*LPO1216/1992* Versiunea originala
ID intern unic:  334132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1216
din  03.12.1992
taxei de stat *
Publicat : 02.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 53-55     art Nr : 302
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată şi completată prin Legile:
    1) nr. 784-XIV din 03.02.2000 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 19-20, art. 106;
    2) nr. 963-XIV din 27.04.2000 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 59-62, art. 413;
    3) nr. 1051-XIV din 16.06.2000 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 84-87, art. 624;
    4) nr. 1195-XIV din 28.07.2000 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 116-118, art. 828;
    5) nr. 1367-XIV din 10.11.2000 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 146, art. 1092;
    6) nr. 86-XV din 20.04.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 51, art. 272;
    7) nr. 136-XV din 10.05.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 62, art. 414;
    8) nr. 262-XV din 15.06.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 97-99, art. 769;
    9) nr. 456-XV din 30.07.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 97-99, art. 805;
    10) nr. 627-XV din 09.11.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 144-146, art. 1123;
    11) nr. 704-XV din 06.12.2001 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 158-160, art. 1266;
    12) nr. 980-XV din 12.04.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 62, art. 455;
    13) nr. 1012-XV din 25.04.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 62, art. 459;
    14) nr. 1146-XV din 20.06.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 96-99, art. 707;
    15) nr. 1396-XV din 17.10.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 149-150, art. 1158;
    16) nr. 1452-XV din 08.11.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 169, art. 1284;
    17) nr. 1454-XV din 08.11.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 185-189, art. 1398;
    18) nr. 1478-XV din 22.11.2002 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 170-172, art. 1305;
    19) nr. 159-XV din 03.04.2003 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 80, art. 370;
    20) nr. 201-XV din 15.06.2003 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 87-90, art. 408;
    21) nr. 381-XV din 03.10.2003 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 218-220, art. 842;
    22) nr. 471-XV din 21.11.2003 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 248-253, art. 1002;
    23) nr. 482-XV din 04.12.2003 - Monitorul Oficial, 2004, nr. 6-12, art. 48.


    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
    Articolul 1. Noţiunea de taxă de stat
    Taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sînt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică.
    Articolul 2. Obiectele de încasare a taxei de stat
    (1) Taxa de stat se încasează:
    1) pentru cererile de chemare în judecată, pentru cererile terţilor care au revendicări de sine stătătoare, pentru cererile cu privire la litigiile precontractuale, pentru cererile (plîngerile) vizînd cauzele cu procedură specială, pentru plîngerile de apel şi de recurs, pentru cererile de revizuire, precum şi pentru eliberarea de către instanţa judecătorească a copiilor (duplicatelor) de pe documente;
    2) pentru înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea adeverinţelor repetate de înregistrare a actelor de stare civilă şi a adeverinţelor vizînd modificarea, completarea, corectarea şi restabilirea datelor din actele de stare civilă;
    3) pentru eliberarea documentelor care acordă dreptul de a pleca în străinătate sau de a invita în Republica Moldova persoane care locuiesc în alte state, pentru modificări în aceste documente, pentru înregistrarea şi prelungirea valabilităţii paşapoartelor de străinătate sau a documentelor înlocuitoare, pentru eliberarea paşapoartelor de străinătate sau a documentelor înlocuitoare în schimbul celor pierdute, a foilor suplimentare la paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru dreptul de a pleca în străinătate; pentru eliberarea sau prelungirea vizelor de reşedinţă; pentru eliberarea şi prelungirea vizelor, înaintarea cererilor privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova sau renunţarea la ea; pentru eliberarea adeverinţelor de imigrant cetăţenilor străini sau apatrizilor sosiţi în Republica Moldova în imigraţie de familie, imigraţie de muncă sau imigraţie pentru obţinerea studiilor, a autorizaţiilor de încadrare în cîmpul muncii permanente sau cu termen fix, eliberarea duplicatelor acestora sau prelungirea adeverinţelor de imigrant şi a autorizaţiilor de încadrare în cîmpul muncii cu termen fix conform Legii cu privire la migraţiune;
    4) pentru omologarea vizei de reşedinţă a cetăţenilor;
    5) pentru cererile de fondare a mijloacelor de informare în masă;
    6) pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de pescuit;
    7) pentru răscumpărarea bunurilor de stat de către persoanele fizice;
    8) pentru eliberarea certificatului vizînd dreptul la moştenirea pămîntului persoanelor fizice şi juridice;
    9) pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul gajului bunurilor mobile sau pentru furnizarea oricărei alte informaţii vizînd înregistrarea gajului;
    10) pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege;
    11) pentru alte tranzacţii şi acţiuni de importanţă juridică.
