*HGC1402/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  332000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1402
din  09.12.2008

cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere
Fitosanitară şi Control Semincer

Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 1410
În scopul executării art. XIII din Legea nr. 226 – XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.750) şi în scopul optimizării structurii autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul carantinei fitosanitare, protecţiei plantelor şi semincer, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza reorganizării Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, prin fuziune (absorbţie) a Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor сu inspectoratele teritoriale, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie.
    2. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în calitate de succesor de drepturi al Serviciului de Stat de Carantina Fitosanitară, Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie, va prelua funcţiile şi personalul acestora.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea se va efectua în conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995.
    4. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe, dosarelor şi altor bunuri materiale se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, a clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45).
    5. Se lichidează Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”, cu transmiterea funcţiilor:
    a) de control în domeniul producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun – Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    b) de elaborare şi implementare a politicii statului în dezvoltarea ramurii tutunului – Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va institui, conform legislaţiei în vigoare, procedura:
    a) de reorganizare a Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor, Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie;
    b) de lichidare a Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Tutun” şi angajare, prin transfer, a personalului necesar în cadrul Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
    7. Se aprobă:
    a) Regulamentul Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, conform anexei nr. 1;
    b) structura Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, conform anexei nr. 2;
    c) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    8. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în număr de 365 unităţi, inclusiv 47 unităţi ale aparatului, 246 unităţi ale direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer şi 72 unităţi ale posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import (cu excepţia personalului de deservire şi de pază a clădirilor), cu fondul anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    9. Se acordă Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer dreptul de a redistribui unităţile de personal în limitele structurii, efectivului şi ale fondului de remunerare a muncii stabilite.
    10. Cheltuielile pentru întreţinerea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat.
    11. Se reorganizează Întreprinderea de Stat „Protecţia Plantelor” prin absorbţia Întreprinderii de Stat „Laboratorul zonal de producţie pentru protecţia plantelor prin metode biologice”, Cahul şi a Întreprinderii de Stat „Laboratorul zonal de producţie pentru protecţia plantelor prin metode biologice”, Soroca ca filiale ale ei.
    12. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind crearea:
    а) Întreprinderii de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;
    b) Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”.
    13. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 4.
    14. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Anatolie Gorodenco, ministru al agriculturii şi industriei alimentare.

    Prim-ministru                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 1402. Chişinău, 9 decembrie 2008.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

