*HGO938/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  331997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 938
din  17.08.2006
cu privire la aprobarea unor regulamente
Publicat : 15.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 146-149     art Nr : 1099
    În scopul asigurării protecţiei teritoriului Republicii Moldova de boli contagioase pentru animale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul privind condiţiile şi procedura de avizare sanitar-veterinară a importului, exportului sau tranzitului marfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, conform anexei nr. 2.
    2. Serviciul Vamal va cere agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, avizul sanitar-veterinar de import, export sau tranzit, anterior acordării unui regim vamal mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, iar în cazul neconformării datelor reflectate în avizul sanitar-veterinar de import, export sau tranzit cu datele actelor de însoţire a marfurilor nu se va permite trecerea frontierei de stat.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    Prim-ministru                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare             Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop

    Nr. 938. Chişinău, 17 august 2006.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 938
din 17 august 2006
REGULAMENTUL
cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
 a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii
veterinare de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr.1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitor, 1993, nr.8, art.239).
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat.
    3. În prezentul Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    administraţia veterinară centrală - Direcţia Medicină Veterinară (în continuare - DMV) - organ central al serviciului veterinar de stat care face parte şi este subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabil de implementarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar-veterinar şi de definirea competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor serviciilor sanitar-veterinare de stat teritoriale, de notificarea şi monitorizarea bolilor animalelor;
    servicii sanitar-veterinare de stat teritoriale - serviciile sanitar-veterinare de stat raionale sau municipale, conform organizării administrativ-teritoriale, direct responsabile de aplicarea măsurilor zoosanitare pe teritoriul administrat, subordonîndu-se în domeniul de specialitate administraţiei veterinare centrale;
    autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare - document oficial eliberat de serviciul sanitar-veterinar de stat teritorial, în baza căruia pot funcţiona unităţile supuse controlului sanitar-veterinar de stat şi supravegherii veterinare de stat;
    referat tehnic - act întocmit de către un medic veterinar de stat, în urma efectuării controlului la faţa locului asupra unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat în vederea constatării situaţiei sanitaro-tehnice a unităţii respective, propunînd autorizarea sau neautorizarea acesteia;
    unităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat - unităţi care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică, comercializează materie primă şi produse de origine animală, produse farmaceutice (produse biologice şi medicamente de uz veterinar) şi alte produse de uz veterinar, nutreţuri, precum şi unităţi care asigură creşterea, reproducerea animalelor, unităţi care asigură asistenţă veterinară, inclusiv laboratoare veterinare;
    produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat - animale, materie primă şi produsele de origine animală, produsele biologice şi medicamentele de uz veterinar, produsele pentru furajarea, profilaxia, diagnosticarea medicală, tratamentul, corecţia, refacerea şi modificarea statutului fiziologic etc. a animalelor, precum şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor, sănătatea publică veterinară şi mediul ambiant.
II. Procedura autorizării sanitar-veterinare de funcţionare a
unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii
veterinare de stat
    4. Unităţile supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat pot funcţiona numai dacă sînt autorizate de către Serviciul Sanitar-Veterinar de Stat.
    5. Administraţia unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat au obligaţia de a solicita serviciului sanitar-veterinar de stat teritorial eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare, precizînd fiecare activitate pentru care se solicită autorizarea.
    6. Pentru orice modificări ulterioare ale procesului tehnologic, pentru modernizarea, extinderea sau schimbarea profilului de activitate se impune solicitarea eliberării unor noi autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare.
    7. În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare, unităţile supuse controlului sanitar-veterinar şi supravegherii veterinare de stat depun la serviciul sanitar-veterinar teritorial dosarul cu următoarele acte:
    a) cererea-tip prevăzută în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    b) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unitătii;
    c) copia de pe actul de proprietate sau contractul de închiriere a spaţiului;
    d) copia de pe proiectul de amplasare a construcţiei;
    e) copia de pe actul de angajare a medicului veterinar la unităţile care asigură asistenţă sanitar-veterinară, care produc, depozitează, comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar şi la unităţile de industrializare a cărnii şi laptelui, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul Regulament;
    f) după caz, schema tehnică a unităţii, cu indicarea procesului tehnologic.
    La depunerea dosarului în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare solicitantul va prezenta şi originalul documentelor pentru verificarea copiilor cu originalul.
    8. Serviciul sanitar-veterinar de stat teritorial verifică legalitatea documentaţiei, care va fi remisă medicului veterinar de stat competent în a cărui rază de activitate se află unitatea.
    9. Medicul veterinar de stat în a cărui rază de activitate se află unitatea, verifică unitatea în ceea ce priveşte corespunderea acesteia condiţiilor de autorizare, stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare.
