OMF4/2010
ID intern unic:  333488
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 4
din  18.01.2010
cu privire la aprobarea Modului  de finanţare a investiţiilor
şi cheltuielilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 19
    În scopul stabilirii condiţiilor unice în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale – beneficiarilor în finanţarea investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale a obiectelor prevăzute în anexele nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009, precum şi a cheltuielilor capitale supuse realizării în limitele aprobate autorităţilor publice centrale, conform anexei nr.2 la legea nominalizată,
ORDON:
    1. Se aprobă Modul de finanţare a investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2010 (conform anexei).
    2. Prezentul ordin se pune în aplicare în procesul elaborării planurilor de finanţare şi administrării proceselor finanţării de către beneficiari în finanţarea investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale a obiectelor prevăzute în anexele nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009, precum şi a cheltuielilor capitale supuse realizării în limitele aprobate autorităţilor publice centrale, conform anexei nr.2 la legea nominalizată.
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de toate nivelurile vor respecta prevederile prezentului mod de finanţare a investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010 în scopurile neadmiterii încalcărilor actelor legislative şi normative ce reglementează relaţiile participanţilor în procesele investiţionale.
    4. Ministerul Finanţelor va remite  către beneficiarii investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale materialele prezentate care nu corespund prevederilor prezentului mod.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 4. Chişinău, 18 ianuarie 2010.

Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 4 din 18 ianuarie 2010
Modul
de finanţare a investiţiilor şi cheltuielilor capitale
prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2010
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Prezentul mod stabileşte condiţiile unice în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale – beneficiari în construcţii capitale ale obiectelor pentru investiţii şi cheltuieli capitale prevăzute în anexele nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009, precum şi la unele articole ale cheltuielilor capitale supuse realizării în limitele aprobate autorităţilor publice centrale, conform anexei nr.2 la legea nominalizată şi anume: articolul 241 – Investiţii capitale, articolul  242 – Procurarea miloacelor fixe, articolul 243 – Reparaţii capitale, la unele alineate din articolul 271 – Transferuri capitale în interiorul ţării, specificul realizării cărora cade sub incidenţa  Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (în continuare – cheltuieli capitale), preconizate autorităţilor publice pentru finanţare de la bugetul de stat). Cheltuielile capitale din articolele 271, 273, 280 şi 290, care nu sînt subiectul prezentului mod de finanţare, se reglementează prin acte legislative şi normative specifice ramurilor economiei naţionale respective.
    1.2. Repartizarea pe anul 2010 a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe obiective, beneficiarii cărora sînt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, este aprobată respectiv sub forma anexelor nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 cu specificarea surselor de finanţare: din contul cheltuielilor de bază, mijloacelor speciale, granturilor şi împrumuturilor externe.
    1.3. Repartizarea pe anul 2010 a alocaţiilor pentru finanţarea cheltuielilor capitale pe obiective supuse realizării la articolele 242-Procurarea mijloacelor fixe şi 243-Reparaţii capitale, în limita mijloacelor aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009, beneficiarii cărora sînt autorităţile administraţiei publice centrale, se efectuează la propunerile acestora conform formatului comunicat prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.11-09/rc din 8 decembrie 2009.
    1.4 Repartizarea pe anul 2010 a alocaţiilor pentru finanţarea cheltuielilor capitale pe obiective supuse realizării la articolele 271, 273, 280 şi 290 se va efectua în condiţiile comunicate prin circulara Ministerului Finanţelor nr.02/1-17 din 12 decembrie 2009, ţinînd cont de particularităţile stabilite prin actele legislative şi normative specifice ramurilor economiei naţionale respective. Volumele totale pe autorităţile publice centrale la cheltuielile capitale şi cheltuielile pentru investiţii capitale în construcţii urmează să corespundă exact prevederilor din anexa nr.2 la  legea bugetului
    1.5. În aceste scopuri se pune în sarcina beneficiarilor în procesul finanţării investiţiilor şi cheltuielilor capitale din buget respectarea prevederilor art.2, pct.(1) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, care stipulează că prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie, denumite în continuare construcţii, lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora, şi se stabileşte următorul mod de finanţare a acestor cheltuieli, precum şi prezentării documentelor ce confirmă valorificarea volumelor de investiţii reieşind din limitele stabilite în bugetul de stat pe anul 2010 pe beneficiari şi obiective, indiferent de sursa de finanţare.
