HGM296/2009
ID intern unic:  331331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 296
din  16.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare
alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de
ebrietate şi naturii ei

Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 347
    MODIFICAT
   
HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141
    HG968 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1071    În scopul realizării prevederilor alin.(26) art.17 din Legea nr.713-XV din  6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.208),  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii va supraveghea organizarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei în instituţiile medico-sanitare publice abilitate în acest scop.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va  asigura dotarea angajaţilor Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei cu mijloace tehnice de testare alcoolscopică şi va monitoriza situaţia la acest capitol.
    [Pct.3 modificat prin HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                               Valentin Mejinschi
    Ministrul afacerilor interne                                                Gheorghe Papuc
    Ministrul sănătăţii                                                               Larisa Catrinici

    Nr. 296. Chişinău, 16 aprilie 2009.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 296 din 16 aprilie 2009
REGULAMENT
privind modul de testare alcoolscopică şi examinare
medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul implementării în practică a Legii nr.713-XV din  6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.208).
    2. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni şi termeni semnifică:
    stare de ebrietate – stare survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe ce provoacă ebrietate şi care are drept urmare dereglarea psihofuncţională a organismului;
    alte substanţe ce provoacă ebrietate – produsele ori substanţele stupefiante sau medicamentele cu efecte similare acestora, precum şi substanţele ce provoacă turmentare;
    instituţie medico-sanitară abilitată – instituţie medico-sanitară publică înzestrată corespunzător, în scopul efectuării examinării medicale a stării de ebrietate şi naturii ei şi recoltării probelor biologice;
    testarea alcoolscopică – acţiunile angajatului Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei sau altei persoane abilitate, instruite în modul corespunzător, orientate spre stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat la persoana testată, efectuate cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (examinarea medicală) – complex de acţiuni şi procedee cu caracter medical, stabilite prin actele normative ale Ministerului Sănătăţii ce au drept scop determinarea şi evaluarea stării de ebrietate a persoanei examinate;
    analiză de laborator – investigaţie de laborator ce are drept scop determinarea în probele biologice a concentraţiei alcoolului, prezenţei drogurilor şi/sau altor substanţe ce provoacă ebrietate.
    3. Se stabilesc, pentru conducătorii de vehicule, următoarele concentraţii maxime admisibile de alcool:
    a) în sînge – 0,3 g/l;
    b) în aerul expirat – 0,15 mg/l.   
   4. Se atestă ca stare de ebrietate alcoolică:
    a) cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool de la 0,3 g/l pînă la 0,5 g/l în sînge sau de la 0,15 mg/l pînă la 0,3 mg/l în aerul expirat;
    b) cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 0,5 g/l în sînge sau de 0,3 mg/l în aerul expirat.
    [Pct.4 în redacția HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    [Pct.4 modificat prin HG968 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1071]
    5. Testării alcoolscopice, la decizia poliţiei sau altei persoane abilitate de a efectua astfel de testare, se supun următoarele categorii de persoane:
    a) conducătorii de vehicule bănuiţi de consum de alcool, consum de droguri şi/sau de alte substanţe ce provoacă ebrietate;
    b) persoanele bănuite de consum de alcool, consum de droguri şi/sau de alte substanţe ce provoacă ebrietate, care încalcă ordinea publică şi/sau care manifestă comportament agresiv şi violent;
    c) persoanele implicate în accidente în traficul rutier, cu excepţia accidentelor grave soldate cu traumatizarea sau decesul persoanelor.
    6. Examinării medicale se supun următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele la care în urma testării alcoolscopice s-a constatat o concentraţie de alcool în aerul expirat, corespunzătoare stării de ebrietate cu grad avansat de alcoolemie;
    b) persoanele bănuite de comiterea infracţiunilor sub influenţa alcoolului, drogurilor şi altor substanţe ce provoacă ebrietate, la decizia lucrătorului organului de drept;
    c) conducătorii de vehicule şi alţi participanţi la trafic, care au fost implicaţi într-un accident rutier soldat cu traumatizarea sau decesul persoanelor;
    d) persoanele bănuite de consum de alcool, consum de droguri şi de alte substanţe ce provoacă ebrietate, care încalcă ordinea publică şi/sau care manifestă comportament agresiv şi violent, care refuză testarea alcoolscopică.
    e) persoanele care nu sînt de acord cu rezultatul testării alcoolscopice sau contestă rezultatul acesteia;
    f) persoanele ce se adresează de sine stătător.
