*HGC328/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 328
din  23.03.2007
privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale
şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare
a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 344
    În scopul executării Legii nr.111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.451), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, conform anexei nr.1;
    structura organizaţională a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, conform anexei nr.2;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.3.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice în număr de 14 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    4. Ministerul Finanţelor va aloca mijloacele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii eficiente a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1225 din 22 decembrie 1998  "Cu privire la activitatea organelor publice cu funcţii de reglementare în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.116-118, art.1190).

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul administraţiei publice locale                  Vitalie Vrabie
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale            Constantin Mihailescu
    Ministrul afacerilor interne                                   Gheorghe Papuc
    Ministrul sănătăţii                                                  Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

    Nr. 328. Chişinău, 23 martie 2007.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.328
din 23 martie 2007
REGULAMENTUL
Agenţiei Naţionale de Reglementare
a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
I. Dispoziţii Generale
    1. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare - Agenţie) este autoritatea naţională care exercită atribuţii de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear şi radiologic şi este instituită în scopul executării Legii nr.111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.451).
    2. Agenţia este organ central de specialitate  pe lîngă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale cu sediul în mun. Chişinău.
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Finanţarea Agenţiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat, prevăzute la un articol separat, precum şi din alte surse legale.
    4. Agenţia este independentă în adoptarea de hotărîri privind reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice.
    5. În activitatea sa, Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Guvernului, precum şi de ordinele şi dispoziţiile ministrului ecologiei şi resurselor naturale, care nu afectează independenţa decizională şi financiară a Agenţiei, de convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice la care Republica Moldova este parte, de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.
    6. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizatorico-juridic, obiectivele, obligaţiile, funcţiile şi drepturile Agenţiei.
    7. În calitatea sa de organ central de specialitate în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, Agenţia exercită funcţiile de coordonator naţional în relaţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu alte organisme internaţionale de profil.
II. Obiectivele Agenţiei
    8. Agenţia are următoarele obiective de bază:
    stabilirea mecanismelor de asigurare a securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, menţinerea lor la un nivel adecvat în orice domeniu ce ţine de utilizarea surselor de radiaţii ionizante;
    prevenirea desfăşurării neautorizate a activităţilor nucleare şi radiologice, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova ce decurg din Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare şi cu cele din cadrul altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    actualizarea anuală a Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi juridice autorizate;
    informarea operativă a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice referitor la depistarea încălcărilor ce pot conduce la iradieri nejustificate ale personalului, populaţiei sau la poluări cu substanţe radioactive ale mediului ambiant.
III. Obligaţiile Agenţiei
    9. Agenţia are următoarele obligaţii de bază:
    elaborarea procedurii de examinare şi eliberare a avizelor privind scutirea de control şi de condiţiile de reglementare;
    asigurarea protecţiei şi nedivulgării informaţiilor personale şi comerciale confidenţiale;
    menţinerea unei  legături permanente cu alte organe competente statale, cu organe avînd atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice,  prezentîndu-le acestora informaţiile necesare;
    asigurarea păstrării documentaţiei corespunzătoare, aferente securităţii instalaţiilor şi funcţionării acestora;
    informarea operativă, veridică şi competentă a utilizatorului, prin metode accesibile (publicaţii periodice, inclusiv pe pagina oficială în Internet), despre modificările legislaţiei, actelor normative şi regulamentelor ce ţin de activitatea sa;
    confirmarea competenţei personalului responsabil de exploatarea în siguranţă a instalaţiilor;
    elaborarea procedurii de examinare a apelurilor şi contestărilor deciziilor Agenţiei;
    asigurarea pregătirii cadrelor proprii şi a celor din organele cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice.
