HGM807/2009
ID intern unic:  333062
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 807
din  07.12.2009
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 184-186     art Nr : 895
    MODIFICAT
   
HG255 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247
    HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se stabileşte că cheltuielile, ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri, vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul 2009 în bugetele respective, precum şi din contul mijloacelor speciale şi mijloacelor disponibile ale ministerelor, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 807. Chişinău, 7 decembrie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.807
din 7 decembrie 2009
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG255 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în denumire  şi în punctul 1, cuvintele „în baza Reţelei tarifare unice” se exclud;
    2) punctul 5:
    în alineatul întîi, cuvintele „anexele nr.17-19” se substituie cu cuvintele „anexele nr. 18-19”;
    alineatul patru  va avea următorul cuprins:
    „Salariile lunare ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar, secundar profesional, mediu de specialitate şi ale corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar de la 1 septembrie 2009 se vor stabili în mărimile specificate în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, recalculate cu coeficientul k = 0,8, de la 1 ianuarie 2011 - recalculate cu coeficientul k = 0,9, iar în mărimile nominale prevăzute în anexa menţionată se vor plăti începînd cu 1 septembrie 2011.”;
    3) Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice:
    în denumire, cuvintele „în baza Reţelei tarifare unice” se exclud;
    la punctul 1, după cuvintele „de învăţămînt” se completează cu cuvintele „cu excepţia cadrelor didactice şi a corpului profesoral, inclusiv cu funcţii de conducere”;
    se completează cu un nou alineat, 11, cu următorul cuprins:
    „11. Salarizarea cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, extraşcolar, din şcolile sportive şi din alte forme de învăţămînt preuniversitar şi a corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar, inclusiv cu funcţii de conducere, se efectuează în baza salariilor lunare stabilite conform anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”;
    la punctul 4 alineatul cinci, după cuvintele  „grilei de salarii” se completează cu cuvintele „sau salariile lunare pentru cadrele didactice şi corpul  profesoral”;
    se completează cu un nou punct, 17, cu următorul cuprins:
    „17. În modul prevăzut în prezentele Condiţii unice se efectuează şi salarizarea salariaţilor unităţilor bugetare finanţate, integral sau parţial, din contul mijloacelor speciale.
    Din contul mijloacelor speciale se va efectua retribuirea, conform actelor normative în vigoare, a muncii personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, inclusiv plata sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material.
    Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale plătite lunar unui angajat nu va depăşi salariul lui de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.
    Pentru stabilirea plăţilor cu caracter stimulator se vor utiliza mijloacele speciale rămase la dispoziţia instituţiilor după acoperirea celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi contra plată, conform ponderii acestora aprobate în devizele de venituri şi cheltuieli.”;
    5) anexa nr.1:
    punctele 1-7 şi tabelele nr. 1-4 vor avea următorul cuprins:
    „1. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi cadrele didactice din alte unităţi bugetare, indiferent de profilul acestora, se remunerează conform salariilor lunare prevăzute în tabelul nr.1 la prezenta anexă.
    Salariile lunare ale cadrelor didactice cu funcţii de conducere se constituie cu aplicarea indemnizaţiilor de conducere indicate în tabelul nr. 2 la prezenta anexă.
    2. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice, prevăzute în tabelul nr.3 la prezenta anexă, se aplică la remunerarea personalului din centrele şi cabinetele metodice pe lîngă autorităţile publice şi metodiştilor din instituţiile de perfecţionare a cadrelor didactice.
    3. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice, prevăzute în tabelul nr. 4 la prezenta anexă, se aplică la remunerarea altor categorii de personal din instituţiile şi organizaţiile de învăţămînt preuniversitar.
    4. Instituţiile şi organizaţiile din învăţămîntul public se raportează la categoriile de retribuire a muncii conducătorilor şi specialiştilor, în conformitate cu tabelul nr.5 la prezenta anexă.
    5. La tarificarea cadrelor didactice volumul de muncă nu trebuie să depăşească, 1,25 salarii de funcţie.
    Începînd cu 1 septembrie 2010, în cazul în care numărul de cadre didactice este insuficient, ministerele de resort, la solicitarea direcţiilor generale de învăţămînt, tineret şi sport raionale şi orăşeneşti  pot stabili un volum maxim de lucru pînă de 1,5 salarii de funcţie.
    Se permite directorilor de şcoli de cultură generală, şcoli-internat, gimnazii, licee, case de copii, instituţii de învăţămînt secundar-profesional, colegii (instituţii de învăţămînt mediu de specialitate), instituţii extraşcolare, inclusiv şcoli de muzică, arte şi arte plastice şi cadrelor didactice cu funcţii de conducere din instituţiile indicate să desfăşoare activitate didactică sau să dirijeze activitatea unui cerc, însă retribuţia, în acest caz, nu trebuie să depăşească 0,5 din norma didactică.
    Aprobarea volumului suplimentar de ore se va efectua prin emiterea unui ordin de către ministerele de resort şi  direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport raionale şi orăşeneşti, în care se va indica obiectul, numărul suplimentar de ore şi perioada pentru care este valabil ordinul.
    6. Cadrelor didactice, inclusiv cu funcţii de conducere, cărora, conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din sistemul învăţămîntului preuniversitar, aprobat de Ministerul Educaţiei, li s-au acordat grade didactice – superior, I şi II, beneficiază de sporuri la salariu în mărime de, respectiv, 50, 40 şi 30 la sută faţă de salariul lunar corespunzător funcţiei de conducere sau normei didactice stabilite. Sporul se plăteşte lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile (inclusiv funcţiile de conducere) pentru care au fost conferite gradele (categoriile) în cauză.
    Sporurile respective se stabilesc pe o perioadă de pînă la 5 ani de la data acordării gradelor de calificare. Continuarea plăţii sporului în cauză se va efectua în cazul confirmării, înainte de expirarea termenului indicat, a nivelului de pregătire profesională. În cazul retrogradării într-un grad mai mic sau a retragerii gradului didactic în urma atestării ordinare, mărimea sporului se va reduce pînă la cea prevăzută pentru gradul inferior sau se va anula.
    7. Pentru prestarea muncii suplimentare, cadrelor didactice şi altor categorii de personal din învăţămîntul de stat li se stabilesc suplimente de plată în mărimile specificate în tabelul nr. 6 la prezenta anexă.
    În scopul stimulării muncii cadrelor didactice şi altor angajaţi ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, se planifică mijloace suplimentare pentru formarea fondului de premiere şi acordare de ajutor material, în mărimea unui fond lunar de salarizare pe an, calculat în raport cu salariile lunare, salariile tarifare şi de funcţie, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. În aceleaşi scopuri se utilizează şi cota economisită din fondul de salarizare, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante.
Tabelul nr.1

la anexa nr.1

Salariile lunare

ale cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar

şi centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti

cu studii medii de specialitate


Funcţia
Cuantumul salariului lunar, lei

de la 1 septembrie 2009 (k=0,8)
de la 1 ianuarie 2011 (k=0,9)
de la 1 septembrie 2011 k=1,0)

