*HGC201/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  331737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  11.03.2009
privind punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public
Publicat : 17.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 249
    În scopul executării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, conform anexei nr.1;
Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, conform anexei nr.2.
    2. Aparatul Guvernului (Direcţia politica de cadre) va acorda asistenţă metodologică autorităţilor publice în aplicarea prevederilor cadrului normativ respectiv.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.192 din 1 martie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.326).

    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei
    publice locale                                                                           Valentin Guznac
    Ministrul justiţiei                                                                     Vitalie Pîrlog

    Nr. 201. Chişinău, 11 martie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.201
din 11 martie 2009
REGULAMENT
cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.29 alin.(4) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    2. Prezentul Regulament stabileşte:
    a) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante (în continuare – concurs);
    b) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    c) modul de constituire şi componenţa comisiilor de concurs.
    3. Concursul se efectuează în scopul atragerii în autoritatea publică a candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante şi selectării din rîndul acestora a celui mai potrivit candidat.
    4. Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc condiţiile de bază prevăzute de lege pentru a candida la o funcţie publică vacantă şi cerinţele specifice stabilite pentru ocuparea acesteia.
    5. Concursul este organizat de autoritatea publică în subordinea căreia se află funcţia publică vacantă prin intermediul serviciului resurse umane şi este  desfăşurat de comisia de concurs.
    6. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
    competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante, asigurarea accesului liber de participare la concurs pentru ca orice cetăţean şă-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice;
    competenţă şi merit profesional – selectarea  celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
    egalitate a accesului la funcţia publică – asigurarea accesului la funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică etc.;
    transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.
II. Organizarea concursului
    7. Autoritatea publică organizatoare a concursului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului, asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui anunţ succint privind denumirea autorităţii publice, a funcţiei/funcţiilor publice vacante şi sursa de obţinere a informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului.
    8. Concomitent cu publicarea anunţului, autoritatea publică asigură expunerea informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului pe pagina sa web şi pe panoul informaţional la sediul autorităţii publice, într-un loc vizibil. Dacă autoritatea publică nu are pagină web, informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi publicată într-un ziar de largă circulaţie. În situaţia în care autorităţile publice consideră necesar, ele asigură diseminarea informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului şi prin alte forme de publicitate.
    9. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului conţine în mod obligatoriu:
    a) denumirea şi sediul autorităţii publice organizatoare a concursului;
    b) denumirea funcţiei publice vacante;
    c) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului;
    d) condiţiile de participare la concurs;
    e) documentele ce urmează a fi prezentate;
    f) bibliografia concursului;
    g) data-limită de depunere a documentelor;
    h) modalitatea de depunere a documentelor;
    i) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.
    10. În condiţiile de participare la concurs se indică condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică vacantă conform legii, precum şi cerinţele specifice pentru ocuparea acesteia.
    11. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
    a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) certificatul medical, după caz;
    f) cazierul judiciar.
    12. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
    13. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct.12 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
    14. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
    15. Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu.
    16. Termenul de depunere a documentelor nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.
    III. Desfăşurarea concursului
    17. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs.
    Secretarul comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi la concurs pe panoul informaţional de la sediul autorităţii şi pe pagina web a autorităţii publice, precum şi comunică candidaţilor neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului.
    18. Concursul include proba scrisă şi interviul.
    19. Comisia de concurs stabileşte data, ora, locul desfăşurării probei scrise, informaţie care, cu cel puţin
    3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, se plasează pe pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul acesteia. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise prin e-mail/telefon/înştiinţare scrisă contra semnătură.
    20. Proba scrisă are drept scop testarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei publice vacante.
    Comisia de concurs, în baza bibliografiei, elaborează cel puţin trei variante de lucrări.
    Fiecare variantă de lucrare include:
    a) un test/test-grilă care conţine 4-6 subiecte, dintre care 2-3 – din domeniul specific funcţiei publice vacante şi 2-3 – din domeniul cadrului normativ ce reglementează activitatea administraţiei publice şi a funcţionarilor publici;
    b) 2-3 însărcinări practice pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior şi pentru cele de conducere (planificarea unei sarcini concrete, pregătirea unei şedinţe cu un anumit subiect, elaborarea unui proiect de decizie etc.); 2-3 însărcinări practice pentru funcţiile publice de execuţie (întocmirea şi/sau redactarea diferitelor tipuri de scrisori, indicaţii, proiecte de rapoarte, de decizii etc.).