IV. Funcţiile Agenţiei
    10. Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    prezintă anual Guvernului raportul privind activitatea desfăşurată;
    prezintă, la solicitarea Guvernului sau a altor autorităţi publice, informaţii privind:
    a) situaţiile ce pot afecta siguranţa şi securitatea obiectivelor radiologice şi nucleare de interes naţional;
    b) situaţiile ce pot afecta atît interesele Republicii Moldova, cît şi protecţia radiologică a populaţiei, mediului înconjurător şi a bunurilor materiale din ţară;
    asigură implementarea şi executarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind activităţile nucleare şi radiologice, ale tratatelor internaţionale din domeniu ce ţin de competenţele sale şi la care Republica Moldova este parte;
    elaborează cadrul normativ care stabileşte cerinţele generale de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică şi de siguranţă a surselor de radiaţii ionizante, de intervenţie şi cercetare, în caz de incidente şi accidente radiologice (nucleare) etc.;
    stabileşte procedurile de autorizare, supraveghere şi control, stipulate prin  regulamentele interne;
    evaluează cererile de obţinere a autorizării pentru activităţi nucleare şi radiologice;
    înregistrează, în baza notificării, activităţile nucleare şi radiologice;
    eliberează certificate de securitate pentru instalaţii (utilaje) cu surse de radiaţii ionizante, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    eliberează permise de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear sau radiologic;
    efectuează controlul şi supravegherea de stat în scopul verificării condiţiilor de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative, a condiţiilor specifice stabilite în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, cu întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor respective;
    aplică măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul depistării faptelor de încălcare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte  normative ce ţin de domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
    revizuieşte, după caz,  acte normative pentru armonizarea lor cu tratatele şi standardele internaţionale în domeniu, luarea de măsuri între aplicarea acestor acte;
    gestionează operativ Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi juridice autorizate;
    conlucrează cu organele de reglementare din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale de profil, în condiţiile legii;
    acreditează experţi naţionali în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea certificatului respectiv;
    elaborează şi aprobă regulamentele sale interne;
    instruieşte şi perfecţionează continuu personalul Agenţiei, inclusiv prin valorificarea asistenţei tehnice străine;
    promovează interesele specifice ale Republicii Moldova în relaţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, cu alte organisme internaţionale ce desfăşoară activităţi similare;
    asigură controlul asupra neproliferării armelor nucleare şi garanţiilor nucleare, protecţiei fizice a materialelor, radioprotecţiei, transportării materialelor radioactive, managementului deşeurilor radioactive, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    avizează proiecte de acte normative ce vizează domeniul nuclear şi radiologic;
îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice.
V. Drepturile Agenţiei
    11. Agenţia are următoarele drepturi:
    de acces nelimitat la orice loc unde se desfăşoară activităţile nucleare şi radiologice supuse controlului;
    de a solicita persoanelor fizice sau juridice controlate îndeplinirea prevederilor actelor legislative şi altor acte normative în vigoare, precum şi a condiţiilor de autorizare şi a prescripţiilor din actele de control;
    de a efectua măsurări şi a instala echipamentul necesar de supraveghere şi control;
    de a solicita prelevarea şi recepţionarea eşantioanelor din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;
    de acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului, cu respectarea confidenţialităţii;
    de a solicita persoanelor fizice şi juridice, titulari de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, să prezinte rapoarte, informaţii şi notificări, în forma cerută de actele legislative şi normative în vigoare;
    de a solicita persoanelor fizice şi juridice, titulari de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, să ţină şi să controleze evidenţa, în forma cerută de actele legislative şi normative în vigoare, a materialelor radioactive şi nucleare, a surselor de radiaţii ionizante şi a activităţilor supuse controlului;
    de a cere solicitantului sau titularului de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare să demonstreze că dispune de echipamentul de protecţie necesar;
    de a suspenda sau a retrage adeverinţa de înregistrare sau permisele de exercitare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor autorizării;
    de a solicita Camerei de Licenţiere să suspende sau să retragă licenţele în cazul în care titularul a încălcat prevederile legislaţiei în vigoare şi  condiţiile licenţierii;
    de a participa la lucrările organismelor internaţionale de profil, în conformitate cu obligaţiile stipulate în prezentul Regulament sau cu alte împuterniciri acordate de organele centrale abilitate;
    de a beneficia de alte drepturi, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
VI. Administraţia Agenţiei
    12. Agenţia este condusă de directorul general, desemnat prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului ecologiei şi resurselor naturale.
    13. În activitatea sa, directorul general al Agenţiei se subordonează direct ministrului ecologiei şi resurselor naturale, în limitele sarcinilor şi obligaţiunilor de serviciu.
    14. Directorul general al Agenţiei este din oficiu inspector principal de stat în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice.
    15. Directorul general adjunct, care exercită prin cumul funcţia de şef Direcţie  autorizări, supraveghere şi securitate nucleară şi radiologică, este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către directorul general al Agenţiei, de comun acord cu ministrul ecologiei şi resurselor naturale, şi îşi organizează activitatea în corespundere cu împuternicirile atribuite.
