HGC539/2009
ID intern unic:  332201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 539
din  02.09.2009
cu privire la modificările şi completările ce se operează
în Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 161
din 15 februarie 2008
Publicat : 08.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 604
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează  în Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 15 februarie 2008 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                         Igor Dodon
    Ministrul educaţiei şi tineretului                           Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                                Mariana Durleşteanu

    Nr. 539. Chişinău, 2 septembrie 2009.
              Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 539
din 2 septembrie 2009
Modificările şi completările
ce se operează în Anexa nr.1 la  Hotărîrea Guvernului
nr. 161
din 15 februarie 2008
    Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.161 din 15 februarie 2008 „Cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 222), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 6 se completează în final cu cuvintele „din care fac parte reprezentanţi ai secţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, precum şi ai tinerilor cercetători din Moldova.”;
    2) la punctul 7:
    alineatul doi se exclude;
    în alineatul patru, cuvintele „de importanţă naţională şi internaţională” se substituie prin cuvintele „de importanţă naţională – nu mai puţin de 3, şi internaţională – nu mai puţin de 2 comunicări/publicaţii;”;
    3) la punctul 8, alineatul doi se exclude;
    4) punctul 10 se completează în final cu cuvintele „ şi a buletinului de identitate al candidatului”;
    5) la punctul 11, cuvintele „Centrului de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Centrul)” se substituie prin sintagma „Consiliului Suprem.”;
    6)  punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. În baza concluziilor comisiilor pe domenii, Consiliul Suprem elaborează şi aprobă proiectul de hotărîre a Guvernului privind acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi şi-l prezintă Guvernului.”;
    7) după punctul 14, se introduce un punct nou cu următorul cuprins:
    „15. Pentru doctoranzii anului III achitarea burselor se va sista odată cu finalizarea studiilor de doctorat.”;
    8) din Anexa la Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, punctul 11 se exclude.