    Pentru fiecare variantă de lucrare se elaborează şi grila de evaluare.
    Fiecare variantă de lucrare se sigilează în plicuri separate.
    21. La ora stabilită, proba scrisă începe cu extragerea unei variante de lucrări de către unul dintre candidaţi.
    Toţi candidaţii la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii publice vacante îndeplinesc aceeaşi variantă de lucrare.
     22. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al însărcinărilor, dar nu poate depăşi trei ore astronomice.
    23. Proba scrisă se efectuează în prezenţa membrilor comisiei de concurs. Se recomandă ca unele însărcinări practice să fie efectuate pe calculator.
    24. După comunicarea variantei de lucrare, în încăperea unde se desfăşoară proba scrisă este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.
    25. Pe parcursul desfăşurării probei scrise candidaţilor le este interzisă deţinerea şi folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea prevederilor menţionate atrage după sine eliminarea candidatului din concurs,  cu notarea înscrierii „anulat” pe lucrare şi consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.
    26. Lucrările se scriu doar pe seturile de hîrtie special pregătite de autoritatea publică organizatoare a concursului. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta pe prima filă se înscrie numele şi prenumele candidatului. După ce înscrierea se lipeşte astfel încît datele înscrise să nu poată fi identificate, lucrările se codifică şi se aplică ştampila autorităţii publice organizatoare a concursului.
    La expirarea timpului destinat probei scrise, candidaţii prezintă lucrările secretarului comisiei de concurs, semnînd în lista special întocmită în acest scop.
    27. Lucrările scrise se verifică codificate şi se decodifică numai după evaluarea lor.
    28. Evaluarea probei scrise se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de către fiecare membru al comisiei de concurs, şi se consemnează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota finală pentru proba scrisă.
    29. Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din concurs.
    30. În cazul în care proba scrisă a fost promovată doar de un singur candidat, concursul continuă.
    31. Interviul se susţine nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Lista candidaţilor admişi la interviu, data şi ora desfăşurării interviului se plasează pe pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul autorităţii publice. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării interviului prin e-mail/telefon/ înştiinţare scrisă contra semnătură.
    32. Durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs.
    33. Întrebările de bază servesc pentru obţinerea informaţiei cu privire la:
    a) calităţile profesionale şi personale aferente funcţiei;
    b) factorii care motivează şi demotivează candidatul;
    c) comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în situaţii de criză etc.
    34. Pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior şi pentru cele de conducere întrebările se referă şi la stilurile de conducere, motivarea subalternilor, lucrul în echipă etc.
    35. În cadrul interviului, membrii comisiei de concurs adresează unele şi aceleaşi întrebări de bază fiecărui candidat la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii publice vacante. Se va asigura ca nici un candidat să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi.
    36. Nu pot fi adresate întrebări referitoare la opţiunea politică a candidatului, religie, etnie, stare materială, origine socială sau întrebări care pot fi considerate discriminatorii pe criterii de sex.
    37. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de fiecare membru al comisiei de concurs şi se consemnează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota finală pentru interviu.
    Candidaţii care au obţinut la interviu nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din concurs.
    38. Media aritmetică a notelor finale obţinute la proba scrisă şi la interviu se consideră nota finală la concurs.
    39. Comisia de concurs întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, în funcţie de nota finală obţinută, în ordine descrescătoare.
    Candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală se consideră învingător al concursului.
    În cazul obţinerii unor note finale egale, comisia de concurs departajează candidaţii conform gradului de corespundere condiţiilor de participare la concurs,  în baza documentelor din dosarul de concurs.
    40. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal care, în termen de 2 zile lucrătoare după promovarea concursului, se prezintă persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.
    41. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei. Fiecare membru are dreptul să anexeze la procesul-verbal opinia sa separată.
    42. Şedinţa comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.
    43. Rezultatele concursului, în termen de 3 zile lucrătoare de la promovarea concursului, sînt plasate pe pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul autorităţii publice. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre rezultatele concursului prin
e-mail/telefon/înştiinţare scrisă, luată la cunoştinţă contra semnătură.
