HGC344/2010
ID intern unic:  334478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 344
din  03.05.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008
Publicat : 07.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 68-69     art Nr : 414
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 „Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 344. Chişinău, 3 mai 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.344
din 3 mai 2010
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
 nr. 128 din 8 februarie 2008

    Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 „Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.179) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
 la Hotărîrea Guvernului nr. 128
din 8 februarie 2008
Componenţa nominală
a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor
    BARBĂNEAGRĂ Victor     -    viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului
                                                      consultativ
    FOALEA Lidia                    -    şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii
                                                     şi auditului în sectorul corporativ, şef al Secţiei
                                                     reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ,
                                                     Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului consultativ
    LUPAN Nina                       -    director al Trezoreriei de Stat, Ministerul Finanţelor
    VEVERIŢA Ion                    -    şef al Direcţiei reglementarea evidenţei contabile a
                                                      Departamentului buget, finanţe şi contabilitate,
                                                      Banca Naţională a Moldovei
    ARDELEANU Mariana        -    director Departament administrativ, Comisia
                                                      Naţională a Pieţei Financiare
    ŢURCANU Viorel               -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    BUCUR Vasile                    -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    NEDERIŢA Alexandru        -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                     Academia de Studii Economice a Moldovei
    ZLATINA Natalia               -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    ŢIRIULNICOVA Natalia    -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    GRABAROVSCHI             -    doctor în economie, conferenţiar
    Ludmila                                      universitar, Academia de Studii Economice
                                                      a Moldovei
    GRAUR Anatol                   -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    CECHINA Ecaterina           -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    BAJEREAN Eudochia          -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice a Moldovei
    VITIUC Ana                        -    doctor în economie, consilier al şefului
                                                      Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    PLATON Svetlana               -    doctor în economie, contabil-şef al Unităţii consolidate
                                                      pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în
                                                      agricultură finanţate de Banca Mondială
    ARMAŞU Dinu                   -    director executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini
                                                      din Moldova
    PRISACAR Tatiana             -    director al societăţii de audit „Audit Spectru
                                                      Servicii” S.R.L.
    RATCOV Maria                  -    director al societăţii de audit „Modern Audit” S.R.L.
    NEGARĂ Ghenadie             -    director al societăţii de audit „Afex Service” S.R.L.
    DRUCEC Claudia                -    contabil-şef al Societăţii pe Acţiuni „Piaţa Centrală”
    SCRIPNIC Diana                 -    consilier al preşedintelui Asociaţiei Băncilor
                                                      din Moldova”;
    2) anexa nr.2:
    la punctul 2, cuvintele „şi autorităţile administraţiei publice locale” se exclud;
    punctul 5:
    la alineatul doi, cuvintele „realizarea Programului de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate” se substituie cu cuvintele „dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare”;
    alineatul şase va avea următorul cuprins: „înaintarea spre examinare şi aprobare în modul stabilit a proiectelor de regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii din domeniul contabilităţii şi raportării financiare”;
    la punctul 7 alineatul cinci, cuvintele „precum şi copiile” se substituie cu cuvîntul „copia”;
    după punctul 8 se introduce punctul 8¹ cu următorul cuprins:
    „8¹. În caz de eliberare a membrilor Consiliului din funcţiile deţinute în cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, altor autorităţi administrative centrale pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 8, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă altă hotărîre de Guvern”;
    la punctul 10, cuvintele „autorităţilor administraţiei publice locale, altor” se exclud, iar cuvîntul „instituţii” se substituie cu cuvîntul „instituţiilor”;
    punctele 13 şi 14 vor avea următorul cuprins:
    „13. Consiliul consultativ este condus de preşedintele Consiliului consultativ (în continuare – preşedinte). Preşedinte este viceministrul finanţelor.
    14. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului se alege din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.”;
    la punctul 15, cuvintele „Problemele ce ţin de” se exclud, după cuvîntul „sarcina” se introduc cuvintele „preşedintelui, vicepreşedintelui şi”;
    la punctul 22 alineatul cinci, cuvîntul „Contra” se substituie cu cuvîntul „Împotrivă”;
    la punctul 35, după cuvîntul „subdiviziunilor” se introduc cuvintele „corespunzătoare ale”.