REGULAMENTUL
Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
I. Dispoziţii generale
    1. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer (în continuare – Inspectoratul General) este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul carantinei fitosanitare, protecţiei plantelor, controlului semincer, precum şi calităţii cerealelor şi produselor derivate, producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun.
    2. Inspectoratul General îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi directivele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu alte acte normative şi cu prevederile prezentului Regulament.
    3. Inspectoratul General se află în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.
    4. În subordinea Inspectoratului General funcţionează subdiviziuni teritoriale fără personalitate juridică - direcţii de supraveghere fitosanitară şi control semincer raionale/municipale, posturi fitosanitare pentru controlul producţiei de import. Fiecare subdiviziune teritorială dispune de ştampilă unghiulară şi de ştampile speciale.
II. Misiunea şi funcţiile de bază ale Inspectoratului General
    5. Inspectoratul General asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul fitosanitar, controlului semincer, calităţii cerealelor şi produselor derivate, orientate spre sporirea productivităţii şi îmbunătăţirea calităţii culturilor agricole şi produselor derivate, spre menţinerea echilibrului ecologic şi ameliorarea situaţiei fitosanitare.
    6. Inspectoratul General are următoarele funcţii de bază:
    a) în domeniul fitosanitar:
    1) realizarea strategiei fitosanitare privind asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive, în concordanţă cu legislaţia comunitară, urmărind implementarea acesteia;
    2) realizarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate, de prevenire şi lichidare a organismelor nocive, în special a celor extrem de periculoase şi de carantină;
    3) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al ţării, conform unei concepţii unitare care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fîneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor agricole depozitate;
    4) stabilirea normelor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;
    5) aprobarea şi implementarea programelor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare extrem de periculoase şi de carantină;
    6) implementarea politicii de stat în domeniul asigurării cu produse de uz fitosanitar şi mijloace tehnice pentru administrarea lor, inclusiv în situaţii de urgenţă;
    7) stabilirea necesarului de personal şi elaborarea, în condiţiile legii şi ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea şi asigurarea personalului de specialitate pentru direcţiile de supraveghere fitosanitare teritoriale şi posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import;
    8) prezentarea intereselor Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei şi carantinei plantelor.
    b) în domeniul controlului semincer, calităţii cerealelor şi produselor derivate:
    1) controlul semincer, eliberarea certificatelor, monitorizarea şi supravegherea agenţilor economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor;
    2) controlul asupra corectitudinii ţinerii evidenţei cantitative şi calitative a cerealelor, modalităţii de eliberare a certificatelor de depozit pentru cereale, de circulaţie şi stingere a acestora;
    3) expertiza cerealelor şi derivatelor lor evaluate preventiv ca neutilizabile în scopuri alimentare şi furajere;
    4) controlul în domeniul producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun;
    5) colaborarea internaţională şi reprezentarea Republicii Moldova în organismele internaţionale şi regionale din domeniile sale de activitate şi participarea la activităţile acestora;
    6) exercitarea altor atribuţii, conform legislaţiei în vigoare.
III. Atribuţiile Inspectoratului General
    7. Inspectoratul General are următoarele atribuţii:
    a) în domeniul fitosanitar:
    1) dirijarea activităţii subdiviziunilor Inspectoratului General, direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale, posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import al acesteia şi organizarea, prin intermediul lor, a realizării caliative şi oportune a măsurilor de depistare, localizare şi lichidare а dăunătorilor, agenţilor patogeni ai bolilor şi buruienilor pe teritoriul republicii;
    2) elaborarea, actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale, a posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import în domeniul activităţii de protecţie a plantelor, carantinei fitosanitare şi produselor de uz fitosanitar;
    3) protecţia teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a dăunătorilor periculoşi şi de carantină, agenţilor patogeni ai bolilor plantelor şi buruienilor care pot cauza prejudicii considerabile economiei naţionale;
    4) prevenirea şi limitarea pe teritoriul Republicii Moldova a pierderilor cauzate de pătrunderea şi răspîndirea obiectelor de carantină;
    5) еxercitarea controlului şi supravegherii de stat asupra:
    a) executării legislaţiei fitosanitare de către agenţii economici în domeniu;
    b) realizării de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a măsurilor de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară, contra bolilor, vătămătorilor şi buruienilor;
    c) respectării regulilor, normelor şi cerinţelor fitosanitare de profilaxie şi tratament în procesul producerii, achiziţionării, transportării, păstrării, prelucrării, comercializării şi utilizării producţiei agricole şi de altă natură;
    d) importului, păstrării, transportării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar;
    e) depistării la timp, localizării şi lichidării pe teritoriul Republicii Moldova a dăunătorilor şi bolilor plantelor, buruienilor de carantină şi altor organisme periculoase;
    f) observărilor permanente asupra dezvoltării dăunătorilor şi bolilor şi cercetărilor sistematice ale suprafeţelor agricole şi avertizării oportune a beneficiarilor funciari despre apariţia dăunătorilor şi bolilor, determinarea compoziţiei de specii şi diagnosticul maladiilor plantelor, evidenţa eficienţei biologice şi economice a măsurilor de protecţie aplicate;
