LPM371/1995*
ID intern unic:  334253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 371
din  15.02.1995
privind selecţia şi reproducţia în zootehnie*
Publicat : 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 160
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    Rectificarea MO107 din 26.06.10, pag.6

    ____________________________________
    * Republicată  în temeiul Legii nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66, art. 352.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
    1) nr. 1127-XIII din 21.03.1997 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 25-27, art.252;
    2) nr. 1592-XIII din 27.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 326;
    3) nr. 143 -XV din 10.05.2001 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 64-66, art.465;
    4) nr. 552-XV din 25.12.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 22-25, art.135;
    5) nr. 268 -XVI din 28.07.2006 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, art. 142-145, art.702;
    6)  nr. 280-XVI din 14.12.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94-96, art.349;
    7) nr. 187-XVI din 10.07.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138-139, art.567;
    8) nr. 226-XVI din 30.10.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204-205, art.750;
    9) nr. 303-XVI din 25.12.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1-2, art.10;
    10) nr. 9-XVI din 03.02.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art.157.    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului agriculturii și industriei alimentare” – cu sintagma „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi economice de organizare a selecţiei şi reproducţiei în zootehnia republicii, precum şi reglementează relaţiile dintre stat, proprietarii, posesorii şi beneficiarii resurselor de prăsilă.
    Scopul adoptării prezentei legi îl constituie în primul rînd crearea premiselor economice pentru sporirea calităţii şi creşterea producţiei animaliere globale pe baza ameliorării raselor existente, creării şi implementării în producţie a unor noi rase, tipuri, linii, crosuri şi hibrizi  de animale cu un  înalt potenţial productiv şi adaptiv, ocrotirii realizărilor selecţiei, iar în al doilea rînd protecţia drepturilor persoanelor fizice şi juridice, care dispun de condiţii de obţinere, ameliorare, reproducţie, folosire şi comercializare a resurselor de prăsilă în vederea sporirii producţiei animaliere.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Legislaţia privind selecţia şi reproducţia
                        în zootehnie
    Legislaţia privind selecţia şi reproducţia în zootehnie se compune din prezenta lege, Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 şi din alte acte legislative ce reglementează activitatea în acest domeniu.
    Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    selecţia şi reproducţia în zootehnie - sistem de măsuri zootehnice, genetice, organizatorice şi de selecţie, care asigură creşterea productivităţii şi ameliorarea calităţilor valoroase ale animalelor;
    animal de prăsilă - animal de fermă (cu certificat de rasă) care se utilizează pentru reproducere;
    resurse de prăsilă - animale de prăsilă şi producţia obţinută de la acestea (material seminal, embrioni, ovule, ouă de păsări, de viermi de mătase şi icre de peşte, destinate reproducerii).
    Articolul 3. Deţinătorii de resurse de prăsilă
    (1) Prin deţinători de resurse  de prăsilă se înţeleg  persoanele fizice  şi juridice care deţin aceste resurse cu drept de  proprietate, de posesiune sau folosinţă.
    (2) Resursele de prăsilă aflate în posesia crescătorilor de animale de rasă de categoriile I şi II, întreprinderilor de stat de creştere, ameliorare şi  însămînţare artificială a animalelor agricole, instituţiilor ştiinţifice şi de învăţămînt, staţiilor de experimentare şi testare, care  se ocupă cu selecţia şi reproducţia  în  zootehnie, constituie patrimoniul naţional al Republicii Moldova şi se ocrotesc de stat.
    (3) Fermele de prăsilă de categoriile I şi II, întreprinderile de stat de creştere, ameliorare şi însămînţare artificială a animalelor agricole, instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt, staţiile de experimentare şi testare, care se ocupă  cu selecţia  şi  reproducţia  în zootehnie, pot fi  privatizate numai cu autorizaţia Parlamentului.
    (4) Deţinătorii de resurse de prăsilă, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în a căror posesie se află nucleul de prăsilă al unei sau altei rase de animale poartă răspundere juridică pentru păstrarea rasei pure, efectivului reproducător şi pentru respectarea cerinţelor tehnologice şi de selecţie şi reproducere.