    7. Cheltuielile necesare pentru efectuarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, precum şi/sau analiza de laborator a probelor prelevate (sînge şi/sau urină) sînt acoperite de solicitantul examinării/contestării, conform actelor normative în vigoare.
    8. Prestarea serviciilor de către instituţiile medico-sanitare publice şi achitarea acestora de către organele de drept vor fi efectuate în baza contractelor încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
II. Modul de efectuare a testării alcoolscopice
    9. Testarea alcoolscopică se efectuează de către persoanele abilitate în acest scop (angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei, lucrătorii medicali, inspectorii „Controlului treziei” şi alţii), instruite în modul stabilit şi cu respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice în vigoare în conformitate cu instrucţiunile aprobate în acest sens.
    [Pct.9 modificat prin HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    10. Temei pentru efectuarea testării alcoolscopice serveşte suspectarea consumului de alcool, droguri sau de alte substanţe ce provoacă ebrietate, precum şi prezenţa simptoamelor acţiunii alcoolului, drogurilor şi a altor substanţe psihotrope, medicamentelor cu efecte similare acestora: mirosul de alcool din gură, instabilitatea pozei, dereglarea mersului, tremurul accentuat al degetelor, pleoapelor, limbii, comportarea neadecvată, mărturia persoanei examinate despre faptul consumului.
    11. Persoana abilitată cu dreptul de efectuare a testării alcoolscopice este obligată:
    a) să verifice starea funcţională a aparatului etilotest;
    b) să informeze subiectul despre faptul că urmează a fi testat la existenţa  vaporilor de alcool în aerul expirat;
    c) să explice persoanei testate procedura testării alcoolscopice;
    d) să respecte instrucţiunile privind ordinea testării alcoolscopice şi normele sanitaro-igienice, desigilînd dispozitivul de protecţie (muştiucul) în prezenţa examinatului;
    e) să extragă pe suport de hîrtie rezultatul măsurării, să-l completeze cu datele necesare şi să-l aducă la cunoştinţa subiectului testat contra semnătură, cu anexarea ulterioară la procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În cazul refuzului subiectului testat de a semna extrasul cu rezultatul testării va face menţiunea respectivă;
    f) să explice subiectului dreptul de a contesta, în caz de dezacord, rezultatul testării alcoolscopice;
    g) să conducă subiectul, în cazul în care concentraţia de alcool în aerul expirat corespunde stării de ebrietate cu grad avansat de alcoolemie, la o instituţie medicală abilitată pentru efectuarea examinării medicale şi acordarea asistenţei narcologice necesare.
    12. În cazul documentării faptei ilicite în baza rezultatului testării alcoolscopice, în procesul-verbal pe lîngă datele obligatorii se indică numărul şi/sau seria de identificare a aparatului electronic, numărul de ordine al probei.
    13. Persoana testată alcoolscopic, care nu este de acord cu procedura testării, funcţionarea aparatului de testare, rezultatul testării, este în drept să-l conteste, prin examinarea medicală cu recoltarea obligatorie a probelor biologice. În acest caz persoana testată este însoţită de angajatul Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei la cea mai apropiată instituţie medicală abilitată, dar nu mai tîrziu de 2 ore după testarea alcoolscopică.
    [Pct.13 modificat prin HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    14. Refuzul subiectului de a fi condus la o instituţie medicală abilitată pentru examinarea medicală cu recoltarea probelor biologice este considerat ca refuz de la dreptul de a contesta rezultatul testării alcoolscopice şi serveşte drept temei pentru menţinerea acestuia în vigoare.
