HGM458/2009
ID intern unic:  331977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 458
din  27.07.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 522
    MODIFICAT
   
HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892
    HG319 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.389
    HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                               Vitalie Pîrlog

    Nr. 458. Chişinău, 27 iulie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.458
din 27 iulie 2009

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 22 din Regulamentul cu privire la modul de efectuare a achitărilor reciproce în procesul executării bugetului de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470 din 24 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 351), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „alineatul (6), articolul 162 al Codului cu privire la contravenţiile administrative şi articolul 189 al Codului penal” se substituie prin cuvintele „prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova şi ale Codului penal al Republicii Moldova”.
    2. Punctul 15 din Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 420 din 11 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 48-49, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    litera j) se exclude;
    în ultimul alineat, cuvintele „literele e)şi j)” se substituie prin cuvintele „litera e)”.
    3. La punctul 9 din Regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 28 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art. 641), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul cinci se exclude.
    4. Regulamentul Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 27 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 9-10, art. 61), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se introduce un punct nou, 141, cu următorul cuprins:
    „141. Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor.”;
la punctul 22, ultimul alineat se exclude.
    [Pct.4 abrogat prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892]
    5. La punctul 18 din Regulamentul cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.938 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 146-149, art. 1099), sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova”.
    6. Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 1, sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47) (în continuare - CCA)” se substituie prin sintagma „Codul Contravenţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15)”;
    la punctul 7, cuvintele „administrative stabilit de CCA, persoanei respective i se întocmeşte proces-verbal cu privire la contravenţia administrativă şi i se stabileşte amendă în modul prevăzut de CCA.” se substituie prin cuvintele „stabilite de Codul contravenţional al Republicii Moldova, persoanei respective i se întocmeşte proces-verbal cu privire la contravenţie, care se remite spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”;
    la punctul 9, cuvintele „contravenţia administrativă, conform prevederilor CCA, şi fixarea datei examinării cazului cu privire la contravenţia administrativă.” se substituie prin cuvintele „contravenţie, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova, cu remiterea ulterioară a acestuia spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”.
    7. La punctul 6 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al accidentelor rutiere”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.729), sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29 martie 1985” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova”.
    [Pct.8 abrogat prin HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12]
    9. La punctul 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189), cu modificările şi completările ulterioare, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) să constate contravenţiile şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”.
    10. La punctul 8 din Regulamentul Inspectoratului General de
    Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 9 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 221-222, art. 1410), subpunctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) să constate contravenţiile şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”.
    [Pct.11 abrogat prin HG319 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.389]