    g) calităţii şi corespunderii standardelor produselor de uz fitosanitar, importate în republică;
    6) organizarea acţiunilor de urgenţă privind lichidarea promptă a focarelor/invaziilor de organisme dăunătoare, în cazuri excepţionale, din fondul de rezervă al produselor de uz fitosanitar, asigurat de Guvern;
    7) organizarea şi asigurarea dotării tehnice şi materiale a direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale, a posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import;
    8) organizarea unui sistem informaţional unic pentru monitorizarea produselor de uz fitosanitar care se produc, se plasează în regim vamal de import şi se utilizează pe teritoriul ţării, precum şi a plantelor şi produselor vegetale care se plasează în regim vamal de import, export sau tranzit internaţional pe teritoriul Republicii Moldova;
    9) înregistrarea producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor de plante şi produse vegetale;
    10) controlul agenţilor economici pentru importul de seminţe, material săditor, alte materiale şi obiecte supuse carantinei, produse de uz fitosanitar pentru fiecare lor importat, în condiţiile legii;
    11) eliberarea certificatelor fitosanitare, certificatelor de utilizare a pesticidelor şi permiselor de carantină pentru importul de seminţe, material săditor, alte materiale şi obiecte supuse carantinei;
    12) furnizarea, la cererea altor ţări, a copiilor recomandărilor propuse, identificînd elementele care diferă în fond de standardele, directivele sau recomandările internaţionale şi prezentarea, la solicitare, altor ţări a comentariilor în scris şi ţinerea evidenţei rezultatelor discuţiilor;
    13) elaborarea şi identificarea măsurilor fitosanitare în baza recunoaşterii şi aplicării de măsuri fitosanitare ale ţărilor-membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC);
    14) actualizarea şi aprobarea, o dată în cinci ani, a listei dăunătorilor, bolilor şi buruienilor ce constituie pericole de carantină pentru Republica Moldova, publicînd-o pe site-ul Inspectoratului General;
    15) fundamentarea şi elaborarea anuală de propuneri privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară finanţate de la bugetul de stat;
    16) asigurarea instruirii personalului de specialitate în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare la nivel teritorial şi la nivel vamal;
    17) coordonarea şi asigurarea funcţionării programelor informatice din domeniul fitosanitar;
    b) în domeniul controlului semincer, calităţii cerealelor şi produselor derivate:
    1) exercitarea controlului asupra identificării soiurilor materialului semincer şi săditor prin efectuarea aprobării, înregistrării, cercetării în cîmp a sectoarelor semincere şi pepinierelor pomiviticole şi bacifere;
    2) participarea la elaborarea şi perfecţionarea standardelor de stat în vigoare pentru seminţe şi material săditor, a metodelor de analiză a seminţelor şi de aprobare a soiurilor, exercitarea controlului asupra soiurilor pe teren şi în laborator;
    3) stabilirea (sau coordonarea) cerinţelor iniţiale, sarcinilor tehnice, fundamentărilor tehnico-economice şi condiţiilor tehnice pentru utilajul de laborator, aparatele şi dispozitivele pentru determinarea calităţii seminţelor;
    4) verificarea noilor standarde pentru seminţe şi a metodelor de determinare a calităţii de soi şi culturale, precum şi a aparatelor şi utilajului, recomandîndu-le pentru lansare în producţie;
    5) exercitarea controlului metodic asupra respectării reglementărilor internaţionale la stabilirea calităţii de soi şi culturale a seminţelor şi materialului săditor de import-export;
    6) eliberarea de autorizaţii pentru înfiinţarea plantaţiilor-mamă viticole, de altoi, portaltoi şi a şcolilor de viţă de categorii biologice "Prebază", "Bază", "Certificat", "Standard";
    7) efectuarea, în modul stabilit, a schimbului internaţional de informaţie tehnico-ştiinţifică şi documentaţie privind controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor;
    8) ţinerea Registrului de evidenţă a controalelor efectuate;
    9) efectuarea controlului asupra gradului de pregătire a magazinierilor cerealieri şi a întreprinderilor de recepţionare a cerealelor pentru activităţile de depozitare a cerealelor;
    10) inspectarea calităţii cerealelor şi derivatelor lor, destinate comercializării, gajării, livrate la export sau parvenite din import, cu eliberarea certificatului de calitate;
    11) efectuarea controlului asupra calităţii şi adoptarea deciziilor în cazul contestărilor parvenite de la deponent, magazinierul cerealier sau de la alţi subiecţi ai pieţei cerealiere în problemele calităţii cerealelor şi derivatelor lor;
    12) asigurarea, în limitele mijloacelor alocate, a finanţării lucrărilor pentru exercitarea în teritoriu a controlului de soi pe teren, conform listei culturilor determinate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    13) asigurarea culegerii, acumulării, sistematizării şi păstrării informaţiilor privind direcţiile principale de activitate, formarea băncii de informaţii despre seminţe şi materialul săditor cu folosirea mijloacelor contemporane de tehnică de calcul şi transmitere a datelor;
    c) în domeniul producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun:
    1) supravegherea respectării de către toţi agenţii economici a actelor legislative şi normative în domeniul producerii, prelucrării, păstrării şi comercializării tutunului şi produselor din tutun;
    2) exercitarea controlului de stat asupra respectării normelor tehnologice la producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea tutunului şi produselor din tutun;
    3) supravegherea tehnologiilor de cultivare, uscare, prelucrare postrecoltare şi industrială a tutunului;
    4) monitorizarea şi asigurarea controlului asupra importului/exportului tutunului şi produselor din tutun;
    5) participarea la elaborarea şi implementarea noilor tehnologii, utilaje, soiuri etc.;
    6) examinarea cazurilor de încălcare de către agenţii economici a legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
IV. Drepturile Inspectoratului General
    8. Inspectoratul General are următoarele drepturi:
