HGA60/2010
ID intern unic:  333622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 60
din  04.02.2010
cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie
şi Plăţi pentru Agricultură
Publicat : 09.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 20-22     art Nr : 98
    Abrogată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212
    HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860
    HG953 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1022
   
HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289
   
HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516
    HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704

    NOTĂ:
    În tot textul, sintagma „subdiviziuni teritoriale” se substituie cu sintagma „oficii teritoriale”, la cazul gramatical respectiv prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 282 din 11 martie 2008 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 57-60, art.362), cu modificările ulterioare, şi ale Hotărîrii Guvernului nr.1305 din 28 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art. 1356), precum şi în scopul îmbunătăţirii modului de gestionare a cheltuielilor publice pentru promovarea dezvoltării sectorului agrar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură ca organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    2. Se aprobă :
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform anexei nr.2;
    structura secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform anexei nr. 3;   
    modificările şi completările ce se operează în unele acte normative, conform anexei nr. 4.  
    [Pct.2 modificat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Pct.2 modificat prin HG953 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1022]
   
[Pct.2 modificat prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [Pct.2 modificat prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în număr de 73 de unităţi (inclusiv personalul de deservire), inclusiv aparatul central – 42 de unităţi şi secţiile/serviciile teritoriale – 31 de unităţi. Cheltuielile aferente organizării şi asigurării activităţii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură vor fi suportate din contul şi în limita alocaţiilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobate anual în bugetul de stat.
    [Pct.3 modificat prin HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860]
    [Pct.3 modificat prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
    [Pct.3 modificat prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [Pct.3 modificat prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    [Pct.3 modificat prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                        Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                       Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 60. Chişinău, 4 februarie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.60
din  4 februarie 2010

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – Agenţia) este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat.
    2. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele ministrului agriculturii şi industriei alimentare, cu alte acte normative şi cu prevederile prezentului Regulament.
    3. Agenţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul de competenţă în baza prevederilor actelor normative în vigoare; garantează transparenţă în administrarea fondurilor pentru susţinerea producătorilor agricoli, alocate de la bugetul de stat, şi a altor ajutoare financiare, inclusiv externe.
    4. Agenţia are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, conturi trezoreriale, mijloace financiare şi materiale.
    5. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile oficiale ale altor state, Agenţia acţionează în limitele competenţelor sale.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
    6. Agenţia are misiunea de implementare a politicii în domeniu, precum şi de asigurare a revizuirii şi perfecţionării continue a sistemului existent de subvenţionare în agricultură.
    7. Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    a) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli;
    b) examinează solicitările şi materialele depuse de către solicitanţi şi eligibilitatea acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
    c) creează şi menţine Registrul exploataţiilor agricole;
    d) operează sistemul de control intern în scopul asigurării corectitudinii procedurilor şi sistemelor aplicate, precum şi performanţei actuale a acestora.
    8. Agenţia are următoarele atribuţii:
    [Pct.8 modificat prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    a) acceptă efectuarea plăţilor către beneficiari în urma verificării solicitărilor, familiarizării cu neregulile sesizate, precum şi înlăturării complete a acestora;
    b) acceptă sau respinge solicitările de plată cu avizarea solicitanţilor despre necorespunderea sau erorile depistate, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
    c) monitorizează, contabilizează şi înregistrează plăţile în registrele contabile separate ale Agenţiei, sub forma unui sistem electronic de prelucrare a datelor, precum şi pregăteşte informaţii referitoare la executarea cheltuielilor;
    c1) stabileşte obligaţii contractuale dintre Agenţie şi beneficiari;
    [Pct.8 lit.c1) introdusă prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    c2) efectuează verificări pe teren ale proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, atît înainte, cît şi după aprobarea acestora;
    [Pct.8 lit.c2) introdusă prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    c3) efectuează monitorizarea continuă a respectării criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de către beneficiarii de subvenţii;
    [Pct.8 lit.c3) introdusă prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    c4) întreprinde acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, monitorizarea şi alte acţiuni care să asigure buna derulare a sistemului existent de subvenţionare în agricultură;
    [Pct.8 lit.c4) introdusă prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    d) păstrează documentele necesare în contextul controlului intern şi extern care justifică plăţile efectuate şi documentele care confirmă satisfacerea cerinţelor cu privire la controlul fizic şi administrativ;
    e) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării legale a atribuţiilor funcţionale;
    f) întocmeşte ordinele de plată şi le prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei de Stat;
    g) organizează şi urmăreşte asigurarea dotării tehnice şi materiale a subdiviziunilor structurale şi secţiilor/serviciilor teritoriale;
    [Pct.8 lit.g) modificată prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [Pct.8 lit.g) modificată prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    h) prezintă rapoarte trimestriale şi anuale, precum şi rapoarte privind operaţiile desfăşurate şi aspectele lor relevante;
    i) contabilizează plăţile efectuate;
    j) informează societatea civilă despre activităţile desfăşurate;
    k) alte atribuţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    9. Agenţia, în limitele competenţelor sale, are dreptul:
    a) să participe la elaborarea Regulamentului privind modul de gestionare a mijloacelor financiare destinate subvenţionării producătorilor agricoli;
    b) să întreprindă acţiunile necesare în scopul distribuirii corecte a fondurilor pentru susţinerea producătorilor agricoli;
    c) să elaboreze şi să implementeze procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţii în agricultură;
    d) să solicite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale informaţii, avize şi opinii pentru soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa sa;
    e) să colaboreze, în vederea exercitării atribuţiilor specifice, cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
    f) să uzeze de alte drepturi, conform legislaţiei în vigoare.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    10. Agenţia este condusă de director şi de doi directori adjuncţi, iar numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se efectuează, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
    [Pct.10 modificat prin HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860]
    [Pct.10 modificat prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    11. Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Agenţiei, în limitele responsabilităţilor atribuite.
    [Pct.11 modificat prin HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860]
    12. Reprezentanţii Agenţiei în teritoriu sînt secţiile/serviciile teritoriale, fără personalitate juridică.
    [Pct.12 modificat prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [Pct.12 modificat prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    [Pct.12 în redacţia HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
    13. Directorul :
    a) administrează activităţile aparatului central al Agenţiei şi secţiilor/serviciilor teritoriale;
    b) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale şi secţiilor/serviciilor teritoriale;
    [Pct.13 lit.b) modificată prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    c) aprobă sau, după caz, modifică, în condiţiile legislaţiei în vigoare, statul de personal al aparatului central al Agenţiei şi secţiilor/serviciilor teritoriale ale acesteia, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit;
    d) conduce activitatea Agenţiei şi poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite acesteia, utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
    e) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului agriculturii şi industriei alimentare, precum şi îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor stipulate de prezentul Regulament şi alte acte normative;
    f) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, angajează şi concediază alt personal al aparatului central al Agenţiei;
    [Pct.13 lit.f) modificată prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    g) delimitează atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile directorului adjunct, angajaţilor din subdiviziunile interioare ale aparatului central şi din secţiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei;
    h) asigură dezvoltarea profesională continuă a personalului Agenţiei;
    i) prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare rapoarte trimestriale despre activitatea Agenţiei;
    j) reprezintă Agenţia, fără mandat special, în organizaţiile de stat şi obşteşti, instanţele judecătoreşti, de arbitraj şi în instituţiile bancare;
    k) emite ordine şi dispoziţii, controlează executarea lor etc.
    [Pct.13 modificat prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
   
