LPC105/2009
ID intern unic:  333283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  17.12.2009
pentru modificarea şi completarea articolului 456
din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 644
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 456 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110 art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul  se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Admisibilitatea în principiu a recursului în anulare declarat împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie sau împotriva hotărîrii Plenului o va decide un complet format din 5 judecători, fără citarea părţilor, în camera de consiliu, în baza materialelor din dosar.
    (3) În cazul constatării condiţiilor prevăzute la art.432 alin. (2), completul format din 5 judecători va decide asupra inadmisibilităţii recursului înaintat prin decizie motivată adoptată în unanimitate, iar în cazul constatării condiţiilor prevăzute la alin.(4) al articolului menţionat, completul va trimite prin raport recursul în anulare pentru judecare Plenului Curţii Supreme de Justiţie.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Mihai GHIMPU

    Nr.105-XVIII.  Chişinău, 17 decembrie 2009.