    44. Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie, prin act administrativ, numeşte candidatul învingător al concursului în funcţia publică pentru care s-a organizat concursul.
    45. În cazul neprezentării candidatului învingător al concursului, din motive neîntemeiate, în vederea numirii în funcţia publică sau a refuzului în scris de a fi numit în funcţia publică, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie desemnează următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.
    46.  Autoritatea publică prelungeşte concursul în cazul în care:
    a) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
    b) a depus dosarul doar un singur candidat;
    c) după examinarea dosarelor, la concurs poate fi admis doar un singur candidat;
    d) nici-un candidat nu a obţinut nota minimă de promovare a concursului.
    Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, fără a plasa anunţ repetat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    47. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis iarăşi un singur candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite de prezentul Regulament.
IV. Atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de
organizare şi desfăşurare a concursului

    48. Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie are următoarele atribuţii principale:
    a) emite actul administrativ de constituire a comisiei de concurs, inclusiv de desemnare a preşedintelui şi  a secretarului acesteia;
    b) aprobă textul anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;
    c) asigură disponibilitatea membrilor comisiei de concurs de a-şi exercita atribuţiile care le revin;
    d) asigură activitatea comisiei de concurs (birou, echipament tehnic, mijloace de comunicare, materiale necesare, consumabile etc.);
    e) emite actul administrativ cu privire la numirea candidatului învingător al concursului în funcţia publică.
    49. Atribuţiile specificate în pct.48 lit.b)-d) pot fi delegate, de către organul care are competenţa legală de numire în funcţie, conducătorului executiv al autorităţii publice în cauză, prin adoptarea unui act administrativ în acest sens.
    50. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează variantele lucrărilor scrise, grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora;
    b) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs;
    c) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;
    d) realizează desfăşurarea probei scrise şi a interviului;
    e) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.
    51. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) prezidează şedinţele comisiei de concurs;
    c) atrage, în caz de necesitate, în activitatea comisiei experţi independenţi şi funcţionari publici specialişti în domeniu pentru a examina probele scrise ale candidaţilor şi a prezenta comentarii asupra lor, care servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii comisiei.
    52. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
    b) pune la dispoziţia candidaţilor formularele de participare la concurs;
    c) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce urmează a fi prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea documentelor primite cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;
    d) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor, probei scrise, interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului;
    e) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;
    f) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor;
    g) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei;
    h) la finalizarea concursului, transmite serviciului resurse umane, prin act de predare-primire, toate documentele comisiei de concurs;
    i) îndeplineşte alte atribuţii pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.
    53. Serviciul resurse umane din cadrul autorităţii publice are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului, le prezintă spre aprobare persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie;
    b) stabileşte bibliografia concursului;
    c) realizează publicitatea funcţiilor publice vacante;
    d) primeşte, la finalizarea concursului, prin act de predare-primire, toate documentele comisiei de concurs şi le păstreză timp de un an;
    e) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului învingător al concursului;
    f) organizează procedura de integrare a funcţionarului public numit în autoritatea publică.
V. Constituirea şi componenţa comisiilor de concurs
    54. Pentru desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, se constituie comisii de concurs:
    1) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior de conducători şi adjuncţi ai conducătorului aparatului autorităţii publice (Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi), instituită de autorităţile publice respective;
    2) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior de conducător şi adjunct al conducătorului Aparatului Guvernului, viceministru, adjunct al conducătorului autorităţii administrative centrale, compusă din specialişti notorii în administraţia publică, desemnaţi de Guvern;
    3) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instituită de conducătorul autorităţii respective, în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă, de regulă, din unul din conducătorii adjuncţi ai autorităţii publice respective, 4-6 funcţionari publici din aparat/autoritate, dintre care 2-3 funcţionari publici de conducere;
    4) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, instituită de consiliul raional/municipal sau de preşedintele raionului/primarul general, în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă, de regulă, din vicepreşedinte al raionului sau viceprimar general al municipiului, 2-3 consilieri ai consiliului raional sau municipal, 2-3 funcţionari publici din aparat/primărie şi/sau din serviciile descentralizate;
    5) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituită de consiliul local/primar, în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă,  de regulă,  din viceprimar, 2-3 consilieri ai consiliului local, 1-2 funcţionari publici din primărie şi un reprezentant al preşedintelui raionului.
