*LPO271/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  331877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 271
din  27.06.2003
cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale
Publicat : 11.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 576

    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Capitolul  I

DISPOZIŢII  GENERALE

    Articolul 1. Plata pentru servicii notariale

    (1) Prezenta lege stabileşte modul de calculare a plăţii pentru servicii notariale prestate.

    (2) Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notari şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale.

    Articolul 2. Cuantumul  plăţii pentru servicii notariale

    Cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină:

    a) în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată;

    b) în formă de sumă fixă în cazul în care tranzacţia nu este evaluabilă.

    Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.

Capitolul  II

VALOAREA  TRANZACŢIEI

    Articolul 3. Metodologia determinării valorii tranzacţiei

    (1) La determinarea valorii tranzacţiei se ia ca bază valoarea, de la momentul efectuării acţiunii, a bunului sau a dreptului care constituie obiectul actului notarial.

     Se consideră valoare a bunului sau a dreptului preţul declarat de solicitantul actului notarial.

     Dacă preţul bunului sau al dreptului declarat de solicitantul actului notarial se dovedeşte a fi mai mic decît valoarea lor normativă, valoarea tranzacţiei se determină în baza valorii indicate în registrul de bunuri imobile, sumei  asigurate conform poliţei de asigurare a bunului sau dreptului ori în baza unor alte acte de evaluare eliberate de persoane  licenţiate în acest sens.

    (4) La determinarea valorii tranzacţiei nu se exclud obligaţiile materiale cu care este grevat bunul sau dreptul ce constituie obiectul tranzacţiei.

    Articolul 4. Actul notarial complex

    (1) Pentru un act notarial complex (care cuprinde cîteva acţiuni juridice), plata se stabileşte prin cumularea plăţilor pentru toate acţiunile juridice.

    (2) Dacă actul cuprinde cîteva acţiuni juridice dintre care una principală şi celelalte accesorii, valoarea tranzacţiei se determină în funcţie de valoarea bunului sau dreptului ce constituie obiectul acţiunii principale. Plata se percepe numai pentru acţiunea principală.

    Articolul 5. Valoarea tranzacţiei de ipotecă

    La autentificarea ipotecii, valoarea tranzacţiei se consideră valoarea bunului ipotecat, stabilită de părţi.

    Articolul 6. Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă

    (1) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen determinat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru perioada stabilită în contract.

    (2) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen nedeterminat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru o perioadă de  10 ani.

    Articolul 7. Valoarea tranzacţiei de schimb

    Valoarea tranzacţiei de schimb se determină din valoarea bunului supus schimbului cu preţul cel mai mare sau din valoarea bunului cu preţul cel mai mic, luîndu-se în considerare sulta achitată, dacă rezultatul depăşeşte valoarea cea mai mare.

Capitolul  III

PLATA  PENTRU  AUTENTIFICAREA 

TRANZACŢIILOR  EVALUABILE

    Articolul 8. Plata raportată la valoarea tranzacţiei

    (1) Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile se determină în funcţie de valoarea tranzacţiei, după cum urmează: 

Valoarea tranzacţiei Plata
de pînă la 20 000 lei
   1,3 %, dar nu mai puţin de 180 lei
20 001 – 50 000 lei
   1,0 %
50 001 – 100 000 lei
   0,9 %
100 001 – 200 000 lei
   0,8 %
200 001 – 400 000 lei
   0,6 %
400 001 – 600 000 lei
   0,5 %
600 001 – 800 000 lei
   0,3 %
800 001 – 1 000 000 lei
   0,2 %
de la 1 000 001 lei
   0,1 %
   

    (2) În cazul tranzacţiei de schimb, cuantumul plăţii se determină prin majorarea cu 15% a plăţii determinate conform alin.(1).

    Articolul 9. Plata pentru acţiuni succesorale de drept

    (1) La eliberarea certificatului de moştenitor, plata pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte în proporţie de 0,7% din valoarea moştenirii. Pentru ceilalţi moştenitori, plata se stabileşte în proporţie de 1,5 % din valoarea moştenirii.

    (2) Pentru luarea măsurilor de conservare a averii succesorale, plata se stabileşte în proporţie de 0,5%  din costul averii conservate.

