HGC139/2010
ID intern unic:  333849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 139
din  24.02.2010
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 02.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 32     art Nr : 191
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 17 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu următorul text:
    „În cazurile în care, pentru unii salariaţi din rîndul personalului cu funcţii complexe al instituţiilor de învăţămînt, salariile de bază lunare, calculate, ţinîndu-se cont de sporurile, suplimentele şi premiile curente stabilite în conformitate cu legislaţia, inclusiv plăţile cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale, determinate în mărimea unui salariu de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă, după 1 ianuarie 2010, vor fi mai mici decît salariile de bază, inclusiv sporurile, suplimentele şi premiile curente, calculate în condiţiile în vigoare pînă la data indicată, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia de învăţămînt respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie avansată,  li se va plăti diferenţa de salariu.
    Diferenţa de salariu se va determina şi legaliza în modul stabilit în punctul 6 al prezentei hotărîri şi se va plăti din contul mijloacelor speciale aprobate instituţiei.”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 139. Chişinău, 24 februarie 2010.