*HGO739/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  333922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 739
din  17.06.2003
cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării
durabile a sectorului forestier naţional
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-131     art Nr : 777
În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 350-XV din 12 iulie 2001 privind aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, Guvernul Republicii Moldova Hotărăşte:
1. Se aprobă Planul general de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (se anexează).
2. Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" va asigura îndeplinirea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în planul menţionat.
3. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică va examina tematica cercetărilor ştiinţifice, propusă de Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" pentru a fi inclusă în comanda de stat.
4. Ministerul Economiei, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza propunerilor argumentate ale  Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"  vor solicita instituţiilor internaţionale de profil suport financiar pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional.
5. Ministerele  şi departamentele, autorităţile administraţiei publice locale (consiliile raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale, Comitetul Executiv al U.T.A. Găgăuzia) vor asigura îndeplinirea planului menţionat la compartimentele ce ţin de competenţele lor.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru, ministrul
agriculturii şi industriei alimentare                         Dmitrii Todoroglo
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                  Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor                                                 Zinaida Grecianîi
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                                         Gheorghe Duca
Ministrul justiţiei                                                    Vasile Dolghieru

Chişinău, 17 iunie 2003.
Nr. 739.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 739
din 17 iunie 2003
Notă:
ASRFC - Agenţia de Stat Resurse Funciare şi Cadastru
AŞ - Academia de Ştiinţe a Moldovei
BS - Bugetul de stat
FE - Fondul ecologic
ASS - Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"
SI - surse internaţionale
MÎ - Ministerul Învăţămîntului
MECDT - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
MAIA - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
DDT  - Departamentul pentru Dezvoltarea Turismului
5. Controlul şi monitorizarea implementării Planului  general de acţiuni
5.1. Finanţarea Planului general de acţiuni
Perioada de implementare a Planului general de acţiuni constituie 18 ani. Pentru implementarea cu succes a activităţilor programate sînt necesare mijloace financiare în sumă de circa 345,9 milioane lei (25,5 milioane $ SUA), media anuală constituie circa 19 milioane lei.
Se propun următoarele surse de finanţare:
•Bugetul de stat.
•  Mijloacele proprii ale Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
• Alte ministere şi departamente deţinătoare de fond forestier sau terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră.
• Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (inclusiv Fondul Ecologic);
•  Instituţiile financiare internaţionale şi donatorii străini;
•  Alte surse de provenienţă legală.
În dependenţă de compartimente, costurile acţiunilor prioritare se vor repartiza:
• Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional - 19,8 mln. lei (5,7%);
•  Conservarea şi dezvoltarea diversităţii biologice forestiere - 299,7 mln. lei (86,7%);
• Cercetare şi monitoring forestier - 3,6 mln. lei (1,0%);
•  Resurse umane şi educaţia forestieră - 22,8 mln. lei (6,6%);
La ora actuală mijloacele interne alocate anual pentru asigurarea activităţii sectorului forestier  constituie 77 milioane lei. Din acestea, 2,6 mln. lei (3,4%) sunt alocate din bugetul de stat, 73,4 mln. lei (95,3%) de către Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" şi 1,0 mln. lei (1,3%) de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (inclusiv Fondul ecologic).
Costurile totale

Nr. d/o Acţiuni   Costul,mii lei
1. Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional 19800
1.1. Perfecţionarea politicilor existente 150
1.2. Perfecţionarea bazei legislative şi  normative 250
1.3. Cadrul instituţional 19400
2. Conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere 299630
2.1. Conservarea biodiversităţii forestiere 236230
2.2. Dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere 63400
3. Cercetare şi monitoring forestier 3641
4. Resurse umane şi educaţie forestieră 22800
4.1. Perfecţionare 17110
4.2. Instruire 4325
4.3. Educaţie forestieră 1365
  Total 345871

