HCNPF17/8/2009
ID intern unic:  331828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/8
din  03.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea
asociaţiilor de economii şi împrumut

Publicat : 17.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 525
    ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei
nr. de înregistrare 693
din 13 iulie 2009
____________ Vitalie Pîrlog

    Întru executarea prevederilor art. 46 alin. (2) şi art. 47 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                 Mihail CIBOTARU

    Nr. 17/8. Chişinău, 3 aprilie 2009.
Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 17/8 din 3 aprilie 2009

REGULAMENT
privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Regulamentul privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Regulament) stabileşte reguli, cerinţe şi proceduri specifice de reorganizare a asociaţiilor de economii si împrumut.
    2. Prezentul Regulament se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut, inclusiv asociaţiilor centrale (în continuare – asociaţii), licenţiate în conformitate cu legislaţia.
    3. Reorganizarea asociaţiilor poate fi efectuată prin fuziune (contopire sau absorbţie) sau dezmembrare (divizare sau separare). Reorganizarea prin transformare nu este aplicabilă asociaţiilor.
    4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    1) acord prealabil de reorganizare – act eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională), prin care Comisia Naţională exprimă acordul privind reorganizarea asociaţiei/asociaţiilor şi aprobă planul de reorganizare a asociaţiei/asociaţiilor participante la reorganizare;
    2) asociaţie cedentă – asociaţia care, în rezultatul reorganizării, transmite integral (în procesul de absorbţie, contopire sau divizare) sau parţial (în procesul de separare) drepturile şi obligaţiile sale către asociaţia/asociaţiile succesoare, conform actului de transmitere şi bilanţului consolidat/bilanţului de repartiţie;
    3) asociaţie succesoare – asociaţia care, în rezultatul reorganizării, recepţionează integral (în procesul de absorbţie sau contopire) sau parţial (în procesul de divizare sau separare) drepturile şi obligaţiile asociaţiei/asociaţiilor cedente, conform actului de transmitere şi bilanţului consolidat/bilanţului de repartiţie.
    5.  Reorganizarea asociaţiilor poate fi efectuată doar cu acordul prealabil în scris al Comisiei Naţionale, eliberat în conformitate cu prezentul Regulament.
    6. În procesul reorganizării, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiilor rămîn intacte.
    7. În rezultatul absorbţiei, contopirii sau divizării, membrii asociaţiei cedente devin membri ai asociaţiei succesoare, fără adoptarea de către consiliul asociaţiei succesoare a unei hotărîri speciale în acest sens. Regula menţionată este valabilă şi pentru cazul grupului de membri care se separă de la asociaţia cedentă şi constituie o asociaţie nouă sau trece la o asociaţie existentă. Membrii, care au votat împotriva absorbţiei, contopirii sau divizării, pot rămîne membri ai asociaţiei succesoare sau pot depune la consiliul asociaţiei succesoare cerere de ieşire din asociaţia menţionată. Membrii, care au votat împotriva separării, pot rămîne membri ai asociaţiei de la care s-a separat partea din patrimoniu sau pot depune la consiliu cerere de ieşire din asociaţia menţionată.
    8. Toate cheltuielile aferente reorganizării sînt suportate de asociaţiile participante în procesul de reorganizare.
CAPITOLUL II
DREPTUL LA REORGANIZARE
    9. Asociaţia, care deţine licenţa de categoria A (asociaţia I), are dreptul de a fuziona cu altă asociaţie (asociaţia II), cu excepţia asociaţiei centrale, exclusiv în următoarele cazuri şi condiţii:
    1) în cazul în care sediul asociaţiei II este înregistrat în unitatea administrativ-teritorială (UAT) de nivelul I, în care este înregistrat sediul asociaţiei I, indiferent de categoria licenţei deţinute pînă la fuziune sau care se intenţionează a fi solicitată după fuziune;
    2) în cazul în care asociaţia II deţine licenţa de categoria A şi:
    a) sediul acesteia este înregistrat în UAT de nivelul I vecină, licenţa cel puţin a uneia dintre asociaţiile menţionate este extinsă asupra UAT de nivelul I vecină, indiferent de faptul, dacă satele respective se află sau nu în acelaşi raion, asociaţia succesoare intenţionează să menţină licenţa extinsă de categoria A şi acest caz nu cade sub incidenţa lit.b) a prezentului subpunct. Nu au dreptul de fuzionare asociaţiile, ale căror licenţe, la data adoptării de către adunările generale ale membrilor (în continuare – AGM) a deciziei de reorganizare, erau extinse asupra UAT de nivelul I ne-vecine cu UAT de nivelul I, în care se intenţionează a fi înregistrat sediul asociaţiei succesoare, sau
    b) sediile asociaţiilor participante la fuziune sînt înregistrate în UAT de nivelul I ale aceluiaşi raion, indiferent dacă acestea sînt sau nu vecine, cu condiţia că se intenţionează, ca asociaţia succesoare să solicite licenţa de categoria B şi acest caz nu cade sub incidenţa lit.c) a prezentului subpunct. În cazul în care licenţa unei asociaţii, participante la fuziune, a fost extinsă asupra unui sau mai multor UAT de nivelul I vecine din raionul vecin, planul de reorganizare şi business-planul asociaţiei succesoare urmează a reflecta intenţia de solicitare a licenţei de categoria B cu extinderea concomitentă asupra satului/raionului respectiv, sau
    c) sediile asociaţiilor participante la fuziune sînt înregistrate în UAT de nivelul I ale raioanelor imediat vecine, cu condiţia că se intenţionează, ca asociaţia succesoare să solicite licenţa de categoria B extinsă asupra raionului respectiv vecin cu raionul, în care va fi înregistrat sediul asociaţiei succesoare;
    3) în cazul în care asociaţia II deţine licenţa de categoria B şi:
    a) este licenţiată să activeze pe teritoriul raionului, în care este înregistrat sediul asociaţiei I, inclusiv în cazul extinderii acţiunii licenţei, cu condiţia că se intenţionează, ca asociaţia succesoare să menţină licenţa de categoria B, sau
    b) asociaţia succesoare intenţionează să obţină licenţa de categoria C;
    4) în cazul în care asociaţia II deţine licenţa de categoria C, cu condiţia că se intenţionează, ca asociaţia succesoare să menţină licenţa de categoria C.
