HGM341/2010
ID intern unic:  334500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 341
din  03.05.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 418
    MODIFICAT
   
HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834
    HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712
    HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710
    HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709
    HG876 din 22.12.15, MO2-12/15.01.16 art.3
    HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976
    HG802 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.894
    HG450 din 23.07.15, MO197-205/31.07.15 art.514
    HG834 din 08.10.14, MO313-318/17.10.14 art.874
    HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG630 din 22.08.11, MO139-145/26.08.11 art.700
    HG1024 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1136
    HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635     În scopul aducerii hotărîrilor Guvernului în concordanţă cu prevederile Legii nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.609), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 341. Chişinău, 3 mai 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 341
din 3 mai 2010

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834]
    [Pct.2 abrogat prin HG876 din 22.12.15, MO2-12/15.01.16 art.3]
    3. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.607), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 5, alineatul doi se exclude;
    la punctul 14 alineatul trei, ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Metalele preţioase obţinute în urma prelucrării şi afinării acestora se vînd pe piaţa internă de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv finanţate de la buget, în baza contractelor încheiate între părţi la preţuri de piaţă.”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii, anexelor nr.1, nr.4 şi nr.5, sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie cu sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” la cazul gramatical respectiv;
    anexa nr.1:
    la punctul 17, cuvintele „şi prognoza alocărilor de mijloace din bugetele locale respective” se exclud;
    la punctul 18, cuvintele „şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” se exclud;
    la anexa nr.4 punctul 8, alineatul unu se exclude.
    5. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.607 din 10 iulie 2001 „Privind aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cartografie „EuroGeographics” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.662), cu modificările ulterioare, sintagma „la contul special al Agenţiei, deschis la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în Trezoreria Chişinău” se substituie cu sintagma „la contul trezorerial al Agenţiei deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor”.
    6. La punctul 3 din Regulamentul casei de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 106-109, art.1055), cu modificările ulterioare, sintagma „(bugetar şi extrabugetar) deschise în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    [Pct.7 abrogat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    8. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.716 din 13 iunie 2003 „Cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar şi modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art.756), cuvîntul „extrabugetar” se exclude.
    9. La punctul 11 din Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.900 din 24 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163-166, art.941), sintagma „la contul extrabugetar al Agenţiei, deschis la unitatea teritorială a trezoreriei de stat” se substituie cu sintagma „la contul trezorerial al Agenţiei, deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30 ianuarie 2004 „Privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.213), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1 la Contractul de arendă a terenurilor, capitolul II, cifra „434,30” se substituie cu cifra „621,05”;
    la anexa nr. 1 la Contractul de subarendă a terenurilor, capitolul II, cifra „434,30” se substituie cu cifra „621,05”.
    [Pct.11 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    12. Regulamentul privind utilizarea mijloacelor provenite din privatizarea şi vînzarea patrimoniului public la acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru privatizare şi de desfăşurare a activităţilor din perioada postprivatizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.704 din 22 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.105-107, art.859), se modifică după cum urmează:
    la punctele 3 şi 6, sintagma „Departamentul Privatizării” se substituie cu sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice” la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 7, sintagma „în Trezoreria de Stat” se substituie cu sintagma „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    13. Regulamentul-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.924), se modifică după cum urmează:
    la punctul 4, cuvintele „în trezoreria teritorială respectivă” se substituie cu cuvintele „în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor”;
    la punctul 11.2 subpunctul 4), cuvintele „cu trezoreriile teritoriale” se substituie cu cuvintele „cu trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”;
    la punctul 14, subalineatele trei şi patru vor avea următorul cuprins: „trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor;
subdiviziunea teritorială a Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor; ”.