    Articolul 4. Subiecţii selecţiei şi reproducţiei în
                        zootehnie
    (1) Activitatea de selecţie şi reproducţie în zootehnie poate fi practicată de către orice persoană fizică sau juridică care respectă actele legislative privind selecţia şi reproducţia în zootehnie.
    (2) Dreptul de a practica activitatea de selecţie şi reproducţie în zootehnie li se acordă persoanelor fizice şi juridice prin eliberarea de licenţe în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 5. Obiectele selecţiei şi reproducţiei în
                        zootehnie
    (1) Obiectele selecţiei şi reproducţiei în zootehnie sînt: taurinele, porcinele, ovinele, caprinele, cabalinele, păsările, iepurii de casă, animalele de blană, albinele, peştii, viermii de mătase, alte specii de animale.
    (2) Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova se întocmeşte, se aprobă şi poate fi modificat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform programelor de dezvoltare a zootehniei.
    Articolul 6. Atestarea de stat a fermelor de prăsilă
    (1) Atestarea de stat a fermelor de prăsilă se efectuează la cererea solicitantului, de către comisia de atestare, înfiinţată prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, sub condiţia ca ferma să dispună de:
    a) animale cu certificate de rasă şi înregistrate în condiţiile Legii  nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    b) un plan de selecţie a animalelor, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    c) un certificat care atestă starea de sănătate a animalelor şi autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în condiţiile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    d)  specialişti în domeniul zootehniei.
    (2) Corespunderea fermei zootehnice categoriei de prăsilă se confirmă prin atestatul de stat, eliberat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la propunerea comisiei de atestare, valabil timp de 3 ani.
    (3) Fermele zootehnice care nu au fost atestate sînt supuse atestării repetate după înlăturarea neajunsurilor, conform prescripţiilor comisiei de atestare.
    (4) Fermele de prăsilă se supun atestării o dată la 3 ani.
    [Art.6 în redacţie prin rectificarea MO107 din 26.06.10, pag.6]
Capitolul II
SARCINILE PRINCIPALE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
DEŢINĂTORILOR
DE RESURSE DE PRĂSILĂ
    Articolul 7. Sarcinile principale
    Sarcinile principale ale deţinătorilor de resurse de prăsilă sînt:
    a) obţinerea, reproducerea, folosirea raţională şi păstrarea resurselor de prăsilă în scopul ameliorării raselor raionate şi creării unor rase noi cu productivitate sporită, conform programului aprobat de Guvern;
    b) folosirea  în selecţie a celor mai valoroase resurse de  prăsilă;
    c) păstrarea  fondului  genetic al raselor autohtone şi al celor  pe cale de dispariţie.
    Articolul 8. Drepturile principale
    Deţinătorii de resurse de prăsilă au dreptul:
    a) să achiziţioneze şi să comercializeze material biologic de prăsilă din rasele omologate în Republica Moldova;
    b) să intre (să se grupeze) în asociaţii, societăţi, întreprinderi care au drept scop producerea resurselor de prăsilă;
    c) să finanţeze cercetările ştiinţifice şi programele de selecţie şi reproducţie a animalelor de prăsilă;
    d) să participe la expoziţii cu vînzare (licitaţii), treceri  în revistă ale realizărilor în domeniul creşterii animalelor de prăsilă;
    e) să beneficieze de credite pe termen lung şi să le folosească pentru procurarea de resurse de prăsilă, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a fermelor de prăsilă;
    f) să întreprindă alte acţiuni ce nu contravin prezentei legi.