[Capitolul III modificat prin HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [Capitolul III modificat prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
IV. Dispoziţii speciale
    14. Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    15. Patrimoniul Agenţiei se constituie din mijloacele fixe şi mijloacele financiare care îi aparţin cu drept de gestiune economică.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 60
din 4 februarie 2010

STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei de Intervenţie
şi Plăţi pentru Agricultură
    Conducerea Agenţiei
    Direcţia administrare şi control
    Direcţia autorizare plăţi
    Direcţia inspecţii şi control pe teren
    Direcţia contabilizare plăţi
    Secţia juridică
    Serviciul resurse umane
    Serviciul relaţii externe
    Serviciul e-Transformare
    Serviciul audit intern
    [Anexa nr.2 modificată prin HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 60
din 4 februarie 2010

STRUCTURA
secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Nr.
d/o
Secţiile/serviciile teritoriale Numărul de angajaţi
1.
Cahul
4
2.
Căuşeni
2
3.
Hînceşti
3
4.
Edineţ
4
5.
Floreşti
2
6.
Orhei
4
7.
Ungheni
2
8.
U.T.A. Găgăuzia
2
9.
Mun. Chişinău
4
10.
Mun. Bălţi
4
Total
31
    [Anexa nr.3 modificată prin HG748 din 27.10.15, MO302-305/06.11.15 art.860]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG1032 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.14]
    [
Anexa nr.3 modificată prin HG452 din 16.06.11, MO109-106/24.06.11 art.516]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.60
din 4 februarie 2010

MODIFICĂRILE ŞICOMPLETĂRILE
ce se operează în unele acte normative
    [Pct.1 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
 „Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.384
din 31 martie 2003

Efectivul-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 (unităţi)

Denumirea serviciului
Efectivul-limită al personalului, total
Inclusiv:
al aparatului central
al subdiviziunilor constituite în teritoriu
Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară
101
90
11
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
337
37
300
Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
90
90
-
Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
1161
62
1099
Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală
961
50
911
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
66
30
36.”
    4. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 1200), cu modificările ulterioare, cifrele „1171” şi „72” se substituie prin cifrele „1161” şi, respectiv, „62”.
    5. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „989”, „60” şi „876” se substituie, respectiv, prin cifrele „961”, „50” şi „858”.
    6. La punctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 221-222, art. 1410), cu modificările ulterioare, cifrele „365”, „47”, „246” şi „72” se substituie, respectiv, prin cifrele „337”,  „37”, „230” şi „70”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art. 875) se modifică după cum urmează:
    în anexa nr.1, punctul 5 se completează cu litera z1 cu următorul cuprins:
    „z1) monitorizarea şi supravegherea activităţii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”;
    anexa nr.3 se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins: „Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”.

    [Anexa nr.5 abrogată prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Anexa nr.5 introdus prin HG953 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1022]