    1) să dispună de acces în locurile publice, precum şi în alte locuri cu acordul şi suportul organelor competente unde se păstrează sau se prezumă că se păstrează mărfuri supuse supravegherii şi controlului în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi controlului semincer;
    2) să interzică plasarea în regim vamal de import, precum şi comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare şi altor acte tehnico-normative, prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse fitosanitare şi de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
    3) să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost supuse examenului medical şi nu au fost instruite în privinţa securităţii muncii din cadrul acestor activităţi;
    4) să selecteze mostre de seminţe, fructe, legume, plante, puieţi, material semincer, cereale şi derivate ale lor şi altă producţie de origine vegetală pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare şi expertizarea de laborator;
    5) să verifice activitatea magazinierilor cerealieri şi întreprinderilor de recepţionare, păstrare, procesare, transportare şi comercializare a cerealelor sub aspectul respectării documentaţiei tehnico-normative şi integrităţii cantitativ-calitative a cerealelor şi derivatelor lor;
    6) să primească de la diferite instituţii, organizaţii, persoane fizice şi juridice, antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, informaţie statistică şi de altă natură, necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniu;
    7) să dispună în locurile depistării obiectelor de carantină derularea măsurilor de carantină fitosanitară şi stabilirea restricţiilor pentru plasarea în regim vamal de import, export şi utilizarea producţiei în cauză, pînă la definitivarea măsurilor prescrise;
    8) să efectueze, în comun cu Camera de Licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere pentru activităţile supravegheate de către Inspectoratul General;
    9) să întocmească procese-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, cu aplicarea sacnţiunilor prevăzute în Codul cu privire la contravenţiile administrative;
    10) să efectueze controlul asupra respectării prescripţiilor înaintate referitoare la încălcările depistate;
    11) să administreze mijloacele bugetare şi mijloacele speciale de care dispune;
    12) să reprezinte interesele statului în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare în organismele internaţionale;
    13) să exercite alte drepturi şi împuterniciri necesare pentru realizarea sarcinilor sale de bază.
    9. Prescripţiile factorilor de decizie ai Inspectoratului General sînt executorii pentru toate organele de stat, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, gospodăriile, persoanele fizice şi juridice din zona lor de activitate.
    10. Inspectoratul General colaborează, în domeniile protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare, toxicologiei produselor de uz fitosanitar şi altor mijloace de protecţie a plantelor, precum şi controlului semincer, producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun, cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul Vamal, cu autorităţile administraţiei publice locale, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi alte instituţii de cercetări ştiinţifice, cu instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile obşteşti de profil, cu alte autorităţi publice şi private.
V. Organizarea activităţii Inspectoratului General
    11. Inspectoratul General este condus de şef, numit în funcţie şi eliberat din funcţie, la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare, de Guvern.
    12. Şeful Inspectoratului General exercită concomitent şi funcţia de Inspector Principal Fitosanitar de Stat al Republicii Moldova.
    13. Şeful are doi adjuncţi: şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele fitosanitare şi şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele controlului semincer, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie, la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare, de Guvern.
    14. Şefii adjuncţi ai Inspectoratului General exercită concomitent şi funcţia de inspectori principali de stat adjuncţi.
    15. Şefii direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale, ai posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import exercită funcţiile de inspectori de stat raional/municipali.
    16. Inspectorii Inspectoratului General deţin legitimaţii speciale, iar inspectorii fitosanitari, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii, trebuie să poarte uniformă de modelul stabilit, cu semnele de distincţie corespunzătoare. Mostrele de uniformă, termenele de purtare şi modul de asigurare cu aceasta se aprobă de Guvern.
    17. Şeful Inspectoratului General:
    1) conduce activitatea Inspectoratului General şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii şi industriei alimentare, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) modifică, în limitele fondului stabilit de remunerare a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statele de personal ale Inspectoratului General;
    4) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie salariaţii Inspectoratului General;
    5) emite ordine, dispoziţii şi controlează executarea lor;
    6) exercită alte împuterniciri atribuite prin lege.
    18. Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer, posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import ale Inspectoratului General sînt conduse de şefi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul şefului Inspectoratului General.
    19. Şefii direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer raionale/municipale, ai posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    20. Şefii subdiviziunilor asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentele direcţiilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer, posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import, aprobate prin ordinul şefului Inspectoratului General.
VI. Dispoziţii speciale
    21. Reorganizarea şi lichidarea Inspectoratului General se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    22. În cazul reorganizării sau lichidării Inspectoratului General, salariaţilor li se asigură respectarea tuturor drepturilor şi intereselor, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

            Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

STRUCTURA
Inspectoratului General de Supraveghere
Fitosanitară şi Control Semincer
    1. Conducerea -3 unităţi
    Şef al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
    Şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele fitosanitare
    Şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele controlului semincer
    2. Direcţia carantină fitosanitară – 9 unităţi
    Secţia carantină internă
    Secţia carantină externă
    3. Direcţia protecţia plantelor – 8 unităţi
    Secţia control produse de uz fitosanitar
    Secţia control fitosanitar
    4. Direcţia control semincer – 7 unităţi
    5. Secţiа Cereale, Panificaţie şi Tutun – 5 unităţi
    Serviciul control produse din tutun
    6. Direcţia administrativ-financiară – 8 unităţi
    Secţia finanţe şi contabilitate
    Serviciul administrativ
    7. Secţia juridică, secretariat şi relaţii internaţionale – 5 unităţi
    8. Serviciul resurse umane - 2 unităţi
    9. Subdiviziunile teritoriale:
    Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer raionale/municipale – 246 unităţi
    Posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import – 72 unităţi

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

Modificările şi completările ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 4 din Regulile de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi materialului saditor horticol, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 29 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 35-36, art. 389), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la litera b), sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    la litera d), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    2. La punctul 8 alineatul şase din Statutul disciplinar al factorilor de decizie din organele controlului vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 7 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 230), cuvintele „de carantină, cu serviciul controlului fitosanitar” se substituie prin cuvintele „posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import”.
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1301 din 31 decembrie 1998 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art. 50), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    4. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1037 din 16 octombrie 2000 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 1136), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    5. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 6 februarie 2001 „Pentru aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16-18, art. 128), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    6. Compartimentul „4. Alte organe centrale ale administraţiei publice” din Blocul informaţional al Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art. 186), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) poziţia „27. Serviciul de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se exclude;
    2) poziţia „39. Inspectoratul de Stat pentru Produselor Cerealiere şi de Panificaţie” se exclude;
    3) la poziţia 40, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    7. La punctul 8 litera a) şi litera b) din Regulamentul cu privire la modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 „Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27-28, art. 219), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    8. Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 443), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctele 10 litera b) şi 13 litera b), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    în tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    9. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 3 mai 2002 „Despre aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 640), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    10. Punctul 14 din Lista organelor administraţiei publice centrale şi autorităţilor de reglementare abilitate cu dreptul de a stabili condiţii obligatorii pentru produse, procese, servicii, responsabile de elaborarea şi adoptarea reglementărilor tehnice şi de transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniul respectiv (anexa nr. 2), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 4 iunie 2002 „Privind trecerea la standardizarea voluntară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 74, art. 796), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins.
„14.

Industria alimentară şi materie primă agricolă, agricultură, produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, produse de uz veterinar

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Inspectoratul General de Supraveghere

Fitosanitară şi Control Semincer”