    1.6. La etapa începerii procesului finanţării beneficiarii prezintă Ministerului Finanţelor documentele şi informaţiile printr-o scrisoare de însoţire conform anexei nr.1 la prezentul mod şi respectiv la etapa prezentării spre finanţare a volumelor de lucrări îndeplinite, conform anexei nr.2.
II. PARTICULARITĂŢILE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR
ŞI CHELTUIELILOR CAPITALE

    2.1. Pentru finanţarea investiţiilor capitale beneficiarii cărora sînt autorităţile administraţiei publice centrale se întocmesc planuri de finanţare separate, respectînd limitele de alocaţii prevăzute în anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010. Respectiv, la cheltuielile capitale destinate pentru finanţarea obiectivelor din gestiunea autorităţilor administraţiei publice centrale se vor întocmi planuri de finanţare separate, în limitele stabilite pe articolele respective cu repartizarea pe obiective. Repartizarea lunară a acestor mijloace în limitele stabilite pe obiective se va efectua pentru perioada ianuarie-octombrie.
    În aceste scopuri se stabileşte că finanţarea din bugetul de stat a volumelor de investiţii şi cheltuieli capitale valorificate în lunile noiembrie-decembrie se va efectua conform priorităţilor  în mod de excepţie pe unele categorii de obiective  la solicitările argumentate ale beneficiarilor.
    2.2. Se stabileşte că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, ca beneficiari în construcţia şi reparaţia obiectivelor menţionate în anexele nr.5 şi nr.6 şi a cheltuielilor capitale preconizate autorităţilor publice pentru finanţare de la bugetul de stat, sînt responsabile de corectitudinea determinării volumelor de lucrări efectuate, precum şi de reflectarea cheltuielilor în evidenţa contabilă.
    Сoncomitent se stabileşte interdicţie privind transmiterea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a funcţiilor de beneficiar întreprinderilor de stat subordonate – proprietarilor obiectivelor menţionate în anexele nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010.
    2.2.1. În scopul sporirii nivelului controlului şi responsabilităţilor participanţilor la procesele investiţionale în domeniul corectitudinii determinării valorii volumelor de lucrări în construcţii, reparaţii şi cheltuieli capitale de a condiţiona completarea de către anreprenori a actelor de  recepţie a volumelor de lucrări pe obiectivele finanţate din contul bugetului de stat ce se prezintă beneficiarilor spre plată cu copiile documentelor evidenţei contabile ce confirmă valoarea acestora în condiţiile prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, Standardului Naţional de Contabilitate nr.11 „Contracte de Construcţie”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.16 din 29.01.1999 (M.O. nr,35-58/70 din 15.05.1999), care sînt pentru beneficiari partea integrantă a dosarelor proprii de finanţare a acestor obiective.
    2.3. Pentru începerea procesului finanţării, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente şi informaţii pe fiecare obiect.
    2.4. Documentaţia de proiect (copia calculului general de deviz, numărul proiectului, denumirea organizaţiei de proiectare care a elaborat proiectul, denumirea organului care l-a aprobat, copia raportului despre verificarea proiectului):
    2.4.1. La prezentarea documentului, ce confirmă verificarea proiectului, e necesar de ţinut cont de prevederile art.5 al Hotărîrii Parlamentului nr.36-XV din 14 februarie 2003 “Cu privire la rezultatele controlului executării Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii”, care prevede că autorităţile publice locale vor elibera autorizaţii de construcţie şi de intervenţie în construcţiile existente, în conformitate cu expertizele tehnice şi cu proiectele de reconstrucţie, numai în temeiul deciziilor proprii, avizate de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţie al Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale.
    Concomitent cu aceasta, este necesar de ţinut cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.361 din 25 iunie 1996 “Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor” care a aprobat Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor de execuţie a construcţiilor şi expertiza tehnică a acestora, care sînt obligatorii pentru organele administraţiei publice centrale şi locale.
    2.4.2. La organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru realizarea limitelor de investiţii, reparaţii capitale şi procurări capitale prevăzute spre finanţare din bugetul de stat beneficiarii acestor obiecte se vor conduce de prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007. În contextul acestei legi şi întru realizarea prevederilor Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii se stabileşte că în lipsa documentaţiei de proiect însoţită de deviz, aprobate şi verificate în modul stabilit, se interzice petrecerea procedurii achiziţiilor publice, indiferent de metodele de achiziţie la categoriile de lucrări cu caracter investiţional (construcţii, lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora).