    10. Asociaţia, care deţine licenţa de categoria B (asociaţia I), are dreptul de a fuziona cu altă asociaţie (asociaţia II), cu excepţia asociaţiei centrale, exclusiv în următoarele cazuri şi condiţii:
    1) în cazul în care sediul asociaţiei II este înregistrat în acelaşi raion, în care este înregistrat sediul asociaţiei I, indiferent de categoria licenţei deţinute pînă la fuziune, cu condiţia, că se intenţionează ca asociaţia succesoare să menţină licenţa de categoria B;
    2) în cazul în care asociaţia II deţine licenţa de categoria A şi:
    a) sediul acesteia este înregistrat în raionul vecin, licenţa asociaţiei I este extinsă asupra raionului menţionat, cu condiţia că asociaţia succesoare intenţionează să menţină licenţa extinsă de categoria B şi acest caz nu cade sub incidenţa lit.b) a prezentului subpunct, sau
    b) asociaţia succesoare intenţionează să solicite licenţa de categoria C;
    3) în cazul în care asociaţia II deţine licenţa de categoria B şi:
    a) sediul acesteia este înregistrat în raionul vecin, licenţa cel puţin a uneia dintre asociaţiile menţionate este extinsă asupra raionului vecin respectiv, cu condiţia că asociaţia succesoare intenţionează să menţină licenţa extinsă de categoria B şi acest caz nu cade sub incidenţa lit.b) a prezentului subpunct. Nu au dreptul de fuzionare asociaţiile, ale căror licenţe, la data adoptării de către AGM a deciziei de reorganizare, erau extinse asupra raioanelor ne-vecine cu raionul, în care se intenţionează a fi înregistrat sediul asociaţiei succesoare, sau
    b) asociaţia succesoare intenţionează să solicite licenţa de categoria C;
    4) asociaţia II deţine licenţa de categoria C, cu condiţia că se intenţionează, ca asociaţia succesoare să menţină licenţa de categoria C.
    11. Asociaţia care deţine licenţa de categoria C are dreptul de a fuziona cu oricare asociaţie, cu excepţia asociaţiei centrale, cu condiţia că asociaţia succesoare va menţine licenţa de categoria C.
    12. Asociaţia centrală are dreptul de a fuziona exclusiv cu altă asociaţie centrală.
    13. Asociaţia are dreptul la dezmembrare în oricare caz, cu condiţia că, după înregistrarea de stat a reorganizării, asociaţiile care îşi continuă existenţa şi cele succesoare vor menţine/solicita licenţe de aceeaşi categorie sau de o categorie mai înaltă, decît cea deţinută pînă la reorganizare.
CAPITOLUL III
DOCUMENTE PRIVIND REORGANIZAREA
    14. Asociaţiile sînt responsabile pentru pregătirea şi prezentarea tuturor documentelor privind procesul de reorganizare.
    15. Consiliile asociaţiilor participante la fuziune/dezmembrare asigură elaborarea în comun a următoarelor documente:
    1) planul de reorganizare;
    2) proiectul contractului de fuziune (contopire sau absorbţie)/proiectul dezmembrării (divizării sau separării);
    3) proiectul statutului/modificărilor la statut/statutului în redacţie nouă al/ale asociaţiei/asociaţiilor succesoare sau de la care s-a separat o parte din patrimoniu. Proiectul menţionat trebuie să includă prevederi referitoare la preluarea de către succesor a tuturor sau a unei părţi a drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale asociaţiei/asociaţiilor cedente. Asociaţia de la care s-a separat o parte din patrimoniu va include în proiectul menţionat prevederi privind transmiterea unei părţi din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale asociaţiei/asociaţiilor succesoare nou-create sau existente;
    4) lista candidaţilor la funcţia de preşedinte şi membru al consiliului, comisiei de cenzori şi candidaturilor membrilor lor supleanţi ai/ale asociaţiei/asociaţiilor succesoare;
    5) proiectul actului de transmitere;
    6) proiectul bilanţului consolidat (în cazul fuziunii)/bilanţului de repartiţie (în cazul dezmembrării) şi raportului de profit şi pierdere;
    7) business-planul, după caz;
    8) proiectele regulamentelor filialelor şi/sau reprezentanţelor, în cazul în care se intenţionează instituirea acestora.
