HANREA330/2009
ID intern unic:  331574
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 330
din  03.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanţiile
de origine pentru energia electrică produsă din surse
regenerabile de energie
Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 424

Înregistrat:
Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova
nr. 687 din 28.05. 2009
Ministru
_____________Vitalie PÎRLOG

    Acţionînd în temeiul prevederilor art. 7 din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art. 550), în scopul reglementării sectorului energiei regenerabile, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, parte integrantă la prezenta hotărîre.
    2. Direcţia Reglementări şi Licenţiere va monitoriza respectarea de către participanţii pieţei energiei electrice a prevederilor Regulamentului aprobat.
Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr.330 din 03 aprilie 2009
Regulamentul
privind garanţiile de origine pentru energia electrică
 produsă din surse regenerabile de energie

    Regulamentul cu privire la eliberarea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile, nr. 160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art. 550).
    Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul stabileşte:
    a) criteriile şi condiţiile de eliberare, procedurile de eliberare şi anulare a garanţiilor de origine;
    b) documentele şi informaţiile necesare eliberării garanţiilor de origine;
    c) forma cererii pentru eliberarea garanţiilor de origine;
    d) forma garanţiilor de origine;
    e) activităţile necesare de întreprins pentru asigurarea corectitudinii şi credibilităţii garanţiilor de origine;
    f) procedurile legate de utilizarea garanţiilor de origine şi responsabilităţile părţilor implicate în executarea acestor proceduri;
    g) operaţiunile ce se efectuează la evidenţa garanţiilor de origine.
    2. În scopul prezentului Regulament se vor folosi următoarele noţiuni:
    Centrală hibrid - instalaţie de producere a energiei electrice care utilizează atît combustibil fosil cît şi surse regenerabile de energie pentru producerea energiei electrice.
    Instalaţie de incinerare a deşeurilor – instalaţie de producere a energiei electrice cu sau fără recuperarea căldurii generate, care este folosită exclusiv sau în principal pentru ardere prin oxidarea deşeurilor sau prelucrarea termică a deşeurilor.
    Secţiunea 2.  Garanţiile de origine
    3. Garanţia de origine specifică sursa regenerabilă de energie din care a fost produsă energia electrică, indicînd data eliberării, locul de amplasare a instalaţiei de producere a energiei electrice, puterea instalată a capacităţii de producere, cantitatea de energie electrică produsă şi permite producătorului să demonstreze că energia electrică pe care o comercializează este produsă din surse regenerabile de energie.
    4. Garanţia de origine se eliberează lunar de către operatorul reţelei de transport sau de distribuţie pentru cantităţile de energie electrică produse în luna precedentă de instalaţiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
    5. Garanţia de origine va fi acordată producătorilor la care puterea generată de instalaţia de producere este de cel puţin 10 kW.
    6. Garanţia de origine se eliberează de către operatorul reţelei de transport sau de distribuţie separat pentru cantitatea de energie electrică produsă de fiecare instalaţie de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, în 3 exemplare, unul pentru producător, unul pentru operatorul reţelei şi unul pentru Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie).
    7. Modelul garanţiei de origine este prezentat în Anexa 1 la Regulament.
    8. Pentru centralele hibrid şi instalaţiile de incinerare a deşeurilor, garanţia de origine va fi eliberată doar pentru cantităţile de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.
    9. Garanţii de origine se eliberează pentru toate cantităţile de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care urmează a fi achitate de către furnizorii de energie electrică.
    10. Operatorul reţelei de transport sau de distribuţie stabileşte un număr unic fiecărei garanţii de origine eliberate.
    11. Operatorul reţelei de transport sau de distribuţie prezintă obligatoriu un exemplar al garanţiei de origine Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice după eliberare.