Capitolul  IV

PLATA  PENTRU  ACTELE  NOTARIALE  NEEVALUABILE

    Articolul 10.  Plata pentru acte notariale 

    Pentru actele notariale de mai jos se percepe plată după cum urmează:

                                                                                                                                                       (lei)

1) autentificare a testamentului

45

2) autentificare a procurii generale în numele persoanei fizice

 
50

3) autentificare a procurii generale în numele persoanei juridice

 
80

4) autentificare a altor procuri în numele persoanelor fizice

 
36

5) autentificare a altor procuri în numele persoanelor juridice

 
60

6) certificare a aflării persoanei în viaţă 

20

7) certificare a aflării persoanei într-un anumit loc

20

8) certificare a identităţii persoanei cu persoana de pe fotografie


20

9) certificare a datei prezentării unui document

20

10) eliberare a certificatului privind dreptul de proprietate asupra locuinţei privatizate

 
50

11) eliberare a certificatului privind dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie soţilor, altor persoane

 
 
80

12) legalizare a semnăturii

30

13) legalizare a semnăturii pe fişe bancare

10

14) legalizare a semnăturilor traducătorilor

15

15) efectuare şi legalizare a traducerii de către notar

20

16) legalizare a copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, pentru fiecare pagină: 

 

a) pentru un document cu un volum de pînă la 10 pagini

4

b) pentru un document al cărui volum depăşeşte

10 pagini
 
2

17) eliberare de duplicat al unui act notarial,

pentru o pagină

 
15

18) eliberare a certificatului de moştenitor al unei averi

neevaluabile
 
36

19) primire a unui document spre păstrare (cu excepţia testamentelor), păstrare a unui document, pentru fiecare lună

 
18

20) transmitere de cereri sau prezentare de cecuri spre plată şi certificare a neachitării lor

 
36

21) autentificare a contractului de privatizare a locuinţei sau a terenului agricol

 
36

22) autentificare a contractului de determinare a modului de folosinţă, separare sau comasare a bunurilor imobile de la fiecare parte contractantă

 
 
80

23) autentificare a actului de constituire a întreprinderii

80

24) legalizare a semnăturii fiecărui fondator în statutul întreprinderii

 
18

25) autentificare a contractului matrimonial

100

26) autentificare a desfacerii unei tranzacţii şi a modificării unei tranzacţii

 
80

27) anulare a procurii şi a testamentului

18

28) autentificare a altor tranzacţii neevaluabile

150

    Articolul 11. Plata pentru înregistrarea gajului

    (1) În cazul în care obligaţia garantată nu depăşeşte 10 000 de lei, plata de înscriere în Registrul gajului bunurilor mobile este de 70 de lei pentru persoanele fizice.

    (2) În cazul în care obligaţia garantată depăşeşte 10 000 de lei, plata de înscriere  în Registrul gajului bunurilor mobile este de 150 de lei pentru persoanele fizice.

Capitolul  V

EFECTUAREA  PLĂŢII  PENTRU  SERVICII  NOTARIALE

    Articolul 12. Obligaţia efectuării plăţii pentru servicii notariale.

    Scutirile de plată

    (1) Pentru serviciul notarial prestat, solicitantul este obligat să efectueze o plată în conformitate cu prezenta lege.

    (2) Plata pentru serviciul notarial prestat cuprinde cheltuielile de prestare a serviciului.

    (3) Se scutesc de plată pentru eliberarea certificatului de moştenitor:

statul;

    moştenitorii persoanelor care au decedat în urma îndeplinirii unor îndatoriri faţă de stat, apărării ordinii publice şi salvării de vieţi omeneşti;

    moştenitorii persoanelor reabilitate;

    d) moştenitorii minori, persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu şi persoanele incapabile de muncă la moştenirea locuinţei dacă au locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo.

    (4) Plata pentru eliberarea certificatelor de moştenire se reduce cu 50% dacă:

moştenitorul este pensionar, invalid de gradul I sau de gradul II;

    b) moştenitorul locuinţei a locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo.

    (5) Nu se percepe plată pentru autentificarea procurii de primire a pensiei, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi pensiei de întreţinere şi de primire a sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.

    (6) Nu se percepe plată pentru actele notariale încheiate în favoarea sau în numele copiilor orfani (în cazul tranzacţiei unilaterale).

    Articolul 13. Efectuarea plăţii pentru servicii notariale

    (1) Serviciile notariale se plătesc în ziua efectuării actului notarial.

    (2) Notarul şi o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială sînt obligaţi să indice pe toate actele notariale şi în registrul actelor notariale plata percepută.

    (3) Notarul şi o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială sînt obligaţi să declare verbal cuantumul plăţii pentru serviciile notariale, să explice modul de achitare şi de percepere, precum şi să afişeze cuantumul plăţilor, stabilite prin prezenta lege, într-un loc accesibil şi vizibil.

    (4) Pentru rectificarea erorilor comise de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială nu se percepe plată.

    Articolul 14. Contestarea plăţii pentru serviciile notariale

    (1) Contestarea cuantumului plăţii pentru serviciu notarial se face, în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii, în instanţa judecătorească de la locul de aflare a biroului notarial.

    (2) În cazul încasării sumei pentru servicii notariale contrar prezentei legi, notarul sau o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială restituie, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, suma încasată neîntemeiat.

Capitolul  VI

DISPOZIŢII  FINALE

    Articolul 15

    Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    Articolul 16

    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 10 zile de la data publicării.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     EUGENIA OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 iunie 2003.
    Nr.271-XV.