    (2) Serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi de subdiviziunile acestuia nu sînt supuse taxei de stat.
    Articolul 3. Cuantumurile tarifare ale taxei de stat
    Tarifele taxei de stat se stabilesc la următoarele cuantumuri:
    1) pentru cererile de chemare în judecată, cererile terţilor care au revendicări de sine stătătoare, pentru cererile privitor la litigiile precontractuale, pentru cererile (plîngerile) privitor la cauzele cu procedură specială, pentru cererile de apel şi cererile de recurs, pentru cererile de revizuire a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti a copiilor (duplicatelor) de pe documente:
    a) pentru cererile de chemare                3% din valoarea acţiunii sau
    în judecată privitor                                 din suma încasată, dar nu
    la litigiile cu caracter                               mai puţin de 150 lei de la
    patrimonial, cererile de                           persoanele fizice şi nu mai
    contestare a unui titlu executoriu             puţin de 15 salarii minime
    sau a unui alt document                          de la persoanele juridice
    prin care încasarea se produce
    în mod incontestabil
    b) pentru cererile de intentare a
    procesului de faliment:
    la înaintarea cererii de către
    creditor sau debitor după                          2000%*
    soluţionarea cauzei în fond
    şi pronunţarea hotărîrii de
    declarare a falimentului:
    - dacă valoarea creanţei este de
    pînă la 200000 lei                                    1,5% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este de
    la 200000 lei la 500000 lei                      1,3% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este de
    la 500000 lei la 1000000 lei                    1,1% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este de
    la 1000000 lei la 5000000 lei                   0,9% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este de
    la 5000000 lei la 10000000 lei                 0,7% din suma încasată
    - dacă valoarea creanţei este mai mare
    de 10000000 lei                                      0,6% din suma încasată
    În cazul în care instanţa de judecată ia decizia de intentare a procesului de faliment, diferenţa dintre taxa de stat plătită de către creditor şi taxa de stat, exprimată în procente, din suma încasată urmează să fie restituită creditorului.
    Zece procente din taxa de stat încasată în cadrul proceselor de faliment se acumulează la un cont special al Judecătoriei Economice a Republicii Moldova, deschis la Trezoreria Centrală a Ministerului Finanţelor, şi se utilizează pentru finanţarea activităţii Judecătoriei Economice a Republicii Moldova conform unui deviz aprobat anual de Guvern;

    c) pentru plîngerile împotriva
    acţiunilor nelegitime ale
    organelor administraţiei
    publice şi ale persoanelor cu
    funcţii de răspundere care
    lezează drepturile cetăţenilor                          100%
    d) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la:
    desfacerea căsătoriei                                     200%
    desfacerea celei de a doua
    căsătorii                                                        1000%
    împărţirea averii la                                         3% din valoarea acţiunii,
    desfacerea căsătoriei                                     dar nu mai puţin de 150 lei
    e) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    desfacerea căsătoriei cu
    persoane considerate, în modul
    stabilit, absente fără veste
    sau incapabile din cauza
    bolii mintale sau a debilităţii
    mintale, cu persoane condamnate
    la privaţiune de libertate
    pe un termen de cel puţin
    trei ani                                                             100%
    f) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    modificarea sau rezilierea
    contractului de închiriere
    a încăperilor de locuit,
    prelungirea termenului de
    primire a moştenirii,
    ridicarea sechestrului asupra
    bunurilor şi pentru alte
    cereri de chemare în
    judecată cu caracter nepatrimonial
    (sau care nu urmează a
    fi evaluate)                                                         500%
    g) pentru cererile (plîngerile)
    privitor la cauzele cu
    procedură specială                                             500%
    h) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    examinarea chestiunilor vizînd
    apărarea onoarei şi
    demnitătăţii                                                        500%
    i) pentru cererile de chemare
    în judecată privitor la
    litigiile economice apărute
    la încheierea, modificarea
    sau rezilierea contractelor
    economice                                                        1000%
    j) pentru cererile agenţilor
    economici privitor la
    considerarea actelor organelor
    administraţiei publice, ale
    organelor cooperatiste şi
    obşteşti, ale întreprinderilor,
    instituţiilor, organizaţiilor
    şi ale persoanelor
    cu funcţii de răspundere ale
    acestora ca fiind nule                                        1000%
    k) pentru cererile de apel                                 75% din taxa ce urmează a
    împotriva hotărîrilor                                          fi plătită la depunerea cererii
    instanţelor judecătoreşti                                    de chemare în judecată
