*HGO618/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 618
din  04.06.2007
cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare
criteriu al gestionării durabile a pădurilor
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 663
    În temeiul alin.(4) art.24 al Codului silvic, nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art. 36), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor (se anexează).
    2. Se stabileşte că indicatorii pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor se vor pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2008.
    3. Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Biroul Naţional de Statistică şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni, va elabora şi aproba modificările necesare în formularele statistice din domeniul forestier privind aplicarea de către toţi deţinătorii de terenuri cu vegetaţie forestieră a indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor, organizînd analiza şi generalizarea datelor.
    4. Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, în termen de 6 luni, va elabora şi aproba recomandările ramurale privind aplicarea indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor, va opera modificări şi completări în actele normative ce ţin de gestionarea pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestieră.


Prim-ministru                                                                                              Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                                                   Anatolie Gorodenco
Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                                       Constantin Mihailescu

Nr. 618. Chişinău, 4 iunie 2007.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 618
din 4 iunie 2007

Lista
indicatorilor pentru fiecare criteriu
al gestionării durabile a pădurilor
I. Noţiuni principale

    În sensul prezentei liste, se definesc următoarele noţiuni:
    dezvoltare durabilă - capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei de azi, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;
    gestiunea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră într-o aşa manieră şi intensitate, care va permite menţinerea diversităţii biologice, productivităţii, capacităţii lor de regenerare, vitalităţii şi capacităţii acestora de a satisface atît în prezent, cît şi pe viitor funcţiile ecologice, economice şi sociale pertinente nivelului local, naţional şi mondial, fără a prejudicia alte ecosisteme;
    criteriile gestionării durabile a pădurilor - direcţiile strategice ale activităţii practice pentru realizarea principiilor stabilite;
    indicatorii gestionării durabile a pădurilor - constituenţi care indică gestionarea durabilă a pădurilor. Indicatori ai gestionării durabile a pădurilor sînt caracteristicile structurale şi calitative ale arboretelor şi celorlalte straturi de vegetaţie. Totalitatea indicatorilor permite evaluarea schimbărilor, a dinamicii şi tendinţelor acestora în corespundere cu criteriul concret;
    diversitatea biologică - întruneşte diversitatea formelor de viaţă, ca diversitate a speciilor biologice a animalelor, plantelor şi microorganismelor, care există într-un areal anumit, diversitatea genetică în cadrul speciilor biologice şi diversitatea ecosistemică. Pentru caracteristica diversităţii biologice din păduri se utilizează:
    diversitatea genetică;
    diversitatea speciilor;
    diversitatea ecosistemelor.
II. Indicatorii pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor
    1. Criteriul menţinerii, conservării şi ameliorării diversităţii biologice din păduri este caracterizat de următorii indicatori:
    1) suprafaţa pădurilor naturale şi seminaturale exploatabile şi trecute de vîrsta de exploatabilitate (după fiecare 10 ani);
    2) suprafaţa pădurilor incluse ca resurse genetice forestiere (după fiecare 10 ani);
    3) suprafaţa pădurilor incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat (după fiecare 10 ani);
    4) evoluţia speciilor de plante şi animale din păduri şi în special a celor incluse în Cartea Roşie sau clasificate, conform Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (UICN), în raport cu speciile forestiere, utilizînd listele UICN, Consiliului Europei (CE) şi Uniunii Europene (UE) (după fiecare 10 ani);
    5) schimbările ce s-au produs în suprafeţe şi raportul dintre arboreturile de specii autohtone şi speciile introducente (după fiecare 10 ani);
    6) schimbările ce s-au produs în suprafeţe şi raportul dintre arboreturile amestecate şi cele pure (după fiecare 10 ani);