    55. La solicitarea serviciilor desconcentrate din subordinea ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administrative autonome, la şedinţele comisiei de concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţiile publice de conducere vacante din cadrul acestora poate fi invitat un reprezentant din cadrul aparatului preşedintelui raionului/primarului general.
    56. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi a serviciilor descentralizate din subordinea acestora, la şedinţele comisiilor de concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţiile publice de conducere vacante din serviciile descentralizate poate fi invitat şi un reprezentant al autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate care coordonează metodologic activitatea serviciului descentralizat respectiv.
    57. Comisiile de concurs se constituie pe o perioadă nu mai mare de 4 ani, din 5-7 membri, inclusiv preşedinte şi secretar, precum şi din 2 membri supleanţi, desemnaţi prin actul administrativ emis/adoptat de persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie.
    58. Secretarul comisiei de concurs, specificate în pct.54 subpct.2), este un funcţionar al serviciului resurse umane al Aparatului Guvernului. Desemnarea secretarului se face prin ordinul şefului Aparatului Guvernului.     Prin derogare de la prevederile pct.57, secretarul nu este membru al comisiei respective.
    59. Secretarul comisiilor de concurs, specificate în pct.54 subpct.3)-5), este un funcţionar al serviciului resurse umane al autorităţii publice respective sau, după caz, un funcţionar public cu atribuţii în acest domeniu. Secretarul este membru al comisiei respective.
    60. În calitate de membru al comisiei de concurs poate fi desemnată persoana care:
    a) are cunoştinţe şi experienţă în domeniul administraţiei publice, managementului, în alte domenii relevante;
    b) are studii superioare;
    c) are o înaltă competenţă profesională.
    În calitate de membru al comisiei de concurs, specificată în pct. 54 subpct.2), nu poate fi desemnată persoana care este numită sau aleasă într-o funcţie de demnitate publică.
    Condiţiile specificate în alineatul unu nu se aplică la desemnarea consilierilor raionali şi locali în calitate de membri ai comisiilor de concurs.
    61. Membrul comisiei de concurs se află în conflict de interese dacă este în una din următoarele situaţii:
    a) este candidat la ocuparea unei funcţii publice vacante, avînd calitatea de membru al comisiei de concurs;
    b) are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi;
    c) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau cu soţul/soţia acestuia.
    62. În cazul existenţei unui conflict de interese de tipul celui specificat în pct.61, membrul comisiei de concurs îl va informa imediat despre aceasta pe preşedintele comisiei, care îi va suspenda participarea la activitatea comisiei, înlocuindu-l cu un membru supleant.
    În cazul în care preşedintele comisiei de concurs se află în această situaţie, comisia de concurs va desemna un preşedinte interimar pentru concursul respectiv.
    63. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procesului de organizare a concursului.
    64. În situaţia în care membrul comisiei de concurs aflat în conflict de interese nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută în pct.62, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie dispune, prin act administrativ, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs.
    65. În cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării probei scrise sau a interviului, rezultatele se recalculează prin excluderea notelor membrului comisiei aflat în conflict de interese. În situaţia în care nu este asigurată majoritatea simplă a numărului membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs invită un membru supleant al comisiei de concurs, care va examina dosarele candidaţilor, va evalua probele scrise şi răspunsurile la interviu.
     66. Încălcarea dispoziţiilor pct.61 şi pct.62 poate atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
VI. Dispoziţii finale
    67. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (publicarea anunţului, a informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului, multiplicarea formularelor de participare, serviciile poştale etc.) sînt suportate de autoritatea publică care organizează concursul.
    Cheltuielile pentru participarea la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.
    68. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.
Anexă
la Regulamentul cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs
    anexa

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 201
din 11 martie 2009
REGULAMENT
cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.31 alin.(7) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    2.  Prezentul Regulament stabileşte:
    a) modul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă pentru funcţionarul public debutant;
    b) procedura de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant;
    c) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă.
    3. Perioada de probă are drept scop integrarea funcţionarului public debutant în autoritatea publică, formarea profesională practică, cunoaşterea specificului şi a exigenţelor administraţiei publice, precum şi verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale în îndeplinirea funcţiei publice.
