CCG9/2010
ID intern unic:  333601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 9
din  28.01.2010
Convenţie colectivă
(nivel naţional).
Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Publicat : 05.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 18-19     art Nr : 93
    Părţile semnatare – Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului, şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Sindicatelor, în conformitate cu prevederile art.III al Legii nr. 242-XVI din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art.860), au convenit asupra celor ce urmează:
    Articolul 1. Cuantumul minim garantat
                       al salariului în sectorul real
    1. Începînd cu 1 februarie 2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real  (la întreprinderi, organizaţii, instituţii  cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare - unităţi)  va constitui 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore  în medie pe lună.
    2. Se acordă dreptul unităţilor economice să implementeze treptat cuantumul minim garantat, în funcţie de  posibilităţile financiare, dar nu mai tîrziu de  1 mai 2010.
    3. În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va servi drept bază pentru negocierea şi stabilirea în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate a  salariului tarifar pentru categoria I de calificare, iar în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare - drept limită minimă a salariului, pentru diferenţierea nivelului de salarizare pe categorii de angajaţi.
    Articolul  2. Condiţii speciale privind aplicarea
                         cuantumului minim garantat al
                         salariului în sectorul real pentru

                         salariaţii din unităţile ramurilor
                         agricul
turii şi silviculturii
    1. Prin derogare de la prevederile articolului 1, pentru personalul de bază din unităţile ramurii agriculturii şi silviculturii cuantumul minim garantat al salariului, pînă la următoarea modificare, se va aplica în cuantum de 90 % din mărimea nominală (5,86 lei pe oră sau 990 lei pe lună), iar pentru personalul auxiliar din aceste ramuri salariul de bază se va stabili în cuantum de cel puţin 3,55 lei pe oră sau de cel puţin 600 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.
    2. Se acordă dreptul unităţilor din ramura agriculturii şi silviculturii să implementeze treptat cuantumul minim garantat, în funcţie de posibilităţile financiare, dar nu mai tîrziu de 1 mai 2010.

    Din partea Guvernului:
    viceprim-ministru                                                  Ion  NEGREI

    Din partea Patronatelor:
    preşedintele
    Confederaţiei Naţionale
    a Patronatului                                                         Leonid CERESCU

    Din partea Sindicatelor:
    preşedintele Confederaţiei
    Naţionale a Sindicatelor                                         Oleg BUDZA

   Nr. 9. Chişinău, 28 ianuarie 2010.