    10. Medicul veterinar de stat în a cărui rază de activitate se află unitatea, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, în urma vizitei la faţa locului, întocmeşte referatul tehnic, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, în care propune, după caz, autorizarea sau neautorizarea unităţii.
    11. Referatul tehnic prin care se propune neautorizarea va fi motivat, indicîndu-se condiţiile de autorizare stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare, referitoare la domeniul de activitate solicitat pe care unitatea supusă autorizării nu le îndeplineşte.
    12. Medicul veterinar de stat, în a cărui rază de activitate se află unitatea, la expirarea termenului specificat la punctul 10, prezintă referatul tehnic medicului-şef al Serviciului sanitar-veterinar de stat teritorial. În cazul în care sînt întrunite toate condiţiile stabilite pentru autorizare, în termen de pînă la 5 zile de la expirarea termenului specificat la punctul 10, serviciul sanitar-veterinar de stat teritorial eliberează solicitantului autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare.
    13. Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani.
III. Suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare
    14. În cazul în care unitatea nu corespunde condiţiilor de autorizare stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare, medicul-şef al serviciului sanitar-veterinar de stat teritorial suspendă autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare.
    15. Suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare se efectuează în baza ordonanţei privind suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare, care se întocmeşte în 2 exemplare şi se emite în baza referatului tehnic întocmit de către medicul veterinar de stat competent.
    16. În toate cazurile, suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare se efectuează doar pentru activităţile pentru care unitatea nu îndeplineşte condiţiile de autorizare.
    17. Suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare va fi precedată de transmiterea unui avertisment în formă scrisă conducerii unităţii în care se vor indica condiţiile de autorizare pe care aceasta nu le îndeplineşte. Din momentul transmiterii avertismentului, unităţii i se acordă un termen de 20 zile pentru înlăturarea neconformităţilor, iar în cazul neînlăturării acestora, autorizaţia sanitar-veterinară se suspendă.
    18. În cazul în care unitatea a încălcat prevederile normelor sanitar-veterinare în partea ce nu ţine de condiţiile de autorizare sanitar-veterinară, suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare nu se efectuează, dar se aplică sancţiunea respectivă prevăzută de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
    19. În urma înlăturării necorespunderilor care au stat la baza suspendării autorizaţiei sanitar-veterinare, conducătorul unităţii poate cere anularea ordonanţei de suspendare a autorizaţiei sanitar-veterinare. Anularea ordonanţei de suspendare se efectuează în baza referatului tehnic întocmit de către medicul veterinar de stat competent, prin care se confirmă că unitatea corespunde condiţiilor de autorizare.
IV. Procedura autorizării unităţilor care efectuează operaţiuni
de import/export cu produse supuse controlului sanitar-veterinar
de stat
    20. Administraţia veterinară centrală autorizează activitatea unităţilor ce efectuează operaţiuni de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
    21. Pentru autorizarea activităţii unităţilor ce efectuează operaţiuni de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, solicitanţii depun la administraţia veterinară centrală dosarul care va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea-tip specificată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    b) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unitătii;
    c) copia de pe actul de proprietate sau contractul cu întreprinderea frigorifică sau depozitul.
    La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru efectuarea operaţiunilor de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, solicitantul va prezenta şi originalul documentelor menţionate mai sus, pentru verificarea conformităţii copiilor cu originalul.
    22. Administraţia veterinară centrală analizează legalitatea documentaţiei şi deleagă numărul necesar de specialişti, pentru a autoriza unitatea ce va efectua operaţiuni de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
    23. Autorizarea unităţii ce va efectua operaţiuni de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat se efectuează în urma verificării unităţii în ceea ce priveşte corespunderea condiţiilor de autorizare stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare, precum şi a prevederilor actelor internaţionale referitoare la domeniul de activitate solicitat.
    24. Specialiştii delegaţi de către administraţia veterinară centrală, în termen de 5 zile din data depunerii cererii de către solicitant, în urma verificărilor efectuate, întocmesc referatul tehnic, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, prin care propun, după caz, autorizarea sau neautorizarea unităţii.
    25. În cazul în care sînt întrunite toate condiţiile de autorizare stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare din data expirării termenului prevăzut la pct.24, administraţia veterinară centrală eliberează solicitantului autorizaţia sanitar-veterinară, pentru efectuarea operaţiunilor de export-import, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul Regulament, înregistrînd-o în lista unităţilor autorizate.
    26. Referatul tehnic prin care se propune neautorizarea va fi motivat, indicîndu-se expres condiţiile de autorizare, stabilite prin normele sanitare veterinare în vigoare, pe care unitatea nu le îndeplineşte.
    27.Controlul sanitar-veterinar asupra unităţilor care deţin autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de import-export, este exercitat în exclusivitate de către administraţia veterinară centrală.