III. Modul de efectuare a examinării medicale
pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
    15. Examinarea medicală este efectuată în instituţiile medico-sanitare publice abilitate în acest scop de Ministerul Sănătăţii:
    a) în municipiul Chişinău – în regim non-stop de către specialiştii instituţiei medico-sanitare publice Dispensarul Republican de Narcologie;
    b) în instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti municipale/raionale abilitate – în orele de lucru de către medicul psihiatru-narcolog din cadrul secţiei consultative, în lipsa lui şi în afara orelor de lucru – de către medicul de gardă din secţia de internare (departamentul de urgenţă).
    16. În scopul asigurării obiectivităţii examinării medicale, precum şi a siguranţei personalului medical, examinarea medicală, inclusiv recoltarea probelor biologice în cadrul instituţiilor medicale abilitate, se efectuează în prezenţa angajatului Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei, în cazul în care poliţistul este de acelaşi sex cu persoana examinată.
    [Pct.16 modificat prin HG84 din 20.02.17, MO60-66/24.02.17 art.141]
    17. Examinarea medicală este efectuată în baza biletului de trimitere, eliberat de lucrătorul organelor de drept, conducătorii de întreprinderi şi organizaţii, precum şi în baza adresării personale.
    În biletul de trimitere se indică datele persoanei examinate şi ale lucrătorului organului de drept sau ale conducătorului întreprinderii, organizaţiei sau instituţiei care au solicitat examinarea, precum şi timpul, scopul şi cauzele ce generează necesitatea efectuării examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.
    18. În cazul adresării personale cetăţeanul prezintă, în mod obligatoriu, actele de identitate şi cererea unde va fi indicat motivul solicitării examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.
    19. Medicul abilitat cu dreptul de efectuare a examinării medicale, trebuie să realizeze următoarele acţiuni:
    a) să solicite biletul de trimitere la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    b) să identifice persoana în baza actelor cu fotografie ce confirmă identitatea (buletinul de identitate, legitimaţia, permisul de conducere etc.). Lipsa actelor de identitate nu serveşte temei pentru refuzul examinării medicale;
    c) să se informeze asupra scopului şi cauzelor care au generat necesitatea efectuării examinării medicale;
    d) să informeze persoana despre procedura examinării medicale;
    e) să efectueze examinarea medicală cu aplicarea obligatorie a probelor de laborator (sînge şi/sau urină) şi prin respectarea strictă a ordinii şi modului unic de efectuare a examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    f) să întocmească un proces-verbal în două exemplare în care va expune detaliat rezultatele examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    g) să comunice persoanei examinate rezultatul examinării medicale;
    h) să explice persoanei examinate dreptul de a contesta, în caz de dezacord, rezultatul examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.
    20. La examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, de rînd cu examenul clinic specific, medicul utilizează una din metodele nominalizate: proba Rappoport, „Controlul Treziei”, Aparatul APDVA 1, AG-1200, PPS-1, Indicatorul “Alcotester”, expres-teste pentru determinarea alcooluriei, conţinutului de alcool în salivă, produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora în urină.
    21. În cazul în care în urma examinării medicale se stabileşte stare de ebrietate, recoltarea probelor biologice pentru determinarea concentraţiei alcoolului în sînge şi a prezenţei substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora în sînge şi/sau urină este obligatorie.
    22. Determinarea concentraţiei alcoolului în sînge şi a prezenţei drogurilor, a altor substanţe psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora în sînge şi/sau urină este obligatorie şi în cazul cînd există divergenţe între rezultatul testării alcoolscopice şi concluzia examinării medicale.
    23. În cazul spitalizării de urgenţă în cadrul instituţiilor medico-sanitare a persoanelor accidentate sau a victimelor, cînd starea sănătăţii acestora nu permite examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, procesul-verbal privind examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei nu se întocmeşte. Alcoolemia se stabileşte numai în baza analizelor de laborator a 2 probe de sînge prelevate.
    Pentru determinarea prezenţei substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se prelevează o singură probă de sînge şi, în mod obligatoriu, 50–100 ml de urină.
    În acest caz în fişa medicală a bolnavului de staţionar se anexează rezultatul analizelor de laborator şi se descriu semnele caracteristice ebrietăţii alcoolice sau narcotice, cu confirmarea concluziei.
    24. În cazul producerii accidentelor rutiere se efectuează examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei şi a victimei, cu recoltarea şi analiza probelor biologice.
