*OIFPS289/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 289
din  07.06.2007
privind aprobarea formularelor tipizate
a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere
Publicat : 13.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 98-102     art Nr : 432
    În scopul asigurării executării prevederilor alineatelor (1) şi (5) ale art.187 al Codului fiscal, Titlului IX al Codului fiscal “Taxele rutiere” şi Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în partea ce ţine de obligaţiunea contribuabililor şi organelor abilitate de a calcula şi prezenta organului fiscal dările de seamă şi/sau informaţiile privind impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate, aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
ORDON:
   1. Se aprobă conform anexelor la prezentul ordin următoarele formulare tipizate de dări de seamă aferent taxelor prevăzute de Titlul IX al Codului fiscal şi Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, ce urmează a fi prezentate de către contribuabili:
   1.1. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD-07) - anexa nr.1;
   1.2. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie  sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (Forma TDL-07) - anexa nr.2;
   1.3. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07) - anexa nr.3;
   1.4. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07) - anexa nr.4;
   1.5. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07) - anexa nr.5;
   1.6. Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto (Forma TGN-07) - anexa nr.6;
   1.7. Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Forma ATRI-07) - anexa nr.7.
   2. Se aprobă conform anexelor la prezentul ordin următoarele formulare tipizate de informaţii despre subiecţii impunerii şi sumele taxelor calculate şi achitate în conformitate cu Titlul IX al Codului fiscal, ce urmează a fi prezentate de către organele abilitate şi/sau agenţii economici (abilitaţi să exploateze sectoare ale drumurilor):
  2.1. Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (Forma TANM-07) - anexa nr.8;
  2.2. Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (Forma TDLM-07) - anexa nr.9;
 2.3. Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCMM-07) - anexa nr.10;
  2.4. Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAPM-07) - anexa nr.11;
  2.5. Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAORM-07) - anexa nr.12.
   3. Se aprobă ca parte componentă pentru fiecare dare de seamă şi informaţie din prezentul ordin, instrucţiunile cu privire la modul de completare şi prezentare ale acestora.
    4. Pentru perioada fiscală în care lipseşte obiectul impunerii darea de seamă nu se prezintă.
   5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii şi autorităţile cointeresate şi să asigure prezentarea ulterioară de către acestea a dărilor de seamă şi/sau informaţiilor necesare, cu achitarea taxelor respective.
    6. Prezentul ordin se aplică pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2007.     
   7. Pentru perioadele fiscale, începînd cu anul 2007, din data aprobării dărilor de seamă enumerate prin prezentul ordin, se interzice prezentarea dărilor de seamă: Forma TFD, Forma TAOR, Forma ATRI, Forma AVSM, Forma AZP, Forma TGN.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                                                             Sergiu Puşcuţa

OIF289A6

OIF289A7

OIF289A8

OIF289A9

OIF289A10

OIF289A11

OIF289A12