    Articolul 9. Obligaţiile principale
    Deţinătorii de resurse de prăsilă sînt obligaţi:
    [Art.9 lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) să respecte normele zooveterinare de întreţinere, hrănire şi îngrijire a  animalelor de prăsilă în vederea obţinerii de resurse de prăsilă valoroase;
    c) să asigure efectuarea de lucrări de perfecţionare a calităţilor valoroase şi sporire a productivităţii animalelor de prăsilă, precum şi păstrarea, reproducerea şi folosirea lor în modul stabilit conform programelor aprobate;
    d) să ţină evidenţa zootehnică în baza formularelor aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    e) să efectueze lucrări  de verificare a productivităţii reproducătorilor şi a calităţii descendenţilor;
    f) să utilizeze la însămînţarea artificială şi/sau montă doar materialul seminal obţinut de la reproducătorii indicaţi în planul de împerecheri;
    g) să stabilească autenticitatea productivităţii animalelor de prăsilă;
    h) să efectueze controlul imunogenetic al originii  animalelor de prăsilă destinate comercializării şi  verificarea productivităţii reproducătorilor şi a calităţii descendenţilor;
    i) să prezinte departamentului (direcţiei) de specialitate al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi instituţiilor ştiinţifice de branşă rapoarte privind bonitarea animalelor de prăsilă, precum şi despre starea sănătăţii  şi vaccinarea lor, procurarea şi  folosirea resurselor de prăsilă, realizarea  măsurilor  în conformitate cu programul de ameliorare a lor;
    j) să prezinte organelor de statistică informaţia necesară, conform Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială;
    k) să coordoneze cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  comercializarea resurselor de prăsilă, procurate, produse sau întreţinute din contul statului;
    l) să identifice animalele conform Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
Capitolul III
BONITAREA ŞI TESTAREA ANIMALELOR DE PRĂSILĂ.
APROBAREA DE STAT
A REALIZĂRILOR SELECŢIEI
    Articolul 10. Bonitarea şi testarea animalelor de
                          prăsilă
    (1) Bonitarea şi testarea animalelor de prăsilă se efectuează în conformitate cu documentele normativ-tehnologice în domeniu.
    (2) Bonitarea şi testarea animalelor de prăsilă se efectuează:
    a) la întreprinderile de creştere, ameliorare şi  însămînţare artificială a animalelor agricole, la staţiile de experimentare şi testare, la fermele de prăsilă de categoria I, la elevere - de către selecţionarii instituţiilor de cercetări ştiinţifice;
    b) în gospodăriile de alte categorii, indiferent de  tipul  de proprietate şi forma de organizare juridică, - de către selecţionarii acestor gospodării.
     Articolul 11. Aprobarea de stat a realizărilor
                           selecţiei
    (1) Realizările de ameliorare în zootehnie sînt recunoscute şi aprobate în cazurile unei ameliorări substanţiale prezentate ca rase, tipuri, linii, crosuri nou-create, care posedă calităţi utile şi productive mai înalte în comparaţie cu realizările performante existente în ţară.
    (2) Crearea de noi rase, tipuri, linii şi crosuri de animale se efectuează în conformitate cu programele de cercetare-dezvoltare în domeniu, aprobate de Guvern.
    [Art.11 în redacţie prin rectificarea MO107 din 26.06.10, pag.6]
Capitolul IV
ACHIZIŢIONAREA, FOLOSIREA ŞI COMERCIALIZAREA
RESURSELOR DE PRĂSILĂ
    Articolul 12. Producerea, comercializarea, importul
                          şi exportul resurselor de prăsilă
    (1) Producerea, comercializarea, exportul resurselor de prăsilă se efectuează de către deţinătorii de animale care dispun de certificate de rasă.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) Se permite importul resurselor de prăsilă de clasele elită record şi elită care sînt incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova şi care dispun de certificat de rasă.
    (3) Importul resurselor de prăsilă care nu sînt incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova se admite, în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice, cu autorizaţia Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Autorizaţia se eliberează în mod gratuit, în termen de 7 zile de la depunerea cererii.
    (4) Importul şi exportul resurselor de prăsilă se efectuează în baza următoarelor acte:
    a) contractul de achiziţionare a resurselor de prăsilă;
    b) certificatul de rasă, eliberat de exportator;
    c) avizul sanitar-veterinar, eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală;
    d) autorizaţia eliberată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în condiţiile alin.(3).
    [Art.12 în redacţia prin RMO107 din 26.06.10, pag.6]
    [Art.121 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.121 modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 13. Folosirea resurselor de prăsilă pentru
                         reproducerea animalelor agricole
    (1) Pentru reproducerea animalelor de prăsilă se foloseşte material seminal şi reproducători de prăsilă autorizaţi prin acte de forma stabilită, care aparţin raselor raionate şi nu sînt contaminaţi de boli infecţioase.
    (2) Pentru reproducerea cirezii-marfă de taurine se foloseşte materialul seminal al taurilor de reproducţie indicaţi în planul de selecţionare a perechilor. Folosirea reproducătorilor pentru împerechere la porcine, ovine şi alte specii de animale pentru producţie-marfă se admite numai conform planurilor de împerecheri.