I. Profesor, învăţător:
             Cu studii superioare
1760
1980
2200
             Cu studii medii de specialitate
1600
1800
2000
II. Educator, metodist şi alte cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, secundar – profesional, mediu de specialitate, special şi extraşcolar:
             Cu studii superioare
1600
1800
2000
             Cu studii medii de specialitate
1440
1620
1800
III. Instructor, maistru – instructor (maistru instruire de producţie), metodist din învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate:
             Cu studii superioare
1600
1800
2000
             cu studii medii de specialitate
1440
1620
1800
IV. Pedagog social în cămine, internate şi instituţii de asistenţă socială; părinte-educator al casei de copii de tip familial:
             cu studii superioare
1440
1620
1800
             cu studii medii de specialitate
1280
1440
1600

    Note:
    1. Pentru cadrele didactice, inclusiv instructorii şi maiştrii-instructori, fără studii medii de specialitate sau cu studii superioare incomplete, salariul lunar se stabileşte cu o reducere de 20% faţă de salariul de funcţie stabilit pentru cadrele didactice cu studii medii de specialitate.
    2. La noţiunea „alte cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special şi extraşcolar”, indicate la compartimentul II, se atribuie:
    a) în învăţămîntul preşcolar – conducători muzicali, logopezi şi defectologi;
    b) în învăţămîntul primar – logopezi, psihologi şi conducători de cerc;
    c) în învăţămîntul secundar general – psihologi  şi conducători de cerc;
    d) în învăţămîntul special şi în consultaţiile medico-psihologo-pedagogice – psihologi, logopezi, profesori-defectologi, conducători de cerc şi defectologi ai cabinetului auditiv;
    e) în instituţiile de învăţămînt secundar-profesional şi mediu de specialitate – psihologi şi conducători de cerc;
    f) în învăţămîntul artistic, inclusiv în şcolile de muzică, arte şi arte plastice – maeştri de concert, concertmaiştri, acompaniatori, maeştri de balet, corepetitori, dirijori, regizori şi psihologi;
    g) în casele de copii, centre de reabilitare şi recuperare, centre de plasament şi alte instituţii de asistenţă socială – logopezi, psihologi, defectologi şi conducători muzicali;
    h) în grupele şi punctele logopedice – psihopedagogi şi logopezi;
     i) în unităţile extraşcolare, inclusiv în şcolile de muzică – psihologi, conducători de cercuri, acompaniatori, dirijori, maeştri de cor, maeştri de balet, organizatori culturali, regizori, repetitori, conducători artistici şi maiştri-instructori.
    Conform compartimentului II se vor stabili salariile lunare şi pentru conducătorii de cercuri din rîndurile profesorilor şi învăţătorilor.
    3. Conform prezentului tabel, se stabilesc şi salariile lunare pentru maiştri instruire de producţie, instructorii şi maiştrii din instituţiile de învăţămînt special.
    4. Pentru stimularea şi sporirea calităţii muncii maiştrilor de instruire de producţie, se efectuează atestarea profesională, cu confirmarea gradelor de calificare (superior, I şi II), în urma căreia li se stabileşte un spor pentru gradul de calificare, în mărime de, respectiv, 50, 40 şi 30 la sută faţă de salariul lunar pentru profilul stabilit.
    5. Remunerarea profesorilor de educaţie fizică din şcolile de cultură generală, şcolile-internat de toate tipurile, gimnazii, licee, şcoli profesionale şi colegii pentru activităţile sportive în afara orelor de curs se efectuează în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă):

Pînă la 120 elevi
4 ore (o secţie sportivă)
de la 121 pînă la 280 elevi
8 ore (2 secţii sportive)
de la 281 pînă la 400 elevi
16 ore (4 secţii sportive)
de la 401 pînă la 640 elevi
24 ore (6 secţii sportive)
de la 641 pînă la 880 elevi
32 ore (8 secţii sportive)
de la 881 pînă la 1120 elevi
 40 ore (10 secţii sportive)
peste 1121 elevi
 48 ore (12 secţii sportive)

    Retribuţia pentru orele suplimentare se efectuează la nivelul prevăzut în compartimentul II al prezentului tabel.
    6. Salariile lunare indicate în compartimentul IV al prezentului tabel sînt prevăzute pentru părinţii-educatori ai caselor de copii de tip familial cu peste 5 copii. Pentru părinţii-educatori ai caselor de copii de tip familial cu pîna la 5 copii, salariile lunare se stabilesc cu o reducere de 10 la sută.
    7. Părinţilor-educatori li se stabileşte un spor la salariul de funcţie în cuantum de 10 la sută pentru fiecare 5 ani de funcţionare a casei respective de copii de tip familial.
    8. Pe perioada vacanţelor pe parcursul anului şcolar cadrelor didactice li se menţin doar salariile lunare stabilite în funcţie de sarcina didactică şi ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă.
    9. Orele de meditaţie incluse în sarcina didactică se salarizează reieşind din salariile lunare prevăzute în compartimentul II al  tabelului nr.1 la anexa nr.1 .
Tabelul nr.2

la anexa nr.1

Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile didactice

de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitarFuncţia

Categoria instituţiei

Indemnizaţia de conducere,  în % din salariul lunar, corespunzător funcţiei didactice

Director de liceu, instituţie de învăţămînt secundar-profesional sau colegiu (profesor)

I
50
II
40
III
30
IV
25
V-VI
20
 

Director (şef) al altor instituţii de învăţămînt (profesor, educator, învăţător)

I
40
II
35
III
25
IV
20
V-VI
15

Director adjunct (şef adjunct) pentru activitatea didactică

(de instruire şi educaţie), director adjunct pentru educaţie

I
30
II
25
III
20
IV
15
V-VI
10

Conducător de subdiviziune interioară (cadru didactic)

