectiv, conform următoarelor formulare:
    - sinteza bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe bugete - formularul nr.4, care se prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, confirmată prin semnătura şefului direcţiei finanţe;
    - sinteza repartizării pe luni a bugetului unităţii administrativ-teritoriale  pe bugete - formularul nr.5, care se prezintă pe suport electronic trezoreriei teritoriale, cel tîrziu pînă la 31 decembrie a anului precedent anului de gestiune.
IV. Acţiuni în cazul neadoptării
bugetului unităţii administrativ-teritoriale
    22. Dacă pînă la începutul anului bugetar, bugetul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, bugetul raional, bugetul municipal Bălţi sau Chişinău,  bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special nu a fost aprobat, finanţarea lunară a cheltuielilor se va efectua în proporţie de 1/12 parte din suma cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar precedent celui gestionar.
V. Modificarea devizelor şi repartizărilor
 pe luni a bugetului instituţiei şi bugetului unităţii
administrativ-teritoriale

    23. Modificarea devizelor şi repartizărilor pe luni a bugetului instituţiei şi bugetului unităţii administrativ-teritoriale poate interveni în cazul rectificării, în modul stabilit, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul respectiv sau alte cazuri, în limitele de competenţă ale executorilor de buget.
    24. În cazul cînd modificările se rezumă la redistribuirea alocaţiilor aprobate instituţiei, între articole sau între lunile anului, precum şi între instituţiile din cadrul unui grup funcţional sau grup principal de cheltuieli, în dependenţă cum este structurat bugetul aprobat şi în conformitate cu prevederile deciziei de adoptare, se întocmesc formularele respective, în baza dispoziţiei executorului principal şi/sau secundar de buget.
    25. Modificarea repartizărilor pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează, de regulă, nu mai mult de două ori pe parcursul lunii gestionare, pe fiecare componentă bugetară, pînă la data de 20 a lunii. Modificările pot viza indicatorii lunii curente şi celei ulterioare.
    26. Modul de modificare a devizelor şi repartizărilor pe luni a bugetului instituţiei şi bugetului unităţii administrativ-teritoriale se efectuează analogic ordinii stabilite pentru întocmirea şi aprobarea acestora.
VI. Dispoziţii finale
    27. Executorul de buget are obligaţia de a angaja şi utiliza alocaţiile bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    28. În cazul cînd executorul de buget n-a prezentat în termenele stabilite repartizarea lunară în trezoreriile teritoriale, responsabilitatea pentru efectuarea întîrziată a cheltuielilor revine executorilor de buget.
    29. În caz de prezentare a documentelor de plată întru efectuarea de către instituţia publică a unor cheltuieli neprevăzute în repartizarea pe luni, trezoreriile teritoriale sînt autorizate să nu execute cheltuielile date, pînă la operarea modificărilor corespunzătoare în repartizările lunare, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Formularul nr.1
    formularul nr.1
Formularul nr.1.1-1.18
    formularul nr.1.1-1.18
Formularul nr.2
    formularul nr.2
Formularul nr.3
    formularul nr.3
Formularul nr.4
    formularul nr.4
Formularul nr.5
    formularul nr.5