LPC91/2009
ID intern unic:  333049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 91
din  04.12.2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV
din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 15.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 184-186     art Nr : 561
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130–132, art.917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial”, iar sintagma „Serviciul de Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei”.
    2. La articolul 1:
    noţiunea „Marcă comercială de stat” se exclude;
    textul „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” se înlocuieşte cu textul „Timbru de acciz”.
    3. La articolul 5 alineatul (2) litera h), textul „“Marca comercială de stat” sau cu “Timbru de acciz. Marca comercială de stat”” se înlocuieşte cu textul „Timbru de acciz”.
    4. Articolul 13:
    la alineatul (2) litera g), textul „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” se înlocuieşte cu textul „Timbru de acciz”;
    la alineatul (3) litera e), textul „organului central de reglementare în domeniu (Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”)” se înlocuieşte cu textul „autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial”.
    5. La articolul 16 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
    ,,d) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate în modul stabilit cu Timbru de acciz ori marcate cu Timbru de acciz fals, precum şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute), cu retragerea obligatorie a licenţei, fără drept de reînnoire, pe o perioadă de 3 ani;”.
    6. Articolul 177:
    la alineatul (1), sintagma „la propunerea Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”” se exclude;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia producţiei alcoolice destinate exportului”.
    7. La articolul 178 alineatul (3), propoziţia a doua se exclude.
    8. La articolul 25 alineatele (1) şi (2), textul „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” se înlocuieşte cu textul „Timbru de acciz”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr.91-XVIII.  Chişinău, 4 decembrie 2009.