    4. Perioada de probă se aplică funcţionarilor publici debutanţi – persoanelor care exercită o funcţie publică pentru prima dată, cu excepţia persoanelor numite în funcţii publice de conducere de nivel superior.
    5. Perioada de probă este de 6 luni, cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma declarării acestuia învingător al concursului de ocupare a funcţiei publice vacante, şi data confirmării în funcţia publică.
II. Organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă
    6. Perioada de probă este organizată de serviciul resurse umane împreună cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant.
    7. Perioada de probă se desfăşoară în baza unui program individual, elaborat de serviciul resurse umane împreună cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant şi mentorul său şi aprobat de conducătorul autorităţii publice. Programul de desfăşurare a perioadei de probă se aprobă concomitent cu actul de numire în funcţie a funcţionarului public debutant.
    8. Programul de desfăşurare a perioadei de probă a funcţionarului public debutant prevede:
    a) familiarizarea cu conţinutul Ghidului noului angajat;
    b) examinarea fişei postului şi clarificarea tuturor aspectelor aferente acesteia;
    c) stabilirea obiectivelor de dezvoltare profesională, elaborarea şi realizarea unui plan de instruire internă, inclusiv la locul de muncă,  şi de instruire externă, cu durata de cel puţin 10 zile;
    d) planificarea activităţilor specifice postului care urmează să fie desfăşurate pe parcursul perioadei de probă.
    9. Ghidul noului angajat, de regulă, conţine următoarele informaţii:
    a) descrierea succintă a autorităţii publice, modul de organizare şi funcţionare a acesteia;
    b) orarul de muncă, procedurile disciplinare şi de soluţionare a petiţiilor;
    c) facilităţile prevăzute de contractul colectiv de muncă, în cazul în care un asemenea contract a fost încheiat;
    d) procedurile de evaluare a performanţelor, de promovare, de dezvoltare profesională, de motivare (financiare şi nonfinanciare) etc.
    10. Pentru cunoaşterea specificului activităţii autorităţii publice, funcţionarul public debutant are posibilitatea să asiste la procesul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici din cadrul altor subdiviziuni interioare.
    11. Pe parcursul perioadei de probă, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui mentor. În calitate de mentor pentru funcţionarul public debutant în funcţie de execuţie este desemnat, de regulă, un funcţionar public din cadrul aceleiaşi subdiviziuni interioare, iar pentru funcţionarul public debutant în funcţia de conducere – un conducător ierarhic superior.
    În cazul în care nu există posibilitatea de a desemna un mentor din cadrul subdiviziunii interioare, în calitate de mentor se numeşte conducătorul subdiviziunii.
     12. Mentorul este numit prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice, de regulă, în ziua numirii funcţionarului public debutant, la propunerea conducătorului direct al acestuia, în comun cu serviciul resurse umane.
    În calitate de mentor poate fi numită persoana care manifestă o înaltă competenţă profesională.
    Nu poate fi numită mentor persoana care are calitatea de rudă directă (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau de rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei).
    13. Conducerea autorităţii publice, serviciul resurse umane, în comun cu conducătorul direct şi mentorul funcţionarului public debutant, vor asigura condiţii pentru desfăşurarea eficientă a perioadei de probă, realizarea  drepturilor specifice ale acestuia:
    a) să fie asistat şi îndrumat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
    b) să-i fie delegate însărcinări cu un nivel de dificultate şi complexitate care să crească gradual;
    c) să i se ofere timp necesar instruirii, inclusiv pregătirii individuale, în scopul obţinerii cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice necesare exercitării funcţiei publice, cu acordarea zilnică pînă la două ore din durata normală a timpului de muncă;
    d) să i se asigure accesul la sursele de informare necesare;
    e) să participe la activităţile de instruire internă şi externă, organizate pentru funcţionarii publici debutanţi.
III. Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant
    14. Cu cel puţin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă, se iniţiază procesul de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, care constă în evaluarea nivelului de cunoaştere a specificului şi exigenţelor administraţiei publice, a cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice obţinute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specificate în fişa postului.