    16. Planul de reorganizare conţine prevederi, după caz, referitoare la: forma fuziunii/dezmembrării, scopul şi motivele fuziunii/dezmembrării, descrierea detaliată a etapelor procesului de reorganizare (cu indicarea termenelor concrete), categoria licenţei, pe care asociaţia succesoare intenţionează să o solicite/menţină după înregistrarea de stat a fuziunii/dezmembrării şi aria de activitate conform licenţei respective, prognoze şi calcule privind respectarea normelor de prudenţă financiară, instituirea filialelor/reprezentanţelor, informaţia detaliată cu privire la transmiterea angajamentelor filialei/reprezentanţei - în cazul închiderii acesteia, alte prevederi care se referă la procesul de reorganizare şi la activitatea asociaţiei după fuzionare şi care nu contravin legislaţiei.
    17. Proiectul contractului de fuziune se întocmeşte în scris şi include clauze, care se referă cel puţin la următoarele:
    1) forma fuziunii (contopire sau absorbţie);
    2) denumirea şi sediul fiecărei asociaţii participante la fuziune;
    3) fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
    4) denumirea şi sediul principal al asociaţiei succesoare;
    5) drepturile şi obligaţiile patrimoniale, care se transmit asociaţiei succesoare;
    6) numărul de membri care doresc a fi primiţi în asociaţia succesoare;
    7) mărimea cotei de membru a asociaţiilor reorganizate şi a asociaţiei succesoare, modul de suplinire a cotei de membru al asociaţiei succesoare (în caz de necesitate). Suplinirea cotei de membru urmează a fi efectuată pînă la înregistrarea de stat a fuziunii;
    8) data actului de transmitere;
    9) consecinţele fuziunii pentru salariaţi.
    18. Proiectul dezmembrării se întocmeşte în scris şi include clauze care se referă cel puţin la următoarele:
    1) forma dezmembrării (divizare sau separare);
    2) denumirea şi sediul asociaţiei care se dezmembrează;
    3) fundamentarea şi condiţiile dezmembrării;
    4) denumirea şi sediul asociaţiilor succesoare nou-create sau celor existente, la care se transmite o parte a patrimoniului;
    5) drepturile şi obligaţiile patrimoniale, care se transmit asociaţiilor succesoare;
    6) numărul de membri care trec la asociaţiile succesoare;
    7) mărimea cotei de membru al asociaţiei cedente şi ale asociaţiilor succesoare, modul de suplinire a cotei de membru al asociaţiilor succesoare (în caz de necesitate). Suplinirea cotei de membru urmează a fi efectuată pînă la înregistrarea de stat a dezmembrării;
    8) data întocmirii bilanţului de repartiţie;
    9) consecinţele dezmembrării pentru salariaţi.
    19. Proiectul actului de transmitere trebuie să conţină dispoziţii cu privire la transmiterea întregului patrimoniu sau a unei părţi a acestuia al asociaţiei/asociaţiilor cedente asociaţiei succesoare, succesiunea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asociaţiilor reorganizate faţă de toţi debitorii şi creditorii acestora, inclusiv drepturile şi obligaţiile contestate de părţi.
    20. Proiectul bilanţului consolidat al asociaţiei succesoare cuprinde activele, datoriile şi capitalul propriu separat pe asociaţiile cedente şi în totalitate pe asociaţia succesoare.
    21. Proiectul bilanţului de repartiţie cuprinde totalitatea activelor, datoriilor şi capitalului propriu al asociaţiei cedente şi separat pe asociaţiile succesoare.
    22. Documentele stabilite la pct. 15 subpunctele 2), 5) şi 6) trebuie să fie întocmite la una şi aceeaşi dată calendaristică, stabilită în intervalul 15 - 30 zile calendaristice înainte de data convocării (primei) AGM a asociaţiei participante la reorganizare, la care se preconizează luarea deciziei de reorganizare.
    23. Comisia de cenzori a asociaţiei participante la reorganizare efectuează o examinare completă a soldurilor conturilor cotelor de membru, depunerilor de economii şi împrumuturilor acordate membrilor.     Examinarea urmează a fi efectuată la situaţia din data stabilită conform pct.22. Rezultatele examinării se consemnează în raportul privind controlul, în conformitate cu art.43 alin.(8) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare - Legea nr. 139/21.06.2007).
CAPITOLUL IV
HOTĂRÎREA DE REORGANIZARE
    24. Informarea membrilor asociaţiei privind convocarea AGM se petrece conform art. 37 din Legea nr. 139/21.06.2007, cu cel puţin 15 zile înainte de data convocării acesteia.
    25. Hotărîrile AGM aferente reorganizării se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total de membri prezenţi la AGM.
    26. În cazul contopirii, AGM a fiecărei asociaţii participante:
    1) adoptă hotărîrea de fuziune prin contopire;
    2) aprobă planul de reorganizare;
    3) aprobă contractul de fuziune prin contopire;
    4) aprobă statutul asociaţiei succesoare;
    5) aprobă actul de transmitere;
    6) aprobă bilanţul consolidat;
    7) alege preşedintele şi membrii consiliului, comisiei de cenzori şi membrii lor supleanţi ai asociaţiei succesoare, ţinînd cont de prevederile art.41 alin.(2) din Legea nr. 139/21.06.2007;
    8) stabileşte persoana/persoanele împuternicite să reprezinte asociaţia în proces de reorganizare;
    9) soluţionează alte probleme, conform prevederilor Legii nr. 139/21.06.2007, prezentului Regulament, altor acte legislative şi normative şi statutului.