    28. În cazul în care în urma controlului sanitar-veterinar efectuat de către specialiştii veterinari din cadrul administraţiei veterinare centrale se constată că unitatea care a fost autorizată pentru efectuarea operaţiunilor de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, nu îndeplineşte condiţiile de autorizare stabilite prin normele sanitar-veterinare în vigoare, se întocmeşte referatul tehnic, în baza căruia se propune suspendarea autorizaţiei.
    29. Suspendarea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, se face în baza ordonanţei de suspendare a autorizaţiei sanitar-veterinare, care se întocmeşte conform anexei nr.6 în 2 exemplare şi se emite în baza referatului tehnic.
    30. Suspendarea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, va fi precedată de transmiterea unui avertisment, în scris, conducerii unităţii, în care se vor indica condiţiile de autorizare pe care aceasta nu le îndeplineşte. Din momentul transmiterii avertismentului, unităţii i se acordă un termen de 20 zile pentru înlăturarea neconformităţilor, iar în cazul neînlăturării acestora, autorizaţia sanitar-veterinară se suspendă.
    31. În urma înlăturării necorespunderilor care au stat la baza suspendării autorizaţiei sanitar-veterinare pentru efectuarea operaţiunilor de export-import cu produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat, conducătorul unităţii poate cere anularea deciziei de suspendare a autorizaţiei. Anularea deciziei de suspendare se efectuează în baza referatului tehnic, întocmit de specialistul veterinar delegat de către administraţia veterinară centrală, prin care se confirmă că unitatea corespunde condiţiilor de autorizare.
V. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    32. Tipurile de unităţi pentru care se eliberează autorizaţiile sanitar-veterinare de funcţionare sînt prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul Regulament.
    33. Autorizaţiile sanitar-veterinare eliberate unităţilor pînă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, îşi păstrează valabilitatea pînă la data expirării termenului pentru care au fost acordate.
    34. Se stabileşte formularul tipizat al autorizaţiilor sanitar-veterinare de funcţionare, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    35. Administraţia veterinară centrală va tipări în mod centralizat autorizaţiile sanitar-veterinare, cu dreptul de repartizare a acestora, la necesitate, serviciilor sanitar-veterinare de stat teritoriale.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.1
 
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.2
Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.3
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.4
Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.5
 
Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
    anexa nr.6.
 
Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la condiţiile
şi procedura de autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi
supravegherii veterinare de stat
UNITĂŢILE SUPUSE CONTROLULUI SANITAR-VETERINAR
ŞI SUPRAVEGHERII SANITARE DE STAT PENTRU
CARE SE ELIBEREAZĂ AUTORIZAŢII SANITAR-VETERINARE
DE FUNCŢIONARE
    1. Fermă de animale - unitate organizată pentru creşterea, producerea, reproducerea, livrarea şi valorificarea animalelor ce se clasifică în:
    a) fermă zootehnică de elită - unitate organizată pentru creşterea animalelor de rasă pură sau prin hibridare, în care o parte din efectivul-matcă este supus controlului oficial al producţiei;
    b) genotecă de animale - unitate zootehnică specializată, în care sînt prezente rase, populaţii, linii de animale cu efective reduse numeric şi/sau pe cale de dispariţie, aparţinînd diferitelor specii;
    c) herghelie - unitate zootehnică de creştere pentru armăsari şi iepe de reproducere din una sau mai multe rase;
    d) prisacă - unitate care deţine un număr minim de 5 familii de albine, produsele apicole obţinute fiind destinate consumului familial şi/sau valorificării pe piaţă.
    2. Fermă de carantină - clădire sau ansamblu de clădiri, spaţii în care animalele pentru export/import sînt izolate în scopul observării lor pe o perioadă în care se efectuează unele acţiuni sanitar-veterinare pentru asigurarea stării de sănătate a acestora şi preîntîmpinarea introducerii de boli transmisibile în efectivele de animale.
    3. Staţie de incubaţie - unitate în care sînt asigurate condiţiile de desfăşurare a procesului de incubaţie artificială a ouălor obţinute de la diferite specii de păsări hibride sau crescute în rasă pură, de unde se livrează pui şi boboci de o zi.
    4. Expoziţie de animale şi grădină zoologică - spaţiu liber, amenajat, cu caracter permanent sau sezonier, în care se află şi se îngrijesc în scopuri ştiinţifice şi instructive diverse animale pentru a fi expuse publicului.