I
25
II
20
III
15
IV
10
V-VI
5

    Note:
    1. Mărimea indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale se stabileşte  de către organul ierarhic superior, în cuantumurile prevăzute în tabel, prin emiterea unui ordin în care se vor specifica indicatorii pentru care se stabileşte ori se modifică indemnizaţia.
    Pentru conducătorii instituţiilor finanţate de la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, mărimea indemnizaţiei de conducere se stabileşte de către consiliul local, prin coordonare cu Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a unităţii administrative respective.
    Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:
    cu 5% − pentru grad managerial II;
    cu 10%  −  pentru grad managerial I;
    cu 20% −  pentru grad managerial superior.
    Gradele manageriale se conferă şi se retrag în condiţiile unui Regulament aprobat de Guvern.
    Cadrelor didactice, care deţin grade manageriale, dar nu ocupă funcţii de conducere în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, sporul pentru grad managerial nu li se stabileşte.
     2. În cazul depăşirii de peste 25 la sută a indicilor stabiliţi în tabelul nr.5 la prezenta anexă (fără a se ţine cont de coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în note) pentru remunerarea cadrelor de conducere din instituţiile de categoria I, cuantumul indemnizaţiei de conducere, prevăzute în prezentul tabel, se  majorează  cu 10 puncte procentuale.
    3. Indemnizaţiile de conducere ale cadrelor de conducere (cadre didactice) ale instituţiilor care nu sînt atribuite la grupele de retribuire a muncii se stabilesc în mărime de 10 procente din salariul de bază pentru director (şef) şi de 5 procente pentru conducătorii de subdiviziuni.
    4. Persoanele fără studii superioare nu pot fi numite în funcţia de director de colegii, licee, gimnazii, şcoli şi şcoli-internat de orice tip, case de copii, grădiniţe, creşe-grădiniţe, şcoli-grădiniţe, de director adjunct pentru activitatea didactică (de instruire şi educaţie) al instituţiilor nominalizate, de conducător de educaţie fizică. Pentru cadrele fără studii superioare, care la momentul adoptării prezentei hotărîri deţin aceste funcţii, indemnizaţia de conducere se stabileşte cu o reducere de 10 puncte procentuale faţă de indemnizaţiile prevăzute pentru persoanele cu studii superioare, indemnizaţia minimă constituind cel puţin 5 procente.
    5. Maistrului superior i se stabileşte indemnizaţia de conducere în cuantumul prevăzut în tabel pentru conducătorii de subdiviziuni interioare.
    6. Indemnizaţiile de conducere ale şefilor de grădiniţe de copii, de creşe-grădiniţe, creşe, cu regim de zi şi noapte sau care au grupe (o grupă) cu regim de zi şi de noapte, se stabilesc cu 5 puncte procentuale mai mari decît indemnizaţiile  prevăzute în prezentul tabel.
Tabelul nr.3
la anexa nr.1
Categoriile de salarizare

pentru personalul din centrele şi cabinetele metodice pe lîngă

autorităţile publice şi metodiştii din instituţiile de perfecţionare

a cadrelor didactice

Funcţia
Categoria de salarizare
Şef centru metodic

17; 18

Şef cabinet didactico-metodic

16; 17

Specialist principal-metodist

15; 16

Specialist coordonator-metodist

14; 15

Metodist

13; 14


    Note:
    1. Conducătorilor centrelor şi cabinetelor metodice li se acordă dreptul să stabilească, angajaţilor, în limitele fondului de retribuire a muncii, sporuri la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră în mărime de pînă la 50 % din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă. Aceste sporuri se anulează sau se reduc în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, înrăutăţirii calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă. Cuantumul mijloacelor planificate pentru acordarea acestor sporuri nu poate depăşi 30 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate, şi a sporurilor pentru vechime în muncă.
    2. Personalul centrelor şi cabinetelor metodice pe lîngă autorităţile publice beneficiază de premii trimestriale în mărimea unui salariu de funcţie, luîndu-se în calcul sporul lunar pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente, acordate în condiţiile legii. Achitarea premiilor se face lunar.
    Personalului în cauză i se acordă anual ajutor material în mărimea a două  salarii de funcţie, luîndu-se în calcul sporul lunar pentru vechime în muncă, sporurile şi suplimentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    3. Cadrelor didactice cu un grad  înalt de calificare, angajate prin transfer în calitate de metodişti , li se păstrează categoria de salarizare pentru funcţia didactică deţinută anterior pe toată perioada de lucru în funcţie de metodist, în cazul în care categoriile de salarizare stabilite pentru metodişti în prezentul tabel sînt mai mici.
Tabelul nr.4
la anexa nr.1
Categoriile de salarizare

pentru alte categorii de personal din instituţiile

şi organizaţiile de învăţămînt preuniversitar

Funcţia
Categoria de salarizare

Director–adjunct (şef-adjunct) în probleme de gospodărie, producere, etc.

16; 17
Contabil-şef
16; 17
Ajutor al directorului pentru gospodărie
9; 10

Şef de laborator în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, instructor pentru muncă, laborant superior cu studii superioare

 
8; 9
Laborant superior
7; 8
Laborant
5; 6
Ajutor al educatorului
4; 5

Dădacă în grupele de creşă în instituţii preşcolare; dădacă de noapte în instituţii preşcolare cu regim de zi şi de noapte; dădacă de noapte în instituţiile de învăţămînt de tip internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor

 
4; 5

    Note:
    1. Conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar li se acordă dreptul să stabilească directorilor-adjuncţi (şefilor-adjuncţi) în problemele de gospodărie, producere, etc., contabililor-şefi şi ajutorilor directorului pentru gospodărie:
    - sporuri la salariu pentru intensitatea muncii şi îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră în mărime de pînă la 50% din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă. Aceste sporuri se anulează sau se reduc în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, înrăutăţirii calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă. Cuantumul mijloacelor alocate, pentru acordarea acestor sporuri, nu poate depăşi 50 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate, şi a sporurilor pentru vechime în muncă;
    - premii lunare, utilizînd trimestrial în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună, calculat din salariul de funcţie, ţinănd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente lunare acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cuantumul concret al premiului se stabileşte în funcţie de aportul personal în muncă al angajatului şi nu se limitează.
    - ajutor material , utilizînd în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună, calculat ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente lunare, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. În cazul în care numărul real de copii care frecventează instituţiile preşcolare este peste prevederile normale stabilite (numărul maxim de copii în grupe: 15 – cu vîrstă de pînă la 3 ani şi   20 – cu vîrsta 3-6 (7) ani), se stabileşte o retribuţie suplimentară lunară pentru educatori, ajutorii de educatori şi dădace-infirmiere, la salariul lunar sau tarifar, după cum urmează:

Numărul de copii peste
prevederile normei
Retribuţia suplimentară lunară,
în % de la salariul tarifar (lunar)
educatori
ajutorii de educatori şi dădace-infirmiere
de la 3 pînă la 5 copii
10
25
de la 6 pînă la 8 copii
20
35
peste 8 copii
25
50

    3. Ajutorului de educator, pentru exercitarea nemijlocită a funcţiilor educative în cadrul lecţiilor, îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea copiilor cu munca, însuşirea de către copii a deprinderilor sanitaro-igienice i se stabileşte un spor la salariul tarifar în cuantum de 10 la sută.”;
    tabelul nr. 6 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 6
la anexa nr.1
Mărimile suplimentelor

şi ale altor plăţi pentru prestarea muncii suplimentare de către

cadrele didactice şi alte categorii de personal din învăţămîntul public


Nr.d/o
Destinaţia suplimentului

Unitatea de măsură

1.

Învăţători, profesori pentru dirigenţie:

 
 
      clasele 1-4
80 lei
 
      clasele 5-12, colegii
150 lei
 
      şcoli profesionale şi şcoli de meserii
80 lei
2.

Învăţători, profesori – pentru controlul lucrărilor scrise:

 
 
      clasele 1-4

40 lei

 

      limba şi literatura maternă în clasele 5-12

50 lei

 

      limba şi literatura moldovenească în grupele alolingve

30 lei

 
      matematica

40 lei

 

      chimia, fizica, biologia, limbi străine, stenografia, desenul liniar,

mecanica tehnică, modelarea, pictura, disciplinei muzical-teoretice

 în şcolile de muzică şi arte, licee,  colegii de muzică şi arte

 
 
 
20lei
3.