    2.5. Contractul de achiziţii publice înregistrat de către Agenţia Achiziţii Publice şi în trezoreriile teritoriale este însoţit de devizul-ofertă întocmit în baza caietului de sarcini în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse CPL.01.01–2001. Concomitent se prezintă hotărîrea grupului de lucru pentru achiziţia de lucrări prin care a fost determinat antreprenorul cîştigător al procedurii de achiziţie şi darea de seamă cu privire la procedura de achiziţii publice, aprobată de Agenţia Achiziţii Publice.
    2.5.1. La întocmirea contractului de achiziţii publice, care serveşte drept temei pentru stabilirea antreprenorului, este necesar de ţinut cont de respectarea particularităţilor documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări .
    2.5.2. În cadrul proceselor de aprobare a contractelor de achiziţii publice de lucrări, beneficiarii în construcţia acestor obiecte sînt obligaţi să respecte prevederile pct.69 şi pct.125 al hotărîrii Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţii publice de lucrări care prevăd respectiv că fără participarea reprezentantului Ministerului Finanţelor (pe obiective din anexa nr.5, la investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale preconizate autorităţilor publice pentru finanţare de la bugetul de stat) sau Direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale (pe obiective din anexa nr.6) nu pot fi aprobate rezultatele examinării, evaluării şi comparării ofertelor, precum şi despre aplicarea dreptului “de veto” al reprezentantului Ministerului Finanţelor (sau reprezentanţilor Direcţiilor generale finanţe în cazul raioanelor) asupra deciziilor grupului de lucru luate contrar prevederilor legale.
    2.5.3. La întocmirea şi prezentarea contractelor de antrepriză pentru finanţarea din buget a cheltuielilor pentru investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale, pot servi numai contractele semnate de către beneficiarii menţionaţi în anexele nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010  şi cheltuieli capitale preconizate autorităţilor publice pentru finanţare de la bugetul de stat (conducătorii organelor administraţiei publice centrale şi locale de nivelul doi - raioanelor).
    2.5.4. Concomitent atenţionăm că practica transmiterii funcţiilor beneficiarului de către organele administraţiei publice centrale şi locale de nivelul doi organelor subordonate a demonstrat pe parcursul anilor precedenţi multiple efecte negative în activitatea acestora (lipsa competenţei, ignorarea actelor legislative şi normative în domeniul construcţiilor, proiectării, achiziţiilor publice, corectitudinii determinării volumelor de lucrări la etapa recepţionării, exagerările volumelor şi a valorii lucrărilor valorificate, lipsei la beneficiari a evidenţei contabile a volumelor de lucrări, conform devizelor în componenţa proiectelor şi alte momente) despre care se menţionează în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.22 din 10 iunie 2009 „Privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor  şi auditului  regularităţii utilizării acestora de către unii beneficiari în anul 2008”.
    2.5.5. Pentru înlăturarea acestor efecte negative se stabileşte, că în anul 2010, Ministerul Finanţelor va primi spre examinare pentru finanţare din bugetul de stat numai materialele şi documentele prezentate de beneficiarii menţionaţi nemijlocit în anexele nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 şi în anexele de repartizare a cheltuielor capitale preconizate autorităţilor publice pentru finanţare de la bugetul de stat, semnate de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi pentru transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele autorităţilor administrativ-teritoriale pe obiecte din anexa nr.6, semnate de către conducătorii raioanelor (de nivelul doi) şi specialişti atestaţi în domeniul executării funcţiilor de beneficiari, iar în cazurile transmiterii de către Consiliile raionale a funcţiilor beneficiarului autorităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu, numai cu condiţia corelării în mod legal a relaţiilor între bugete de aceste niveluri.
    2.5.6. La examinarea în cadrul Ministerului Finanţelor a problemelor ce ţin de procesele finanţării investiţiilor, reparaţiilor şi a cheltuielilor capitale din bugetul de stat şi argumentării corectitudinii întocmirii documentelor despre determinarea valorii volumelor de lucrări prezentate spre finanţare, se admite participarea numai a persoanelor responsabile ale beneficiarilor sau specialiştilor atestaţi în domeniul executării acestor funcţii (participarea în aceste procese a antreprenorilor este limitată dat fiind că beneficiarul este obligat să dispună de completul documentelor despre evidenţa utilizării devizului construcţiei sau reparaţiei obiectului şi de copiile documentelor primare ale antreprenorilor care au fost folosite ca argumentare pentru determinarea corectitudinii valorii volumelor de lucrări incluse în actele de recepţie ce se prezintă spre finanţare din buget).