    14. La capitolul VI alineatul şapte din Concepţia dezvoltării învăţămîntului secundar profesional, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1334 din 3 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.237-240, art.1580), cu modificările ulterioare, sintagma „pentru mijloace bugetare şi extrabugetare, deschise în unităţile Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    [Pct.15 abrogat prin HG450 din 23.07.15, MO197-205/31.07.15 art.514]
    16. La punctul 12 din Regulamentul privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea concursului de acreditare şi a Regulamentului pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.288), cu modificările ulterioare, sintagma „a dispoziţiilor de plată trezoreriale la Trezoreria Centrală” se substituie cu sintagma „a documentelor de plată la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”.
    [Pct.17 abrogat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    18. La punctul 13 din Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.405 din 6 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.69-70, art.462), cu modificările ulterioare, cifrele „434,30” se substituie cu cifrele „621,05” în ambele cazuri.
    19. La punctul 7 din Regulamentul privind modul de gestionare a mijloacelor speciale ale Serviciului de Stat de Curieri Speciali, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.635 din 29 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.694), sintagma „la Trezoreria Teritorială Chişinău” se substituie cu sintagma „la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor”.
    20. La punctul 26 din Regulamentul cu privire la modalitatea desfăşurării licitaţiei pentru vînzarea a două loturi de teren cu suprafaţa totală de 10,87 hectare, expuse în loturi de teren separate, din hotarele administrativ-teritoriale ale or.Codru, mun.Chişinău, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1038 din 4 octombrie 2005 „Privind unele măsuri de asigurare a activităţii complexului „Oraşul Vinului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1122), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „ , Trezoreria Centrală-bugetul de stat” se substituie cu sintagma „ – Trezoreria de Stat”.
    21. Anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de
eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art.1200), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1 punctul 20, sintagma „prin sistemul unităţilor Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”;
    la anexa nr.3 punctul 4, sintagma „la conturi speciale ale Trezoreriei Teritoriale Chişinău” se substituie cu sintagma „la conturi trezoreriale ale trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor”.
    [Pct.22 abrogat prin HG630 din 22.08.11, MO139-145/26.08.11 art.700]
    [Pct.23 abrogat prin HG802 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.894]
    24. Hotărîrea Guvernului nr.1311 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi Turismului şi instituţiile subordonate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.1423), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumire, în preambul, în tot textul hotărîrii, în titlul anexei nr.1, în tot textul anexei nr.2, în titlul anexei nr.5, în titlul şi în tot textul anexei nr.6, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Culturii” la cazul gramatical respectiv;
    la anexa nr.6 punctul 6, sintagma „în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    25. La punctul 4 din Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale ale Ministerului Justiţiei, instituţiilor subordonate ale acestuia şi instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.284), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în baza ordinelor de plată trezoreriale” se substituie cu cuvintele „în baza documentelor de plată”.
    26. La punctul 6 din Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art.795), cu modificările ulterioare, cuvintele „în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu cuvintele „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”, iar cuvîntul „(bancar)” se exclude.
    27. Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1211), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 7 alineatul trei, sintagma „transmise la Trezoreria Centrală” se substituie cu sintagma „transmise la Trezoreria de Stat”;
    punctul 9:
    la alineatul doi, sintagma „prezintă Trezoreriei Centrale dispoziţiile de plată trezoreriale” se substituie cu sintagma „prezintă Trezoreriei de stat documentele de plată”;
    la alineatul patru, sintagma „Trezoreria Centrală” se substituie cu sintagma „Trezoreria de Stat”.
    28.  La punctul 6 din Regulamentul privind modul de formare şi gestionare a mijloacelor speciale provenite de la comercializarea timbrelor de acciz şi facturilor fiscale de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 2 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.1223), cu modificările ulterioare, textul „conturilor speciale deschise în Trezoreria Chişinău şi trezoreriile teritoriale” se substituie cu textul „conturilor trezoreriale deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    29. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1285 din 7 noiembrie 2006 „Cu privire la implementarea Legii nr.33-XVI din 24 aprilie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.178-180, art.1379), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, cuvintele „de la bugetul de stat, ” se exclud;
    la punctul 19, litera a) se exclude;
    la punctul 24, cuvintele „lit. a)-d) ” se substituie cu cuvintele „lit. b)-d) ”.