Consultarea şi recenzarea referatelor şi a altor lucrări de creaţie (pe oră)

Conform salariilor tarifare pe unitate de timp din anexa nr.16 la prezenta hotărîre

4.

Învăţători, profesori, maiştri de instruire de producţie

- pentru administrarea cabinetului de fizică, chimie, biologie şi informatică din şcoli şi şcoli-internat de toate tipurile, şcolile de muzică şi arte plastice, şcolile de arte, gimnazii, licee, colegii şi instituţii de învăţămînt secundar profesional

 

50 lei

5

Cadre didactice şi de conducere care deţin:

 

      grad ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar

700 lei

      grad ştiinţific de doctor şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

300 lei

6.
Pentru personalul:

      - din instituţiile, grupele organizate pentru copiii (elevii) cu deficienţe mintale sau fizice

 

400 lei

 

      - din instituţiile pentru elevii care necesită condiţii speciale de educaţie

400 lei

      - din instituţiile preşcolare speciale de tip sanatorial pentru copiii infectaţi de tuberculoză, cu forme mici şi atenuate de tuberculoză   

400 lei

      - din şcolile de meserii de pe lîngă instituţiile de corecţie prin muncă

500 lei

      - din instituţiile pentru orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi din şcolile-internat de cultură generală:

      cadre didactice

      alt personal

 
 

400 lei

220 lei

7.

      Profesori din şcolile profesionale, colegii – pentru conducerea comisiilor de obiect, catedrelor de ciclu, pentru lucrul metodic

20 lei

8.

      Învăţători, profesori sau alţi specialişti, care deservesc tehnica de calcul – pentru fiecare calculator în stare de funcţionare

5 lei

9.

      Directori, directori-adjuncţi, maişrti superiori şi contabili-şefi din şcoli, şcoli profesionale, licee, colegii, şcoli-internat de toate tipurile, care au gospodărie didactică şi gospodărie auxiliară - pentru munca de producţie

în funcţie de venit, pînă la 30% din salariul de funcţie, din contul mijloacelor speciale

10.

      Profesori– pentru administrarea loturilor experimentale (pe toată perioada lucrărilor agricole)

50 lei

11.

      Profesori de instruire prin muncă care exercită funcţii de maistru în atelierele de  învăţămînt în care au loc lecţii de muncă, în atelierele didactice din şcoli, gimnazii, licee şişcoli-internat

100 lei

12.

      Conducător de cerc din instituţia extraşcolară – pentru administrarea secţiei (cu condiţia că secţia cuprinde cel puţin 10 cercuri de acelaşi profil). (În cazul în care în secţie există funcţia de şef, suplimentul nu se plăteşte)

50 lei

13.

      Profesori de colegii – pentru administrarea secţiei cu frecvenţă redusă, conform specialităţii (una sau mai multe specialităţi înrudite)

50 lei

14.

      Profesori de colegii care pregătesc specialişti în artă şi pentru secţiile muzicale ale colegiilor pedagogice – pentru administrarea filialelor

50 lei

15.

      Preşedintele consiliului directorilor de colegii şi licee

10 % din salariul lunar

16.

      Cadre didactice – pentru administrarea secţiei de specialitate în instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Culturii

50 lei


    Note:
    1. În cazurile în care personalul instituţiilor de învăţămînt specificate la alineatul întîi al punctului 6 din prezentul tabel îşi desfăşoară activitatea, fiind prezente concomitent cîteva condiţii stipulate în acest alineat, suplimentul nu se cumulează şi se stabileşte în mărime de 400 lei.
    2. Suplimentele prevăzute în prezentul tabel pentru controlul lucrărilor scrise se plătesc în mărime deplină în cazul completării claselor cu numărul de elevi prevăzuţi conform normelor stabilite. În cazul completării claselor sub 50% din normă, suplimentele în cauză se reduc cu 50 la sută.”;
    6) anexa nr. 2:
    la punctul 1, cuvintele „Categoriile de salarizare” se substituie cu cuvintele „Salariile lunare şi categoriile de salarizare”;
    la punctul 2 alineatul unu, după cuvintele „cadrelor de conducere” se completează cu cuvintele „indicate în tabelul nr. 2 la prezenta anexă, ”;
    la punctul 6, cuvintele „salariul tarifar” se substituie cu cuvintele „salariul lunar”;
    tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 1

la anexa nr. 2

Salariile lunare ale corpului profesoralFuncţia

Cuantumul salariului lunar, lei

de la

1 septembrie 2009 (k=0,8)

 
de la
1 ianuarie 2011 (k=0,9)
 
de la
1 septembrie 2011 (k=1,0)
 
Rector
3200
3600
4000
Profesor universitar
2400
2700
3000

Conferenţiar universitar

2160
2430
2700

Lector superior universitar

2000
2250
2500

Lector universitar; asistent universitar

1760
1980
2200

 Note: 1. Salariile lunare pentru prorectori se stabilesc în cuantum procentual faţă de salariul lunar prevăzut în prezentul tabel pentru rector după cum urmează:


Funcţia

Salariul lunar în cuantum procentual faţă de salariul rectorului

Prim-prorector pentru activitate didactică

95

Prorector pentru activitate ştiinţifică

90

Prorector pentru activitate curativă (de creaţie sau sportivă)

90

Prorector pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi formare continuă

75-80

    2. Salariile lunare pentru profesori universitari şi conferenţiari, prevăzute în prezentul tabel, se stabilesc persoanelor care au titluri ştiinţifico-didactice corespunzătoare.
    Persoanelor din corpul profesoral fără titlu didactic de profesor universitar sau conferenţiar care deţin, respectiv, aceste funcţii pe termen de pînă la 4 ani salariile lunare li se stabilesc cu o reducere cu 5% faţă de salariile lunare prevăzute în prezentul tabel pentru profesorii universitari şi conferenţiarii universitari titulari.
    3. Pentru specialiştii de înaltă calificare din economia naţională fără titlu didactic sau grad ştiinţific, dar cu o bogată experienţă de muncă, încadraţi ca titulari în corpul profesoral, salariile lunare, pe termen de pînă la 5 ani, se vor stabili cu o reducere de 3-5% faţă de salariile lunare prevăzute, respectiv, pentru profesor universitar, pentru conferenţiar şi lector superior şi în mărimea prevăzută în tabel - pentru lector sau asistent universitar.
    4. Persoanelor din corpul profesoral-didactic şi de conducere cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice li se stabilesc sporuri lunare la salariile de funcţie în mărime de 700 lei pentru gradul ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi, respectiv, 300 lei pentru gradul ştiinţific de doctor şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.
    Sporul pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau a unei sarcini didactice şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    5. Rectorilor, prim-prorectorilor pentru activitate didactică, prorectorilor pentru activitate ştiinţifică, curativă (de creaţie sau sportivă) din instituţiile de învâţămînt superior cu un efectiv de studenţi şi masteranzi, pregătiţi din contul alocaţiilor bugetare, de peste 2000 persoane li se stabileşte spor la salariu în cuantum de 10 la sută din salariul lunar – în cazul deţinerii acestor funcţii de către conferenţiari şi de 20 la sută din salariul lunar – în cazul deţinerii lor de către persoane cu titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar.
    6. Persoanelor din corpul profesoral-didactic care exercită funcţia de decan sau prodecan li se stabileşte spor la salariu de, respectiv, 25 şi 15 la sută din salariul lunar corespunzător funcţiei didactice.
    7. Persoanelor din corpul profesoral pentru conducerea catedrelor li se stabileşte un supliment de plată în mărime de 10 – 20 la sută din salariul lunar corespunzător funcţiei didactice.
    8. Salariile lunare ale persoanelor din corpul profesoral, care lucrează la catedrele clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, se stabilesc cu o reducere de 5 la sută faţă de cele prevăzute în prezentul tabel.
    9. Salariile lunare ale masteranzilor se stabilesc cu o reducere de 10 la sută faţă de salariul lunar prevăzut în prezentul tabel pentru asistentul universitar.
    10. Salariile lunare din prezentul tabel se aplică fără a modifica normele atribuţiilor de pedagog.
    11. Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior sînt învestiţi cu dreptul de a stabili pentru maeştrii în arte, angajaţi ca titulari în corpul profesoral, şi care au titluri onorifice de “Artist al poporului din U.R.S.S.”, “Pictor al poporului din U.R.S.S.”, precum şi “Artist al poporului din Republica Moldova”, “Pictor al poporului din Republica Moldova” – salariul lunar prevăzut pentru profesorii universitari, cu sporul pentru titlul ştiinţifico-didactic de profesor-universitar, iar pentru cei cu titlu onorific de “Maestru emerit al artelor din Republica Moldova”, “Maestru al artelor din Republica Moldova”, “Artist emerit din Republica Moldova” – salariile lunare stabilite pentru conferenţiar cu sporul pentru titlu ştiinţifico-didactic de conferenţiar, lector superior şi lector.
    12. Pentru corpul profesoral didactic, inclusiv cu funcţii de conducere al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, se stabileşte un spor de 20 la sută din salariul lunar pentru caracterul individualizat al procesului de instruire a studenţilor.
    13. Persoanelor din corpul profesoral-didactic pentru suplinirea obligaţiilor de şef de studii, secretar ştiinţific, inspector al secţiei de instruire, conducător practică de producţie li se stabileşte plată suplimentară în mărime de pînă la 20 la sută din salariul lunar pentru funcţia de bază, cu condiţia realizării depline a normei didactice.
    14. Persoanelor din corpul profesoral-didactic, pentru suplinirea obligaţiilor de şef doctorat, postdoctorat, secundariat şi masterat li se stabileşte plată suplimentară în procente din salariul lunar pentru funcţia de bază în funcţie de efectiv:
    pînă la 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – pînă la 15 la sută;
    mai mult de 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – pînă la 25 la sută.
    15. Salariile lunare pentru director, director adjunct din instituţiile de perfecţionare a cadrelor didactice care au titlu didactic sau titlu ştiinţific se stabilesc în cuantum procentual faţă de salariul lunar prevăzut în prezentul tabel pentru rector după cum urmează:

Funcţia

Salariul lunar în cuantum procentual faţă de salariul rectorului

Director-profesor universitar sau doctor habilitat

85

Director-conferenţiar sau doctor

80

Director adjunct – profesor universitar sau doctor habilitat

80

Director adjunct – conferenţiar sau doctor

75

    16. Rectorului, prorectorilor pentru activitate didactică, ştiinţifică, curativă de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pentru munca curativă şi de diagnosticare în clinici universitare, li se stabileşte plată suplimentară în mărime de 15 % din salariul de bază al medicilor:
    prevăzut în anexa nr.2 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 – în cazul amplasării clinicilor universitare în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
    prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărîre  – în alte cazuri.
    În ambele cazuri suplimentele se stabilesc în funcţie de vechimea în muncă în calitate de personal medical.
    Pentru aceleaşi categorii de personal, dacă activează ca chirurgi şi operează bolnavi, precum şi ca reanimatologi, anesteziologi, care asigură procesul de operare şi îndeplinesc măsuri de reanimaţie şi terapie intensivă; ca endoscopişti, care efectuează măsuri curative, plata suplimentară se stabileşte în funcţie de sarcina curativă îndeplinită, în mărime de pînă la 25% din salariul de bază al medicilor în condiţiile stabilite mai sus.
     17. Persoanelor din corpul profesoral-didactic pentru conducerea grupelor studenţeşti li se stabileşte un supliment de plată în mărime de 5 % din salariul lunar de bază.”;
    tabelul nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.2
la anexa nr.2
Categoriile de salarizare pentru cadrele de conducere,
personalul didactic-auxiliar
şi administrativ-gospodăresc
Partea I
 
Funcţia

Categoria instituţiei de învăţămînt superior

I
II
III
Categoria de salarizare
Contabil-şef: 
 
 
 

în instituţii de învăţămînt superior care au sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie

 
18
 
17
 
16

în celelalte instituţii de învăţămînt superior

17
16
15

Inginer-şef în instituţii de învăţămînt superior care au sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie

 
17
 
-
 
-

Mecanic-şef şi energetician-şef, metrolog-şef în instituţia de învăţămînt superior ce dispune de utilaje speciale şi dispozitive complexe

 
16
 
15
 
-

Şef al serviciului planificare şi finanţe (dacă instituţia de învăţămînt superior are sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie)

 
17
 
16
 
 
-
 

Şef al secţiilor mijloace tehnice de instruire, exploatare şi planificare

16
15
-

Şef al secţiei de studii, secţiei management al calităţii, secţiei integrare europeană şi mobilitate academică, secţiei instructiv-metodice în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor:

      cu grad ştiinţific

      fără grad ştiinţific

 
 
 
19
16
 
 
 
18
15
 
 
 
18
15

Şef serviciu resurse umane

15
14
13

Şef centru informaţional de calcul

15
14
14

Conducător practică de producţie

13
12
11

Secretar al conducătorului

8
7
7

Şef al secţiei de aprovizionare tehnico-materială (dacă instituţia de învăţămînt superior are sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie ), al secţiei mijloace tehnice de instruire

 
 
11
 
 
10
 
 
-

Şef al secţiei protecţia muncii şi tehnica securităţii

11
-
-

Şef al secţiei speciale

11
10
10

Şef al serviciului de gospodărie

9
8
-
 
Partea II
Funcţia
Categoria de salarizare

Prorector în probleme de administrare şi gospodărire:

 

în instituţii de învăţămînt superior care au sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie, dacă spaţiul birourilor de studii din clădirile administrative şi cămine este de:

pînă la 80 mii m2

mai mult de 80 mii m2

 
 
 
18
19

în celelalte instituţii de învăţămînt superior care au sectoare de cercetări ştiinţifice şi de producţie, dacă spaţiul birourilor de studii din clădirile administrative şi cămine este de:

               pînă la 80 mii m2
               mai mult de 80 mii m2
 
 
 
16
17

Prorector în problemele relaţiilor internaţionale şi integrării europene – şef secţie:

               cu grad ştiinţific
               fără grad ştiinţific
 
19
17

Prorector în probleme de construcţie capitală – şef al secţiei construcţii capitale cu volumul investiţiilor capitale şi reparaţiilor capitale:

   de la 1 pînă la 3 mil.lei
   mai mult de 3 mil.lei
 
 
17
18

Şef de doctorat, postdoctorat, secundariat şi masterat, cu numărul de doctoranzi şi medici secundari:

   de la 100 pînă la 150 persoane
   de la 151 pînă la 300 persoane
    mai mult de 301 persoane
 
 
11
12
14
Secretar ştiinţific
15

Şef al secţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană, şef al punctului consultativ şi de instruire

 
12; 13

Şef: de observator, studiou de profil, de instruire, de orăşel studenţesc, de pregătire ştiinţifică (serviciu, birou, bază), laborator de instruire, muzeu, vivariu, atelier (atelier de producţie) de instruire, teren experimental, pepinieră, clinică veterinară, secţie cultura seminţelor (la Universitatea Agrară de Stat)

 
 
 
12; 13

Specialist protecţie civilă

11; 12

    Notă: În cazul în care volumul investiţiilor capitale şi reparaţiilor capitale este mai mic de 1 mil.lei, poate fi instituită funcţia de şef de grup construcţii capitale, cu salariul lunar stabilit pentru categoria 14 de salarizare. Remunerarea prorectorului pentru construcţia capitală – şef de secţie construcţii capitale se face din contul mijloacelor prevăzute pentru supravegherea tehnică din devizul construcţiei capitale, iar dacă aceste mijloace sînt insuficiente – din contul activităţii de bază a instituţiei de învăţămînt superior.”;
    tabelul nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.3
la anexa nr.2
Categoriile de salarizare

ale Reţelei tarifare unice pentru unele categorii de lucrători cu funcţii

complexe din instituţiile de învăţămînt public de toate nivelurile


Funcţia
Categoria de salarizare

Concertmaistru în instituţiile de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, învăţătorilor de muzică şi cînt cu studii muzicale superioare:

 cu vechime în muncă:
 
 de pînă la 5 ani
13; 14
 de la 5 pînă la 10 ani
14; 15
 de la 10 pînă la 15 ani
15; 16
 peste 15 ani
16; 17

Acompaniator în instituţiile de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, educaţie fizică şi sport, învăţătorilor de muzică şi cînt cu studii muzicale superioare

 
 
10; 11

Acompaniator în alte instituţii de învăţămînt superior şi mediu de specialitate

 cu studii muzicale superioare
 cu studii muzicale medii
 
9; 10
8; 9
Şef al filmotecii
8; 9

Inspector al secţiei didactice (instructiv-metodice)

7; 8

Şeful gărzii de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

8; 9

Garda de regim în instituţiile speciale de instruire şi educaţie

7; 8

Laborant superior, traducător-secretar al lectorului orb, laborant care deserveşte instalaţii experimentale şi utilaj complex

 
7; 8

Laborant, dispecer la facultate, statistician, secretar al secţiei didactice (secţiei instructiv-metodice)

 
5; 6

    Note:
    1. Categoriile de salarizare pentru concertmaiştrii şi acompaniatorii instituţiilor de învăţămînt superior (facultăţi, secţii) pentru pregătirea lucrătorilor de artă, cultură fizică şi sport, învăţătorilor de muzică şi cînt fără studii superioare muzicale se stabilesc cu o categorie mai mică faţă de categoriile de salarizare prevăzute pentru lucrătorii cu studii muzicale superioare. Categoriile de salarizare pentru acompaniatorii fără studii medii muzicale se stabilesc cu o categorie mai mică faţă de categoriile de salarizare prevăzute pentru lucrătorii cu studii medii muzicale.
    2. Specialiştilor şi funcţionarilor din cadrul studiourilor didactice cinematografice, teatrale şi de operă ale instituţiilor de învăţămînt superior li se stabilesc categorii de salarizare prevăzute pentru lucrătorii instituţiilor şi organizaţiilor de cultură similare.
    3. În cazurile în care funcţia de laborant superior la catedrele medicale (farmaceutice) de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, precum şi de la instituţiile de cercetări ştiinţifice este suplinită de medici (farmacişti), iar funcţia de laborant – de lucrători medicali sau farmacişti cu studii medii speciale, retribuirea muncii se efectuează conform condiţiilor şi categoriilor de salarizare prevăzute respectiv pentru medicii (farmaciştii) specialişti şi pentru surorile medicale şi farmaciştii cu categoria de salarizare, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărîre. Acelaşi mod de retribuire se aplică şi în cazurile în care funcţiile indicate sînt suplinite de persoane cărora li se permite, în modul stabilit, să desfăşoare practică medicală şi farmaceutică.
    4. Categoriile de salarizare ale metodiştilor secţiei de studii (didactico-metodice) şi secţiei mijloace tehnice de instruire din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare şi recalificare a cadrelor se stabilesc în mărimile prevăzute în tabelul nr.3 al anexei nr.1 la prezenta hotărîre;
    7) la anexa nr.4, punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Pentru personalul de conducere, creaţie, artistic şi auxiliar din teatre, circuri şi organizaţii concertistice de stat, beneficiare de subvenţii de la buget, salariile de funcţie, stabilite conform punctului 4 al prezentei anexe, se majorează cu coeficientul de multiplicitate 1,5.”;
    8) anexa nr.5:
    punctul 1, după cuvintul „unice” se completează cu cuvintele „şi salariile lunare”;
    punctul 2 se exclude;
    tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins
„Tabelul nr.1
la anexa nr.5
Salariile lunare

pentru profesorii-antrenori de sport din şcolile sportive


Funcţia
Cuantumul salariului lunar, lei
de la 1 septembrie 2009 (k=0,8)
de la 1 ianuarie 2011 (k=0,9)
de la 1 septembrie 2011 (k=1,0)

Profesor-antrenor de sport:

 
 
 

cu studii superioare de profil sportiv

1600
1800
2000
cu studii medii de specialitate de profil sportiv
1440
1620
1800

    Note:
    1. Salariile lunare ale profesorilor-antrenori se stabilesc pentru prestarea a 18 ore de activitate de instruire şi antrenament pe săptămînă. Timpul folosit pentru pregătirea lecţiilor, precum şi cel aflat împreună cu echipa (sportivii) la competiţii, nu este remunerat suplimentar.
    2. Profesorilor-antrenori, cărora, în urma atestării, le-au fost atribuite gradele didactice – superior, I sau II, li se stabilesc sporuri la salarii în mărime de, respectiv, 50, 40 sau 30 procente din salariul lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele în cauză.
    3. Salariile lunare, specificate în prezentul tabelul, se stabilesc profesorilor-antrenori care au absolvit instituţiile de învăţămînt incluse în lista indicată în tabelul nr.6 din prezenta anexă.
    Profesorilor-antrenori care au studii superioare ce nu ţin de profilul sportiv, dar sînt distinşi cu titlul “Maestru al sportului”, “Maestru internaţional al sportului”, “Maestru emerit al sportului” salariile lunare li se stabilesc în mărimea prevăzută în prezentul tabel, iar în cazul lipsei titlurilor indicate – cu o reducere de 5 la sută.
    4. Profesorilor-antrenori fără studii medii de specialitate de profil sportiv sau cu studii superioare incomplete salariul lunar se stabileşte cu o reducere de 20 % faţă de salariul lunar prevăzut pentru profesorii-antrenori cu studii medii de specialitate de profil sportiv.
    5. Profesorilor-antrenori care nu au studii medii de specialitate de profil sportiv, dar sînt distinşi cu titlul “Maestru al sportului”, “Maestru internaţional al sportului”, “Maestru emerit al sportului” salariile lunare li se stabilesc în mărimea prevăzută în prezentul tabel pentru profesorii-antrenori cu studii medii de specialitate de profil sportiv.
    6. Salarizarea muncii profesorilor-antrenori de coregrafie se efectuează în modul şi în mărimile prevăzute de prezenta anexă.
    7. La tarifarea profesorilor-antrenori normele didactice nu vor depăşi, de  regulă, 1,25 din tarifele de salarizare şi numai conducătorii organelor ierarhic superioare pot permite o solicitare de muncă de pînă la 1,5 din salariul de funcţie”.
     8. Profesorilor-antrenori care activează în şcolile sportive specializate, precum şi celor care activează în şcolile sportive cu gupe de măiestrie sportivă  li se stabileşte spor în cuantum de 10 la sută din salariul lunar;
    se completează cu tabelul nr. 11 cu următorul cuprins:
„Tabelul nr. 11
la anexa nr. 5

Indemnizaţiile de conducere pentru profesorii-antrenori

cu funcţie de conducere din şcolile sportive


Funcţia
Categoria instituţiei
Indemnizaţiile de conducere
în % din salariul lunar corespunzător funcţiei didactice
Director
Specializată
I
II
III
30
25
20
15

Director adjunct pentru muncă didactică

Specializată
I
II
20
15
10
                                  
    Note:
    1. Directorilor, adjuncţilor lor, instructorilor-metodişti li se permite, în exerciţiul funcţiunii, să ţină lecţii în şcolile sportive în care sînt încadraţi, plata calculîndu-li-se din mărimea salariilor personalului de profesori-antrenori cu studiile şi calificarea respectivă. Totodată, retribuţia pentru această muncă nu trebuie să depăşească 0,5 din salariul profesorilor-antrenori.
    2. Directorilor şcolilor sportive ce dispun de bază sportivă li se stabileşte un spor lunar în mărime de 10 % din salariul de funcţie.
    Sporul în cauză se stabileşte în cazurile în care în statele de personal nu este prevăzută funcţia de director-adjunct pentru bazele sportive”;
    tabelul nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.2
la anexa nr.5
Categoriile de salarizare

pentru conducătorii şi specialiştii Centrului sportiv de

pregătire a loturilor naţionale, şcolilor sportive şi cluburilor sportive 

 
Funcţia
Centrul de pregătire a loturilor naţionale
Şcoli sportive specializate
Şcoli şi cluburi sportive
I
II
III

Categoria de salarizare

Director
20
-
-
-
-

Director club sportiv

-
-
17
16
15
Director adjunct pentru activitatea sportivă şi metodico-ştiinţifică
19
-
-
-
-

Director adjunct (şef adjunct) în probleme de gospodărie sau pentru bazele sportive

19
16
15
14
13
Contabil-şef
17
17
16
15
14
Instructor-metodist:
 
 
 
 
 
cu studii medii de specialitate
-
12
11
11
11
cu studii superioare
-
13
12
12
12
de categoria II
14
14
13
13
13
de categoria I
15
15
14
-
-
de categoria superioară
16
16
-
-
-

    Note:
    1. Directorului clubului republican de şah şi joc de dame i se stabileşte categoria 17 de salarizare.
    2. Salariile de funcţie ce corespund categoriilor de salarizare a instructorilor-metodişti includ remunerarea pentru munca de instruire şi antrenament, prestată în decursul zilei de muncă, stabilite pentru săptămîna de lucru de 40 ore.
    3. Categoriile de salarizare a instructorilor-metodişti cu studii medii se stabilesc cu o categorie mai mică faţă de cele prevăzute pentru instructorii-metodişti cu studii medii de specialitate.
    4. Conducătorilor şi specialiştilor cu profil sportiv ai Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale li se stabilesc sporuri lunare în cuantum de pînă la 50% din salariul de funcţie.
    5. Categoriile de salarizare pentru conducătorii de edificii sportive cu întreţinere din contul mijloacelor bugetare se stabilesc în funcţie de numărul angajaţilor, după cum urmează:

Numărul angajaţilor

Categoria de salarizare
 
pînă la 5
11
de la 6 pînă la 10
12
de la 11 pînă la 20
13
peste 20
14-15

    Conducătorilor edificiilor sportive acoperite categoria de salarizare se majorează cu o treaptă.”;
    tabelul nr.4 va avea următorul cuprins:
“Tabelul nr.4
la anexa nr.5
Suplimente

la salariile profesorilor-antrenori, pentru pregătirea unor sportivi de

performanţă, conducătorilor şi instructorilor-metodişti ai liceelor cu profil sportiv,

şcolilor sportive specializate, şcolilor sportive, cluburilor sportive, centrelor

de pregătire a loturilor naţionale pentru desfăşurarea cu maximă eficienţă

a procesului de instruire şi antrenament

   
 
Indicii
 
Locul

Mărimea suplimentelor la salariile de funcţie lunare pentru fiecare sportiv pregătit

(în procente)

I. Probele ramurilor de sport incluse în programul

Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Parolimpice
Jocurile Olimpice şi Parolimpice
1-3
4-12
participant
pînă la 75
pînă la 50
pînă la 25
Campionatul mondial
1 – 6
7-12
pînă la 40
pînă la 20
Campionatul european
1 – 3
4 - 8
pînă la 20
pînă la 10
Universiada mondială
1 - 3
4 - 6
pînă la 20
pînă la 10
Campionatul mondial (tineret, juniori)
1 – 3
4 - 8
pînă la 15
pînă la 10
Campionatul european (tineret, juniori)
1 – 3
4 - 6
pînă la 12
pînă la 7
Campionatul mondial universitar
1 – 3
4 - 8
pînă la 15
pînă la 10
Campionatul european universitar
1 – 3
4 - 6
pînă la 12
pînă la 7

II. Alte probe din ramurile de sport olimpice, probele din ramurile de sport recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic şi ramurile de sport neolimpice

Campionatul mondial
1 – 3
4 - 8
pînă la 15
pînă la 10
Campionatul european
1 – 3
4 - 6
pînă la 12
pînă la 7
Universiada mondială
1 - 4
pînă la 10
Campionatul mondial (tineret, juniori)
1 - 3
4 - 6
pînă la 10
pînă la 5
Campionatul european (tineret, juniori)
1 – 4
pînă la 5
Campionatul mondial universitar
1 – 3
4 - 6
pînă la 10
pînă la 5
Campionatul european universitar
1 – 4
pînă la 5
 

III. Pentru pregătirea unui membru al lotului naţional al Republicii Moldova:

   de seniori
 
pînă la 5
   de tineret
 
pînă la 3
   de juniori
 
pînă la 2
IV. Pentru pregătirea unui sportiv cooptat:
Într-un liceu-internat cu profil sportiv
 
pînă la 2

    Note:
    1. Suplimentele la salariile profesorilor-antrenori, specificate în tabelul nr.4 din prezenta anexă, sînt prevăzute inclusiv pentru instruirea şi antrenarea sportivilor cu disabilităţi speciale.
    2. Suplimentele la salarii pentru pregătirea sportivilor-membri ai selecţionatelor republicane se acordă din momentul includerii sportivului respectiv în componenţa lotului naţional şi se plătesc pe toată durata aflării lui în cadrul selecţionatei, cu condiţia ca antrenorul să fi lucrat cu sportivul în cauză cel puţin 3 ani.
    3. Suplimentele la salarii pentru pregătirea sportivilor – participanţi la Jocurile Olimpice şi Parolimpice, campionatele mondiale şi europene, Universiada mondială, campionatele mondiale şi europene universitare se acordă anual pentru rezultatele înregistrate la competiţiile nominalizate din anul precedent. Cu referinţă la competiţiile care nu se desfăşoară anual, suplimentele se acordă pentru rezultatele înregistrate la ultima ediţie.
    4. Suplimentele la salariile conducătorilor şi instructorilor – metodişti ai şcolilor şi cluburilor sportive pentru asigurarea desfăşurării cu maximă eficienţă a procesului de instruire şi antrenament nu pot depăşi 50 la sută din salariile de funcţie ale acestora, în condiţiile stabilite în regulamentul intern al instituţiei, coordonat cu organul ierarhic superior.
    5. Suplimentele la salariile profesorilor-antrenori pentru pregătirea sportivilor participanţi la competiţiile specificate în tabelul nr.4 din prezenta anexă se acordă o singură dată pentru cel mai înalt rezultat.
    6. Suplimentele la salariile profesorilor-antrenori sînt plafonate la nivelul de 75 la sută din salariul de bază, în cazul în care lucrează cu sportivi seniori, şi 35 la sută – cu juniori sau tineri.
    7. În cazul în care un sportiv este pregătit de mai mulţi antrenori, mărimea suplimentului se împarte în mod proporţional.
     8. Sporul la salariul lunar al profesorilor-antrenori se acordă cu condiţia că la competiţiile nominalizate în prezentul tabel au participat cel puţin 20 de ţări.”;
    la tabelul nr. 6 denumirea va avea următorul cuprins:
„LISTA
instituţiilor de învăţămînt ai căror absolvenţi pot beneficia, în funcţie
de studii, de salariile lunare stabilite pentru profesorii-antrenori cu
studii medii de specialitate şi superioare de profil sportiv, specificate
 în tabelul nr. 1 din prezenta anexă”;
    poziţia trei din compartimentul II se exclude;
    nota la tabel se exclude;
    9) anexa nr.12 se completează cu un nou punct, 6, cu următorul cuprins:
    „6. În cuantumurile indicate în punctul 2 al prezentei anexe se plăteşte sporul pentru înaltă competenţă profesională şi intensitatea muncii, premiul lunar şi se acordă ajutorul material personalului de specialitate din secţia construcţii reparaţii şi exploatarea obiectelor a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău.”;
    10) anexa nr. 17 se exclude;
    11) anexa nr. 19 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 19
la Hotărîrea Guvernului
nr.381 din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie

pentru angajaţii din instituţiile de învăţîmînt, cultură, artă,

sport şi din alte domenii din sfera socialăCategoria de salarizare
Grilele de salarii, lei
pentru metodiştii centrelor metodice

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere (k=1,10)

pentru personalul de profil din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale (k=1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului, culturii, artei, sportului, din alte domenii ale sferei sociale (k=1,0)

1
X
X
x
600-800
2
X
X
x
610-815
3
X
X
x
620-830
4
X
X
x
640-855
5
X
726-968
660-880
660-880
6
X
748-996
680-905
680-905
7
X
770-1029
700-935
700-935
8
X
792-1056
720-960
720-960
9
X
814-1089
740-990
740-990
10
X
836-1117
760-1015
760-1015
11
X
858-1144
780-1040
780-1040
12
X
880-1172
800-1065
800-1065
13
984-1308
902-1199
820-1090
820-1090
14
1008-1344
924-1232
840-1120
840-1120
15
1044-1392
957-1276
870-1160
870-1160
16
1080-1440
990-1320
900-1200
900-1200
17
1140-1512
1045-1386
950-1260
950-1260
18
1200-1596
1100-1463
1000-1330
1000-1330
19
x
1155-1540
1050-1400
1050-1400
20
x
1210-1617
1100-1470
1100-1470
21
x
X
1160-1550
1160-1550
22
x
X
1220-1630
1220-1630”

    3. În anexa nr.2 la Regulamentul şcolilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art.506) sarcina didactică săptămînală maximă (în ore academice) prevăzută la poziţia „Măiestrie sportivă superioară” în mărime de „32” şi „36” se substituie cu „27”.
    [Pct.4 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 4, ultima propoziţie din alineatul doi şi alineatul trei se exclud;
    la punctul 9 alineatul trei, cuvintele „iar de la 1 octombrie 2009 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază” se exclud;
    la anexa nr. 1, tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:

 „Tabelul nr.1

Salariile de funcţie
pentru funcţiile corpului de ofiţeri

 
Funcţia
Grila de salarii, lei

Aparatul central ale Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi departamentelor Ministerului Apărării

Aparatul central al comandamentelor
Şef al Marelui Stat Major
2250-3000
-
Director departament
2000-2750
-
Comandant comandament (şef comandament)
-
1700-2450
Director direcţie generală
1850-2600
-
Şef direcţie, şef inspecţie
1700-2450
1500-2200
Şef secţie
1500-2250
1350-2000
Consilier al ministrului
1500-2250
-
Şef serviciu, secţiune
1400-2100
1260-1890
Specialist principal, inspector principal
1300-1950
1170-1755
Specialist
1100-1650
1100-1650
Adjutant
1000-1500
-
Şef birou, şef grup
900-1400
-”

    6. Compartimentul I din tabelul la punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariu de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, iar cuvintele „şi Comerţului” şi sintagma „Ministerul Reintegrării” se exclud.
   [Pct.7 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    8. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 759 din 24 iunie 2008 „Privind salarizarea personalului Instituţiei publice „Enciclopedia Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art. 757) se exclude.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.807
din 7 decembrie  2009
Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 302 din 30 martie 2000 “Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 37-38, art. 381).
    2. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1338 din 7 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1385);
    3. Punctul 2 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1064 din 18 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.177, art. 1069).