    27. În cazul absorbţiei, AGM a fiecărei asociaţii participante:
    1) adoptă hotărîrea de fuziune prin absorbţie;
    2) aprobă planul de reorganizare;
    3) aprobă contractul de fuziune prin absorbţie;
    4) aprobă modificările la statut/statutul în redacţie nouă, în caz de necesitate;
    5) aprobă actul de transmitere;
    6) aprobă bilanţul consolidat;
    7) alege preşedintele şi membrii consiliului, comisiei de cenzori şi membrii lor supleanţi ai asociaţiei succesoare, în caz de necesitate, ţinînd cont de prevederile art.41 alin.(2) din Legea nr. 139/21.06.2007;
    8) stabileşte persoana/persoanele împuternicite să reprezinte asociaţia în proces de reorganizare;
    9) soluţionează alte probleme, conform prevederilor Legii nr. 139/21.06.2007, prezentului Regulament, altor acte legislative şi normative şi statutului.
    28. În cazul divizării, AGM a asociaţiei participante:
    1) adoptă hotărîrea de dezmembrare prin divizare;
    2) aprobă planul de reorganizare;
    3) aprobă proiectul dezmembrării prin divizare;
    4) aprobă statutul asociaţiilor succesoare nou-create;
    5) aprobă actul de transmitere;
    6) aprobă bilanţul de repartiţie;
    7) alege componenţa şi preşedinţii consiliului şi comisiei de cenzori şi membrii lor supleanţi ai asociaţiilor succesoare nou-create, ţinînd cont de prevederile art.41 alin.(2) din Legea nr. 139/21.06.2007;
    8) stabileşte persoana/persoanele împuternicite să reprezinte asociaţiile în proces de reorganizare;
    9) soluţionează alte probleme, conform prevederilor Legii nr. 139/21.06.2007, prezentului Regulament, altor acte legislative şi normative şi statutului.
    29. În cazul separării, AGM a asociaţiilor participante:
    1) adoptă hotărîrea de dezmembrare prin separare;
    2) aprobă planul de reorganizare;
    3) aprobă proiectul dezmembrării prin separare;
    4) aprobă modificările la statut sau statutul în redacţie nouă, în caz de necesitate;
    5) aprobă statutul asociaţiei succesoare nou-create, în cazul creării acesteia;
  6) alege preşedintele şi membrii consiliului, comisiei de cenzori şi membrii lor supleanţi ai asociaţiei succesoare nou-create, în cazul creării acesteia, ţinînd cont de prevederile art.41 alin.(2) din Legea nr. 139/21.06.2007;
    7) aprobă actul de transmitere;
    8) aprobă bilanţul de repartiţie;
    9) stabileşte persoana/persoanele împuternicite să reprezinte asociaţiile în proces de reorganizare;
    10) soluţionează alte probleme, conform prevederilor Legii nr. 139/21.06.2007, prezentului Regulament, altor acte legislative şi normative şi statutului.
    30. Suplimentar prevederilor stabilite la pct. 26 - 29, AGM a asociaţiei/asociaţiilor în procesul reorganizării poate adopta hotărîrea privind instituirea filialelor/reprezentanţelor, inclusiv în baza asociaţiilor contopite şi/sau absorbite, cu condiţia respectării prevederilor art. 29 şi, după caz,
art. 49 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 139/21.06.2007 şi Capitolului II din prezentul Regulament. În acest caz, suplimentar, AGM a asociaţiilor menţionate aprobă regulamentul filialei/reprezentanţei respective.
    31. Hotărîrea de reorganizare, adoptată conform prezentului capitol, nu are ca efect scadenţa împrumuturilor neajunse la scadenţă, acordate membrilor asociaţiilor reorganizate. Totodată, asociaţia/asociaţiile participante la procesul de reorganizare, trebuie să se pregătească pentru onorarea oricăror cereri de retragere a depunerilor de economii, indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu scadente la data adoptării hotărîrii de reorganizare.
    32. Neincluderea în actul de transmitere şi/sau, după caz, în bilanţul consolidat sau bilanţul de repartiţie, a unor obligaţii şi/sau angajamente contractuale ale asociaţiei/asociaţiilor cedente, nu scuteşte asociaţia/asociaţiile succesoare de executarea acestora după încheierea procesului de reorganizare, determinată conform pct. 65 din prezentul Regulament.
CAPITOLUL V
GARANTAREA DREPTURILOR CREDITORILOR
ŞI INFORMAREA ORGANULUI ÎNREGISTRĂRII DE STAT

    33. Directorul executiv al asociaţiei ce se reorganizează este obligat să informeze în scris toţi creditorii asociaţiei în termen de 15 zile de la adoptarea de către AGM a hotărîrii de reorganizare şi să publice un aviz privind reorganizarea în 2 ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova.
    34. Directorul executiv al asociaţiei participante la reorganizare răspunde conform legislaţiei, pe parcursul a 3 ani de la data reorganizării, pentru prejudiciul cauzat prin reorganizare membrilor şi/sau creditorilor asociaţiei reorganizate.