    [Pct.30 abrogat prin HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976]
    31. La punctul 13 din Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.656), cu modificările şi completările ulterioare, propoziţia a doua se exclude.
    32. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.744 din 29 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.777), sintagma „în Ministerul Finanţelor, Trezoreria Centrală, conturi trezoreriale de mijloace bugetare” se substituie cu sintagma „conturi trezoreriale la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”.
    33. La punctul 6 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007,nr.141-145,art.1011), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    34. La punctul 5 din Regulamentul privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor şi serviciilor consulare prestate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 17 septembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156, art.1083), sintagma „Trezoreria de Stat a” se substituie cu cuvintele „sistemul trezorerial al”.
    35. Regulamentul privind recreditarea de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 175-177, art.1216), se modifică după cum urmează:
    la punctul 12, sintagma „la conturile trezoreriale ale Trezoreriei Centrale” se substituie cu sintagma „la conturile trezoreriale ale Trezoreriei de Stat”;
    la punctul 24, sintagma „Trezoreria Teritorială respectivă a dispoziţiei de plată trezoreriale” se substituie cu sintagma „trezoreria teritorială respectivă a Ministerului Finanţelor a documentelor de plată”.
    36. Hotărîrea Guvernului nr.1137 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Agenţiei Sportului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.168-170, art.1179), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumire, în tot textul hotărîrii, în titlu şi în nota la anexa nr.1, în titlu şi în tot textul anexei nr.2, sintagma „Agenţia Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Tineretului şi Sportului” la cazul gramatical respectiv;
    la anexa nr.2 punctul 5, sintagma „în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    37. Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul, sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie cu sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 4.1 litera c), sintagma „Trezoreria de Stat activează în baza Regulamentului Ministerului Finanţelor şi Regulamentului Trezoreriei de Stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1211) şi îndeplineşte” se substituie cu sintagma „Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor activează în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278) şi îndeplinesc”.
    38. Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie cu sintagma „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” la cazul gramatical respectiv;
    în hotărîre:
    la punctul 6, sintagma „Aparatul Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelaria de Stat”;
    la punctul 7, sintagma „dlui Valentin Guznac, ministru al administraţiei publice locale” se substituie cu sintagma „ministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale”;
    anexa nr.1:
    punctul 4:
    la litera b), sintagma „ministrul administraţiei publice locale” se substituie cu sintagma „ministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale”;
    la litera c), sintagma „ministrul economiei şi comerţului” se substituie cu sintagma „ministrul economiei”;
    la litera e), sintagma „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” se substituie cu sintagma „ministrul mediului”;
    la litera f), sintagma „ministrul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului” se substituie cu sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor”;
    la punctul 13, sintagma „prin intermediul Direcţiei de dezvoltare regională” se substituie cu sintagma „prin intermediul Direcţiei generale dezvoltare regională”;
    anexa nr.3:
    la punctul 4, sintagma „în sudiviziunile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”;
    la punctele 21-22, sintagma „ministrul administraţiei publice locale” se substituie cu sintagma „ministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale”;
    la punctul 26, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) alocaţii de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională; ”;
    la anexa nr.4 punctul 7, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie; ”.
    [Pct.39 abrogat prin HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.700]
    40. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.238 din 29 februarie 2008 „Privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47-48, art.302), cuvintele „1 ianuarie 2009” se substituie cu cuvintele „1 ianuarie 2011”.
    [Pct.41 abrogat prin HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710]
    [Pct.42 abrogat prin HG1024 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1136]
    43. La punctul 8 din Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.458), alineatul trei se exclude.
   [Pct.44 abrogat prin HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712]
    [Pct.45 abrogat prin HG834 din 08.10.14, MO313-318/17.10.14 art.874]