LPC56/2010
ID intern unic:  334134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 56
din  25.03.2010
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 125
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 10 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002  cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3):
    litera b) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.”
    alineatele (4) şi (13) se abrogă.
    Art. II. – Articolul 1841 alineatul (1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    litera b) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de o lună:
    va elabora mecanismul de asigurare a respectării termenelor de admitere temporară a respectivelor categorii de mijloace de transport;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr. 56. Chişinău, 25 martie 2010.