    2.6. Informaţia despre valorificarea volumelor de lucrări conform calculului general de deviz (datele despre valoarea acestora în preţurile curente pe capitole, compartimente şi tipuri de lucrări menţionate în calculul general de deviz precum şi soldul costului de deviz conform situaţiei la 1 ianuarie a anului financiar).
    2.6.1. La prezentarea informaţiei menţionate beneficiarii prezintă datele despre valorificarea volumelor pe compartimente, capitole, pe tipuri de lucrări a calculului general de deviz care se întocmeşte reieşind din costul construcţiei obiectivului conform datelor verificării proiectului şi rezultatelor licitaţiei publice aprobate în ordinea stabilită, precum şi devizelor-oferte în conformitate cu formularele standard nr. 3, 5, 7 din Instrucţiunile privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse CPL.01.01-2001. Obiectivele, denumirea cărora nu va corespunde descrierii expuse în anexele  nr.5  şi nr.6  la Legea bugetului de stat pe anul 2010, nu vor fi primite de către Ministerul Finanţelor spre finanţare.
    2.6.2. Pentru organizarea proceselor finanţării cheltuielilor capitale la art.242-Procurarea de mijloace fixe, autorităţile publice centrale concomitent cu planurile de finanţare (generale şi secundare) prezintă Ministerului Finanţelor repartizarea (listele) acestor fonduri în care vor fi reflectate nomenclatura, costul unei unităţi, cantitatea, beneficiarii (instituţii publice conform planurilor secundare), respectînd limitele de alocaţii  aprobate în bugetele acestora. Finanţarea cheltuielilor la categoria de fonduri fixe se va efectua în baza contractelor de achiziţii publice înregistrate de către Agenţia Achiziţii Publice cu prezentarea Ministerului Finanţelor a copiilor documentelor ce confirmă aceste procurări (contracte, dări de seamă privind achiziţiile publice, facturile etc). 
    2.6.3. Pentru organizarea proceselor finanţării cheltuielilor capitale pe obiective supuse realizării la articolele 271, 273, 280 şi 290, care cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, autorităţile publice centrale prezintă Ministerului Finanţelor programele cu distribuirea acestor cheltuieli divizate pe tipuri  şi obiective aprobate prin acte legislative şi normative specifice ramurilor economiei naţionale respective. Repartizarea altor cheltuieli capitale, care nu sînt subiectul legii nominalizate, se va efectua în condiţii comunicate prin circulara Ministerului Finanţelor nr.02/1-17 din 12 decembrie 2009.  
    2.6.4. Concomitent cu prezentarea actelor de recepţie a volumelor de lucrări, ce se propun spre finanţare din bugetul de stat, beneficiarii în construcţia şi reparaţia obiectelor prezintă în mod obligatoriu informaţia privind valorificarea volumelor de lucrări, conform anexei nr.3 la prezentul mod.
    2.6.5. În scopul efectuării controlului cameral al corectitudinii determinării preţului volumelor de lucrări de construcţii-montaj, solicitate pentru a fi finanţate din bugetul de stat, beneficiarii în construcţia acestor obiecte în caz de necesitate prezintă Ministerului Finanţelor copiile documentelor primare de către aceştia de la antreprenori, care confirmă valorile volumelor de lucrări, incluse în actele de recepţie, bazate pe datele evidenţei contabile ale antreprenorilor.
    2.6.6. La prezentarea materialelor spre finanţare nu vor fi luate în consideraţie actele normative în domeniul stabilirii relaţiilor între beneficiari şi antreprenori (inclusiv şi versiunile electronice), care nu au fost coordonate cu Ministerul Finanţelor.
    2.7. În cazul achitării datoriei bugetului de stat, formate la situaţia din 1 ianuarie 2010 pe obiective tranzitorii care sînt prevăzute în anexele  nr.5 şi nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, beneficiarii în construcţia şi reparaţia acestora, prezintă Ministerului Finanţelor informaţia privind existenţa acestor datorii, anexînd un exemplar al actului de verificare a decontărilor la această dată semnate şi sigilate de părţile implicate, în original.
    2.7.1. Pentru determinarea datoriei bugetului de stat din anul 2009 la capitolul investiţii şi reparaţii capitale, se va lua ca bază diferenţa între volumele valorificate de facto pe parcursul anului 2009 şi mijloacele bugetare transferate pentru aceste scopuri, ţinînd cont de faptul, că volumele de lucrări valorificate peste limitele stabilite în anexele respective la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nu vor fi incluse în calcul, cu excepţia obiectivelor incluse în anexele respective (nr.5 şi nr.6) la legea bugetului de stat pe anul 2010.