    35. Asociaţiile participante la reorganizare răspund solidar pentru obligaţiile apărute pînă la reorganizarea acestora, dacă din actul de transmitere şi, după caz, din bilanţul consolidat sau bilanţul de repartiţie nu este posibilă determinarea succesorului.
    36. Creditorilor asociaţiilor în proces de reorganizare li se garantează şi alte drepturi, în conformitate cu prevederile art.72 din Codul civil.
    37. Asociaţia informează oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat privind hotărîrea de reorganizare, în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărîrii menţionate, conform art.20 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), în continuare - Legea nr.220/19.10.2007.
CAPITOLUL VI
PROCEDURA DE OBŢINERE A ACORDULUI
PREALABIL AL COMISIEI NAŢIONALE

    38. În scopul obţinerii acordului prealabil de reorganizare, asociaţia, care se reorganizează prin fuziune (contopire sau absorbţie) sau dezmembrare (divizare sau separare), după expirarea termenului de 2 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea în conformitate cu pct. 33 din prezentul Regulament, depune la Comisia Naţională o cerere în scris, semnată în comun de preşedinţii consiliilor asociaţiilor participante la reorganizare, la care se anexează documentele stabilite la pct. 40 – 42 din prezentul Regulament.
    39.Comisia Naţională examinează cererea depusă şi documentele anexate şi eliberează acordul prealabil de reorganizare sau respinge cererea, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor, stabilite conform pct. 40 – 42 din prezentul Regulament.
    40. La cererea de eliberare a acordului prealabil de reorganizare prin fuziune se anexează următoarele documente:
    1) procesul-verbal al AGM asociaţiilor în proces de fuziune prin contopire sau absorbţie, semnate de către preşedinţii şi secretarii AGM respective şi ştampilate, care trebuie să conţină hotărîrile şi rezultatele votării privind subiectele menţionate la pct. 26 sau 27 şi după caz, pct.30, la care se anexează:
    a) hotărîrea privind convocarea AGM respective;
    b) confirmarea înştiinţării membrilor privind convocarea AGM;
    c) lista contrasemnată a membrilor înregistraţi la AGM (pentru membri - persoane juridice se prezintă: denumirea, numele, prenumele reprezentantului şi funcţia deţinută), inclusiv a membrilor reprezentaţi prin procură (cu anexarea copiilor mandatelor respective);
    d) procesul–verbal al comisiei de numărare a voturilor;
    2) planul de reorganizare;
    3) business-planul asociaţiei succesoare, după caz;
    4) contractul de fuziune prin contopire sau absorbţie;
    5) actul (actele) care confirmă lipsa, satisfacerea sau garantarea datoriilor faţă de creditorii asociaţiilor în proces de fuziune;
    6) actul de transmitere;
    7) bilanţul consolidat şi raportul de profit şi pierdere, separat pe fiecare asociaţie cedentă şi consolidat pentru asociaţia succesoare şi lista împrumuturilor acordate expirate şi dobînzile aferente, conform pct.2 lit.f) din Normele de Prudenţă Financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.17/8 din 30 aprilie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.381), în continuare – NPF, ale membrilor asociaţiei succesoare;
    8) copia raportului privind controlul efectuat conform prevederilor pct. 23 din prezentul Regulament;
    9) statutul asociaţiei succesoare nou-create, semnat de persoanele împuternicite sau după caz, modificările la statut/statutul în redacţie nouă al asociaţiei absorbante, semnat de preşedintele şi secretarul AGM a asociaţiei absorbante şi ştampilat;
    10) lista administratorilor asociaţiei succesoare, numărul de identificare personal şi funcţiile acestora;
    11) lista persoanelor afiliate asociaţiei succesoare, întocmite conform pct. 41 din NPF.;
    12) copia avizelor privind reorganizarea prin fuziune (contopire sau absorbţie) a asociaţiilor în proces de fuziune, publicate în conformitate cu prevederile pct. 33 din prezentul Regulament.
    Listele stabilite la subpunctele 10) şi 11) din prezentul punct sînt prezentate de asociaţiile succesoare, care deţin sau intenţionează să obţină licenţa de categoria B sau C.
    41. La cererea de obţinere a acordului prealabil de reorganizare prin dezmembrare se anexează următoarele documente:
    1) procesul-verbal al AGM asociaţiei în proces de dezmembrare prin divizare sau separare, semnat de către preşedintele şi secretarul AGM şi ştampilat, care trebuie să conţină hotărîrile şi rezultatele votării privind subiectele menţionate la pct. 28 sau 29 şi, după caz, pct.30, la care se anexează:
    a) hotărîrea privind convocarea AGM;
    b) confirmarea înştiinţării membrilor privind convocarea AGM;
    c) lista contrasemnată a membrilor înregistraţi la AGM (pentru membri - persoane juridice se prezintă: denumirea, numele, prenumele reprezentantului şi funcţia deţinută), inclusiv a membrilor reprezentaţi prin procură (cu anexarea copiilor mandatelor respective);
    d) procesul–verbal al comisiei de numărare a voturilor;
    2) planul de reorganizare;
    3) business-planurile asociaţiilor succesoare, după caz;
    4) proiectul de dezmembrare prin divizare sau separare;
    5) actul (actele) care confirmă lipsa, satisfacerea sau garantarea datoriilor faţă de creditorii asociaţiei în proces de dezmembrare;
    6) actul de transmitere;
    7) bilanţul de repartiţie şi raportul de profit şi pierdere al asociaţiei cedente şi separat pe fiecare asociaţie succesoare şi lista împrumuturilor acordate expirate şi dobînzile aferente ale asociaţiilor succesoare;
    8) copia raportului privind controlul, efectuat conform prevederilor pct. 23 din prezentul Regulament;
    9) modificările la statut/statutul în redacţie nouă al asociaţiei participante la dezmembrare, semnat de preşedintele şi secretarul AGM a acesteia şi ştampilat şi după caz, statutul asociaţiei succesoare nou-create, semnat de persoanele împuternicite;
    10) lista administratorilor asociaţiilor succesoare, numărul de identificare personal şi funcţiile acestora;
    11) lista persoanelor afiliate asociaţiilor succesoare, întocmite conform pct.41 din NPF;
    12) copia avizelor privind reorganizarea prin dezmembrare (divizare sau separare) a asociaţiilor în proces de dezmembrare, publicate în conformitate cu prevederile pct. 33 din prezentul Regulament.