IV. Concluzia examinării medicale pentru stabilirea
stării de ebrietate şi naturii ei

    25. Concluzia examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se înregistrează în procesul-verbal după cum urmează:
    a) treaz;
    b) consum de alcool, treaz;
    c) consecinţele consumului de alcool, treaz;
    d) stare de ebrietate alcoolică cu grad minim;
    e) stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat;
    f) consecinţele consumului produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, treaz;
    g) stare de ebrietate provocată de produsele ori substanţele stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora (concluzia se stabileşte la depistarea în timpul consumului acestora, în cazul în care persoana comunică ce a consumat ori la efectuarea probei la determinarea drogurilor în probele biologice) şi manifestărilor clinice corespunzătoare;
    h) stare de ebrietate provocată de substanţe ce provoacă turmentare (concluzia fiind provizorie şi se definitivează în conformitate cu rezultatele de laborator a probelor prelevate (sînge, salivă, urina pe parcursul a 3 zile);
    i) comă generată de consumul alcoolului, produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    j) sindrom de servaj narcotic, treaz;
    k) sindrom de servaj alcoolic, treaz;
    l) concluzia nu este  făcută, refuză examinarea medicală şi prelevarea probelor biologice.
    26. La întocmirea concluziei examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se ţine cont de rezultatele examenului clinic, manifestările clinice şi simptoamele caracteristice stării de ebrietate alcoolice sau provocate de droguri şi de alte substanţe psihotrope sau de medicamente cu efecte similare acestora, rezultatele metodelor utilizate, rezultatele testării alcoolscopice şi rezultatele analizei de laborator.
    27. Starea de ebrietate se stabileşte conform criteriilor prevăzute în prezentul Regulament, confirmată prin rezultatul analizei de laborator a probelor biologice prelevate.
    28. Concluzia examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se comunică persoanei examinate, după care aceasta semnează procesul-verbal.
    29. În cazul refuzului persoanei examinate de a semna, medicul care a efectuat examinarea va face menţiunea respectivă în procesul-verbal.
    30. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, copia fiind păstrată 5 ani în instituţia medico-sanitară publică, care a efectuat examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.
    31. Primul exemplar al procesului-verbal se eliberează solicitantului examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei sub semnătură.
    32. Se interzic rectificările în textul procesului-verbal şi prescurtări a descrierilor manifestărilor clinice a stării de ebrietate şi naturii ei.
    33. Fiecare caz de examinare medicală se înregistrează în registru care conţine următoarea informaţie:
    a) numărul de rînd;
    b) data, luna, anul înregistrării;
    c) numele şi prenumele;
    d) anul naşterii;
    e) domiciliul;
    f) locul de muncă, funcţia examinatului;
    g) temeiul trimiterii la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    h) organizaţia, numele şi prenumele persoanei care-l însoţeşte, numărul legitimaţiei;
    i) anul, luna, data, ora trimiterii la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    j) anul, luna, data, ora efectuării examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    k) numele şi prenumele medicului/medicilor care efectuează examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    l) rezultatele probelor biologice;
    m) concluzia examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;
    n) semnătura celui care a primit procesul-verbal ori adresa şi data expedierii prin poştă.
    34. Registrul se completează de asistentul medical care participă la examinarea medicală şi se păstrează în cabinetul destinat pentru aceasta:
    a) foile registrului se leagă, se numerotează şi se sigilează;
    b) registrul se păstrează timp de 5 ani.
    35. Concluzia examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, inclusiv rezultatul analizei de laborator a probelor biologice pot fi contestate de subiectul examinării medicale ori de organul de drept care a dispus examinarea medicală, în termen de 3 zile din data anunţării concluziei, prin solicitarea analizei de laborator repetate în cadrul altei instituţii medicale abilitate, decît cea care a efectuat investigaţia iniţială.
    36. Divergenţele apărute între cele două concluzii ale examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, precum şi toate litigiile ce ţin de această examinare se soluţionează, la cererea persoanei sau a organului interesat, de Comisia de control a examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei din cadrul Ministerului Sănătăţii.