    11. Din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1600 din 13 decembrie 2002 „Privind optimizarea structurii organizatorice şi funcţionale a autorităţilor publice centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1756), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia “Inspectoratul de stat pentru produsele cerealiere şi de panificaţie 18” se exclude.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 121 din 10 februarie 2003 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 20-22, art. 131), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    13. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    poziţiile „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” şi „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclud;
    poziţia „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin poziţia „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, iar cifrele aferente din tabel „215, 45, 170” se substituie, respectiv, prin cifrele „365, 47, 246”.
    14. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art. 770), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1, sintagma „Serviciul de stat pentru protecţia plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, sintagma „Inspectoratul de stat pentru protecţia plantelor” – prin sintagma „Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer raţionale/municipale şi posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import”, iar sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclude;
    2) la anexa nr. 2 coloana „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” :
    coloniţa „Inspectoratul de stat pentru seminţe” se exclude ;
    coloniţa „Inspectoratul de stat pentru protecţia plantelor” va avea următorul cuprins:
    „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer:
    Anenii Noi – 7
    Basarabeasca – 6
    Briceni – 7
    Cahul – 8
    Cantemir – 6
    Călăraşi – 6
    Căuşeni - 8
    Cimişlia - 6
    Criuleni – 7
    Donduşeni – 6
    Drochia – 6
    Dubăsari – 6
    Edineţ – 8
    Făleşti – 6
    Floreşti – 6
    Glodeni – 6
    Hînceşti – 6
    Ialoveni – 7
    Leova – 6
    Nisporeni – 6
    Ocniţa – 6
    Orhei – 7
    Rezina – 6
    Rîşcani – 6
    Sîngerei – 6
    Soroca – 6
    Străşeni – 6
    Şoldăneşti – 6
    Ştefan Vodă – 7
    Taraclia – 6
    Teleneşti – 6
    Ungheni – 7
    U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) – 19
    mun. Chişinău – 15,
    mun. Bălţi – 7”;
    după poziţia „mun.Bălţi – 7”se completează cu următoarele poziţii:
    „Posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import:
    Briceni – 10
    Otaci – 5
    Ştefan Vodă – 5
    Hînceşti – 8
    Chişinău (calea ferată, terminale, aeroport, poşta) - 19
    Giurgiuleşti (port) – 5
    Ungheni – 10 (inclusiv feroviar – 5)
    Vălcineţ (feroviar) – 5, Lipcani (feroviar) -5
    Total direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer – 246 unităţi
    Posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import – 72 unităţi
    Organul central al Inspectoratului General (anexa nr. 1) – 47 unităţi
    Total pe republică – 365 unităţi”.
    15. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 4 august 2003 „Despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor (carantinei fitosanitare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 1001), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    16. Nomenclatorul autorităţilor publice care au activat pînă la punerea în vigoare a Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 şi al funcţiilor publice din cadrul lor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 „Despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    tabel

