HGM291/2009
ID intern unic:  331318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 291
din  15.04.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 342
    MODIFICAT
   
HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875



    În conformitate cu Legea nr.226-XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art. 750), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Anatolie Gorodenco

    Nr. 291. Chişinău, 15 aprilie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.291
din 15 aprilie 2009
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, punctul 2 litera a), punctul 3 şi punctul 7, după cuvintele „Inspectoratului Veterinar de Stat” se introduc cuvintele „Inspectoratului Zootehnic de Stat”;
    la punctul 1 cuvintele „din cadrul” se substituie prin cuvintele „din subordine”;
    la punctul 5, cifrele „966”, „55” şi „858” se substituie, respectiv, cu cifrele „989”, „60” şi „876”, şi se completează cu utmătorul alineat:
    „Numărul medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, anual, va fi determinat în funcţie de numărul obiectelor ce vor fi supuse supravegherii sanitar-veterinare, cu finanţarea lor din mijloacele obţinute în urma prestării sereviciilor”.
    2) în anexa nr. 1:
    la punctul 6, după alineatul 12) se adaugă alineatul 13), cu următorul cuprins:
    „13) supravegherea de stat a respectării prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul zootehniei”;
    la punctul 7, după subpunctul 40) se completează cu următoarele subpuncte:
    „41) supravegherea exploatării păşunilor şi obiectivelor acvatice piscicole, stupinelor, producerii şi comercializării nutreţurilor, premixurilor şi adaosurilor vitamino-proteice, altor aditivi furajeri;
    42) controlul asupra respectării regulilor şi parametrilor normativi la creşterea, întreţinerea, nutriţia animalelor şi comercializarea lor;
    43) controlul asupra îndeplinirii normelor stabilite în vederea organizării activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie, evidenţei zootehnice a animalelor;
    44) supravegherea respectării metodologiei şi standardelor în vigoare la evaluarea materialului seminal, categoriei, performanţelor productive ale animalelor, calităţii producţiei zootehnice evaluate de către producători, colectori şi procesatori;
    45) controlul testării (bonitării) corecte a animalelor reproducătoare, verificării şi aprecierii lor după calitatea descendenţilor şi productivitatea proprie;
    46) supravegherea utilizării masculilor-reproducători de diferite specii de animale, autorizarea lor pentru participarea la reproducţie;
    47) monitorizarea şi asigurarea controlului asupra importului/exportului resurselor zootehnice de prăsilă;
    48) participarea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă;
    49) certificarea materialului genitoriu de prăsilă;
    50) ţinerea registrului şi eliberarea paşapoartelor stupinelor;
    51) monitorizarea procedurii de comercializare a animalelor de prăsilă, eliberarea certificatelor de rasă şi ţinerea registrului acestor certificate;
    52) supravegherea respectării prevederilor legislaţiei la activităţile sectorului zootehnic subvenţionate de stat;
    53) iniţierea procedurii de excludere a fermelor zootehnice din categoria de prăsilă.”;
    la punctul 8, după alineatul 11) se adaugă alineatul 12), cu următorul cuprins:
    „12) să înainteze materialele respective în judecată pentru restituirea forţată a mijloacelor financiare primite de către persoanele fizice şi juridice din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi care au admis, înainte de termenul stabilit în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, înstrăinarea sau pierirea animalelor, înstrăinarea, pierderea sau distrugerea utilajelor tehnologice procurate prin subvenţionare”;
    3) la anexa nr. 2, după poziţia „Direcţia supraveghere sanitar-veterinară” se introduce poziţia „Direcţia supraveghere zootehnică”;
    [Pct.2 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    3. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    poziţia „Inspectoratul Zootehnic de Stat” se exclude;
    la poziţia „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, cifrele „966”, „55” şi „911” se substituie, respectiv, cu cifrele „989”, „60” şi „929”.
    [Pct.4 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    [Pct.5 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]
    [Pct.6 abrogat prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    7. Compartimentul III din Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următoarele poziţii:
„11.

Autorizaţie pentru importul animalelor de fermă

Pentru un singur lot importat

Fără plată”.
 
 „51.  Atestat al fermei zootehnice de prăsilă  Pe un termen de 3 ani  Fără plată  
52.
Paşaportul stupinei

Pe un termen de 10 ani

Fără plată
 
53.

Certificat zootehnic (de rasă) al animalului de prăsilă

Fără termen
Fără plată
 
54.

Autorizaţie pentru utilizarea masculilor la reproducţie

Pe un termen de 3 ani

Fără plată”.
 

    8. La punctul 7 şi punctul 23 litera b) din Regulamentul cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1203 din 8 octombrie 2003 „Cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art. 1256), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Zootehnic de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la cazul gramatical corespunzător.