    sau altei cereri (plîngeri),
    iar în cazul litigiilor cu
    caracter patrimonial - 75%
    din taxa calculată din suma
    contestată
    l) pentru cererile de recurs                                50% din taxa ce urmează a fi
    privitor la hotărîrile                                            plătită la depunerea cererii
    instanţelor judecătoreşti                                    de chemare în judecată sau
                                                                            altei cereri (plîngeri), iar
                                                                            în cazul litigiilor cu
                                                                            caracter patrimonial - 50% din
                                                                            taxa calculată din suma
                                                                            contestată
    m) pentru cererile de revizuire                           25% din taxa ce urmează a fi
    a hotărîrilor instanţelor                                      plătită la depunerea cererii
    judecătoreşti                                                    de chemare în judecată sau
                                                                            altei cereri (plîngeri), iar
                                                                            în cazul litigiilor cu caracter
                                                                            patrimonial - 25% din
                                                                            taxa calculată din suma
                                                                            contestată
    n) pentru eliberarea copiilor                              50% pentru fiecare document
    (duplicatelor) repetate de pe                             şi, suplimentar, 2% pentru
    hotărîrea, sentinţa, încheierea,                           fiecare pagină
    decizia instanţei judecătoreşti,
    precum şi a copiilor
    de pe alte documente din
    dosar, eliberate de instanţa
    judecătorească la solicitarea
    părţilor şi altor persoane
    participante la proces
    2) pentru înregistrarea actelor de stare civilă, pentru eliberarea adeverinţelor în legătură cu modificarea, completarea, corectarea şi restabilirea datelor din actele de stare civilă şi adeverinţelor repetate privind înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea din arhivă a extraselor privind înregistrarea actelor de stare civilă:
    a) pentru înregistrarea căsătoriei                                          100%
    b) pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei:
    cu acordul comun al soţilor care nu au copii minori               500%
    în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti                                  1000%
    cu persoane considerate, în modul stabilit, absente fără
    veste sau incapabile din cauza bolii mintale sau a
    debilităţii mintale, cu persoane condamnate la
    privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin trei ani         15%
    c) pentru înregistrarea schimbării numelui, prenumelui şi
    patronimicului                                                                      100%
    d) pentru eliberarea adeverinţelor în legătură cu
    modificarea, completarea, corectarea şi restabilirea
    datelor din certificatul de naştere, certificatul de
    căsătorie, datelor privind desfacerea căsătoriei
    şi decesului                                                                          50%
    e) pentru eliberarea adeverinţelor repetate de înregistrare
    a actelor de stare civilă                                                         50%
    f) pentru eliberarea din arhivă a extraselor privind
    înregistrarea actelor de stare civilă                                        50%
    3) pentru efectuarea altor acţiuni:
    a) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova a
    paşapoartelor de străinătate cu drept de plecare peste
    hotare sau pentru prelungirea valabilităţii acestor paşapoarte 100%
    b) pentru eliberarea foii suplimentare la paşaportul cetăţeanului
    Republicii Moldova cu drept de plecare peste hotare
    sau pentru prelungirea valabilităţii foii suplimentare                  50%
    c) pentru eliberarea către apatrizi a adeverinţei cu drept de
    plecare peste hotare sau prelungirea valabilităţii
    adeverinţei                                                                            50%
    d) pentru eliberarea la paşaportul de străinătate sau documentul
    înlocuitor al vizei de ieşire din Republica Moldova sau al
    vizei de intrare în Republica Moldova, pentru prelungirea
    valabilităţii acestei vize, precum şi pentru eliberarea vizei
    de ieşire către un apatrid                                                       50%
    e) pentru introducerea diferitelor modificări (cu excepţia
    prelungirii valabilităţii) în vizele eliberate anterior cu drept de
    ieşire din Republica Moldova sau de intrare în Republica
    Moldova                                                                              100%
    f) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova,
    cetăţenii străini şi apatrizi a documentelor privind
    declaraţia de chemare în Republica Moldova                        50%