    1) Compartimentul 39 se exclude.
    2) Compartimentul 40 va avea următorul cuprins:
    17. La punctul 4.2 alineatul doi din Regulamentul organizării controalelor de stat complexe specializate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 26 iulie 2004 „Privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 131, art. 1034), sintagmele „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie”, „Agenţia de Stat pentru Dezvoltarea Ramurii Tutunului” se exclud, iar sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    18. În textul Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 29 iunie 2004 “Cu privire la implementarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare nr. 3783 – MD” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108-111, art. 900) şi al anexelor la hotarîre sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    19. În Lista ministerelor, departamentelor şi asociaţiilor profesionale care vor delega reprezentanţi în Comitetul MOLDPRO (anexa nr. 2), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 1 septembrie 2004 „Cu privire la crearea Comitetului MOLDPRO” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 1156), poziţia „17. Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin poziţia     „17. Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    20. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 26 octombrie 2004 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 423), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    21. Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr. 83-85, art. 625), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr.1:
    la punctul 6:
    după alineatul trei se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare, produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, asigurarea măsurilor de securitate alimentară a produselor de origine vegetală;”;
    după alineatul cinci se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „elaborarea şi implementarea politicii statului în dezvoltarea ramurii tutunului, asigurarea măsurilor de susţinere a ramurii în cadrul realizării direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei naţionale;”;
    la punctul 7:
    după alineatul opt se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „promovarea, implementarea şi menţinerea sistemului de asigurare a protecţiei plantelor cultivate şi a produselor de origine vegetală, gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, protecţia teritoriului ţării de organismele de carantină fitosanitară;”;
    după alineatul treisprezece se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „studierea, monitorizarea, prognozarea pieţei interne şi externe de desfacere a tutunului şi produselor din tutun, promovarea intereselor producătorului autohton pe aceste pieţe;”;
    2) la anexa nr. 2, după poziţia „Direcţia generală tehnologii agroindustriale” se introduce poziţia „Direcţia fitosanitară, agricultură ecologică şi agrochimie”;
    3) la anexa nr. 3, poziţia „Calancea Ştefan – viceministru, responsabil de problemele consolidării terenurilor agricole” se substituie prin sintagma „Ion Perju - viceministru;”;
    4) la anexa nr. 4:
    poziţia „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin poziţia „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    sintagmele „Întreprinderea de Stat "Protecţia Plantelor", Durleşti, Chişinău", Întreprinderea de Stat "Laboratorul Zonal Biologic", Soroca", „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe”, „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” şi „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun, Chişinău” se exclud;
    în final se completează cu următoarele poziţii:
    „Întreprinderea de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”.
    Întreprinderea de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”.
    22. La poziţia XVII a Nomenclatorului autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, iar sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclude.
    23. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la pct.2, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”.
    2) pct. 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Serviciul Vamal va acorda acces permanent on-line la bazele de date statistice ce conţin informaţii despre importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat al activităţilor cu aceste produse, în modul şi de forma stabilită de comun acord.”;
    3) în textul anexelor la hotărîre, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, sintagma „inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia plantelor” – prin sintagma „direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale”, la cazul respectiv;
    4) la anexa nr.1:
    punctul 5, după cuvîntul „fitosanitare”, se completează cu cuvintele „ , sanitaro-igienice, de mediu”;
    punctul 7, după cuvintele „inflamabile ale produsului”, se completează cu cuvintele „mijloacele antiincendiare”;
    punctul 11, după cuvîntul „importul”, se completează cu cuvintele „ , comercializarea (cu specificarea cumpărătorului)”;
    la punctul 17 litera b), cuvintele „în domeniul agricol” se substituie prin cuvintele „de alt profil agronomic”;
    punctul 24, după cuvîntul „comercializare”, se completează cu cuvintele „pe piaţa internă sînt restituiţi producătorului sau”;
    punctul 25 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Procurarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către agenţii economici, utilizatori ai acestor produse, se confirmă prin eliberarea bonurilor sau facturilor fiscale, care se anexează la Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi servesc drept bază la eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.”;
    punctul 26 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    ”Se interzice publicarea, publicitatea şi implementarea în producţie a recomandărilor sistemelor de protecţie a plantelor agricole, precum şi desfăşurarea seminarelor în domeniul protecţiei plantelor, necoordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.”;
    punctul 28 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Terenurile aferente locurilor de stocare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor sînt supuse unui control sistematic din partea organelor abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, în scopul monitorizării şi elaborării măsurilor de reabilitare a acestora.”;
    punctul 29, după cuvintele „procesului-verbal”, se completează cu cuvintele „ , anexat la autorizaţia sanitară de funcţionare”, iar alineatul doi se exclude;
    punctul 39 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Lucrările prevăzute la alineatul întîi al prezentului punct se efectuează în baza autorizaţiei, eliberate în modul stabilit, pe un termen de 1 an, de către organele abilitate de medicină preventivă, în temeiul procesului-verbal al comisiei mixte din reprezentanţii subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.”;
    la punctul 46:
    după cuvîntul „întreprind”, se introduc cuvintele „în mod obligatoriu”;
    se introduce în final un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Aplicarea fertilizanţilor se va efectua doar în baza planului de fertilizare, elaborat în conformitate cu rezultatele cercetărilor agrochimice ale solurilor.”;
    punctul 48 se completează în final cu următoarea propoziţie: „Casarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor se efectuează lunar sau la finele lucrărilor de protecţie a plantelor, în conformitate cu Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.”;
    punctul 60, după cuvîntul „efectuează”, se completează cu cuvintele „doar în baza analizei fitopatologice”;
    punctul 65 se completează cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „Pentru tratarea culturilor аgricole, destinate alimentaţiei în stare proaspătă, se interzice utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate.
    Producţia agricolă, destinată alimentaţiei în stare proaspătă, în cazul în care s-a depistat încălcarea reglementărilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar (utilizarea produselor neomologate, depăşirea nivelului maxim admisibil al reziduurilor de pesticide) se interzice pentru comercializare şi se nimiceşte, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.”;
    punctul 79 se completează cu o literă nouă, l) cu următorul cuprins:
    „l) administrarea fertilizanţilor fără efectuarea lucrărilor de determinare a necesităţii acestora”.
    24. În anexele nr. 8.2 şi nr.8.3 şi la pct. 2.1 din Nota tehnică „Analiza situaţiei din sectorul agricol (anexa nr. 14) din Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 19 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 148-150, art. 1215), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    25. Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2.2 al anexei nr. 1 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, partea A, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) la punctul 11 al Regulilor cu privire la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice (anexa nr. 4 la hotărîre), sintagma „inspecţia pentru carantina fitosanitară” se substituie prin sintagma „serviciul fitosanitar cu postul pentru controlul producţiei de import”.
    26. Anexele nr.5 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 5, sintagma „Inspectoratului Republican de Stat pentru protecţia plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) în anexa nr.6, sintagma „Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    27. În anexele nr.9.1, nr.9.2 şi nr. 9.3 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 813 din 11 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 124-125, art. 909), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    28. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1076), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1 pct. 6 litera b), sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor şi inspectoratele de stat raionale pentru protecţia plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi direcţiile de supraveghere fitosanitară”;
    2) în anexa nr.2, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, mun.Chişinău” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    29. În tot cuprinsul anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 7 noiembrie 2006 „Cu privire la implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 178-180, art. 1379), sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    30. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 175), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
„7.

