OMSC313/2009
ID intern unic:  332491
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 313
din  14.09.2009
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr.79 din 20 martie 2009
Publicat : 30.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 158     art Nr : 725
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr.713 din 01.10.09
Ministru
_____ Alexandru Tănase

    În conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) şi lit. b) al Legii nr. 131-XV din 6 decembrie 2001 privind siguranţa traficului rutier şi Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în scopul ameliorării calităţii examinării medicale a acestora,
O R D O N:
    1. Lista instituţiilor medico-sanitare publice abilitate cu dreptul de a crea Comisii pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, aprobată conform anexei nr.1 la Ordinul nr. 79 din 20.03.09 „Cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 99–100, art. 420), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 681 din 18.05.2009,  se modifică şi se completează, după cum urmează:
    a) tabelul existent în anexă devine „Tabelul nr.1”;
    b) în final, anexa se completează cu „Tabelul nr.2”, cu următorul cuprins:

    Tabelul nr.2
Nr.
d/o

Categoriile persoanelor deservite

Denumirea instituţiei medico-sanitare departamentale

1.
Colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne
Policlinica Ministerului Afacerilor Interne
2.

Spitalul Militar al Ministerului Afacerilor Interne

3.

Centrul curativ-profilactic zonal „Nord”

4.

Centrul curativ-profilactic zonal „Sud”


    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Oleg Lozan, viceministrul sănătăţii.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                Larisa CATRINICI

    Nr. 313. Chişinău, 14 septembrie 2009.