    15. Evaluarea activităţii se face de mentorul şi conducătorul direct al funcţionarului public debutant.
    16. În  procesul de evaluare:
    a) funcţionarul public debutant întocmeşte raportul privind activitatea realizată în perioada de probă, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    b) mentorul întocmeşte fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant, realizată în perioada de probă, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    c) conducătorul direct completează fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, realizată în perioada de probă, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    17.  În cazul în care conducătorul direct este şi mentor, acesta întocmeşte fişa de referinţă şi completează fişa de evaluare.
    18. În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al mentorului, precum şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute în art.58 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, acesta întocmeşte fişa de referinţă pentru perioada de probă parcursă de funcţionarul public debutant pînă în acel moment. În situaţia respectivă, conducătorul autorităţii publice numeşte un alt funcţionar public în calitate de mentor pentru perioada de probă rămasă neefectuată. 
    19. Raportul privind activitatea realizată în perioada de probă (în  continuare – raport) conţine descrierea activităţii funcţionarului public debutant şi autoevaluarea rezultatelor obţinute.
    20. Fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant realizată în perioada de probă (în continuare – fişa de referinţă) conţine aprecierea de către mentor a activităţii funcţionarului public debutant, concluziile cu privire la desfăşurarea perioadei de probă şi recomandările respective.
    21. Fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant realizată în perioada de probă (în continuare – fişa de evaluare) conţine aprecierea criteriilor de evaluare, calificativul obţinut şi propunerile respective.
Fiecare criteriu de evaluare se apreciază cu puncte, de la 1 la 10.
    Media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare se consideră nota finală.
    22. Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută: 
    ,,nesatisfăcător” – între 1,00 şi 5,00;
    ,,satisfăcător” – între 5,01 şi 7,00;
    „bine” – între 7,01 şi 9,00;
    „foarte bine” – între 9,01 şi 10,00.
    23. În funcţie de calificativul obţinut, se face propunerea:
    a) de confirmare în funcţia publică, în cazul în care funcţionarul public debutant a obţinut, cel puţin,  calificativul ,,satisfăcător”;
    b) de eliberare din funcţia publică, în cazul în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul „nesatisfăcător”.
    24. Conţinutul fişei de referinţă se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant, contra semnătură, în cel mult 4 zile lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.
    În cazul în care funcţionarul public debutant nu este de acord cu aprecierea activităţii sale de către mentor, el îşi expune opinia în scris în fişa de referinţă.
    25. Raportul şi fişa de referinţă se prezintă conducătorului direct în cel mult 5 zile lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.
    26. Conţinutul fişei de evaluare se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant, contra semnătură, în cel mult 8 zile lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.
    În cazul în care funcţionarul public debutant nu este de acord cu aprecierea activităţii sale, el îşi expune opinia în scris în fişa de evaluare.
    27. Fişa de evaluare, fişa de referinţă şi raportul se prezintă  conducătorului direct al funcţionarului public debutant, iar, în lipsa acestuia − conducătorului autorităţii publice, nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare pînă la finalizarea perioadei de probă.
    28. În caz de dezacord cu conţinutul fişei de evaluare, funcţionarul public debutant poate adresa, în termen de o zi lucrătoare de la semnarea fişei de evaluare, o contestaţie conducătorului autorităţii publice.
    29. Conducătorul autorităţii publice, cu implicarea serviciului resurse umane, analizează fişa de evaluare, fişa de referinţă şi raportul.
    30. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei motivate a conducătorului autorităţii publice în situaţia în care acesta constată că aprecierile consemnate nu corespund realităţii.
    31. Fişa de evaluare modificată sau, după caz, menţinută în forma întocmită de conducătorul direct, este adusă la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.
    32. Funcţionarul public debutant care nu este de acord cu rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    33. Persoana/organul care are competenţa de numire în funcţia publică emite actul administrativ cu privire la confirmarea în/sau eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public debutant potrivit calificativului obţinut la evaluare, în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    34.  Toate documentele de evaluare (raportul, fişa de referinţă, fişa de evaluare etc.) se includ în dosarul  personal al funcţionarului public.
IV. Atribuţiile factorilor implicaţi în organizarea
şi desfăşurarea perioadei de probă
    35. Funcţionarul public debutant:
    a) realizează activităţile specifice postului deţinut;
    b) îşi perfecţionează pregătirea teoretică şi acumulează experienţa practică necesară exercitării funcţiei publice;
    c) participă la activităţile de instruire internă şi externă organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;
    d) ţine evidenţa activităţii realizate, inclusiv a activităţii de instruire şi a impactului acesteia;
    e) se consultă cu mentorul în procesul realizării dispoziţiilor conducătorului direct şi/sau ale conducătorilor ierarhic superiori.