    Listele stabilite la subpunctele 10) şi 11) din prezentul punct sînt prezentate de asociaţiile succesoare, care deţin sau intenţionează să obţină licenţa de categoria B sau C.
    42. În cazul în care, AGM ale asociaţiilor în proces de reorganizare adoptă hotărîri privind instituirea filialelor/reprezentanţelor (inclusiv în baza asociaţiilor contopite sau absorbite), suplimentar la documentele menţionate la pct. 40 – 41 din prezentul Regulament, se prezintă următoarele documente:
    1) regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea filialei/reprezentanţei;
    2) copia documentului de proprietate, contractului de locaţiune/sublocaţiune, comodat sau a altui document privind folosirea imobilului sau încăperilor cu caracter nelocativ în care va funcţiona filiala sau reprezentanţa asociaţiei.
    43. Asociaţia în proces de reorganizare va asigura păstrarea, cel puţin la sediul său, a unei copii a documentelor stabilite la pct.40 - 41 şi după caz, pct. 42, la care va asigura accesul imediat al membrilor, la cererea acestora, cu excepţia accesului la informaţiile confidenţiale, stabilite conform prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 139/21.06.2007.
    44. În cazul în care lipsesc unul sau mai multe documente stabilite la pct. 40 - 42 sau Comisia Naţională a constatat erori, inexactităţi şi/sau abateri de la modul de întocmire a documentelor prezentate, examinarea cererii se amînă pînă la înlăturarea obiecţiilor expuse. Obiecţiile expuse în urma examinării cererii şi documentelor anexate se expediază asociaţiilor semnatare ale cererii de către Comisia Naţională, în scris, cu indicarea termenelor de înlăturare a acestora. În acest caz, termenul de examinare a cererii, menţionat la pct. 39, se va calcula din ziua lucrătoare imediat următoare prezentării ultimului document la Comisia Naţională.
    45. Documentele stabilite conform pct. 40 - 41 trebuie să fie semnate de persoanele împuternicite de AGM, conform pct. 26 - 29, dacă legislaţia, inclusiv prezentul Regulament nu prevede altfel.
    46.Persoanele alese sau angajate în funcţii de administratori ai asociaţiilor succesoare trebuie să corespundă cerinţelor stabilite conform Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii si împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.63/6 din 25 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.90), în continuare - Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii AEÎ şi altor acte normative ale Comisiei Naţionale.
    47. Asociaţiile succesoare nou-create în rezultatul contopirii, divizării sau separării solicită de la Comisia Naţională confirmarea tuturor persoanelor alese sau angajate în funcţii de administratori, indiferent de faptul, dacă aceste persoane au fost confirmate în funcţii deţinute anterior reorganizării. Asociaţiile absorbante, asociaţiile de la care s-a separat o parte din patrimoniu şi asociaţiile la care a trecut partea din patrimoniu, solicită confirmarea în funcţie de administratori doar a persoanelor nou-alese şi celor nou-angajate. Cererea de solicitare a confirmării persoanelor menţionate în prezentul punct, în funcţii de administratori, se depune conform Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii AEÎ, concomitent cu depunerea cererii de eliberare a acordului prealabil de reorganizare. Persoanele menţionate în prezentul punct încep să-şi exercite atribuţiile în cadrul asociaţiilor, doar după confirmarea în funcţiile respective de către Comisia Naţională.
    48. Eliberarea acordului prealabil de reorganizare de către Comisia Naţională se bazează pe evaluarea următorilor factori, ţinînd cont de licenţa solicitată/menţinută:
    1) argumentarea economică a reorganizării în baza planului de reorganizare şi business-planului, inclusiv scopul şi motivele reorganizării, existenţa şi caracterul măsurilor de stabilizare, menţionate la pct. 64, impuse asociaţiilor participante la reorganizare;
    2) calificarea, experienţa profesională, studiile şi reputaţia de afaceri a administratorilor asociaţiei/asociaţiilor succesoare, reieşind din categoria licenţei stabilite în planul de reorganizare şi business-plan, ţinînd cont de prevederile Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii AEÎ;
    3) analiza impactului reorganizării asociaţiei/asociaţiilor succesoare sau care îşi continuă activitatea asupra capacităţii de conformare a activităţii acestora normelor de prudenţă financiară, stabilite conform art. 8 din Legea nr. 139/21.06.2007, reieşind din categoria licenţei stabilite în planul de reorganizare şi business-plan;
    4) asigurarea asociaţiei/asociaţiilor succesoare cu sediu (oficiu) şi conform licenţei deţinute sau stabilite în planul de reorganizare şi business-plan, cu echipament, sisteme informaţionale de management.