    Secţiunea 3.  Procedura de depunere şi examinare a cererilor pentru eliberarea garanţiilor de origine
    12. Pentru eliberarea garanţiei de origine producătorul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie depune o cerere, conform Anexei 2 la Regulament, operatorului reţelei electrice de transport sau operatorului reţelei electrice de distribuţie în dependenţă de reţeaua electrică la care este racordată instalaţia de producere respectivă.
    13. Operatorul reţelei de transport sau de distribuţie este obligat să înregistreze orice cerere de solicitare a eliberării garanţiei de origine, inclusiv data primirii cererii.
    14. După primirea cererii pentru eliberarea garanţiei de origine, îndeplinite complet, operatorul reţelei de transport sau de distribuţie este obligat să efectueze o inspectare la locul amplasării instalaţiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie şi să verifice dacă datele indicate în cerere corespund realităţii.
    15. Producătorul este obligat să permită accesul personalului operatorului de reţea la locul amplasării instalaţiei de producere a energiei electrice, pe parcursul orelor de lucru şi să pună la dispoziţia acestora informaţia solicitată, care este necesară pentru a concluziona că cantitatea de energie, pentru care se solicită garanţia de origine, a fost produsă din surse regenerabile de energie.
    16. În cazul în care producătorul nu permite accesul personalului operatorului de reţea la locul amplasării instalaţiei de producere a energiei electrice sau nu permite efectuarea inspectării, operatorul reţelei va refuza eliberarea garanţiei de origine. În acest caz producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile sale. Refuzul de eliberare a garanţiei de origine este expediat producătorului prin scrisoare recomandată cu aviz, în care se indică motivele refuzului.
    17. În cazul în care operatorul de reţea stabileşte că informaţia indicată în cererea pentru eliberarea garanţiei de origine este corectă, atunci operatorul de reţea eliberează garanţia de origine producătorului.
    18. Operatorul de reţea eliberează garanţia de origine în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii complete a producătorului. Dacă cererea este incompletă, ea va fi remisă solicitantului în cel mult 10 zile calendaristice de la data înregistrării.
    19. Solicitarea informaţiilor adiţionale de către operatorul de reţea de la solicitant se va face în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Solicitantul va primi o perioadă de 15 zile calendaristice pentru a prezenta informaţiile solicitate.
    Secţiunea 4.  Inspectările instalaţiei de producere a energiei electrice
    20. Dacă personalul operatorului de reţea sau personalul Agenţiei solicită accesul la o instalaţie de producere a energiei electrice în scopurile determinării corectitudinii garanţiei de origine pentru cantitatea de energie electrică produsă în luna precedentă sau pentru verificarea corectitudinii informaţiei prezentate conform pct. 12 din Regulament, producătorul oferă acces pe parcursul orelor de lucru şi va oferi personalului respectiv toată informaţia, documentele sau mostrele care pot fi rezonabil solicitate.
    21. Dacă pe parcursul unei inspectări se constată că informaţia indicată în cererea pentru eliberarea garanţiei de origine este incorectă, atunci garanţia de origine nu va fi eliberată. Dacă este refuzat accesul sau dacă se constată că informaţia indicată în garanţia de origine eliberată nu corespunde realităţii, ea va fi anulată în conformitate cu prevederile secţiunii 7 din Regulament.
    22. În cazul în care, producătorul, care a refuzat accesul la instalaţia de producere a energiei electrice şi în rezultat nu a fost eliberată sau a fost anulată garanţia de origine, depune o nouă cerere de eliberare a garanţiei de origine, atunci operatorul de reţea va elibera garanţia de origine după efectuarea unei noi inspectări.
    Secţiunea 5.  Instalaţii de incinerare a deşeurilor
    23. În cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor operatorul de reţea acordă garanţia de origine numai pentru cantitatea de energie electrică produsă din deşeuri.