    36. Mentorul: 
    a) ghidează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de probă;
    b) familiarizează funcţionarul public debutant cu cultura organizaţională a autorităţii publice;
    c) oferă informaţiile necesare privind exercitarea funcţiei deţinute;
    d) acordă ajutor funcţionarului public debutant în identificarea celor mai eficiente modalităţi de realizare a sarcinilor, precum şi de soluţionare a problemelor apărute;
    e) supraveghează modul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
    f) identifică lacunele profesionale ale funcţionarului public debutant şi propune conducătorului direct şi serviciului resurse umane subiectele pentru instruirea internă şi externă a acestuia.
    37. Conducătorul direct al funcţionarului public debutant:
    a) întocmeşte, în comun cu serviciul resurse umane, programul de desfăşurare a perioadei de probă;
    b) prezintă funcţionarului public debutant locul de muncă, îl prezintă colegilor şi mentorului;
    c) explică în detalii fişa postului funcţionarului public debutant, drepturile şi obligaţiile acestuia;
    d) stabileşte funcţionarului public debutant obiectivele de dezvoltare a  cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru realizarea atribuţiilor de funcţie;
    e) coordonează activitatea funcţionarului public debutant;
    f) acordă timp pentru instruirea funcţionarului public, pentru oferirea informaţiilor necesare pentru realizarea sarcinilor, pentru explicarea modului în care acestea trebuie îndeplinite;
    g)monitorizează şi evaluează activitatea funcţionarului public debutant, îi recomandă modalităţi de îmbunătăţire a acesteia.
    38. Serviciul resurse umane:
    a) întocmeşte documentaţia necesară pentru a permite funcţionarului public debutant accesul în autoritatea publică;
    b) întocmeşte, în comun cu conducătorul direct, programul de desfăşurare a perioadei de probă;
    c) familiarizează funcţionarul public debutant cu conţinutul Ghidului noului angajat;
    d) planifică, în comun cu conducătorul direct, participarea funcţionarului public debutant la activităţile de instruire internă şi externă;
    e) familiarizează funcţionarul public debutant cu structura organizatorică a autorităţii publice, locul subdiviziunii în care va activa acesta; istoricul autorităţii publice, misiunea şi obiectivele strategice ale acesteia; sistemul de motivare şi recompensare a personalului etc.; 
    f) monitorizează procesul de desfăşurare a perioadei de probă.    
    39. Conducătorul autorităţii publice:
    a) aprobă programul de desfăşurare a perioadei de probă elaborat de serviciul resurse umane în comun cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant;
    b) consultă, în caz de necesitate, funcţionarul public debutant;
    c) analizează fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant realizate în perioada de probă şi examinează contestaţia funcţionarului public debutant, în cazul depunerii acesteia;
    d) ia decizia cu privire la rezultatele perioadei de probă;
    e) emite actul de confirmare în sau de eliberare din funcţia publică a funcţionarului public debutant.
V. Dispoziţii finale
    40. Pe durata perioadei de probă, raportul de serviciu al funcţionarului public debutant poate fi modificat doar prin transfer, efectuat în condiţiile legii.
    41. Perioada de probă se întrerupe în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, în condiţiile legii. Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calcularea perioadei de probă. După reîncadrarea în funcţia publică exercitată anterior suspendării, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea pînă la atingerea integrală a termenului de 6 luni.
    42. Perioada de probă se întrerupe în cazul reîncadrării funcţionarului public titular al funcţiei publice ocupate de funcţionarul public debutant înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raportului de serviciu. În cazul numirii într-o altă funcţie publică, perioada de probă continuă pînă la atingerea integrală a termenului prevăzut de 6 luni.
    43. Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, va fi audiat, în mod obligatoriu, şi mentorul acestuia.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la perioada
de probă pentru funcţionarul public debutant
    anexa nr.1
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la perioada
de probă pentru funcţionarul public debutant
    anexa nr.2
Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la perioada
de probă pentru funcţionarul public debutant
    anexa nr.3