    49. Comisia Naţională poate efectua vizite la sediul/sediile asociaţiei/asociaţiilor cedente şi/sau  după caz, succesoare, pentru examinarea sau evaluarea oricărui factor, stabilit în pct. 48.
    50. În cazul în care, în procesul evaluării respectării normelor de prudenţă financiară, stabilite conform art. 8 din Legea nr. 139/21.06.2007, au fost depistate încălcări ale acestora, Comisia Naţională poate elibera acordul prealabil de reorganizare cu emiterea concomitentă a prescripţiei de lichidare a încălcărilor depistate în decursul unei perioade stabilite de timp, care începe imediat după încheierea procesului de reorganizare, stabilită conform pct. 65. Perioada de timp urmează a fi stabilită în dependenţă de caracterul încălcărilor depistate şi situaţia financiară prognozată a asociaţiei/asociaţiilor succesoare şi nu se consideră perioadă de graţie.
    51. În scopul executării prevederilor pct.48 subpct.2), verificării executării de către asociaţii a prevederilor pct.46 şi prin derogare de la prevederile pct.45 din Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii AEÎ, în cazul solicitării confirmării administratorilor asociaţiei/asociaţiilor succesoare, care urmează a fi create, Comisia Naţională va confirma administratorii sau va respinge cererile depuse, după înregistrarea de stat a asociaţiilor menţionate.
    52. În cazul în care eliberează acordul prealabil de reorganizare, Comisia Naţională eliberează, concomitent, avizul de înregistrare a statutului/modificărilor şi completărilor la statut/statutului în redacţie nouă al asociaţiei/asociaţiilor succesoare sau asociaţiilor care îşi continuă activitatea. 
    53. Comisia Naţională respinge cererea prezentată, în cazul în care se constată cel puţin unul din următoarele temeiuri:
    1) asociaţia nu are dreptul la reorganizare, reieşind din prevederile capitolului II al prezentului Regulament sau categoria de licenţă, stabilită în planul de reorganizare şi/sau business-plan, nu corespunde cu categoria de licenţă, pe care asociaţia succesoare este obligată să o menţină/solicite, reieşind din cazul respectiv, permis conform prevederilor capitolului II;
    2) Comisia Naţională este în proces de examinare a retragerii licenţei oricărei asociaţii în proces de reorganizare;
    3) împotriva oricărei asociaţii participante la reorganizare a fost intentat procesul de insolvabilitate, conform art. 44 din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările şi completările ulterioare;
    4) în procesul reorganizării asociaţiilor au fost şi/sau sînt admise încălcări ale actelor legislative şi normative, inclusiv ale prezentului Regulament şi/sau în documentele prezentate conform pct. 40-42 se conţin încălcări ale actelor legislative şi normative;
    5) asociaţia/asociaţiile succesoare sau cedentă/e nu se conformează prevederilor NPF referitoare la rezerva instituţională;
    6) reieşind din analiza business-planului şi planului de reorganizare, situaţia financiară a asociaţiei/asociaţiilor succesoare va fi nesatisfăcătoare, instabilă şi/sau expusă la riscuri, care ar putea afecta substanţial stabilitatea financiară şi dezvoltarea prudentă a asociaţiei/asociaţiilor succesoare sau care îşi continuă activitatea şi/sau a întregului sistem de asociaţii;
    7) există drepturi şi/sau obligaţii patrimoniale, care, conform bilanţului consolidat sau bilanţului de repartiţie, nu trec la asociaţia/asociaţiile succesoare;
    8) persoanele desemnate în funcţii de administratori nu corespund prevederilor Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii AEÎ;
    9)  documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt false şi/sau eronate;
    10) asociaţia/asociaţiile în proces de reorganizare n-au prezentat documentele solicitate conform pct. 38 şi/sau n-au înlăturat obiecţiile expuse în termenul stabilit, conform pct. 44 sau le-au înlăturat parţial sau inadecvat (nesatisfăcător);
    11) asociaţiei participante la reorganizare i-a fost interzisă constituirea filialelor/reprezentanţelor, în temeiul art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 139/21.06.2007, în cazul adoptării hotărîrii de instituire a acestora.
    54. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, adoptat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.15/11 din 17 aprilie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.430), în continuare - Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a AEÎ, în cazul în care a fost respinsă cererea de eliberare a acordului prealabil de reorganizare, Comisia Naţională respinge şi cererea de eliberare a avizului de înregistrare a statutului/modificărilor la statut/statutului în redacţie nouă al asociaţiei/asociaţiilor succesoare.
    55.  Acordul prealabil de reorganizare, eliberat de către Comisia Naţională, este valabil pentru perioada de 6 (şase) luni de la data eliberării acestuia.
    56. Comisia Naţională expediază în adresa asociaţiei/asociaţiilor în proces de reorganizare acordul prealabil de reorganizare sau informaţia în scris privind respingerea motivată a cererii de eliberare a acordului menţionat, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind cererea de eliberare a acordului prealabil de reorganizare depusă conform prevederilor pct. 38, ţinînd cont de prevederile pct. 44.