    g) pentru eliberarea sau prelungirea vizei de reşedinţă
    cetăţenilor străini şi apatrizilor, pentru înregistrarea sau
    prelungirea valabilităţii paşapoartelor de străinătate sau
    documentelor înlocuitoare                                                     50%
    h) pentru eliberarea către cetăţeni străini şi apatrizi a
    vizei de reşedinţă în locul celei pierdute                                 100%
    i) de la cererile:
    de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova                         200%
    de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova                        50%
    j) pentru eliberarea paşapoartelor de străinătate sau a
    documentelor înlocuitoare în locul celor pierdute, foilor
    suplimentare la paşaportul cetăţeanului Republicii
    Moldova cu drept de plecare peste hotare sau a
    declaraţiilor dechemare în Republica Moldova                      200%
    k) pentru eliberarea adeverinţei de imigrant                           36 lei
    l) pentru eliberarea duplicatului adeverinţei
    de imigrant în locul celei pierdute sau din cauza
    imposibilităţii de a fi folosită, precum şi pentru
    prelungirea adeverinţei de imigrant                                        72 lei
    m) pentru eliberarea autorizaţiei de
    încadrare în cîmpul muncii permanente                                  36 lei
    n) pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei
    de încadrare în cîmpul muncii permanente
    în locul celei pierdute sau din cauza
    imposibilităţii de a fi folosită                                                 72 lei
    o) pentru eliberarea autorizaţiei de
    încadrare în cîmpul muncii cu termen fix                               720 lei
    p) pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei
    de încadrare în cîmpul muncii cu termen
    fix în locul celei pierdute sau din cauza
    imposibilităţii de a fi folosită, precum şi
    pentru prelungirea autorizaţiei de încadrare
    în cîmpul muncii cu termen fix                                               360 lei
    4) pentru omologarea vizei de reşedinţă                                5%
    5) pentru fondarea mijloacelor de informare în masă              100%
    6) pentru eliberarea permiselor
    de vînătoare şi de pescuit                                                    5%
    7) pentru răscumpărarea de                                                0,1% din suma
    către persoanele fizice a                                                      costului bunurilor
    bunurilor de stat                                                                  răscumpărate
    8) pentru efectuarea acţiunilor legate de gaj:
    a) pentru înregistrarea gajului                                                36 lei
    b) pentru eliberarea extrasului
    din Registrul gajului bunurilor mobile
    sau pentru furnizarea oricărei alte
    informaţii vizînd înregistrarea gajului                                      9 lei
    9) pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de
    alte persoane abilitate prin lege:
    a) pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare,
    transmitere-primire a terenului în proprietate privată:
    în extravilan                                                                          5 lei
    în intravilan                                                                           10 lei
    b) pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare,
    transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată               5 lei
    c) pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a
    caselor de locuit, apartamentelor, garajelor şi altor
    edificii şi construcţii:
    copiilor, soţului, părinţilor                                                     0,1% din preţul contractului
    fraţilor, surorilor, buneilor                                                     0,3% din preţul contractului
    altor persoane                                                                      0,5% din preţul contractului
    d) pentru autentificarea contractelor de înstrăinare
    a mijloacelor de transport:
    copiilor, soţului, părinţilor                                                     0,1% din preţul contractului
    fraţilor, surorilor, buneilor                                                     0,5% din preţul contractului
    altor persoane                                                                      1% din preţul contractului
    e) pentru autentificarea contractelor de gaj                            0,1% din preţul evaluat al
                                                                                               obiectului gajat, stabilit de părţi
    f) pentru autentificarea altor contracte supuse
    evaluării                                                                                0,2% din preţul contractului
    g) pentru autentificarea contractelor de partaj al
    averii, de determinare a modului de folosinţă şi a
    altor tranzacţii nesupuse evaluării                                           10 lei
    h) pentru autentificarea testamentelor                                     5 lei
    i) pentru eliberarea certificatelor de succesiune:
    moştenitorilor de gradul I                                                      0,1% din preţul averii moştenite