    24. Cota parte a energiei electrice produse din deşeuri se stabileşte lunar de către operatorul de reţea, luînd în consideraţie tehnologia de incinerare şi cantitatea de combustibil fosil consumat.
    Secţiunea 6.  Evidenţa garanţiilor de origine
    25. Agenţia va ţine evidenţa garanţiilor de origine care au fost eliberate şi anulate.
    26. Agenţia plasează pe pagina electronică informaţii privind garanţiile de origine eliberate lunar de operatorii de reţea, care vor conţine:
    a) numărul de identificare a garanţiei de origine;
    b) data eliberării garanţiei de origine şi data anulării, după caz;
    c) numele/denumirea producătorului căruia i-a fost eliberată garanţia de origine;
    d) denumirea şi locul amplasării instalaţiei de producere a energiei electrice;
    e) sursele regenerabile de energie din care se produce energia electrică;
    f) numărul de unităţi de producere a energiei electrice şi puterea instalată a fiecăruia;
    g) cantitatea de energie electrică produsă lunar de instalaţia de producere;
    h) proporţia energiei electrice care a fost produsă din surse regenerabile de energie, dacă energia electrică a fost produsă la centralele hibride sau la instalaţiile de incinerare a deşeurilor.
    Secţiunea 7.  Anularea garanţiei de origine
    27. Operatorul de reţea sau Agenţia anulează garanţia de origine dacă se stabileşte că informaţiile indicate în garanţia de origine nu corespund realităţii.
    28. Operatorul de reţea sau Agenţia informează în scris producătorul şi furnizorii de energie electrică despre anularea garanţiei de origine, în termen de 5 zile calendaristice de la data luării deciziei de anulare. În notificarea scrisă privind anularea garanţiei de origine se includ motivele anulării. Agenţia informează operatorul de reţea despre anularea garanţiei de origine. Operatorul de reţea transmite Agenţiei notificarea scrisă privind anularea garanţiei de origine.
    29. Anularea garanţiei de origine rezultă în exonerarea furnizorilor de energie electrică de a procura energia electrică produsă la instalaţia respectivă la tarifele aprobate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie. Cantităţile de energie electrică livrată în reţeaua electrică, dar pentru care nu au fost eliberate garanţii de origine, vor fi achitate producătorului la preţul minim de procurare a energiei electrice de către furnizor. În cazul instalaţiilor de incinerare furnizorii de energie electrică procură toată cantitatea de energie electrică, dacă operatorul de reţea a acordat garanţie de origine pentru cantităţile de energie electrică produse.
    30. Anularea garanţiei de origine nu constituie temei pentru deconectarea instalaţiei de producere a energiei electrice de la reţeaua electrică, dacă producătorul nu solicită deconectarea.
    31. În cazul în care producătorul se adresează operatorului de reţea privind incorectitudinea garanţiei de origine eliberate, iar instalaţia de producere a energiei electrice funcţionează în baza surselor regenerabile de energie, operatorul de reţea anulează garanţia de origine incorectă şi eliberează o nouă garanţie de origine, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea adresării. Anularea garanţiei de origine incorecte şi eliberarea unei noi garanţii de origine în aceste circumstanţe se efectuează în aceeaşi zi.
    Secţiunea 8.  Utilizarea garanţiilor de origine
    32. Garanţiile de origine sînt prezentate de către producător furnizorului de energie electrică odată cu prezentarea facturii de plată pentru achitarea energiei electrice livrate în reţeaua electrică, conform contractului de procurare de către furnizor a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
    33. Garanţia de origine, de asemenea, poate fi utilizată de producător, după necesitate, în alte cazuri prevăzute de actele normative ale Republicii Moldova.
    Secţiunea 9. Soluţionarea neînţelegerilor dintre operatorii de reţea şi producători
    34. În cazul în care operatorul de reţea nu a eliberat garanţia de origine în termenul stabilit, producătorul este în drept să se adreseze la Agenţie sau în instanţa de judecată.
    35. Agenţia va lua o decizie, obligatorie pentru părţi, în limitele competenţei sale şi în termenul stabilit de lege.
    36. În cazul în care părţile nu sînt de acord cu decizia Agenţiei ele sînt în drept să o conteste în instanţa de judecată.

    anexa nr.1

    anexa nr.2