                  
5.2. Mecanisme şi instrumente de implementare
a Planului general de acţiuni
5.2.1. Mecanisme şi instrumente economice. Aceste activităţi au drept scop crearea condiţiilor economice optime pentru dezvoltarea sectorului forestier naţional independent de forma de proprietate. Direcţiile prioritare ale mecanismelor respective vor constitui:
•  înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţile de conservare a diversităţii biologice forestiere şi terenurile încadrate în ariile naturale protejate de stat, precum şi pentru terenurile alocate sub extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră etc.;
• perceperea unor taxe speciale pentru activităţile care conduc la fragmentarea fondului forestier (construcţia drumurilor, trasarea liniilor electrice, gazoductelor care întretaie masivele forestiere etc.);
• calcularea efectelor economice ale valenţelor mediogene ale pădurilor şi implementarea treptată a unor plăţi speciale pentru beneficiarii acestora (deţinătorii de terenuri agricole, instituţiile curative etc.);
• stabilirea unor taxe suplimentare (circa 5% din cost) pentru produsele accesorii ale pădurii recoltate în ecosistemele naturale.
5.2.2. Colaborarea intersectorială. Atingerea scopurilor trasate de Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional este imposibilă fără o colaborare intersectorială constructivă. Aceasta se va face prin integrarea activităţilor silvice în complexul strategiilor şi programelor naţionale şi regionale. Astfel, colaborarea sectorului forestier cu ramurile economiei naţionale va avea următoarele direcţii de implementare:
a)  Silvicultura şi protecţia mediului -  în contextul atenuării efectelor climatice negative, ameliorarea calităţii aerului, a regimului hidrologic, protecţia solurilor şi conservarea biodiversităţii forestiere;
b)  Agrosilvicultura - protecţia solurilor contra degradării, ameliorarea terenurilor degradate  şi refacerea lor, folosirea eficientă a terenurilor agricole în corespundere cu diversitatea resurselor naturale şi conform prescripţiilor ecologice;
c)  Silvicultura şi complexul energetic - elaborarea şi implementarea programelor energetice, evaluarea corectă a potenţialului de masă lemnoasă  oferit anual de sectorul forestier pentru necesităţi energetice, crearea unui sistem de oferte a lemnului energetic, flexibil la conjunctura pieţei;
d)  Silvicultura, exploatarea forestieră şi industria lemnului - valorificarea eficientă a resurselor existente de masă lemnoasă, prin prelucrarea integrală a lemnului, dotarea unităţilor respective cu utilaje şi tehnologii moderne;
e)  Silvicultura şi activităţile recreative - dezvoltarea turismului şi a altor activităţi recreative, pentru a atrage vizitatori  atît din ţară, cît şi din străinătate, efectuarea inventarierii capacităţilor recreative ale pădurilor, în special cît priveşte vînatul, pescuitul şi ecoturismul, pentru trasarea de rute şi itinerare turistice, crearea infrastructurii respective, crearea unor surse de venit suplimentare pentru populaţia rurală;
f)  Silvicultura şi ocrotirea sănătăţii - crearea unei baze de materii prime pentru industria farmaceutică, sectorul silvic asigurînd cultivarea şi colectarea plantelor medicinale necesare, restabilirea sistemului de sanatorii şi case de odihnă în mediul forestier;
g)  Silvicultura şi amenajarea teritoriului - elaborarea unor metode noi de organizare a teritoriului în baza principiilor ecologice, structurarea peisagistică a teritoriului, trasarea efectelor ei ecologice şi economice în diversitatea spaţială.
5.2.3. Asistenţa internaţională. Implementarea cu succes a Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova va avea consecinţe directe asupra situaţiei ecologice din sud-estul Europei.
Una din principalele direcţii de interes internaţional este extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră. Pe lîngă aspectul local această acţiune se înscrie şi în contextul îndeplinirii prevederilor protocolului de la Kyoto, contribuind la sechestrarea gazelor cu efect de seră. Astfel, conform unor estimări aproximative plantarea celor 130 mii ha cu vegetaţie forestieră va da posibilitate de a spori cantităţile de dioxid de carbon (CO2) sechestrat cu 1545 mii tone anual (la atingerea vîrstelor de 20-40 ani).
Un alt obiect al interesului internaţional îl constituie rezervaţiile naturale şi ştiinţifice şi alte arii protejate de stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Asistenţa internaţională va fi necesară şi la realizarea activităţilor îndreptate la ajustarea legislaţiei forestiere şi consolidarea cadrului instituţional al sectorului forestier naţional, asigurarea  acestuia cu utilaj tehnic modern şi performant, implementarea tehnologiilor noi de producere şi management.
5.3. Controlul şi monitorizarea procesului de implementare a strategiei
În scopul asigurării implementării eficiente a Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional este necesară constituirea Centrului de prognoză, monitorizare, programe şi strategii (CPMPS) pe lîngă Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
Centrul de prognoză, monitorizare, programe şi strategii va monitoriza mersul implementării Strategiei, fiind practic operatorul principal în acest domeniu. Printre direcţiile de bază ale centrului respectiv va fi atragerea donatorilor locali şi străini la promovarea activităţilor de implementare a Strategiei.
Sub egida CPMPS se vor elabora periodic (o dată la 5 ani) rapoarte privind starea fondului forestier naţional, crearea băncii de date privind pădurile Republicii Moldova.
De competenţa CPMPS va ţine şi promovarea colaborării internaţionale, identificarea domeniilor şi elaborarea programelor în această direcţie.