    16. Directorul general al Agenţiei exercită următoarele funcţii:
    organizează activitatea în conformitate cu prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru funcţionarea eficientă a Agenţiei;
    asigură executarea legilor şi altor acte normative în vigoare în domeniul asigurării radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice;
    repartizează şi delimitează obligaţiile subdiviziunilor şi colaboratorilor Agenţiei;
    angajează şi concediază, în conformitate cu legislaţia în vigoare, colaboratorii Agenţiei;
    aprobă regulamentele subdiviziunilor aflate în subordine;
    emite ordine, dispoziţii şi controlează executarea lor;
    reprezintă Agenţia, fără procură, în organele de stat, instanţele judecătoreşti etc.
    17. În lipsa directorului general, funcţiile acestuia le îndeplineşte din oficiu directorul general adjunct sau altă persoană desemnată prin ordin.
    Directorul general adjunct şi conducătorii subdiviziunilor interioare poartă răspundere, în limitele funcţiilor atribuite, pentru deciziile luate şi pentru activitatea Agenţiei.
    18. Patrimoniul transmis în gestiune Agenţiei este proprietate de stat, fiind compus din fonduri fixe şi din alte bunuri, ale căror valoare este menţionată în balanţa autonomă a acesteia.
    19. Agenţia îşi exercită dreptul de folosinţă şi de a dispune de proprietatea de stat, conform legislaţiei în vigoare.
VII. Transparenţa activităţii Agenţiei
    20. Transparenţa activităţii Agenţiei şi deciziilor sale este asigurată de conducerea Agenţiei, care, în acest scop:
    informează la timp părţile interesate despre ordinea de zi a şedinţelor, asigurîndu-le accesul liber la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, cu excepţia celor cu caracter confidenţial;
    elaborează şi aprobă, conform legislaţiei în vigoare, modul de utilizare a informaţiei confidenţiale, cu parafa "pentru uz de serviciu" sau "secret";
    conlucrează cu alte organe de specialitate cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice la efectuarea inspectării sau controlului;
    colaborează cu reprezentanţii mass-media.
    21. Hotărîrile Agenţiei, precum şi normele aprobate care prezintă interes public, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    22. Deciziile şi actele de reglementare ale Agenţiei care, în opinia părţilor vizate, contravin actelor legislative sau normative, pot fi atacate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VIII. Remunerarea muncii
    23. Remunerarea angajaţilor Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.328
din 23 martie 2007
 
STRUCTURA
organizaţională a Agenţiei Naţionale de Reglementare
a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    Direcţia autorizări, supraveghere şi securitate nucleară şi radiologică
    Secţia inspectorat
    Serviciul planificare şi finanţe
    Serviciul juridic şi personal

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.328
din 23 martie 2007
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri de Guvern
    1. Hotărîrea Guvernului nr.573 din 13 iunie 2005 "Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.622), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr.2, pct. 4 se completează în final cu trei subpuncte noi, 65), 66) şi 67), cu următorul cuprins:
    "65) monitorizează, colectează şi analizează informaţia privind poluarea de fond a mediului;
    66) prognozează dispersia şi deplasarea poluanţilor radioactivi;
    67) cercetează influenţa poluanţilor radioactivi şi posibilele consecinţe asupra ecosistemelor naturale.";
    2) anexa nr.3 se completează în final cu o poziţie nouă, 6,  cu următorul cuprins:
    "6. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice".
    2. Hotărîrea Guvernului nr.586 din 16 iunie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Serviciului Standardizare şi Metrologie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.86-88, art.648) se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr.1:
    din punctul 1, cuvintele "radioprotecţiei şi securităţii radiologice (nucleare)" se exclud;
    din punctul 8, alineatele unu, trei şi cinci, şi din punctul 10, alineatul nouă, cuvintele "şi radiologice" se exclud;
    din punctul 9, compartimentul "în domeniul radioprotecţiei şi securităţii radiologice (nucleare):" se exclude;
    din punctul 15 alineatul doi, cuvintele "securităţii radiologice" se exclud;
    2) la anexa nr.2, poziţia "Direcţia supraveghere tehnică, securitate industrială şi radiologică" se substituie prin poziţia "Direcţia supraveghere tehnică şi securitate industrială".