    moştenitorilor de gradul II                                                     0,5% din preţul averii moştenite
    altor moştenitori                                                                   1% din preţul averii moştenite
    j) pentru eliberarea certificatelor de succesiune a
    pămîntului:
    moştenitorilor de gradul I                                                       5 lei
    moştenitorilor de gradul II                                                     10 lei
    altor moştenitori                                                                    15 lei
    k) pentru eliberarea certificatelor cu privire la
    dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din
    proprietatea comună în devălmăşie                                        5 lei
    l) pentru autentificarea procurilor privind dreptul de
    folosire şi administrare a averii:
    copiilor, soţului, părinţilor                                                     5 lei
    altor persoane                                                                     10 lei
    m) pentru autentificarea procurilor privind dreptul
    de folosire şi administrare a mijloacelor de transport:
    copiilor, soţului, părinţilor                                                      5 lei
    altor persoane                                                                      10 lei
    n) pentru autentificarea altor procuri                                      5 lei
    o) pentru luarea măsurilor de pază a averii succesorale          20 lei
    p) pentru legalizarea traducerilor documentelor                   1 leu pentru o pagină
    q) pentru legalizarea copiilor de pe documente şi a
    extraselor din ele                                                                0,5 lei pentru o pagină
    r) pentru legalizarea semnăturilor de pe
    documente, inclusiv a semnăturii traducătorului                   1 leu pentru fiecare document
    s) pentru legalizarea semnăturilor de pe fişele bancare         5 lei pentru fiecare semnătură
    t) pentru legalizarea semnăturilor de pe documentele
    de constituire a întreprinderii                                              10 lei pentru fiecare document
    u) pentru eliberarea de duplicate de pe
    documentele autentificate notarial                                       1 leu
    v) pentru autentificarea contractelor matrimoniale                10 lei
    Articolul 4. Înlesnirile vizînd taxa de stat
    (1) Sînt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti:
    1) reclamanţii - persoane fizice - în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă;
    2) reclamanţii - în acţiunile ce reies din dreptul de autor şi drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum şi asupra propunerilor de raţionalizare;
    3) reclamanţii - în acţiunile de încasare a pensiei alimentare;
    4) reclamanţii - în acţiunile de încuviinţare a adopţiei;
    5) reclamanţii - în acţiunile de acoperire a daunei pricinuite de schilodire sau o altă lezare a sănătăţii, precum şi de decesul întreţinătorului;
    6) reclamanţii - în cauzele de încasare a pagubei pricinuite prin poluarea mediului înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale;
    7) procurorii - în cazurile stabilite de legislaţie privind apărarea drepturilor altor persoane şi a intereselor ocrotite de stat;
    8) avocaţii parlamentari - pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;
    9) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat - pentru cererile privind declararea invalidităţii unui act emis de o autoritate a administraţiei publice locale;
    10) părţile - în litigiile legate de recuperarea pagubei cauzate persoanei în legătură cu condamnarea nelegală, tragerea la răspundere penală, arestarea ca mod de aplicare a măsurii preventive, arestarea în calitate de sancţiune administrativă;
    11) organizaţiile obşteşti ale invalizilor, instituţiile acestora, întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi producţie - în toate acţiunile;
    12) autorităţile publice centrale, organele administraţiei publice centrale, Curtea de Conturi şi structurile teritoriale ale acestora finanţate de la bugetul de stat - în cazurile de intentare a acţiunilor pentru apărarea intereselor patrimoniale ale statului, precum şi de depunere a cererilor de contestare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti adoptate asupra acţiunilor menţionate;
    13) organele de asistenţă socială - în acţiunile în regres de încasare a sumelor de ajutoare şi pensii plătite părţii lezate, precum şi de încasare a ajutoarelor şi pensiilor plătite greşit;
    14) Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale de pe lîngă Guvern, întreprinderile şi organizaţiile subordonate acesteia - în acţiunile legate de încălcarea drepturilor lor;
    15) administratorii din oficiu ai băncilor în acţiunile legate de lichidarea băncilor;
    16) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - în cazurile de intentare a acţiunilor legate de încălcările legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare;
    Pct.17 abrogat prin Legea nr. 1396-XV din 17.10.2002
    18) consiliile raionale şi primăriile - în cazurile de intentare a acţiunilor privind apărarea intereselor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
    Plîngerile particulare asupra deciziilor judiciare nu sînt supuse taxei de stat.