Capitolul V
REGLEMENTAREA DE STAT A SELECŢIEI
ŞI REPRODUCŢIEI ÎN ZOOTEHNIE
    Articolul 14. Reglementarea de stat a selecţiei
                          şi reproducţiei în zootehnie
    (1) Reglementarea de stat a selecţiei şi reproducţiei în zootehnie este exercitată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care:
    a) promovează o politică de implementare a tehnicii şi tehnologiilor avansate în zootehnie;
    b) organizează  elaborarea şi realizarea programelor de reproducere, sporire a calităţilor de prăsilă şi a productivităţii raselor raionate în republică, de folosire şi păstrare a fondului genetic al animalelor de prăsilă;
    c) aprobă şi asigură repartizarea resurselor destinate realizării programelor de cercetări ştiinţifice în domeniul creşterii animalelor de prăsilă, precum şi producerii mijloacelor tehnice pentru necesităţile zootehniei;
    d) stabileşte comanda de stat pentru elaborarea şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice, asigură elaborarea proiectelor de acte normative privind creşterea animalelor de prăsilă;
    e) monitorizează atestarea fermelor de prăsilă, coordonează programele de colaborare internaţională în domeniul zootehniei, monitorizează exportul şi importul resurselor de prăsilă;
    f) în comun cu instituţiile ştiinţifice de branşă efectuează aprobarea realizărilor selecţiei, asigură protecţia lor şi apărarea drepturilor şi intereselor deţinătorilor de resurse de prăsilă;
    g) asigură subiecţii selecţiei şi  reproducţiei  în zootehnie cu resurse materiale;
    h) organizează expoziţii şi licitaţii ale resurselor de prăsilă.
    (2) Guvernul aprobă programele de perspectivă ale selecţiei şi reproducţiei  în zootehnie şi de dezvoltare a activităţii de creştere a animalelor de prăsilă.
    Articolul 15. – exclus
    Articolul 16. Stimularea de către stat a activităţii de
                          selecţie şi reproducţie în zootehnie
    (1) Statul stimulează activitatea de selecţie şi reproducţie în zootehnie, acordînd autorilor şi deţinătorilor de resurse de prăsilă înlesniri sub formă de:
    a) subsidii de la bugetul de stat pentru achiziţionarea din străinătate a celor mai valoroase resurse de prăsilă, a preparatelor biologice şi veterinare, aparatelor şi utilajelor, tehnicii necesare pentru crearea unor noi rase, tipuri, linii, crosuri şi hibrizi de animale cu productivitatea înaltă;
    b) credite pe termen lung pentru procurarea resurselor de prăsilă, tehnicii, instalaţiilor, aditivilor furajeri şi pentru construcţia fermelor de prăsilă.
    (2) Activitatea de selecţie şi reproducţie în zootehnie care are o importanţă prioritară se finanţează din bugetul de stat.
Capitolul VI
ASIGURAREA ŞTIINŢIFICĂ A SELECŢIEI
ŞI REPRODUCŢIEI ÎN ZOOTEHNIE
    Articolul 17. Asigurarea ştiinţifică a selecţiei
                          şi reproducţiei în zootehnie
    Asigurarea ştiinţifică  a selecţiei şi reproducţiei în zootehnie se efectuează de către instituţiile ştiinţifice şi instituţiile de învăţămînt superior, care:
    a) elaborează concepţiile dezvoltării activităţii de creştere a animalelor de prăsilă, programele de selecţie, procedeele, metodele şi tehnologiile de creştere a animalelor de prăsilă, de obţinere a materialului seminal, planurile de raionare a raselor, de importare şi utilizare a resurselor de prăsilă;
    b) implementează în sfera de producţie realizările ştiinţifice proprii şi ale altor instituţii de profil;
    c) exercită conducerea metodică a activităţii de creare a unor noi rase, tipuri, linii, crosuri şi hibrizi de animale şi de perfecţionare a celor existente, a verificării productivităţii reproducătorilor şi a calităţii descendenţilor;
    d) participă la aprobarea realizărilor selecţiei, testarea noilor rase, tipuri, linii, crosuri şi hibrizi de animale, achiziţionate în străinătate, şi pregătesc avize privind necesitatea importării resurselor de prăsilă.
