HBNA201/2009
ID intern unic:  332329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  13.08.2009
cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 25.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 675

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
Nr.702 din 17.09.09

    Întru executarea art. 5 lit.d), art.11 şi art.44 lit.a) şi c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1, art.25 alin.(1), art.28 alin.(1) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari” (aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 37 din 1 decembrie 1995, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1) Înainte de capitolul „I.  DEFINIŢII” regulamentul se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la expunerile „mari” (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu art.11, 44, 46 şi 47 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, 25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.”.
    2) La capitolul I:
    a) cuvîntul „DEFINIŢII” se substituie cu cuvintele „PREVEDERI GENERALE”;
    capitolul, la început, se completează cu următorul text:
    „Prezentul Regulament stabileşte limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii faţă de persoanele şi/sau grupul de persoane acţionînd în comun, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri şi cerinţele aferente administrării expunerilor „mari” şi are drept scop minimizarea pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor.
Termenii utilizaţi în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:”;
    b) la litera A, cuvintele „care acţionează împreună” se substituie cu cuvintele „acţionînd în comun”;
    c) litera B se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „La determinarea acţiunii în comun a persoanelor care se expun la acelaşi risc se vor lua în consideraţie, fără a se limita la acestea, următoarele situaţii: persoane aflate în raport de rudenie de gradul I şi II; deţinerea proprietăţii comune; existenţa conducătorilor comuni; emiterea garanţiilor; desfăşurarea relaţiilor de afaceri interdependente care nu pot fi substituite într-un termen scurt; faptul că majoritatea afacerilor se bazează pe relaţia cu o anumită persoană.”;
    d) la litera C cuvintele „prin dreptul de vot” se substituie cu cuvintele „prin deţinerea, directă sau indirectă, a drepturilor  de vot (de cel puţin 25% din capitalul social),”;
    e) la litera E, cuvintele „hîrtii de valoare”, „hîrtiile de valoare” şi „complet şi irevocabil” se substituie, respectiv, cu cuvintele „valori mobiliare”, „valorile mobiliare” şi „irevocabil, pînă la finele termenului de scadenţă, de către persoane care nu sînt afiliate băncii,”;
    f) după litera H se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de identificare, evaluare, monitorizare şi verificare a concentrărilor din portofoliul de expuneri, inclusiv de cunoaştere a datelor privind activitatea în comun a persoanei, faţă de care banca se expune, cu alte persoane, inclusiv schimbările produse în datele anterior prezentate.”.
    3) La capitolul II:
    a) la litera A, cifra „25” se substituie cu cifra „15”;
    b) la litera B, punctul 1, cuvintele „alocările pentru pierderi la credite (fondul de risc) la aceste credite” se substituie cu cuvintele „reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la angajamentele condiţionale respective”, iar cifra „50” se substituie cu cifra „30”.
    4) La capitolul III:
    a) litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „A. Decizia privind încheierea oricărei tranzacţii care va conduce la formarea expunerii „mari” se ia de către majoritatea membrilor Consiliului băncii înaintea realizării tranzacţiei respective.”;
    b) la litera B, cuvîntul „lunar” se exclude, iar cuvintele „instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei privind modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare” se substituie cu cuvintele „Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară”.
    2. a) Nerespectarea, în termen de pînă la 31 decembrie 2010, a limitei maxime prevăzute la capitolul II, litera A din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31), cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră încălcare, dacă această nerespectare a avut loc din cauza expunerilor asumate de bancă pînă la 25 septembrie 2009. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente, care va conduce la formarea expunerii „mari” la data şi/sau după data de 25 septembrie 2009 urmează să se adopte în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentului menţionat.
    b) Nerespectarea, în termen de pînă la 31 decembrie 2011, a limitelor maxime prevăzute la capitolul II, litera B, punctul 1 din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile „mari” nu se consideră încălcare.
    [Pct.2 în redacţia HBN70 din 01.04.10, MO62-63/27.04.10 art.239]
    [Pct.3 abrogat prin HBN279 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.2008; în vigoare 01.01.12]
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunctului 2) şi 3) din punctul 3, care intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prima raportare conform modificărilor din punctul 3, subpunctul 2) şi 3) al prezentei hotărîri se va efectua la următoarea dată gestionară după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                      Victor CIBOTARU

    Nr. 201. Chişinău, 13 august 2009.

   
anexa