HGC484/2009
ID intern unic:  332072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  11.08.2009
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241
din 6 martie 2006
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 549
    În temeiul prevederilor alin. (3) art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 20 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                         Vitalie Pîrlog

    Nr. 484. Chişinău, 11 august 2009.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.484 din 11 august 2009

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu, după cuvîntul „acestuia” se adaugă cuvintele „şi de instanţele judecătoreşti”;
    2) punctul 1:
    la alineatul doi, după cuvîntul „acestuia” se completează cu cuvintele „şi de instanţele judecătoreşti”;
    se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către instanţele judecătoreşti, conform anexei nr. 6”;
    3) anexa nr.1 la hotărîre:
    în titlu, după cuvîntul „acestuia” se completează cu cuvintele „şi de instanţele judecătoreşti”;
    se completează cu un nou compartiment, III, cu următorul cuprins:
„III. Instanţele judecătoreşti

Codul categoriei

Denumirea serviciilor

Tariful unui serviciu, lei

001

Eliberarea copiei de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată

20,00

001

Eliberarea de fotocopii de pe materialele dosarului

00,50/pagină”;


    4) se completează cu anexa nr. 6 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 241
din 6 martie 2006
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor
obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către
instanţele judecătoreşti
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor alineatului (3) articolul 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi articolului 20 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către instanţele judecătoreşti.
    2. Instanţele judecătoreşti vor elibera copii de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată, la solicitarea scrisă sau verbală a participanţilor la proces, precum şi fotocopii de pe materialele dosarului.
    3. Prestarea serviciilor se efectuează contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale
    4. Mijloacele financiare încasate se acumulează pe contul trezorerial al instanţei judecătoreşti care eliberează copia şi se utilizează în corespundere cu devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare, aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    5. Mijloacele financiare acumulate de la eliberarea copiilor de pe înregistrările audio şi/sau video a şedinţelor de judecată şi a fotocopiilor vor fi utilizate la plata mărfurilor şi serviciilor necesare pentru eliberarea copiilor sau fotocopiilor.
    6. Soldurile mijloacelor neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie a anului bugetar în curs, sînt tranzitorii şi rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altceva.
III. Evidenţa şi dările de seamă
    7. Solicitarea de eliberare a copiei de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată sau a fotocopiei se înregistrează de către persoana responsabilă la instanţa de judecată, care eliberează solicitantului un bon de plată.
    8. Solicitantul de servicii contra plată achită costul serviciului prin virament sau în numerar la casă sau la bancă, care se depune la contul trezorerial al instanţei de judecată.
    9. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi la prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată.
    10. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează conform Legii contabilităţii, instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi prevederilor Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004.
    11. Instanţele de judecată prezintă trimestrial şi anual Departamentului de administrare judecătorească rapoarte privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor şi în termenele stabilite de către Departament.
IV. Dispoziţii finale
    12. Utilizarea mijloacelor speciale contrar destinaţiei, precum şi încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrag după sine răspunderea juridică conform legislaţiei în vigoare.”.