    5. Menajerie - loc special amenajat în care sînt expuse publicului animale domestice şi sălbatice.
    6. Unităţi specializate în activitatea de reproducere şi selecţie a animalelor - instituţii de cercetare, laboratoare pentru producerea de material seminal, ovule, embrioni, ouă embrionate, larve de albine şi altele, puncte de însămînţare artificială, centre de montă şi alte unităţi care desfăşoară activităţi specializate în domeniul reproducerii şi selecţiei animalelor:
    a) staţiune de testare a reproducătorilor masculi - unitate specializată în care sînt întreţinuţi produşii masculi obţinuţi în urma împerecherilor nominalizate ale fermelor de elită, aflate sub controlul oficial al producerii;
    b) staţiune pentru efectuarea testului descendenţei - unitate zootehnică specializată în care sînt întreţinuţi descendenţi masculi pentru evaluarea descendenţei privind producţia de carne şi/sau femele în scopul testării descendenţei privind producţia de lapte;
    c) hipodrom - unitate organizată în scopul testării cabalinelor privind performanţele sportive specifice şi altele;
    d) staţiune de însămînţare artificială şi/sau pentru transfer de embrioni - unitate specializată pentru una sau mai multe specii de animale, în care se cresc şi se exploatează reproducători masculi în scopul recoltării, prelucrării, conservării şi livrării de material seminal;
    e) depozit de armăsari - unitate zootehnică de afluire, hrănire şi îngrijire a armăsarilor de reproducere;
    f) punct de însămînţare artificială pentru animale - unitate zootehnică organizată pentru una sau mai multe specii de animale, care procură material seminal testat şi efectuează însămînţarea artificială a femelelor.
    7. Tabără de vară - complex cu amplasament fix sau mobil, cu caracter permanent sau sezonier, pentru animale.
    8. Stînă - spaţiu de vară special amenajat pentru ovine.
    9. Unitate de prelucrare industrială a cadavrelor animalelor, produselor de origine animală, a unor subproduse necomestibile de origine animală, confiscate în condiţiile legii - unitate specializată care asigură ecarisarea teritoriului de cadavre de animale pentru a fi supuse procesului de prelucrare industrială.
    10. Crematorii, cimitire de animale, fîntîni seci - obiecte prin care se asigură colectarea produselor confiscate, a deşeurilor de abator şi a cadavrelor de animale în scopul distrugerii acestora şi aplicării măsurilor generale de profilaxie, în conformitate cu normele  sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului înconjurător.
    11. Unitate de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare - unitate specializată în executarea operaţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi care, prin acţiunile de  dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare participă la aplicarea măsurilor generale de profilaxie pe un teritoriu concret.
    12. Tîrg de animale - unitate organizată cu caracter permanent sau ocazional pentru vînzarea de animale.
    13. Bază de achiziţie a animalelor - clădire sau loc amenajat conform normelor sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului în care, temporar, sînt întreţinute animale.
    14. Adăpost pentru cîini fără stăpîn - unitate organizată pentru prinderea, colectarea şi îngrijirea cîinilor fără stăpîn.
    15. Canisă - unitate organizată pentru creşterea, îngrijirea, reproducerea şi selecţia cîinilor de diferite rase pentru activităţi de serviciu, agrement, vînătoare.
    16. Pensiune pentru animale de companie - spaţiu special amenajat, dotat corespunzător în conformitate cu normele sanitar-veterinare, pentru cazarea şi îngrijirea temporară a animalelor de companie.
    17. Şcoală de dresaj pentru cîini - unitate special amenajată pentru efectuarea dresajului cîinilor de diferite rase, utilizaţi pentru activităţi de serviciu sau vînătoare.
    18. Frizerie pentru animale de companie - unitate special amenajată pentru prestarea unor servicii de igienă sanitar-veterinare animalelor de companie.
    19. Fabrică producătoare de medicamente, biopreparate şi de alte produse de uz veterinar - unitate care asigură operaţiunile necesare pentru prepararea acestora, de la recepţia materiei prime şi a articolelor de condiţionare, trecînd prin faza de prelucrare şi condiţionare, pînă la obţinerea produsului finit.
    20. Fabrică de nutreţuri combinate - unitate care asigură condiţii pentru achiziţionarea materiei prime, depozitarea şi producerea de furaje pentru animale.
    21. Punct farmaceutic veterinar - unitate în care se comercializează unele produse de uz veterinar, medicamente, biopreparate, antiseptice, raticide, insecticide, instrumentar veterinar, aparataj tehnic medical-veterinar.
    22. Farmacie veterinară - unitate care prepară şi comercializează, în baza prescripţiilor medicale, diferite forme medicamentoase, preparate farmaceutice autorizate ori/alte produse de uz veterinar, instrumentar veterinar, aparataj tehnic medical-veterinar.
    23. Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar - unitate organizată în spaţii corespunzătoare, care, prin amplasare, dotare şi alte condiţii asigură producerea de calitate a acestora, cu respectarea tuturor cerinţelor.
    24. Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri şi nutreţuri medicamentate - întreprinderi care asigură, în condiţiile legii şi ale reglementărilor în vigoare, producerea şi comercializarea substanţelor biologic-active, aditivi furajeri, premixuri vitamino-minerale, nutreţuri şi concentrate medicamentate.