    Articolul 18. Sursele de finanţare a cercetărilor
                          ştiinţifice şi a realizării programelor
                          de dezvoltare a activităţii de creştere
                           a animalelor de prăsilă
    Sursele de  finanţare a cercetărilor ştiinţifice şi a realizării programelor de dezvoltare a activităţii de creştere a animalelor de prăsilă sînt:
    a) mijloacele bugetului de stat;
    b) investiţiile asociaţiilor, uniunilor, societăţilor pe  acţiuni, cooperativelor, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
    c) investiţiile băncilor comerciale, firmele şi companiilor străine;
    d) mijloacele obţinute din comercializarea producţiei ştiinţifice, a resurselor de prăsilă şi din alte surse legale.
    Articolul 19. – exclus
Capitolul VII
SUPRAVEGHEREA DE STAT A SELECŢIEI
ŞI REPRODUCŢIEI ÎN ZOOTEHNIE
    Articolul 20. Supravegherea de stat
    (1) Supravegherea de stat în selecţie şi reproducţie o exercită Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, care asigură:
    a) supravegherea exploatării păşunilor şi obiectivelor acvatice piscicole, stupinelor, creşterea şi comercializarea nutreţurilor, premixurilor şi adaosurilor vitamino-proteice, altor aditivi furajeri;
    b) controlul asupra respectării regulilor şi parametrilor normativi la creşterea, întreţinerea, nutriţia animalelor şi comercializarea lor;
    c) controlul asupra îndeplinirii normelor stabilite în vederea organizării activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie, evidenţei zootehnice a animalelor;
    d) supravegherea respectării metodologiei şi standardelor în vigoare la aprecierea materialului seminal, categoriei, calităţii animalelor şi producţiei zootehnice de către producători, colectori şi procesatori;
    e) controlul evaluării (bonitării) corecte a animalelor reproducătoare, verificării şi aprecierii lor după calitatea descendenţilor şi productivitatea proprie;
    f) supravegherea utilizării masculilor-reproducători de diferite specii de animale, autorizarea lor pentru participarea la reproducţie;
    g) monitorizarea şi asigurarea controlului asupra importului/exportului resurselor zootehnice de prăsilă;
    h) participarea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă.
    (2) Regulamentul de activitate, structura şi efectivul-limită ale Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală se aprobă de Guvern.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR
 DE GESTIUNE A SELECŢIEI
ŞI REPRODUCŢIEI
 ÎN ZOOTEHNIE

    Articolul 21. Încălcarea normelor de gestiune a
                          selecţiei şi reproducţiei în zootehnie
    Încălcări ale normelor de gestiune a selecţiei şi reproducţiei  în zootehnie se consideră:
    a) nerespectarea prezentei legi;
    b) folosirea resurselor de prăsilă achiziţionate în străinătate fără licenţă şi neprevăzute de programul activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie;
    c) folosirea pentru reproducţie a reproducătorilor neprevăzuţi de planurile de selecţionare a perechilor, care nu au actele respective de atestare a animalelor de prăsilă;
    d) comercializarea resurselor de prăsilă care nu corespund standardelor, condiţiilor tehnice şi actelor de atestare a animalelor de prăsilă;
    e) nerespectarea cerinţelor tehologice privind  producerea şi folosirea resurselor de prăsilă;
    f) nerespectarea  actelor  normative privind producerea  şi comercializarea resurselor de prăsilă, falsificarea actelor de atestare a animalelor de prăsilă;
    g) nerespectarea regulilor de evidenţă a originii şi productivităţii animalelor, de evidenţă statistică şi contabilă.
    Articolul 22. – exclus
    Articolul 23. Tratatele internaţonale
    (1) Sub incidenţa prezentei  legi cad toate persoanele fizice şi juridice care se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Dacă tratatul internaţional, la care Republica Moldova este parte, prevede alte reguli decît cele cuprinse în legislaţia  privind selecţia şi reproducţia în zootehnie, se aplică regulile tratatului internaţional.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                                Petru LUCINSCHI

    Nr.  371-XIII. Chişinău,  15 februarie 1995.