    7) raportul suprafeţelor anuale de regenerări naturale semincere faţă de suprafaţa totală regenerată şi împădurită;
    8) raportul suprafeţelor ocupate de păduri, care nu corespund condiţiilor staţionale (după fiecare 10 ani);
    9) raportul suprafeţelor ocupate de arboreturile fundamentale faţă de arboreturile artificiale (după fiecare 10 ani).
    2. Criteriul menţinerii sănătăţii şi vitalităţii pădurilor este caracterizat de următorii indicatori:
    1) cantitatea totală a poluanţilor atmosferici şi schimbările survenite în ultimii cinci ani, raportate la o unitate de suprafaţă cu păduri;
    2) suprafaţa pădurilor afectate de defoliere gravă şi modificările din ultimii cinci ani, determinate conform metodologiei şi clasificării Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ECE/ONU) şi Uniunii Europene (UE):
    a) daune grave cauzate de factorii biotici;
    b) daune grave cauzate de factorii abiotici;
    c) daune grave cauzate de factorii antropogeni;
    d) suprafeţele anuale ale pădurilor şi ale altor terenuri cu vegetaţie forestieră afectate de incendii;
    e) raportul suprafeţelor afectate de păşunat nelegitim faţă de suprafeţele pădurilor şi separat faţă de cele regenerate şi plantate (anual);
    f) volumul şi raportul suprafeţelor afectate de tăieri nelegitime (anual);
    3) caracteristica dinamică a bilanţului nutritiv şi a acidităţii pe parcursul ultimilor 10 ani;
    4) suprafeţele pădurilor fundamentale afectate de speciile invazive şi schimbările survenite în ultimii 10 ani, raportate la o unitate de suprafaţă de păduri.
    3. Criteriul menţinerii şi intensificării funcţiilor de protecţie a pădurilor este caracterizat de următorii indicatori:
    1) procentajul suprafeţelor pădurilor incluse în categoria funcţională de protecţie a solurilor (după fiecare 10 ani);
    2) procentajul suprafeţelor pădurilor incluse în categoria funcţională de protecţie a apelor (după fiecare 10 ani).
    4. Criteriul menţinerii şi consolidării capacităţii productive a resurselor forestiere, contribuţia lor în ciclurile mondiale de carbon este caracterizat de următorii indicatori:
    1) suprafeţele şi procentajul pădurilor şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră, precum şi schimbările ce au survenit în acestea la fiecare 10 ani:
    a) structura pe specii de bază;
    b) structura pe clase de vîrste;
    c) structura pe tipuri de pădure;
    d) structura pe regimuri silvice;
    e) structura pe regimuri de proprietate;
    2) schimbările survenite la fiecare 10 ani în:
    a) volumul total al lemnului pe picior;
    b) volumul mediu al lemnului pe picior pe specii şi clase de vîrste;
    3) stocajul total de carbon şi evoluţia acestuia în diverse arborete (la fiecare 5 ani).
    5. Criteriul menţinerii şi stimulării funcţiilor productive ale pădurilor (produse lemnoase şi nelemnoase) este caracterizat de următorii indicatori:
    1) raportul dintre creşterea medie şi volumul producţiei recoltate pe parcursul a 10 ani şi 5 ani (inclusiv pe specii);
    2) raportul dintre suprafeţele pădurilor exploatabile faţă de suprafeţele totale ale pădurilor (după fiecare 5 ani);
    3) raportul posibilităţii de recoltare faţă de volumul recoltat, inclusiv pe specii (după fiecare 10 ani);
    4) modificarea ponderii suprafeţelor pădurilor (după fiecare 5 ani) în suprafeţele totale ale ţării (gradul de împădurire);
    5) cantitatea totală de produse nelemnoase recoltate, dinamica evoluţiei valorice şi cantitative (anual).
    6. Criteriul menţinerii altor funcţii şi condiţii socioeconomice ale pădurilor este caracterizat de următorii indicatori:
    1) ponderea silviculturii în Produsul Intern Brut (după fiecare 5 ani);
    2) raportul volumului de masă lemnoasă prelucrată faţă de volumul total recoltat (anual);
    3) volumul anual al investiţiilor în silvicultură, inclusiv în:
    a) împădurire;
    b) regenerări;
    c) protecţia pădurilor;
    d) paza pădurilor;
    e) perfecţionarea cadrelor;
    4) procentajul suprafeţelor pădurilor incluse în circuitul economic faţă de suprafaţa totală a fondului forestier (după fiecare 5 ani);
    5) procentajul cheltuielilor pentru cercetare şi proiectare, inclusiv amenajări silvice, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor silvice, faţă de volumul total de finanţări în silvicultură (anual);
    6) modificările ce au intervenit în statele de personal ale sectorului forestier, inclusiv în localităţile rurale (salariaţii în silvicultură, în exploatarea şi prelucrarea lemnului, alte ocupaţii din domeniu).