    25. Depozit de produse de uz veterinar - unitate prin care se asigură condiţiile de depozitare şi de păstrare a medicamentelor, biopreparatelor, dezinfectantelor, raticidelor, insecticidelor, aditivilor furajeri şi a altor produse de uz veterinar, a instrumentarului veterinar, aparaturii tehnico-medicale veterinare.
    26. Unitate tehnică medical-veterinară - unitate care asigură achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea de instrumentar veterinar, aparatură, utilaje, echipament medical-veterinar.
    27. Laborator sanitar-veterinar - unitate organizată care efectuează examene, analize şi investigaţii de laborator, în scop de diagnostic veterinar şi de expertiză a produselor de origine animală şi a furajelor.
    28. Dispensar sanitar-veterinar - unitate de asistenţă sanitar-veterinară în care se efectuează unele consultaţii, examene, diagnostic clinic, intervenţii, tratamente şi alte operaţiuni recuperatorii.
    29. Cabinet medical-veterinar - unitate de asistenţă sanitar-veterinară în care se efectuează unele consultaţii, examene, diagnostic clinic, tratamente şi alte operaţiuni recuperatorii.
    30. Clinică veterinară sau spital veterinar - unitate complexă de asistenţă medical-veterinară, care asigură condiţiile de internare şi de supraveghere permanentă, în care se efectuează consultaţii, examene şi investigaţii clinice, remedieri, intervenţii obstetricale, operaţii chirurgicale, tratamente, examene radiologice şi de laborator pentru diagnostic şi alte operaţiuni recuperatorii.
    31. Laborator de control furaje - unitate care efectuează, prin analize şi examene de laborator, determinarea  parametrilor de integritate a furajelor.
    32. Combinat de carne - unitate utilată în complex, în care se prelucrează, în secţii, produsele şi subprodusele rezultate în urma abatajului animalelor.
    33. Abator - unitate dotată cu utilaj pentru tăierea animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescătorie, păsări, vînat cu blană şi pene) destinate alimentaţiei umane.
    34. Centru de tăiere - construcţie amenajată şi dotată tehnic, destinată tăierii ocazionale a animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescătorie, păsări, vînat cu blană şi pene).
    35. Depozit frigorific - unitate care utilizează frigul pentru conservarea materiei prime şi produselor de origine animală, destinate alimentaţiei umane, corespunzătoare în ceea ce priveşte amenajarea, echipamentul şi utilajele.
    36. Unitate pentru prelucrarea cărnii şi a subproduselor din carne - întreprindere dotată pentru obţinerea produselor din carne, care în timpul procesului tehnologic au fost supuse unui tratament prin fierbere, deshidratare, sărare sau afumare:
    a) fabrică pentru preparate din carne;
    b) secţie pentru preparate din carne;
    c) carmangerie.
    37. Fabrică pentru conserve din carne - unitate construită şi dotată pentru prelucrarea cărnii sau a subproduselor din carne comestibile, ambalate în recipiente etanşe şi supuse sterilizării la temperaturi de peste 1000 C.
    38. Fabrică pentru semiconserve din carne - unitate dotată pentru prelucrarea cărnii sau a subproduselor din carne comestibile, ambalate în recipiente etanşe sau în membrane artificiale, supuse unui tratament termic de minimum 700 C şi cu un grad de conservare limitat.
    39. Fabrică pentru  salamuri crude/uscate - unitate dotată special pentru fabricarea preparatelor uscate din carne crudă, tocată, afumate sau nu, cu conservare de durată.
    40. Fabrică pentru preparate şi semipreparate culinare din carne şi în amestec - unitate dotată special pentru fabricarea preparatelor şi semipreparatelor culinare din carne şi în amestec cu conservare limitată.
    41. Depozit pentru subproduse necomestibile brute de origine animală (piei, lînă, păr, coame, pene, puf) - unitate specializată pentru conservarea şi păstrarea subproduselor de origine animală necomestibile.
    42. Unităţi pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine) - secţii dotate cu spaţii special amenajate pentru prelucrarea membranelor naturale.
    43. Punct (sau centru) de colectare - unitate dotată cu instalaţii pentru colectarea şi păstrarea peştelui în condiţii adecvate de temperatură.
    44. Depozit frigorific - unitate de capacitate mare, care recepţionează produse  piscicole rezultate din pescuitul industrial, construită şi dotată special pentru a asigura prelucrarea şi conservarea frigorifică a acestora.
    45. Unităţi de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor piscicole.
    46. Centru de colectare, răcire şi depozitare a laptelui - unitate în care se colectează, se filtrează şi se refrigerează laptele crud-materie primă.
    47. Fabrică de produse lactate - unitate de recepţie, prelucrare, depozitare şi distribuire a laptelui şi a produselor lactate.