    57. În cazul respingerii cererii, asociaţia/asociaţiile semnatare pot depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezentul Regulament, cu condiţia înlăturării motivelor, care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente.
    58. Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a AEÎ, asociaţia/asociaţiile în proces de reorganizare, care au depus la Comisia Naţională cerere conform prezentului capitol, se scutesc de prezentarea repetată a documentelor stabilite la pct. 6 - 11 din Regulamentul menţionat în prezentul punct.
CAPITOLUL VII
ACŢIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII DE STAT A
REORGANIZĂRII ASOCIAŢIILOR

    59. Asociaţia/asociaţiile succesoare în rezultatul fuziunii/dezmembrării includ în bilanţurile lor contabile patrimoniul/partea din patrimoniul asociaţiei/asociaţiilor cedente, iar asociaţiile cedente, în cazul separării, exclud partea respectivă de patrimoniu din bilanţurile lor contabile, conform actului de transmitere şi după caz, bilanţului consolidat sau bilanţului de repartiţie, perfectate conform pct. 19 – 21, după încheierea procesului de reorganizare, stabilită, după caz, conform pct.65.
    60.  În cazul eliberării acordului prealabil de reorganizare, asociaţiile sînt scutite de prezentarea repetată a documentelor anexate la declaraţia de eliberare/reperfectare a licenţei, în cazul solicitării acesteia.
    61. În cazul în care asociaţia succesoare în rezultatul reorganizării sau asociaţia, care îşi continuă activitatea după reorganizare, solicită sau după caz, menţine licenţa de o altă categorie, decît cea stabilită în documentele de reorganizare, în urma examinării cărora asociaţia respectivă a primit acordul prealabil de reorganizare, Comisia Naţională:
    1) respinge declaraţia de eliberare a licenţei, depusă de asociaţia solicitantă;
    2) suspendă licenţa asociaţiei, care îşi continuă activitatea după reorganizare.
    Măsurile stabilite la prezentul punct se vor aplica asociaţiilor respective pînă la înlăturarea încălcării menţionate.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII SPECIALE
    62. Acordul prealabil de reorganizare prin fuziune, eliberat de către Comisia Naţională, permite extinderea serviciilor prestate membrilor de către asociaţia cedentă asupra asociaţiei succesoare.
    63. Prevederea stabilită la pct. 62 nu se aplică asociaţiilor reorganizate prin dezmembrare.
    64. În cazul în care, la data depunerii cererii de eliberare a acordului prealabil de reorganizare, asupra asociaţiei/asociaţiilor reorganizate sînt aplicate măsuri de stabilizare, stabilite conform art. 49 din Legea nr. 139/21.06.2007, care nu au fost executate sau au fost executate inadecvat, cu excepţia suspendării licenţei, acestea se aplică şi asupra asociaţiei/asociaţiilor succesoare respective.
    65. Procesul de reorganizare a asociaţiilor se consideră încheiat:
    1) în cazul fuziunii prin contopire: din data înregistrării de stat a asociaţiei create ca urmare a contopirii (succesoare) şi radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a asociaţiilor participante la contopire (cedente);
    2) în cazul fuziunii prin absorbţie: din data în care asociaţia absorbită (cedentă) îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat al persoanelor juridice, iar asociaţia absorbantă (succesoare) a efectuat înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale asociaţiei absorbite;
    3) în cazul dezmembrării prin divizare: din data înregistrării de stat a asociaţiilor create ca urmare a divizării (succesoare) şi radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a asociaţiei reorganizate prin divizare (cedente);
    4) în cazul dezmembrării prin separare: din data în care asociaţia cedentă a efectuat înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire privind transmiterea părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către asociaţia/asociaţiile existente sau create ca urmare a separării şi din data în care asociaţiile existente sau create ca urmare a separării (succesoare) au efectuat înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire privind includerea dispoziţiilor referitor la preluarea părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale asociaţiei reorganizate prin separare.
    66. Prin derogare de la prevederile pct. 2 lit.i) din NPF, primul an de activitate al asociaţiei succesoare se stabileşte conform următoarelor reguli, în dependenţă de forma de reorganizare, în rezultatul căreia aceasta a fost creată:
    1) prin contopire – perioada de un an din data obţinerii primei licenţe de activitate după înregistrarea de stat a celei mai vechi asociaţii contopite;
    2) prin absorbţie –  perioada de un an din data obţinerii primei licenţe de activitate după înregistrarea de stat a celei mai vechi asociaţii participante la procesul de absorbţie;
    3) prin divizare –  perioada de un an din data obţinerii primei licenţe de activitate după înregistrarea de stat a asociaţiei cedente;
    4) prin separare –  perioada de un an din data obţinerii primei licenţe de activitate după înregistrarea de stat a asociaţiei cedente, în cazul creării unei asociaţii noi sau, după caz, a asociaţiei succesoare existente la care a trecut partea din patrimoniu.
    67. Asociaţiile succesoare înregistrează, după caz, bunurile supuse înregistrării, în modul şi termenele stabilite de legislaţie.
    68. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională va întreprinde acţiuni, în limita prevederilor prezentului Regulament, menite să conducă la înlăturarea încălcărilor, sau, după caz, va aplica măsurile stabilite la art. 49 din Legea nr.139/21.06.2007 şi art. 9 din Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS).