*HPO312/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  333155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 312
din  25.12.2008
de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare
a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 20.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 7-9     art Nr : 18     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    În vederea executării prevederilor art.4 lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21 noiembrie 2008,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărÎre.
    Art.1. – Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 313,5 milioane de lei, se repartizează spre administrare şi gestionare după cum urmează:
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – 230 milioane de lei pentru:
    a) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    b) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
    c) subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură;
    d) stimularea investiţiilor capitale, şi anume:
    - pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi plantaţiilor nucifere;
    - pentru producerea legumelor pe teren protejat şi pentru procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    - în sectorul zootehnic;
    - pentru procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare;
    2) Întreprinderii de Stat „Moldresurse” – 23,5 milioane de lei pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
    3) Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” – 10 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei;
    4) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – 50 milioane de lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
    Art.2. – Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, cuprins în anexă.
    Art.3. – Se interzice utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate conform prezentei hotărîri, cu excepţia subvenţiilor la cererile care nu au fost satisfăcute în anul 2008 din insuficienţă de finanţe şi care se satisfac din mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 2009 conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.310-XVI din 27 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.
    Art.4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr.312-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.

Anexă
REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli stabileşte modul de administrare şi de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (în cele ce urmează – fond) şi mărimea compensării parţiale a cheltuielilor aferente activităţilor agricole prevăzute de prezentul regulament.
    2. Administrarea şi gestionarea mijloacelor fondului se efectuează de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, de Agenţia de Stat „Apele Moldovei” şi de Întreprinderea de Stat „Moldresurse”, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament.
    3. Prevederile prezentului regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, care activează în domeniul agricol, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepţia agenţilor economici în privinţa cărora este iniţiată procedura de insolvabilitate şi celor care, beneficiind anterior de subvenţii, nu au respectat prevederile regulamentelor respective.
    4. Se acordă subvenţii pentru procurarea echipamentului, utilajului tehnologic şi tehnicii agricole noi de producţie autohtonă, iar în cazul în care acestea nu se produc în ţară – şi de producţie străină.
Capitolul II
ADMINISTRAREA
MIJLOACELOR FONDULUI

    5. În cadrul autorităţilor administraţiei publice se constituie comisii de profil de examinare, în modul stabilit, a cererilor de alocare a mijloacelor financiare din fond:
    a) în comisiile de profil create în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (în cele ce urmează – comisii centrale de profil) se includ reprezentanţi ai ministerului, sindicatului, patronatului de ramură şi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil;
    b) în comisiile de profil create în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea (în cele ce urmează – comisii locale de profil) se includ reprezentanţi ai direcţiei pentru agricultură şi alimentaţie, inspectoratului fiscal, sindicatului de ramură „Agroindsind”, ai organizaţiilor neguvernamentale de profil. Componenţa comisiilor se aprobă de preşedintele raionului.
    6. Comisiile centrale de profil:
    a) înaintează propuneri privind aprobarea planurilor de finanţare şi modificarea lor;
    b) determină succesiunea în distribuirea mijloacelor fondului;
    c) examinează în şedinţe documentele depuse de solicitanţi şi adoptă decizii respective;
    d) controlează corectitudinea calculelor şi distribuirea mijloacelor din fond;
    e) primesc de la comisiile locale de profil documentele solicitanţilor şi le verifică în termen de 15 zile.
    7. Comisiile locale de profil:
    a) verifică seturile de documente confirmative depuse de solicitanţi şi elaborează propuneri referitor la obiectul solicitării;
    b) remit comisiei centrale de profil seturile de documente confirmative depuse de solicitanţi;
    c) verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate de beneficiari;
    d) elaborează rapoarte şi le depun la comisia centrală de profil.
    8. Materialele depuse la comisia centrală de profil se examinează după cum urmează:
    a) la proiectele de investiţii – în termenele stabilite de prezentul regulament;
    b) la celelalte tipuri de subvenţii – în ordinea depunerii documentelor (cu excepţia proiectelor).
    9. Solicitanţii de mijloace financiare pentru realizarea proiectelor prin contribuţie privată şi publică se selectează prin concurs de comisia centrală de profil în baza:
    a) corespunderii proiectului scopurilor indicate;
    b) graficului de implementare şi eficacităţii proiectului;
    c) corespunderii utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu.
    Beneficiarul nu are dreptul să modifice scopul investiţiei timp de 5 ani, începînd cu ultima plată.
    10. La distribuirea mijloacelor din fond se admit şi alte condiţii de plată prevăzute în mod expres în prezentul regulament.
Capitolul III
SUSŢINEREA PROMOVĂRII ŞI DEZVOLTĂRII
AGRICULTURII ECOLOGICE
    11. De mijloacele prevăzute în prezentul capitol pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune a producţiei agricole tradiţionale în producţie ecologică (în cele ce urmează – conversiune) beneficiază solicitanţii care activează în domeniul agriculturii ecologice, înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, inspectaţi şi certificaţi de organismul de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat, conform legislaţiei în vigoare.
    Mărimea mijloacelor de subvenţionare este de:
    - 700 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an şi de 400 lei în al doilea an;
    - 20% la preţul produselor agroalimentare ecologice (inclusiv plantele medicinale, eterooleaginoase şi derivatele lor) comercializate pe teritoriul republicii;
    - 40% la preţul produselor agroalimentare (inclusiv plantele medicinale, eterooleаginoase şi derivatele lor) ecologice exportate.
    12. Agenţii economici depun la comisia centrală de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii şi de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti;
    d) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    e) autorizaţie privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de certificare autorizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) copie de pe contractul privind livrarea produselor către agenţii economici autohtoni;
    g) copie de pe factura de transport şi livrare a produselor către agenţii economici autohtoni;
    h) copie de pe contractul privind exportul produselor agroalimentare ecologice;
    i) copie de pe declaraţia vamală cu privire la exportul producţiei ecologice.
    13. Documentele depuse se înscriu într-un registru special, ţinut de comisia centrală de profil, şi se examinează întocmindu-se un proces-verbal.
    14. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează, în termen de 10 zile, dispoziţii de plată trezoreriale, pe care le prezintă, în modul stabilit, Ministerului Finanţelor. Pe măsura prezentării dispoziţiilor de plată trezoreriale, Ministerul Finanţelor transferă integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune şi de comercializare a produselor agroalimentare pe piaţa internă şi externă.
Capitolul IV
SUBVENŢIONAREA UTILIZATORILOR
 DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR (PESTICIDE)
ŞI DE FERTILIZANŢI (ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE)

    15. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol sînt destinate compensării T.V.A., calculată la procurarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) şi fertilizanţilor (îngrăşămintelor minerale), şi fac parte componentă a fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    16. Beneficiari de mijloace prevăzute în prezentul capitol sînt agenţii economici, inclusiv gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi atît în cazul în care sînt înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., cît şi în cazul în care nu sînt plătitori ai T.V.A.
    17. Comisiile locale de profil, în termen de 5 zile, depun la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare listele utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea T.V.A. După examinarea documentelor depuse, în cazul acceptării unei astfel de compensări, pe versoul facturilor fiscale sau invoice se face menţiunea „T.V.A. compensată”.
    18. În termen de 5 zile de la data primirii documentelor respective de la comisiile locale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor, care urmează să efectueze transferul în termen de 10 zile.
Capitolul V
SUBVENŢIONAREA ASIGURĂRII
DE RISCURI ÎN AGRICULTURĂ

    19. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se utilizează în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi cu Lista riscurilor şi obiectivelor supuse asigurării subvenţionate în agricultură în anul 2009, aprobată prin hotărîre de Guvern.
Capitolul VI
SUBVENŢIONAREA
INVESTIŢIILOR CAPITALE

    20. Mijloacele fondului pentru investiţii capitale vor fi distribuite pentru:
    - înfiinţarea de plantaţii pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere;
    - stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    - stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic;
    - stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare.
    A. Subvenţionarea investiţiilor utilizate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere
    21. De dreptul la compensare parţială a cheltuielilor pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi nucifere pot beneficia agenţii economici care au înfiinţat plantaţii pomicole şi nucifere, menţionaţi la pct.3, gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli care nu sînt plătitori ai T.V.A.
    22. Se acordă subvenţii pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova în mărime de:
    - 15 mii de lei la un hectar de livadă superintensivă şi de 10 mii de lei la un hectar de livadă intensivă sau clasică de specii sămînţoase;
    - 7,5 mii de lei la un hectar de livadă de specii sîmburoase.
    23. Mijloacele financiare destinate dezvoltării culturilor nucifere se acordă în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.189 din 15 martie 2001 cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere.
    24. Agenţii economici depun la comisia centrală de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii şi de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe), sau de pe facturile de expediţie, în cazul în care nu sînt plătitori ai T.V.A.;
    e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    f) actele care confirmă calitatea materialului săditor (copie de pe certificatul de calitate);
    g) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale şi confirmat de direcţia pentru agricultură şi alimentaţie raională/municipală sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    h) copie de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
    i) copie de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;
    j) copie de pe certificatul de atribuire a codului fiscal, după caz.
    B. Stimularea investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat şi în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere
    25. Mijloacele financiare prevăzute în prezenta secţiune sînt destinate:
    a) compensării în proporţie de 30% din costul modulelor de sere, al echipamentului şi al utilajului procurat, inclusiv prin intermediul Proiectului de asistenţă tehnică pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR), necesare producerii legumelor pe teren protejat (sere şi solarii);
    b) compensării în proporţie de 40% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    26. Agenţii economici care solicită subvenţiile prevăzute la pct.25 lit.a) depun la comisia locală de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond, cu indicarea suprafeţei de teren protejat şi a echipamentului şi utilajului procurat;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, copie de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti (elementele de identificare bancare ale solicitantului);
    d) originalele facturilor fiscale, facturilor de expediţie şi copii de pe acestea (agenţii economici vor primi subvenţii pentru suma achitată la procurarea echipamentului şi utilajului prin intermediul Proiectului de asistenţă tehnică 2KR, depunînd documentele confirmative) sau invoice (spre subvenţionare se vor propune sumele fără T.V.A.);
    e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole.
    Solicitanţii de mijloace financiare a căror destinaţie este prevăzută la pct.25 lit.a) depun suplimentar actul de recepţie şi actul de instalare a modulelor de sere, a utilajului şi a echipamentului, vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie.
    Comisia locală de profil examinează documentele prezentate şi întocmeşte un proces-verbal care se depune la comisia centrală de profil. În cazul acceptării compensării prevăzute de prezentul regulament, din sumele indicate în facturile fiscale, facturile de expediţie sau invoice, pe versoul originalelor facturilor se face menţiunea
„compensat ___%”.
    27. Agenţii economici care solicită subvenţiile prevăzute la prezenta secţiune depun la comisia locală de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare;
    b) documentaţia de proiect;
    c) copie de pe contractul cu compania de asigurări (nu mai puţin de 10% din suprafaţa terenurilor gestionate);
    d) planul de afaceri.
    Persoanele fizice depun suplimentar:
    a) certificatul de confirmare a contului bancar;
    b) copie de pe buletinul de identitate.
    Sînt de asemenea acceptate la concurs gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli care nu sînt plătitori ai T.V.A.
    Comisia locală de profil examinează documentele depuse şi întocmeşte un proces-verbal care se trimite comisiei centrale de profil.
    Agenţii economici selectaţi primesc prima tranşă (avans) în proporţie de 50% din subvenţia acordată în baza depunerii la comisia centrală de profil:
    - a facturii fiscale sau invoice;
    - a declaraţiei vamale (copia şi originalul pentru verificare).
    Cea de-a doua tranşă a subvenţiei acordate solicitantului se transferă după depunerea la comisia centrală de profil a copiei (şi originalului pentru verificare) de pe actul de recepţie (dare în exploatare) a obiectivului construit (reutilat), finalizat, vizat de comisia locală de profil.
    28. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează, în termen de 10 zile, dispoziţii de plată trezoreriale, pe care le depune, în modul stabilit, la Ministerul Finanţelor. Pe măsura depunerii dispoziţiilor de plată trezoreriale, Ministerul Finanţelor transferă integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate.
    C. Stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic
    29. Mijloacele prevăzute pentru stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic se utilizează pentru:
    a) stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică a fermelor zootehnice de bovine;
    b) stimularea procurării animalelor de prăsilă;
    c) menţinerea fondului genetic al animalelor de prăsilă.
    Stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică
 a fermelor zootehnice de bovine
    30. Mijloacele specificate la pct.29 lit.a) se direcţionează către:
    a) procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de bovine cu capacitatea de la 20 la 100 vaci, situate în extravilan, şi abatoarelor;
    b) renovarea (reconstrucţia, reutilarea) fermelor zootehnice de bovine de prăsilă.
    31. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct.29 lit.a) depun la comisia locală de profil, pînă la 1 mai 2009, următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond, în care se indică suma solicitată şi scopul pentru care se solicită subvenţia;
    b) pliantul utilajului tehnologic cu caracteristicile tehnice, denumirile componentelor setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
    c) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei;
    d) documentele ce confirmă volumele de lucrări realizate şi mijloacele financiare utilizate la procurarea utilajului, la construcţia (reconstrucţia) încăperilor, în care se preconizează instalarea utilajului, şi obiectivelor infrastructurii, conform schiţei de proiect şi devizului de cheltuieli.
    32. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct.30 lit.b) depun la comisia locală de profil, suplimentar la documentele specificate la pct.31, devizul orientativ de cheltuieli (în cazul solicitării de subvenţie pentru reconstrucţie), iar schiţa de proiect şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infra¬structurii vor fi în prealabil coordonate şi avizate de direcţia de profil a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    33. Comisia locală de profil examinează, verificînd în prealabil situaţia pe teren, corespunderea cererilor şi documentelor agenţilor economici criteriilor specificate la pct.30 lit.a) şi pct.31, întocmind un proces-verbal de susţinere sau respingere a proiectului. În cazul susţinerii proiectului, comisia locală de profil remite comisiei centrale de profil setul de documente cu scrisoare de însoţire.
    34. Solicitanţii de subvenţii în scopurile menţionate la pct.29 lit.a) vor fi selectaţi prin concurs de către comisia centrală de profil, după verificarea prealabilă a situaţiei pe teren şi luarea deciziei, pînă la 1 mai, asupra acordării subvenţiilor, luîndu-se în considerare următoarele criterii:
    a) corespunderea proiectului scopurilor de renovare şi modernizare;
    b) compatibilitatea proiectului cu programele de ramură republicane;
    c) gradul de corespundere a utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu;
    d) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul preponderent în anul în curs, ce se confirmă prin volumele de lucrări deja realizate şi prin mijloacele financiare utilizate la construcţia (reconstrucţia) modernă a încăperilor şi obiectivelor infrastructurii în care se preconizează instalarea utilajului, conform schiţei de proiect.
    35. Prioritate la concurs se acordă solicitanţilor care au început deja realizarea proiectului, efectuînd un volum important de lucrări de construcţie (reconstrucţie) modernă conform tehnologiei noi de întreţinere a bovinelor în cuşete cu stabulaţie liberă.
    36. Comisia centrală de profil înştiinţează în scris comisiile locale de profil, care, la rîndul lor, înştiinţează agenţii economici din teritoriul gestionat, care au depus cereri de subvenţionare, despre rezultatele examinării şi decizia adoptată.
    37. Agenţii economici selectaţi potrivit pct.34 primesc prima tranşă (avans) în proporţie de 50% din subvenţia acordată în baza următoarelor documente (copii şi originalele pentru verificare), depuse de comisia locală de profil la comisia centrală de profil:
    a) scrisoarea de înştiinţare primită de la comisia locală de profil privind decizia comisiei centrale de profil despre acordarea subvenţiei;
    b) contractul de procurare a utilajului, de executare a lucrărilor de proiectare şi de reconstrucţie (în caz de acordare a subvenţiei în acest scop);
    c) certificatul de la reprezentantul raional al Registrului animalelor ce confirmă că animalele deţinute de solicitantul de subvenţie sînt înregistrate.
    38. Cea de-a doua tranşă în proporţie de 50% din subvenţia acordată potrivit pct.29 lit.a) se transferă după ce solicitantul depune, prin intermediul comisiei locale de profil, la comisia centrală de profil următoarele documente (copii şi originalele pentru verificare):
    a) dispoziţia de plată (cu ştampila băncii) a mijloacelor transferate în avans furnizorului de utilaj conform prevederilor contractului de procurare a utilajului, de executare a lucrărilor de proiectare sau reconstrucţie (în cazul acordării subvenţiei în acest scop);
    b) facturile fiscale de procurare a utilajului din ţară sau invoice, declaraţia vamală (în cazul procurării utilajului tehnologic de import);
    c) actul de instalare şi dare în exploatare a utilajului, vizat de specialiştii raionali competenţi în domeniu şi de inspectorul zootehnic teritorial.
    39. Agenţii economici menţionaţi la pct.32 prezintă, suplimentar la documentele stipulate la pct.38:
    a) actul de recepţie a lucrărilor efectuate la obiectivul în reconstrucţie, în cazul efectuării acestora cu forţele proprii, vizat de organele raionale competente în construcţii şi de inspectorul zootehnic teritorial;
    b) facturile fiscale de predare-recepţie a lucrărilor de construcţie (reconstrucţie), în cazul în care lucrările au fost efectuate de agentul economic contractant;
    c) actul de recepţie (dare în exploatare) a obiectivului construit (reconstruit), finalizat, vizat de organele raionale competente în construcţii şi de inspectorul zootehnic teritorial.
    40. În cazul în care unii agenţi economici beneficiari de prima tranşă a subvenţiei destinate scopurilor indicate la pct.29 lit.a) nu vor reuşi să depună, pînă la 1 noiembrie al anului în curs, toate documentele necesare pentru cea de-a doua tranşă de subvenţie, comisia centrală de profil este în drept să reporteze soldul la alţi agenţi economici solicitanţi de subvenţie, în scopurile indicate la pct.29 lit.a), capabili să întrunească, pînă la     20 decembrie al anului în curs, condiţiile prevăzute la pct.37 şi 38.
    41. Agenţii economici care au ratat şansa de a beneficia în termen de cea de-a doua tranşă a subvenţiei au dreptul să solicite această tranşă în anul următor dacă întrunesc condiţiile prevăzute la pct.37 şi 38.
    42. Beneficiarul de subvenţia destinată scopului specificat la pct.29 lit.a) nu este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de 5 ani de la data semnării actului de instalare şi dare în exploatare a utilajului. În caz de înstrăinare, beneficiarul restituie statului suma subvenţiei primite.
    Stimularea procurării animalelor de prăsilă
    43. Subvenţiile destinate scopului specificat la pct.29 lit.b) se acordă persoanelor fizice şi juridice care dispun de condiţiile necesare creşterii şi exploatării animalelor, au deja în posesiune sau procură cel puţin 3 vaci, 5 scroafe, 5 mioare (căpriţe) şi le întreţin în ferme zootehnice situate în extravilan. La procurarea masculilor de prăsilă (vieri, berbeci, ţapi) şi vacilor donatoare de embrioni se acordă subvenţie indiferent de numărul lor şi de locul întreţinerii.
    44. Se acordă subvenţie pentru fiecare kilogram de masă vie a animalelor şi pentru fiecare matcă de albine, procurate din ferme de prăsilă atestate de următoarele grupuri, cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), în vîrstă de cel puţin 12 luni pentru juninci, 6–8 luni pentru scrofiţe neînsămînţate şi vieri, 6–20 luni pentru mioare, căpriţe, berbeci şi ţapi, cel mult 3 luni pentru matca de albine şi pentru vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie, după cum urmează:
    vaci primipare, junci şi juninci – 30 lei/kg
    vaci donatoare de embrioni – 65 lei/kg
    scrofiţe (rasă pură)                – 20 lei/kg
    scrofiţe (birasiale)                  – 10 lei/kg
    vieri                                      – 25 lei/kg
    berbeci, ţapi                          – 25 lei/kg
    mioare, căpriţe                      – 15 lei/kg
    mătci de albine                      – 50 lei/bucata.
    45. Persoanele menţionate la pct.43 care intenţionează să procure animale de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care în ţară lipsesc animalele solicitate) depun la comisia locală de profil o cerere, la care se anexează contractul de intenţie a procurării animalelor, încheiat cu potenţialul vînzător, în care se specifică grupul de animale, efectivul, greutatea lor vie.
    46. Comisia locală de profil examinează actele primite şi aprobă cererile de procurare a animalelor de prăsilă ce corespund prevederilor pct.43 şi 44.
    47. Persoana a cărei cerere a fost aprobată procură animalele de prăsilă specificate în cerere şi depune la comisia locală de profil următoarele documente:
    a) factura fiscală (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
    b) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
    c) copia de pe certificatul de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);
    d) copia de pe buletinul de identitate (în cazul persoanelor fizice);
    e) copia de pe certificatul, eliberat de banca comercială, privind deschiderea contului de decontare în lei moldoveneşti.
    48. Comisia locală de profil verifică pe teren faptul procurării animalelor, condiţiile de întreţinere şi autenticitatea documentelor, întocmind un proces-verbal, prin care se adevereşte că solicitantul subvenţiei dispune de numărul necesar de animale, de condiţiile respective de întreţinere a acestora în extravilan, cu excepţia masculilor.
    49. Comisia locală de profil sistematizează cererile într-un borderou, cu anexarea documentelor stipulate la pct.47 şi proceselor-verbale, şi le depune la comisia centrală de profil cu scrisoare de însoţire, vizată de inspectorul zootehnic teritorial.
    50. Comisia centrală de profil verifică, în termen de 15 zile, autenticitatea documentelor şi depune la Direcţia finanţe şi contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare procesul-verbal şi borderoul persoanelor care au procurat animale de prăsilă pentru a li se acorda subvenţie.
    51. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prezintă, în termen de 5 zile, Ministerului Finanţelor dispoziţia de plată, care, la rîndul său, în termen de 5 zile, transferă mijloacele bugetare la contul beneficiarului de subvenţie.
    52. Persoana care a procurat animale de prăsilă cu subvenţie de stat şi care le-a înstrăinat (vîndut, donat), le-a sacrificat sau care a admis pieirea lor pînă la expirarea termenului normativ de exploatare (vaci, inclusiv donatoare de embrioni, junci – 4 ani, scroafe – 2 ani, vieri – 1 an, berbeci (ţapi) şi mioare (căpriţe) – 3 ani, mătci de albine – 1,5 ani) restituie suma subvenţiei primite pentru aceste animale, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate prin act de o comisie competentă în componenţa unor specialişti de profil de la direcţia raională pentru agricultură şi alimentaţie, inspectorului zootehnic teritorial, medicului veterinar de circumscripţie şi de specialiştii locali. Actul urmează a fi aprobat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    53. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală ţine permanent sub control respectarea procedurii de vînzare-cumpărare şi a termenelor de exploatare a animalelor şi utilajelor tehnologice procurate cu subvenţie de stat, întocmeşte procese-verbale de constatare şi adoptă decizii privind restituirea sumelor de subvenţionare de către persoanele care au înstrăinat (vîndut, donat) utilajul şi animalele subvenţionate, precum şi au sacrificat animalele ori au admis pieirea lor.
    54. Dacă, din insuficienţă de finanţe, în anul în curs nu vor fi satisfăcute toate cererile de acordare a subvenţiei specificate la pct.29 lit.b), documentele depuse rămîn valabile spre subvenţionare în anul următor.
    55. Mijloacele indicate la pct.29 lit.c) vor fi utilizate în scop de producţie de către centrele (fermele) republicane pentru selecţia şi reproducţia animalelor de prăsilă.
    D. Stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare
    56. Mijloacele financiare prevăzute în prezenta secţiune se utilizează la compensarea sumei în mărime de 30% din costul combinelor cu capacitatea motorului de 260 CP şi mai mare şi al tractoarelor cu capacitatea motorului de 290 CP şi mai mare de 15% din costul celorlalte combine, tractoare, al tehnicii şi utilajului agricol nou procurate în anul 2009 (conform anexei nr.1), precum şi în mărime de 20% din costul tehnicii şi echipamentului destinate irigării culturilor pomilegumicole prin aspersiune şi de 30% din costul tehnicii şi echipamentului pentru irigare prin picurare.
    Agenţii economici beneficiari de tehnică, utilaj agricol şi echipament de irigare vor profita de subvenţie pentru suma achitată, la prezentarea documentelor confirmative.
    Totodată, vor primi subvenţie şi agenţii economici care au beneficiat de tehnică agricolă în anul 2008, cu achitarea ei în anul 2009.
    57. Agenţii economici depun la comisia locală de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond (indicarea suprafeţei de teren irigat cu utilajul şi echipamentul procurat);
    b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, de pe statutul ei şi de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale, de pe facturile de expediţie sau invoice, de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii şi de pe paşaportul tehnic, după caz;
    e) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    f) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului de irigare, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie.
    58. Comisia locală de profil examinează documentele depuse şi întocmeşte un proces-verbal care, împreună cu listele producătorilor agricoli, se depune la comisia centrală de profil. În cazul acceptării compensării sumei indicate în factura fiscală, în facturile de expediţie sau invoice, pe versoul acestora se face menţiunea „compensat”.
    Se acordă subvenţii, în conformitate cu prezenta secţiune, şi gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli care nu sînt plătitori ai T.V.A.
    59. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de la comisiile locale de profil, perfectează documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor, care transferă mijloacele băneşti către beneficiari.
Capitolul VII
STIMULAREA CREĂRII STAŢIUNILOR
TEHNOLOGICE DE MAŞINI
    60. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează agenţilor economici care, în anul 2009, creează astfel de staţiuni pentru efectuarea lucrărilor agricole de bază, cum ar fi aratul, discuitul, cultivatul, semănatul, protecţia plantelor, administrarea îngrăşămintelor şi recoltarea, şi prezintă business-planuri de viabilitate şi de rambursare a creditului tehnic.
    61. Subvenţia acordată pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini se consideră credit tehnic din partea statului, rambursabil, fără dobîndă, pentru un termen de 5 ani de la data acordării. Rambursarea creditului tehnic de către beneficiar se efectuează în părţi egale, începînd cu al treilea an de la acordare.
    62. Gestionar şi responsabil de utilizarea mijloacelor menţionate la pct.65 este Întreprinderea de Stat „Moldresurse”.
    63. Ministerul Finanţelor, în termen de 5 zile de la data primirii de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor de plată, va transfera mijloacele respective Întreprinderii de Stat „Moldresurse” la un cont special deschis la Banca de Economii.
    64. Beneficiarul de subvenţie, acordată în condiţiile prezentului regulament, nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării pînă la rambursarea integrală a subvenţiei.
    65. Mijloacele financiare rămase neutilizate la contul Întreprinderii de Stat „Moldresurse”, precum şi cele provenite din rambursarea subvenţiilor acordate anterior se utilizează în acelaşi scop în anul următor.
    66. Mijloacele financiare acumulate de la rambursarea creditelor tehnice se utilizează la crearea de noi staţiuni tehnologice de maşini şi la dezvoltarea celor existente.
Capitolul VIII
SUBVENŢIONAREA
 PRODUCĂTORILOR AGRICOLI 
LA LIVRAREA
 PE TERITORIUL ŢĂRII A PRODUCŢIEI
 AGRICOLE DE FABRICAŢIE PROPRIE

    67. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează întreprinzătorilor, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în conformitate cu art.112 din Codul fiscal, care practică unul dintre genurile de activitate specificate în anexa nr.2.
    68. Dreptul de a beneficia de subvenţie pentru o anumită perioadă fiscală (lună calendaristică) îl au persoanele specificate la pct.67 care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au efectuat pe teritoriul ţării livrări impozabile de producţie agricolă de fabricaţie proprie;
    b) au calculat T.V.A. în conformitate cu art.101 alin.(1) din titlul III al Codului fiscal şi au achitat-o la buget.
    69. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.V.A. a livrărilor, efectuate de subiectul subvenţionării pe teritoriul ţării, de producţie agricolă de fabricaţie proprie ce reprezintă produse ale practicării genurilor de activitate specificate în anexa nr.2.
    70. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.V.A. a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul ţării de subiectul subvenţionării.
    71. Se determină cota-parte a valorii determinate conform pct.69 în totalul valorii determinate conform pct.70 pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
    72. În cazul în care subiectul subvenţionării efectuează pe teritoriul ţării livrări de lapte de producţie proprie, cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie proprie în totalul livrărilor pe teritoriul ţării se va determina prin următoarea formulă:


    în care:
    K – reprezintă ponderea valorii fără T.V.A. a producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare în totalul valorii fără T.V.A. a livrărilor pe teritoriul ţării;
    L – valoarea totală fără T.V.A. a livrării pe teritoriul ţării a laptelui de fabricaţie proprie;
    A – valoarea fără T.V.A. a producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare, cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării;
    V – valoarea fără T.V.A. a mărfurilor livrate pe teritoriul ţării, cu excepţia producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare.
    73. Mărimea subvenţiei se calculează prin înmulţirea indicelui determinat conform pct.71 cu suma T.V.A., calculată şi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă. În cazul subiecţilor subvenţionării care au livrat lapte de producţie proprie impus cu T.V.A. la cota de 8%, mărimea subvenţiei se determină prin înmulţirea sumei T.V.A., achitată la buget pentru perioada fiscală respectivă cu indicele determinat la pct.72.
    74. Subiecţii subvenţionării care corespund cerinţelor specificate la pct.67 şi 68 solicită plata subvenţiei pentru perioada fiscală respectivă la inspectoratul fiscal teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, depunînd cerere. Cererea se acceptă cu condiţia depunerii declaraţiei privind T.V.A. şi achitării, totale sau parţiale, la buget a T.V.A. pentru perioada fiscală respectivă. Cererea se examinează la inspectoratul fiscal teritorial sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari în termen de 2 zile de la data depunerii.
    75. Plata subvenţiei se face în baza deciziei şefului sau a şefului adjunct al inspectoratului fiscal teritorial de la locul de deservire a subiectului subvenţionării sau, după caz, în baza deciziei şefului sau şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, adoptată în urma efectuării controlului fiscal cameral (în oficiul organului fiscal). Pentru efectuarea controlului cameral, solicitantul subvenţiei urmează să depună la organul fiscal următoarele documente:
    a) copie de pe declaraţia privind T.V.A., din care să rezulte suma T.V.A. ce urmează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă;
    b) copii de pe registrele de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de vînzare-cumpărare;
    c) copii de pe dispoziţiile de plată, în care se indică suma T.V.A. plătită la buget şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata;
    d) copii de pe extrasele din contul bancar, care confirmă plata la buget a T.V.A.
    76. Inspectoratul fiscal teritorial de stat sau, după caz, Direcţia administrare a contribuabililor mari remite decizia de acordare a subvenţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, care, în termen de o zi, perfectează dispoziţia de plată trezorerială şi o remite Trezoreriei de Stat. Transferul integral al subvenţiei de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor la contul de decontare al beneficiarului îl efectuează Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii dispoziţiei de plată.
    77. Inspectoratele fiscale de stat efectuează, cel puţin o dată în an, controlul documentar al beneficiarilor de subvenţii.
Capitolul IX
COMPENSAREA CHELTUIELILOR
ENERGETICE PENTRU IRIGARE

    78. Volumul mijloacelor bugetare pentru achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizate la pomparea apei pentru irigaţie în anul 2009 de către Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” îl stabileşte Agenţia de Stat „Apele Moldovei” în limita alocaţiilor bugetare preconizate în aceste scopuri.