    48. Sector de alimentare publică - unităţi care recepţionează şi depozitează produse de origine animală în scopul comercializării, prelucrării şi transformării acestora în preparate culinare sau semipreparate, produse de cofetărie/patiserie, pentru consum pe loc sau pentru desfacere cu consum la domiciliu.
    49. Unitate de colectare şi prelucrare a ouălor - construcţie amenajată  şi dotată special pentru colectarea şi prelucrarea ouălor în produse pasteurizate şi/sau sterilizate.
    50. Unitate de colectare şi prelucrare a mierii de albine şi a altor produse apicole - unitate amenajată şi dotată special pentru colectarea  şi prelucrarea mierii de albine în diverse produse apicole.
    51. Depozit alimentar - unitate construită şi dotată pentru a asigura conservarea în condiţii adecvate a produselor alimentare de origine animală preambalate.
    52. Mijloace de transport  destinate transportării produselor supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 938
din 17 august 2006
REGULAMENTUL
privind condiţiile şi procedura de eliberare a avizului
sanitar-veterinar pentru importul, exportul sau tranzitul
de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind condiţiile şi procedura de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru importul, exportul sau tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr.1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitor, 1993, nr.8, art. 239).
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi procedura de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru importul, exportul sau tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
    mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar - totalitatea încărcăturilor ce conţin animale vii, produse, subproduse şi material germinativ de origine animală, produse biologice, medicamente de uz veterinar, inclusiv furaje şi materii prime furajere folosite la hrana animalelor şi alte materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică veterinară;
    produse de origine animală - produse ce se obţin de la animale, destinate consumului uman, hrănii animalelor sau în scopuri industriale, farmaceutice sau agricole;
    produse de origine animală comestibile - produse ce se obţin de la animale, destinate consumului uman în urma prelucrării, industrializării în unităţile autorizate de către serviciul sanitar-veterinar oficial;
    produse de origine animală necomestibile - produsele ce se obţin de la animale în urma prelucrării, industrializării în unităţile autorizate de către serviciul sanitar-veterinar oficial, destinate utilizării în scopuri industriale, farmaceutice şi agricole;
    material germinativ de origine animală - material seminal, ovule, embrioni şi alte elemente de reproducere, obţinute de la animale, în scopul reproducţiei;
    alte produse  de origine animală - orice produs care se obţine  de la animale, folosit în alte scopuri decît cele alimentare, la hrana animalelor sau în scopuri industriale;
    furaje - materie primă, semipreparate şi  produsele finite din acestea, care se folosesc în hrana animalelor;
    materie primă furajeră - diferite produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, preparate sau conservate, sau derivatele lor de transformare industrială, precum şi substanţele organice şi anorganice, conţinînd sau nu aditivi, şi care sînt destinate utilizării pentru furajarea animalelor, fie direct, fie după transformare, pentru prepararea hranei concentrate destinate animalelor sau sub formă de preamestecuri;
    hrană concentrată - amestecuri de materie primă pentru alimentaţia animalelor, prelucrate ca alimente complete sau alimente complementare, conţinînd sau nu aditivi;
    alte materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică - aditivi furajeri, hormoni, premixuri, produse biologice şi cosmetice  şi alte produse de uz veterinar, insecticide, raticide, dezinfectanţi, compuşi chimici utilizaţi pentru prepararea hranei, arome, ingredienţi etc;
    solicitant - agent economic, persoană fizică sau juridică, care solicită eliberarea avizului sanitar-veterinar pentru efectuarea importului, exportului sau tranzitului de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat;
    aviz sanitar-veterinar de import, export sau tranzit - document oficial emis de Direcţia medicină veterinară a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza căruia se efectuează importul, exportul sau tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat;
    certificat veterinar internaţional - certificat eliberat de către un medic veterinar oficial al Serviciului veterinar de stat din teritoriul administrativ, care atestă că animalele, materia primă sau produsele de origine animală sînt conforme normelor internaţionale în vigoare privind inofensivitatea sanitar-veterinară a produselor alimentare şi/sau sănătatea animală;
    lot de animale - un număr de animale de aceeaşi specie şi categorie, cu aceeaşi origine şi aceeaşi stare a sănătăţii, încărcate în acelaşi mijloc de transport, indicate în acelaşi certificat veterinar, pentru aceeaşi ţară de destinaţie;
    lot de produse de origine animală - cantitatea de produse de acelaşi sortiment, cu aceeaşi origine, fabricate în aceleaşi condiţii, din acelaşi mijloc de transport;
    sănătate publică veterinară - sistem de măsuri sanitar-veterinare orientate spre asigurarea salubrităţii şi sănătăţii produselor de origine animală destinate consumului uman.
