OBN313/2009
ID intern unic:  331678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 313
din  19.06.2009
cu privire la retragerea licenţei Băncii Comerciale
„INVESTPRIVATBANK” S.A. şi numirea lichidatorului
Publicat : 23.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 465     Data intrarii in vigoare : 19.06.2009
    În cadrul supravegherii activităţii BC „INVESTPRIVATBANK” S.A., în baza rapoartelor financiare, Banca Naţională a Moldovei a constatat încălcări ale normelor prudenţiale, ceea ce a implicat necesitatea şi efectuarea respectivă a unui control complex pe teren în martie-mai 2009.
    Conform rezultatelor controlului, pentru perioada 29.02.2008 – 31.03.2009, s-a constatat că Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” S.A. (în continuare – banca) comite încălcări ale prevederilor legilor, actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - Banca Naţională), în special, ale cerinţelor prudenţiale prevăzute pentru activitatea băncilor, ale actelor interne proprii, care se manifestă prin următoarele.
    Banca nu menţine mărimea capitalului de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în conformitate cu cerinţele stabilite, încălcînd astfel art.5 şi 14 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 şi ale Regulamentului Băncii Naţionale cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc. Conform datelor controlului, capitalul de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului băncii au valoare negativă şi la 31.03.2009 au constituit minus 117,8 mil. lei şi minus 17,6% respectiv. Acest fapt contravine prevederilor actelor normative sus-menţionate, potrivit cărora băncile trebuie să deţină şi să menţină mărimea capitalului de gradul I în sumă minimă de 100 mil. lei, iar coeficientul suficienţei capitalului trebuie să constituie mărimea minimă de 12 %.
    Banca a raportat Băncii Naţionale începînd cu 31 martie 2009 date eronate privind mărimea capitalului de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului.
    Banca nu menţine lichiditatea curentă şi lichiditatea la termen în mărimea corespunzătoare exigenţelor stabilite în Regulamentul Băncii Naţionale cu privire la lichiditatea băncii. Nerespectarea actelor interne ale băncii la efectuarea operaţiunilor de acordare a creditelor noi pe parcursul anului 2008 a condus la dependenţa substanţială a băncii de resursele lichide atrase de pe piaţa interbancară, precum şi la nerespectarea exigenţelor privind lichiditatea. Din motivul insuficienţei de lichidităţi, banca nu-şi poate onora obligaţiile scadente faţă de clienţii săi. Reţinerile la plata obligaţiilor curente, la 15.06.2009, au constituit 275,9 mil. lei şi includ datoriile faţă de persoanele juridice în mărime de 53,9 mil. lei şi datoriile faţă de persoanele fizice în mărime de 222,0 mil. lei. Ponderea acestor datorii constituie 30,52 la sută din obligaţiunile curente ale băncii şi depăşeşte substanţial mărimea de 10 la sută. Această situaţie, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, denotă că banca este în incapacitate de plată.
    Astfel, organul executiv nu a asigurat conformarea indicatorilor privind capitalul, lichiditatea exigenţelor în vigoare. Dirijarea neefectivă a activităţii băncii, şi anume: subestimarea riscului aferent portofoliului de credite, altor active şi angajamentelor condiţionale, precum şi nerespectarea actelor normative şi interne în domeniul creditării, a condus la necesitatea majorării reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamentele condiţionale în sumă totală de 278,3 mil. lei, ceea ce a influenţat negativ asupra mărimii capitalului normativ total al băncii.
    Organul executiv nu a asigurat întocmirea şi prezentarea la Banca Naţională a rapoartelor în conformitate cu Instrucţiunea Băncii Naţionale cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, dat fiind faptul că Raportul privind expunerile „mari”, Raportul „Credite şi Leasing financiar” şi Raportul „Lichiditatea băncii” au fost prezentate cu date eronate.
    Banca încalcă prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale: Regulamentului cu privire la expunerile „mari”, Regulamentului privind tranzacţii cu persoanele afiliate, Regulamentului cu privire la creditele expirate, Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale, Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare.
    Banca încalcă prevederile Legii nr.190 din 07.09.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului: nu în toate cazurile cunoaşte beneficiarii efectivi ai clienţilor; nu dispune de informaţia privind scopul şi natura tranzacţiilor; nu efectuează monitorizarea continuă a tranzacţiilor efectuate prin conturile clienţilor; nu a raportat Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei ca suspecte tranzacţiile efectuate prin conturile unor clienţi, precum şi tranzacţiile realizate cu o valoare ce depăşeau 500 mii de lei, inclusiv cele realizate prin mai multe operaţiuni, în decursul a 30 zile calendaristice.
    Avînd în vedere încălcările legislaţiei în vigoare, situaţia de incapacitate de plată a băncii, lipsa la bancă a unei strategii de a asigura în termen restrîns conformarea capitalului băncii exigenţelor în vigoare şi nerealizarea de către organele de conducere ale băncii a măsurilor de remediere impuse anterior de către Banca Naţională, fapt ce a determinat imposibilitatea ameliorării situaţiei financiare a băncii, în scopul protejării intereselor deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv în sistemul financiar, în temeiul art. 26 lit. i), 75 lit. e) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, art. 38 alin. (1) lit. h), alin. (3) şi art.381 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, ORDON:
    1. Se retrage de la 19.06.2009 licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a Băncii Comerciale „INVESTPRIVATBANK” S.A., înregistrată în registrul Central al Băncilor cu nr.77 din 08.08.1994 şi reînregistrată la 11.07.1996.
    2. Se numeşte lichidator pentru lichidarea Băncii Comerciale „INVESTPRIVATBANK” S.A., începînd cu 19.06.2009, dl Ion Ropot.
    3. Lichidatorul intră în gestiunea băncii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
    4. Se comunică publicului, în cel mult 7 zile, prin Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prin ziarele de circulaţie generală, precum şi prin ziarele din localităţile în care Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” S.A. are subdiviziuni separate, decizia Băncii Naţionale de retragere a licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare a băncii respective, precum şi de numire a lichidatorului.
    5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării.

    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 
                                          Leonid TALMACI

    Nr. 09-02218/313. Chişinău, 19 iunie 2009.