Dezinfectarea cu bromură de metil, conform legislaţiei în vigoare:

 

a) producţia supusă carantinei fitosanitare (cu excepţia materialului săditor, ambalajului, solului din sere)

31 pentru 1 tonă

a) ambalaj

31 pentru 1000 bucăţi

Material săditor:

 

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi

29 pentru 1000 bucăţi
b) butaşi de viţă de vie
12 pentru 1000 bucăţi

c) butaşi

42 pentru 1000 bucăţi
d) material de colecţie, încăperi libere
10 pentru 1 m3

f) sol din sere

10 pentru 1 m2
8.

Dezinfectarea cu fostoxină:

 

producţia supusă carantinei fitosanitare

21 pentru 1 tonă

Material săditor:

 

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi

47 pentru 1000 bucăţi

b) butaşi de viţă de vie

31 pentru 1000 bucăţi

c) butaşi

27 pentru 1000 bucăţi

d) material de colecţie, încăperi libere

7 pentru 1m3

e) sol din sere

7 pentru 1 m2

f) ambalaj

21 pentru 1000 bucăţi

             Pentru încărcăturile în cantităţi (volume) mai mari sau mai mici decît unitatea de măsură indicată în Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, calculul plăţii pentru dezinfectare se va efectua reieşind din tariful stabilit pentru o unitate de măsură proporţional cantităţii (volumului) efective a încărcăturii”.


    în tot cuprinsul anexei, sintagmele „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor”, „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclude;
    după poziţia 6 din tabelul de la începutul anexei se introduc două poziţii noi, cu următorul cuprins:
    31. Anexele 3 şi 8 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2008-2010), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 2 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 807), se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 3, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma: „Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) în anexa nr. 8, sintagma „Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 iulie 2007 „Pentru implementarea Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art. 815) se modifică după cum urmează:
    la punctul 4 din hotărîre, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    la anexa nr. 1, cuvintele „Paraschiv Ion” se exclud, iar sintagma „Inspectoratului de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Direcţiei control semincer a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    la anexa nr. 2 punctul 1, sintagma „Inspectoratului de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    33. La punctele 6 şi 8 din Regulamentul privind modalitatea de import şi comercializare a unor grupe de mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 10 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 919), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    34. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 14 septembrie 2007 „Cu privire la crearea Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 149-152, art. 1070), cu completările ulterioare, sintagma „şef al Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „şef al Secţiei cereale şi panificaţie a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 10 octombrie 1995 „Cu privire la constituirea Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 68-69, art. 556).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 432 din 19 iulie 1996 „Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a activităţii Serviciului de stat pentru protecţia plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 65-66, art. 486).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 10 mai 2004 „Privind aprobarea Regulamentului şi structurii Inspectoratului Agroindustrial „Moldova-Tutun" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77-79, art. 629).
    4. Punctele 2, 3, şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 1539 din 28 noiembrie 2002 „Cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii tutunului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 162-165, art. 1676).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 26 iunie 2006 „Privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară şi a modului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 794).