    4. Direcţia medicină veterinară (în continuare - DMV), în funcţie de situaţia epizootică a ţării exportatoare şi în conformitate cu prevederile legale, eliberează avizul sanitar-veterinar de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat ale agenţilor economici solicitanţi.
    5. Importul, exportul sau tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat se efectuează numai în condiţiile sanitar-veterinare stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    6. În cazul tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat cu descărcarea temporară pe teritoriul ţării, DMV stabileşte condiţiile sanitar-veterinare şi avizează efectuarea acestor operaţiuni.
    7. Agenţii economici solicită DMV date privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate realiza importul sau exportul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat anterior momentului încheierii contractelor cu partenerii interni sau externi.
    8. DMV va comunica serviciilor sanitar-veterinare de stat raionale, municipale condiţiile sanitar-veterinare şi orice alte reglementări naţionale şi internaţionale referitoare la importul, exportul sau tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
II. Obligaţiile agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice,
 care desfăşoară operaţiuni de import, export sau tranzit cu mărfuri
supuse controlului sanitar-veterinar de stat
    9. Pentru efectuarea operaţiunilor de import, export sau tranzit cu mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice depun la DMV următoarele acte:
    a) pentru importul animalelor de producere/reproducere sau destinate abatajului:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    copia de pe certificatul de înregistrare;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe certificatul veterinar internaţional, eliberat de serviciul veterinar oficial al ţării-exportatoare, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau în limba de stat, cu indicarea datelor cercetărilor de diagnostic;
    b) pentru importul  produselor şi subproduselor de origine animală:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat din ţara de origine, care indică compoziţia, indicii fizico-chimici şi microbiologici pentru fiecare sortiment de produs, conform înregistrării produsului în ţara de origine;
    copia de pe certificatul veterinar internaţional, eliberat de serviciul sanitar-veterinar oficial al ţării-exportatoare, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau în limba de stat, cu indicarea datelor examenelor de laborator;
    copia de pe contractul de vînzare-cumpărare, coordonat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    c) pentru importul materialului germinativ, ouălor de incubaţie:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat din ţara de origine, care indică compoziţia, indicii fizico-chimici şi microbiologici pentru fiecare sortiment de produs, conform stadardelor din ţara de origine;
    copia de pe certificatul veterinar internaţional, eliberat de serviciul sanitar-veterinar oficial al ţării-exportatoare, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau în limba de stat, cu indicarea datelor examenelor de laborator;
    d) pentru importul furajelor, materiei prime furajere, hranei pentru animale de companie şi animale exotice, laptelui-praf furajer, momelii de pescuit, bumbacului, altor produse şi materii care pot influenţa starea sănătăţii  animalelor şi sănătatea publică:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
raportul de încercări a produsului, din ţara de origine, după caz, în care trebuie să se indice compoziţia şi originea proteinei, specia de la care provine proteina, indicii fizico-chimici, microbiologici şi toxicologici;
    copia de pe certificatul veterinar internaţional, eliberat de serviciul sanitar-veterinar oficial al ţării exportatoare, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau în limba de stat, cu indicarea datelor examenelor de laborator;
    e) pentru exportul animalelor de producere/reproducere sau destinate abatajului:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe certificatul veterinar, semnat de medicul veterinar de stat, cu indicarea datelor investigaţiilor de diagnostic;
    f) pentru exportul produselor şi subproduselor de origine animală:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe certificatul veterinar, semnat de către medicul veterinar de stat cu indicarea datelor investigaţiilor de diagnostic;
    g) pentru exportul materialului germinativ, ouălor de incubaţie;
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    copia de pe certificatul veterinar, semnat de către medicul veterinar de stat, cu indicarea datelor investigaţiilor diagnostice;
    h) pentru exportul de furaje, materie primă furajeră, hrană pentru animale de companie şi animale exotice, lapte-praf furajer, momeală de pescuit, bumbac şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea sănătăţii animalelor şi sănătatea publică:
    cererea-tip, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară pentru efectuarea operaţiunilor de export-import;
    copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    copia de pe certificatul veterinar, semnat de către medicul veterinar de stat cu indicarea datelor investigaţiilor diagnostice;
    i) pentru efectuarea operaţiunilor de tranzit a încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar:
    cererea prin care se solicită tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar, cu precizarea ţării de origine şi a ţării de destinaţie, a sortimentului de produse, a cantităţii, precum şi a punctelor de trecere a frontierei la intrarea şi la ieşirea din ţară şi în cazul în care produsele staţionează temporar pe teritoriul ţării;
    copia de pe certificatul veterinar, semnat de către medicul veterinar oficial al ţării de origine, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau limba de stat;
planul de rută, aprobat de autoritatea sanitar-veterinară din ţara de origine a animalelor.