    79. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”, în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, stabileşte limitele fiecărui agent economic cu care a fost încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole.
    80. În caz de necesitate, Agenţia de Stat „Apele Moldovei” are dreptul de a redistribui limitele mijloacelor bugetare alocate şi neutilizate de Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”.
    81. Agenţii economici şi persoanele fizice care au încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole:
    a) întocmesc documentele primare şi ţin evidenţa contabilă în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    b) asigură starea tehnică satisfăcătoare a sistemelor de irigare şi a rezervoarelor artificiale, precum şi documentaţia tehnică de rigoare.
    82. Controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate pentru achitarea energiei electrice şi a resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru irigaţie se efectuează de Agenţia de Stat „Apele Moldovei”. Datele privind funcţionarea staţiilor de pompare, aflate la balanţa agenţilor economici, se înscriu în registrul de lucru al staţiei de pompare, ale cărui pagini se numerotează şi se cos. Veridicitatea registrului se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei şi a Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” şi prin semnăturile persoanelor de răspundere.
    83. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”, în baza conturilor prezentate de reţelele electrice, întocmeşte lunar cu fiecare agent economic acte de pompare a apei, în care se indică volumul de apă pompat şi cheltuielile de energie electrică şi/sau de combustibil, folosit la pomparea apei, şi costul acesteia, inclusiv T.V.A.
    Actele pentru pomparea apei la mica irigare se întocmesc suplimentar la primărie cu fiecare agent economic, în care se indică volumul de apă pompată şi cheltuielile de energie electrică şi/sau de combustibil fără T.V.A., un exemplar al cărora se remite agentului economic.
    84. Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” prezintă Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” un exemplar al actului de pompare a apei şi al documentelor de plată pentru energia electrică şi/sau combustibilul folosit.
    85. În baza actelor prezentate, Agenţia de Stat „Apele Moldovei” perfectează, în limitele alocaţiilor aprobate, documentele de plată a energiei electrice şi a combustibilului folosit şi le prezintă lunar Ministerului Finanţelor nu mai tîrziu de data de 10 a lunii următoare lunii de raportare.
    86. Agenţia de Stat „Apele Moldovei” transferă agenţilor economici mijloacele băneşti pentru achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului folosit după ce aceştia au prezentat documentele primare ce confirmă aceste cheltuieli.
Anexa nr.1


    Tehnica şi utilajul agricol procurat
    din al căror cost se compensează 30%:
    Tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de 290 CP şi mai mult
    Combine pentru recoltarea cerealelor cu capacitatea motorului de 260 CP şi mai mult
    din al căror cost se compensează 15%:
    Tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de pînă la 290 CP
    Combine pentru recoltarea cerealelor cu capacitatea motorului de pînă la 260 CP
    Combine pentru recoltarea porumbului zaharat
    Combine pentru recoltarea mazării
    Combine pentru recoltarea frunzelor de tutun
    Combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr
    Combine multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor de poamă
    Echipament (heder) pentru recoltarea porumbului
    Echipament (heder) pentru recoltarea florii-soarelui
    Combinator multifuncţional (minimum 4 operaţii concomitent)
    Combinator cu subsolare (cizel)
    Maşină de plantat cu carosel
    Maşină pentru siloz care asigură fărîmiţarea la recoltare nu mai mult de 1 cm
    Semănători combinate (No-Till), care îndeplinesc la o trecere discuitul, cultivatul, nivelatul solului, semănatul şi tăvălugitul
    Maşină de balotat paie în rulouri cu diametru de 1–1,8 m sau rectangulare
    Plug reversibil
    Semănători de înaltă precizie pentru semănatul culturilor tehnice dotate cu sistem de control al semănatului
    Maşină autopropulsată pentru recoltarea culturilor furajere
    Cultivator pentru lucrarea solului între butucii de vie şi livadă
    Maşină pentru cîrnit
    Maşină pentru curăţatul viţei-de-vie
    Maşină de plantat cartoful
    Maşină de recoltat cartoful
    Maşină pentru fărîmiţat crengile
    Freză pentru vie şi livadă
    Cositoare
    Maşină pentru curăţarea seminţelor, calibrarea şi tratarea lor
    Instalaţii pentru uscarea cerealelor procurate de producătorii agricoli

Anexa nr.2

LISTA
genurilor de activitate în agricultură, producţia rezultată
din practicarea cărora se subvenţionează la livrare
prin compensarea T.V.A. achitată la buget*
    anexa nr.2