HGC323/2010
ID intern unic:  334435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 323
din  28.04.2010
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005
Publicat : 04.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 66-67     art Nr : 394
    În temeiul articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art. 280), cu modificările şi сompletările ulterioare, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr.128-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art. 615), Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mintală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art. 310), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art. 1477), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii, în anexele nr.1 şi nr.2, cuvintele „persoanele asigurate” se substituie prin cuvintele „persoanele înregistrate la medicul de familie”, la cazul gramatical respectiv;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 6, după cuvintele  „(în continuare – prestatori)” se completează cu cuvintele „şi medicii psihiatri din instituţiile”;
    la punctul 7, după cuvintele „medicilor de familie” se completează cu cuvintele „şi a medicilor psihiatri”;
    la punctul 8, după cuvintele „Medicii de familie” se completează cu cuvintele „şi medicii psihiatri”;
    punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Medicamentele compensate se prescriu de către medicul de familie şi/sau medicul psihiatru persoanelor înregistrate la medicul de familie în modul stabilit, la prezentarea actului de identitate şi, după caz, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală valabile. Prescrierea medicamentelor psihotrope şi anticonvulsivante, incluse în listă, se efectuează de către medicul psihiatru şi/sau medicul de familie, după caz, conform principiului teritorial, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.”;
    la punctul 11:
    cuvintele „Medicul de familie va” se substituie prin  cuvintele „Medicul de familie şi medicul psihiatru vor”;
    în final punctul se completează cu următoarea propoziţie:
    „Medicamentele psihotrope şi anticonvulsivante, incluse în listă, se prescriu pe reţeta pentru medicamentele compensate, conform instrucţiunii, şi pe formularul de reţeta nr. 1 pentru medicamentele cu evidenţă cantitativă, aprobat de Ministerul Sănătăţii.”;
    punctul 12 se  completează în final cu cuvintele „şi/sau a medicului psihiatru.”;
    la punctul 16 şi punctul 17, cuvintele „medicul de familie” se substituie prin cuvintele „medicul de familie şi/sau medicul psihiatru, după caz,”;
    la punctul 20, după cuvîntul „şi” se completează cu cuvintele „ ,după caz”;
    punctul 21 se completează în final cu propoziţia:
    „Formularele de reţeta nr.1, pe care au fost prescrise medicamentele psihotrope şi anticonvulsivante din listă, se supun evidenţei cantitative, în modul stabilit.”;
    3) la punctul 2.2 litera b) din anexa nr. 2, după cuvîntul „şi” se completează cu cuvintele „ , după caz,”.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                        Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 323. Chişinău, 28 aprilie 2010.