    10. Agenţii economici (persoanele fizice sau juridice) au obligaţia de a prezenta avizul sanitar-veterinar de import sau export, în original, la punctele veterinare ale Serviciului veterinar de stat pentru frontieră şi transport, localizate la frontiera prin care se desfăşoară operaţiunea de import, export sau tranzit.
    11. La depunerea dosarului în vederea obţinerii avizului sanitar-veterinar de import, export sau tranzit, agentul economic prezintă şi originalele documentelor pentru a confirma autenticitatea copiilor.
    12. Certificatele veterinare se eliberează în baza cererii, conform legislaţiei veterinare în vigoare.
III. Procedura de eliberare a avizului sanitar-veterinar
pentru importul, exportul sau tranzitul de mărfuri supuse
controlului sanitar-veterinar de stat
    13. Şeful DMV stabileşte, prin ordin de uz intern, specialiştii din cadrul direcţiei cu atribuţii de primire, înregistrare şi verificare a documentelor pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat.
    14. Specialiştii desemnaţi verifică documentaţia depusă la DMV, exactitatea datelor înscrise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în normele sanitar-veterinare cu privire la operaţiunile de import, export sau tranzit şi, ulterior, întocmesc avizul sanitar-veterinar de import, export sau tranzit al mărfurilor, prezentîndu-l spre vizare şefului DMV.
    15. La întocmirea avizelor sanitar-veterinare, specialiştii DMV examinează în mod obligatoriu veridicitatea pachetului de acte necesare pentru efectuarea importului, exportului sau tranzitului de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat, inclusiv situaţia epizootică a ţării de provenienţă a acestora şi a ţării de unde se intenţionează efectuarea importului, eliberează ulterior agentului economic avizul sanitar-veterinar de import, export sau tranzit pentru fiecare lot separat, în termen de o zi de la data depunerii cererii.
    16. Termenul de valabilitate al avizului sanitar-veterinar de import/export constituie 10 zile, iar de tranzit - 8 zile din momentul eliberării, prelungirea acestuia fiind interzisă.
    17. Specialiştii care eliberează avizul sanitar-veterinar de import/export coordonează itinerarul cu autoritatea sanitar-veterinară centrală a ţării tranzitate.
IV. Efectuărea operaţiunilor de export /import cu produse
biologice şi medicamente de uz veterinar
    18. Pentru efectuarea operaţiunilor de import/export cu produse biologice şi medicamente de uz veterinar, produse necesare pentru siguranţa sănătăţii animalelor şi protecţia mediului, stabilite în condiţiile legii, agenţii economici, persoane fizice sau juridice depun la DMV următoarele documente:
    cererea-tip, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unităţii;
    copia de pe certificatul de înregistrare a produsului biologic sau a medicamentului de uz veterinar în Republica Moldova;
    copia de pe licenţa de activitate.
    19. În cazuri excepţionale (epizootii, cataclisme, catastrofe), DMV eliberează aviz sanitar-veterinar pentru importul produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar neînregistrate în Republica Moldova, necesare pentru efectuarea măsurilor de profilaxie şi tratament.
    20. În cazul importului produselor sau suproduselor de origine animală, destinate consumului uman, agenţii economici vor coordona, în mod obligatoriu proiectul  contractului de vînzare-cumpărare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.  
V. Dispoziţii finale
    21. Organul central al serviciului veterinar de stat, în funcţie de situaţia epizootică internă şi internaţională, în urma analizei de risc, poate limita sau interzice, după caz, derularea operaţiunilor de import/export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar.
    22. Agenţii economici (persoane fizice şi juridice), au obligaţia de a notifica, în scris, DMV orice modificare a situaţiei pentru care a fost eliberat avizul sanitar-veterinar de import/export/tranzit.
    23. Documentaţia care a stat la baza eliberării avizului sanitar-veterinar de import/export/tranzit şi copia de pe avizul sanitar-veterinar eliberat se păstrează în arhiva DMV.
    24. Se stabileşte formularul tipizat de aviz sanitar-veterinar de import/export/ tranzit, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind condiţiile şi procedura
de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru
importul, exportul sau tranzitului de mărfuri supuse
controlului sanitar-veterinar de stat
    anexa nr.1
 
Anexa nr.2
la Regulamentul privind condiţiile şi procedura
de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru
importul, exportul sau tranzitului de mărfuri supuse
controlului sanitar-veterinar de stat
    anexa nr.2
 
Anexa nr.3
la Regulamentul privind condiţiile şi procedura
de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru
importul, exportul sau tranzitului de mărfuri supuse
controlului sanitar-veterinar de stat
    anexa nr.3
Anexa nr.4
la Regulamentul privind condiţiile şi procedura
de eliberare a avizului sanitar-veterinar pentru
importul, exportul sau tranzitului de mărfuri supuse
controlului sanitar-veterinar de stat
    anexa nr.4