*HGO1281/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  333769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1281
din  19.11.2004
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor
de veteran de război
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 1477
Întru executarea art. 5 al Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război.
Prim-ministru                                                       Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                   Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                       Valerian Revenco
Chişinău, 19 noiembrie 2004.
Nr. 1281.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1281
din 19 noiembrie 2004
REGULAMENTUL
cu privire la modul de atribuire a statutului
şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război (în continuare - Regulamentul) este elaborat în scopul executării art. 5 al Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392).
2. Prezentul Regulament reglementează modul de atribuire a statutului de veteran de război, precum şi modalitatea de eliberare, evidenţă şi păstrare a legitimaţiilor de veteran de război.
Legitimaţiile eliberate anterior se consideră valabile pînă la eliberarea legitimaţiilor de tip nou.
3. Statutul de veteran de război se atribuie:
1) participanţilor la război:
a) militarilor care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile militare, statele-majore şi instituţiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau al altor acţiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanelor care au activat în detaşamentele de partizani;
b) militarilor care au participat la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei rom\x01+ne şi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
c) angajaţilor civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform statelor în subunităţile, unităţile militare, statele-majore şi instituţiile militare din componenţa armatei active;
d) persoanelor care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componenţa subunităţilor, unităţilor militare, statelor-majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
e) persoanelor care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acţiuni militare împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
f) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afganistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, ai Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii, care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora (conform anexei la Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani);
g) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi  structurilor speciale aflate pe poziţii de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea  integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
2) persoanelor asimilate  participanţilor la război:
a) militarilor, inclusiv celor trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţilor civili decoraţi cu medalia "Pentru victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945 " sau cu medalia "Pentru victorie asupra Japoniei", care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţile militare, instituţiile militare, instituţiile de învăţămînt   militar ce nu făceau parte din armata activă;
b) persoanelor decorate cu medalia "Pentru apărarea Leningradului" şi celor decorate cu insigna "Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă", care în perioada blocadei, 8 septembrie 1941-27 ianuarie 1944, au lucrat la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din oraşul Leningrad;
c) persoanelor decorate cu ordine sau medalii pentru munca plină de abnegaţie în anii celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941- 9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;
d) persoanelor antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
e) foştilor deţinuţi minori ai lagărelor de concentrare, ghetourilor şi altor locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei în perioada celui de-al doilea război mondial.
4. Statutul de veteran de război se conferă persoanelor ce beneficiază de acest drept, în baza legitimaţiilor de veteran de război.
5. Statutul de veteran de război se atribuie din data eliberării legitimaţiei de veteran de război.
II. Modul de eliberare, evidenţă şi  păstrare
a legitimaţiilor  de veteran de război
6. Legitimaţiile de veteran de război se păstrează şi se eliberează beneficiarilor de către Departamentul Administrativ-Militar şi structurile teritoriale din subordine.
7. Legitimaţiile de veteran de război se eliberează nemijlocit beneficiarilor de către responsabilul pentru eliberarea, evidenţa şi păstrarea acestor legitimaţii.
8. Eliberarea legitimaţiilor de veteran de război se efectuează în baza cererii personale a beneficiarului, la prezentarea buletinului de identitate şi a documentelor ce confirmă dreptul la legitimaţie de veteran de război (extrasul din dosarul personal, înscrierea în livretul militar confirmată cu ştampila unităţii militare în componenţa căreia beneficiarul a participat la acţiunile de luptă sau certificatul din instituţia de arhivă).
9. Evidenţa legitimaţiilor de veteran de război se ţine în registre speciale, numerotate, sigilate şi confirmate cu ştampila şi semnătura şefului Departamentului Administrativ-Militar sau a şefului structurii teritoriale din subordine.
10. Înscrierile în registrele de evidenţă se efectuează de către specialiştii responsabili de perfectarea şi eliberarea legitimaţiilor, indicîndu-se (fără prescurtări) numele, prenumele, patronimicul, adresa de la domiciliu, seria şi numărul buletinului de identitate,  documentele de confirmare a dreptului la legitimaţie de veteran de război, numărul legitimaţiei, data eliberării, numele persoanei care a eliberat documentul şi semnătura beneficiarului.
III. Dispoziţii finale
11. Responsabilitatea pentru eliberarea, evidenţa şi păstrarea legitimaţiilor de veteran de război se pune în sarcina Departamentului Administrativ-Militar.
12. Controlul asupra corectitudinii eliberării, evidenţei şi păstrării legitimaţiilor de veteran de război se efectuează de către Ministerul Apărării.