    2.8. Cheltuielile ce ţin de finanţarea activităţii beneficiarilor sînt parte componentă a calculelor generale de deviz în construcţia obiectelor. Modul şi limitele pentru determinarea acestor cheltuieli sînt reflectate în Indicaţiile metodice cu privire la modul determinării cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului aprobate de către Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor prin hotărîrea nr.4 din 10 martie 1995 (Monitorul construcţiilor, 1995, nr.1(7)). Finanţarea cheltuielilor ce ţin de activitatea beneficiarilor şi supravegherea tehnică se efectuează conform devizelor anuale ale acestor cheltuieli, însoţite de calculele respective pe poziţii concrete, cu prezentarea documentelor confirmătoare bazate pe datele evidenţei contabile a beneficiarului în construcţia obiectelor despre aceste cheltuieli. Concomitent se stabileşte că în scopul sporirii eficienţei executării funcţiilor de beneficiar în construcţii, acestea urmează să încheie contractele privind exercitarea funcţiilor lor, pentru toată perioada de realizare a proiectelor de construcţie a obiectivelor.
III. PARTICULARITĂŢILE SPECIFICE FINANŢĂRII
REPARAŢIILOR CAPITALE

    3.1. Cheltuielile destinate reparaţiilor capitale (art.243) se vor încadra în limitele cheltuielilor capitale aprobate autorităţilor administraţiei publice centrale, conform anexei nr.2 la legea bugetului de stat pe anul 2010, cu repartizarea conform principiilor comunicate în adresa acestora prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.11-09/cr din 11 decembrie 2009. În acest scop se stabileşte că finanţarea reparaţiilor capitale pe obiective repartizate de către  beneficiari şi coordonate cu Ministerul Finanţelor se va efectua analogic principiilor finanţării investiţiilor capitale expuse în capitolul particularităţilor generale de finanţare a investiţiilor şi cheltuielilor capitale din prezentul mod.
    3.2. Finanţarea cheltuielilor la articolul 243 (reparaţii capitale), în limitele stabilite prin anexa nr.2 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, beneficiarii obiectivelor ale cărora sînt autorităţile administraţiei publice centrale ţinînd cont de specificul expus în pct. 3.1. din prezentul mod, se va efectua în baza planurilor generale de finanţare a cheltuielilor la acest compartiment (formular nr.2) şi planurilor secundare de finanţare (formular nr.3) pe fiecare obiect aparte, indicînd în acestea codurile atribuite acestora de către Întreprinderea de Stat “Fintehinform” şi denumirea obiectelor.
    3.3. Conform articolului 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 se stabileşte că Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, să modifice, indicatorii stabiliţi ai bugetului (cu excepţia majorării cheltuielilor de personal), privind mijloacele speciale (inclusiv obiectivele de investiţii şi reparaţii capitale), fondurile speciale şi proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a acumulărilor de venituri la mijloacele speciale şi fondurile speciale peste limitele anuale aprobate la total pe executorul  primar de buget, precum şi a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe;
    b) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget, în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate pentru autorităţile respective în bugetul de stat la grupurile funcţionale corespunzătoare.
    În acest scop se stabileşte că propunerile autorităţilor publice centrale despre modificarea limitelor pe obiectivele de reparaţii capitale se vor prezenta conform anexei nr.4 la prezentul mod.
IV. PARTICULARITĂŢILE SPECIFICE TRANSFERĂRII
 DE LA BUGETUL DE STAT LA BUGETELE UNITĂŢILOR
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU FINANŢAREA 
CHELTUIELILOR CAPITALE

    4.1. Pentru anul 2010, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, vor prevedea în bugetele proprii mijloace sub formă de transferuri cu destinaţie specială pentru cheltuieli capitale, incluse în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010.
    4.2. Transferurile de la bugetul de stat unităţilor administrativ-teritoriale a limitelor pentru investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale pe obiective, beneficiarii cărora sînt autorităţile administraţiei publice locale, se vor efectua conform limitelor pe obiecte din anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, cu condiţia că aceste transferuri la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective au destinaţie specială.
    4.3. Ministerul Finanţelor, după verificarea informaţiilor, prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale, referitor la repartizarea preliminară pe luni a alocaţiilor pe obiectivele, incluse în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, prezintă direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile generale de finanţare ale bugetului de stat cu repartizarea lunară pe anul corespunzător a transferurilor cu destinaţie specială, separat, pentru fiecare obiectiv de investiţii. Repartizarea lunară a mijloacelor în limitele stabilite pe obiecte se va efectua pentru perioada ianuarie – octombrie.
