LPC41/2009
ID intern unic:  332427
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 41
din  20.10.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 440
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131–133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 20:
    se introduce punctul 21) avînd următorul cuprins:
    “21) numeşte şi demite din funcţie viceminiştrii Republicii Moldova. Intrarea în funcţie a noului ministru are ca efect încetarea activităţii viceministrului, cu excepţia cazului în care acesta a fost reconfirmat în funcţia respectivă de către Guvern la propunerea ministrului;”
    la punctul 3), textul “adjuncţii miniştrilor Republicii Moldova,” se exclude.
    2. Articolul 21 alineatul întîi, după textul “în seama lor.” se introduce textul “În activitatea sa de conducere a ministerului, ministrul este asistat de unul sau de mai mulţi viceminiştri.”
    Art.II. – Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230–232, art.840) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    alineatul (2), literele a) şi b) se exclud;
    alineatul (5) litera a), textul “lit.a)–c)” se substituie prin textul “lit.c)”;
    alineatul (6), textul “lit.a)–c)” se substituie prin textul “lit.c)”.
    2. La articolul 29 alineatul (2) litera a), textul “lit.a)–c)” se substituie prin textul “lit.c)”.
    3. La articolul 35 alineatul (1), textul “lit.a)–c)” se substituie prin textul “lit.c)”.
    4. La anexa nr.1, textul “Aparatul Guvernului” se substituie prin textul “Cancelaria de Stat”.
    5. La anexa nr.2 compartimentul II, după poziţia “Ministru” se introduce poziţia “Viceministru”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Mihai  GHIMPU

    Nr.41-XVIII. Chişinău, 20 octombrie 2009.