    Instanţa judecătorească, judecătorul, pornind de la situaţia patrimonială a cetăţeanului, în alte cazuri, sînt în drept de a-l elibera complet sau parţial de plata taxei de stat, iar privitor la persoanele juridice - de a eşalona sau a amîna achitarea taxei de stat.
    Taxa de stat, de a cărei plată reclamantul a fost scutit, se încasează de la reclamat proporţional cu partea pretenţiilor satisfăcute.
    (2) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru întocmirea actelor şi eliberarea documentelor de stare civilă:
    1) persoanele - pentru înregistrarea naşterii, decesului, înfierii şi stabilirii paternităţii, de asemenea pentru rectificarea greşelilor, comise la înregistrarea acestor acte;
    2) persoanele - pentru eliberarea conform hotărîrii instanţei judecătoreşti a adeverinţei privind desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria se desface cu persoane considerate în modul stabilit absente fără de veste sau incapabile din cauza bolii mintale sau debilităţii mintale, cu persoane condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani;
    3) persoanele fizice - pentru eliberarea repetată a certificatelor de deces ale rudelor reabilitate sau substituirea celor eliberate anterior;
    4) Ministerul Afacerilor Externe, organele de justiţie, birourile notariale - pentru eliberarea datelor din actele de stare civilă;
    5) organele învăţămîntului public, inspecţiile pentru minori - pentru eliberarea repetată a certificatelor de naştere a copiilor orfani şi a copiilor rămaşi fără tutela părinţilor, pentru a-i repartiza în instituţii pentru copii de tip internat şi în instituţii de învăţămînt.
    (3) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de serviciile Ministerului Afacerilor Interne:
    1) cetăţenii Republicii Moldova pentru eliberarea documentelor de plecare peste hotare şi pentru acordarea de servicii legate de plecarea peste hotare prin punctele controlului de grăniceri ale Republicii Moldova, dacă plecarea este legată de decesul celor apropiaţi (părinţi, copii, soţ, fraţi şi surori), precum şi de vizitarea mormintelor nu mai des de o dată în an;
    2) persoanele oficiale de stat ale Republicii Moldova pentru eliberarea paşapoartelor diplomatice;
    3) turiştii străini pentru înregistrarea paşapoartelor de străinătate;
    4) persoanele fizice invitate în instanţele judecătoreşti străine în conformitate cu tratatele de acordare a asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale în calitate de părţi, martori, experţi în cauzele civile şi penale - pentru eliberarea documentelor de plecare peste hotare;
    5) elevii care pleacă peste hotare pe linia Ministerului {tiinţei şi Învăţămîntului în vederea trecerii practicii de producţie şi la studii - pentru eliberarea paşapoartelor de străinătate;
    6) persoanele care pleacă peste hotare pentru a se trata;
    7) cetăţenii străini sosiţi în Republica Moldova la studii sau pentru a desfăşura activităţi didactice ori didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru eliberarea permiselor de şedere.
    (4) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru înregistrarea domiciliului:
    1) persoanele de vîrstă înaintată şi invalizii care locuiesc în aziluri de bătrîni şi invalizi;
    2) elevii şcolilor-internat şi şcolilor profesional-tehnice care se află în asigurarea deplină a statului şi locuiesc în cămine.
    La întocmirea paşapoartelor pentru cetăţenii trimişi în străinătate de întreprinderi, instituţii şi organizaţii în scop de serviciu taxa de stat este plătită de aceste întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
    (5) În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari, sînt scutite de taxa de stat cererile adresate avocatului parlamentar.
    (6) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de Serviciul de Stat Migraţiune:
    1) cetăţenii străini sosiţi în Republica Moldova la studii în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru eliberarea adeverinţei de imigrant;
    2) cetăţenii străini sosiţi în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi didactice sau didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru eliberarea autorizaţiei de încadrare în cîmpul muncii.
    (7) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale:
    a) persoanele fizice - pentru legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele necesare pentru primirea alocaţiilor de stat, pentru tutelă şi curatelă;
    b) persoanele fizice - pentru autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului sau în scop de caritate;
    c) persoanele fizice - pentru eliberarea certificatelor de succesiune a casei de locuit, a apartamentului sau a cotei de contribuţie la construcţia casei de locuit ori a apartamentului, dacă moştenitorii au trăit cu cel care a lăsat moştenire în aceeaşi casă sau apartament pînă la decesul acestuia;
    d) persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani - pentru eliberarea certificatelor de succesiune;
    e) mamele cu mulţi copii - pentru legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii;
    f) moştenitorii salariaţilor asiguraţi pe viaţă din contul organizaţiilor şi întreprinderilor, care au decedat în urma accidentelor produse la locul de muncă - pentru eliberarea certificatelor ce confirmă dreptul de moştenire a primei de asigurare;
    g) pensionarii şi invalizii - pentru autentificarea procurilor la primirea pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor, precum şi pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.
    Articolul 5. Trecerea taxei de stat la buget
    Taxa de stat este plătită la locul examinării şi întocmirii documentelor şi este trecută la bugetul local, cu excepţia taxei încasate de la cererile ce se depun la judecătoria economică, care este trecută la bugetul de stat.
    Articolul 6. Modul de plată a taxei de stat
    Taxa de stat se plăteşte în numerar, în timbre fiscale şi prin transferare de pe contul plătitorului în instituţia bancară.
    La dorinţa plătitorului, taxa de stat poate fi plătită în valută străină la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.
    Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată, pentru cererile de apel şi cererile de recurs se plăteşte la depunerea lor, iar pentru eliberarea copiilor de pe actele eliberate de către instanţele judecătoreşti - la primirea lor.
    Taxa de stat de la cererile de chemare în judecată care sosesc din alte state şi sînt examinate de organele respective ale Republicii Moldova este transferată în bugetul de stat.
    Taxa de stat pentru îndeplinirea actelor notariale se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate notarială la bugetul de stat. Persoana care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul notarial.
    Articolul 7. Restituirea taxei de stat
    Taxa de stat plătită urmează a fi restituită parţial sau integral în cazul:
    1) achitării taxei într-o mărime mai mare decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare;
    2) restituirea cererii (plîngerii) sau refuzului de a primi;
    3) încheierii procedurii cînd cauza nu ţine de competenţa instanţei judecătoreşti, precum şi în cazul în care persoana interesată nu a respectat procedura soluţionării extrajudiciare a litigiului stabilită pentru această categorie de cauze şi cînd acţiunea a fost depusă de către o persoană incapabilă;
    4) refuzului persoanei care a plătit taxa pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresarea în instituţia respectivă;
    5) anulării în modul stabilit a hotărîrii instanţei judecătoreşti respective, dacă taxa de stat a fost deja încasată la buget;
    6) achitării taxei de stat pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu acordul comun al soţilor, care nu au copii minori, dacă desfacerea căsătoriei nu a avut loc în legătură cu împăcarea soţilor sau neprezentarea a unuia din ei;
    7) refuzului de satisfacere a cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi eliberarea paşaportului de străinătate, precum şi în cazul refuzului cetăţeanului de a pleca peste hotare pînă la primirea permisului pentru plecare;
    8) în alte cazuri, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    Restituirea taxei de stat se efectuează luîndu-se în considerare indexarea preţurilor cu condiţia că cererea a fost depusă în organul care a încasat taxa de stat pe parcursul a trei ani din ziua trecerii ei la buget.
    Articolul 8. Răspunderea pentru corectitudinea
                       încasării taxei de stat
    Persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor care încasează taxa de stat, precum şi conducătorii lor, poartă răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare pentru corectitudinea încasării taxei de stat, pentru trecerea ei în termen şi integral la buget.
    Articolul 9. Organele care efectuează verificarea
                       corectitudinii încasării taxei de stat
    Organele financiare şi inspectoratele fiscale de stat efectuează verificarea corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi a trecerii ei în termen şi integral la buget în toate instituţiile care o încasează.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Mircea SNEGUR

    Chişinău, 3 decembrie 1992.
    Nr. 1216-XII.