*HGO273/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 273
din  13.03.2007
cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile
prestate, contra plată, de către Agenţia pentru  Silvicultură "Moldsilva"
şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare
a mijloacelor speciale
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 293
    În scopul creării bazei normative privind prestarea serviciilor, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", precum şi în conformitate cu art.12 alin.(3) al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.19-20, art.197) şi Legii regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva", conform  anexei nr.2.

    Prim-ministru                                                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Mihai Pop
    Ministrul economiei  şi comerţului                               Igor Dodon

    Nr. 273. Chişinău, 13 martie 2007.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 273
din 13 martie 2007
NOMENCLATORUL
şi tarifele la serviciile prestate, contra plată, de
către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"

Denumirea serviciului                                                                              
Tariful, lei pentru  o autorizaţie
Autorizarea vînatului sportiv al mistreţilor 2500

  
    Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.273
din 13 martie  2007
 
Regulamentul
cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare
a mijloacelor speciale ale Agenţiei pentru Silvicultură
"Moldsilva"
I. Dispoziţii generale
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii  nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995.
    2. Prezentul Regulament determină modul de constituire şi utilizare a mijloacelor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" (în continuare - Agenţia), precum şi a altor mijloace băneşti de provenienţă legală, înscrise la contul Agenţiei.
    3. Mijloacele speciale se formează prin perceperea taxelor de la prestarea serviciilor cu plată de către Agenţie, în conformitate cu tarifele pentru serviciile cu plată, precum şi din veniturile parvenite de la sponsori, mecenaţi, reclamă şi alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate, contra plată, de Agenţie, precum şi mărimea taxelor aferente, pot fi completate în cazul modificării unor activităţi sau al abilitării Agenţiei cu funcţii suplimentare.
II. Constituirea şi gestionarea mijloacelor speciale, elaborarea devizelor
de cheltuieli şi a planurilor de finanţare
    4. Încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale Agenţiei se efectuează prin intermediul conturilor de decontare şi celor trezoreriale deschise în trezoreria teritorială Chişinău - bugetul de stat, în baza planurilor de finanţare, aprobate în modul stabilit.
    5. Soldul de mijloace speciale neutilizate la finele anului bugetar poate fi utilizat în anul următor de gestiune, dacă actele normative nu prevăd altfel, doar după aprobarea devizelor de cheltuieli şi a planurilor de finanţare, în modul stabilit.
    6. Veniturile suplimentare încasate pe parcursul anului la sumele prevăzute în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, vor fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor respective la devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare.
    7. Ordonator al mijloacelor speciale este directorul general învestit cu dreptul de percepere a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor de pe conturile speciale pentru măsurile prevăzute în devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
III. Direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
    8. Mijloacele speciale se direcţionează la:
    a) plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv procurarea, arenda, întreţinerea, reparaţia şi deservirea unităţilor de transport, încăperilor etc.;
    b) elaborarea şi editarea literaturii de specialitate, normativelor şi a formularelor, tirajarea blanchetelor autorizaţiilor de vînătoare, abonarea la presa periodică şi de profil;
    c) procurarea mijloacelor tehnice de telecomunicaţii, întreţinerea lor, plata serviciilor de telecomunicaţii;
    d) organizarea seminarelor, cu antrenarea specialiştilor străini, perfecţionarea cadrelor;
    e) deplasări în interes de serviciu în interiorul ţării şi peste hotarele ei;
    f) procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria fondurilor fixe şi cheltuielilor pentru întreţinerea lor;
    g) cusutul echipamentului special;
    h) crearea reţelei interne pentru evidenţa mişcării masei lemnoase şi nelemnoase;
    i) remunerarea muncii personalului netitular, conform actelor normative  în vigoare;
    j) alte cheltuieli administrative.
IV. Modul de evidenţă şi raportare
    9. Evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale se ţine de către contabilitatea Agenţiei, conform Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de ministrul finanţelor, altor acte normative în vigoare.
    10. Agenţia prezintă trimestrial Ministerului Finanţelor rapoarte privind modul de gestionare a mijloacelor speciale, în modul stabilit.
    11. Agenţia este responsabilă de modul de gestionare a mijloacelor speciale şi poartă răspundere pentru integritatea acestora, conform legislaţiei în vigoare.