    În aceste scopuri se stabileşte că finanţarea din bugetul de stat a volumelor pentru investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale valorificate în lunile noiembrie-decembrie se va efectua conform priorităţilor cu titlu de excepţie doar pe unele categorii de obiective  la solicitările argumentate ale beneficiarilor.
    4.4. Modul de reflectare în bugetele aprobate ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea a transferurilor cu destinaţie specială prevăzute în bugetul de stat:
    la partea de venituri: codul capitolului 332.01 “Mijloacele încasate pentru cheltuielile capitale de la bugetul de stat”;
    la partea de cheltuieli: la poziţiile aferente lucrărilor ce urmează a fi desfăşurate (grupa principală, grupa funcţiei, tipul, articolul, alineatul, codul obiectivului).
    4.5. În cazul cînd, beneficiari ai obiectivelor incluse în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, sînt autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, atunci, pe parcursul anului 2010, autorităţile administraţiei publice de nivelul al doilea, în limita mijloacelor transferate de la bugetul de stat pentru aceste obiective, vor aloca prin intermediul transmiterii bugetelor locale mijloacele cu destinaţie specială. În acest caz, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi vor preciza pe parcursul anului 2010 bugetele proprii cu sumele alocate de la bugetele respective, prin reflectarea operaţiunii în cauză în modul următor:
    la partea de venituri: codul capitolului 332.02 “Mijloace încasate pentru cheltuielile capitale de la bugetele raionale şi bugetul central al UTA cu statut juridic special” / 332.03 “Mijloace încasate pentru cheltuielile capitale de la bugetele municipale”;
    la partea de cheltuieli: la poziţiile aferente lucrărilor ce urmează a fi desfăşurate (grupa principală, grupa funcţiei, tipul, articolul, alineatul, codul obiectivului).
    4.6. Alocaţiile care vor fi prevăzute din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru cheltuieli capitale a fi repartizate pe fiecare obiectiv în parte (cu atribuirea codului obiectivului). În mod analogic urmează să fie repartizate pe obiective mijloacele alocate în anul 2010 din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru investiţii şi reparaţii capitale suplimentar la limitele alocaţiilor de la bugetul de stat pentru construcţia şi reparaţia obiectivelor menţionate în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010.
    4.7. Finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat pentru investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale pe obiectivele menţionate în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, prevăzute autorităţilor administraţiei publice locale, se va efectua separat pe fiecare obiectiv. 
    4.8. Transferurile de la bugetul de stat cu destinaţie specială pentru finanţarea investiţiilor, reparaţiilor şi cheltuielilor capitale se vor efectua către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în baza adresărilor autorităţilor publice locale (beneficiari), în rezultatul prezentării către Ministerul Finanţelor a contractelor întocmite, respectînd procedura achiziţiilor publice, documentaţia de proiect, expertiza proiectelor, actele de recepţie a volumelor de lucrări valorificate la construcţia obiectivelor cu respectarea principiilor expuse în capitolul particularităţilor generale de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale expuse în prezentul mod. Materialele ce se prezintă spre finanţare urmează să fie contrasemnate de către Secţia construcţie, gospodăria comunală şi drumuri şi Direcţia generală finanţe a Consiliului raional respectiv, iar cele necontrasemnate vor fi remise organelor care s-au adresat către Ministerul Finanţelor.
    4.9. De rînd cu mijloacele bugetului de stat, prevăzute pentru finanţarea construcţiei  obiectivelor, incluse în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să îndrepte la finanţarea acestor obiective şi surse proprii de venituri. Evidenţa valorificării şi finanţării acestor volume de lucrări se va efectua separat cu informarea Ministerului Finanţelor.
    4.10. Pentru transferurile cu destinaţie specială prevăzute pentru finanţarea obiectivelor, incluse în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010, urmează a fi respectată strict destinaţia pentru care scop au fost alocate (sub responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale).
    Notă. Modul de evidenţă de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale – beneficiari în construcţii capitale a obiectelor pentru investiţii, reparaţii şi cheltuieli capitale efectuate din diferite surse de finanţare este expus în anexa nr.1 la ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 22 septembrie 2008 privind aprobarea modificărilor şi completărilor Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 9 octombrie 1996.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4