*HGC635/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  334537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 635
din  29.06.2005
cu privire la Serviciul de Stat de Curieri Speciali
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 092     art Nr : 694
Întru executarea Legii Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.4), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul Serviciului de Stat de Curieri Speciali, conform anexei nr.1;
Structura Serviciului de Stat de Curieri Speciali, conform anexei nr.2, şi efectivul-limită al Serviciului în număr de 30 unităţi;
Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului de Stat de Curieri Speciali, conform anexei nr.3;
Tarifele pentru prestarea serviciilor de recepţionare, expediere şi distribuire a corespondenţei de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali, conform anexei nr.4.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
Prim-ministru                                                      Vasile TARLEV  
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne          Gheorghe Papuc
Ministrul economiei şi
comerţului             Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor           Zinaida Grecianîi  
Chişinău, 29 iunie 2005.
Nr. 635.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.635
din 29 iunie 2005
R E G U L A M E N T U L
Serviciului de Stat de Curieri Speciali
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Serviciul de Stat de Curieri Speciali (în continuare - Serviciul) este parte componentă a forţelor şi mijloacelor de asigurare a securităţii statului şi funcţionează în interesele puterii legislative, executive şi judecătoreşti, precum şi în scopul apărării intereselor Republicii Moldova.
2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizaţional-juridic, obligaţiile, atribuţiile şi drepturile Serviciului.
3. Serviciul este un organ independent al administraţiei publice centrale, persoană juridică, are bilanţ autonom, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, de conturi trezoreriale, elemente de identificare bancare.
4. Efectivul-limită şi structura Serviciului se aprobă prin hotărîre de Guvern, iar schema de încadrare - de şeful Serviciului.
5. În activitatea sa Serviciul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
II. SARCINILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI
6. Sarcinile Serviciului sînt:
predarea operativă, pe bază de contract şi fără plată, a corespondenţei parlamentare, prezidenţiale, guvernamentale, diplomatice, a trimiterilor ce constituie secret de stat şi comercial ale autorităţilor administraţiei publice, a corespondenţei şefilor de state, şefilor de guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri Speciali al Comunităţii Statelor Independente, încheiat la Minsk la 22 ianuarie 1993;
predarea, pe bază de contract şi în conformitate cu tarifele aprobate de Guvern, a corespondenţei autorităţilor administraţiei publice şi corespondenţei agenţilor economici (inclusiv secrete).
III. OBLIGAŢIILE SERVICIULUI
7. În conformitate cu sarcinile principale, Serviciul exercită următoarele funcţii:
elaborează şi înaintează Guvernului proiecte de legi, hotărîri şi alte acte normative ce reglementează activitatea sa;
întreprinde măsuri de perfecţionare şi dezvoltare a reţelei rutelor permanente, iar în caz de necesitate, şi a celor terestre (feroviare, auto) şi aeriene de curieri speciali;
asigură expedierea şi distribuirea operativă a corespondenţei trimise de către Preşedinte, Parlament şi Guvern, precum şi remiterea corespondenţei adresate acestora;
distribuie corespondenţa şefilor de state şi şefilor de guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri Speciali al CSI;
elaborează măsuri pentru asigurarea integrităţii corespondenţei şi securităţii personale a colaboratorilor Serviciului;
asigură coordonarea reciprocă cu alte state şi aplicarea unei tehnologii unice de recepţionare, prelucrare şi predare a corespondenţei interguvernamentale;
asigură protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat şi comercial, precum şi a altei informaţii ocrotite de lege, care a devenit cunoscută în timpul executării sarcinilor;
asigură distribuirea corespondenţei secrete şi diplomatice expediate de ministere, alte autorităţi administrative şi misiunile diplomatice organelor supreme ale puterii de stat, precum şi a celei dintre organele sus-numite;
în situaţii excepţionale, ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii corespondenţei ce urmează a fi predată, inclusiv nimicirea acesteia în caz de atentat criminal şi de imposibilitate de a-i asigura în continuare integritatea.
IV. DREPTURILE SERVICIULUI
8. Serviciul are următoarele drepturi:
să stabilească modalitatea de recepţionare şi predare a corespondenţei, volumele-limită, normele şi tipurile trimiterilor;
să transporte corespondenţa pe rutele feroviare într-un compartiment separat al vagonului de pasageri, iar în anumite cazuri - pe bază de contract în vagonul poştal;
să predea reprezentanţelor diplomatice acreditate în Republica Moldova corespondenţa Parlamentului, Preşedintelui, Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
să folosească, pe bază de contract, încăperi izolate din gările auto, feroviare şi din aeroporturi pentru plasarea temporară a corespondenţei şi a colaboratorilor care o însoţesc;
să încheie contracte de prestare a serviciilor în domeniu, conform tarifelor aprobate de Guvern;
să utilizeze mijloace de transport auto care nu au semne distinctive, sînt dotate cu sisteme de semnalizare şi mijloace de comunicaţii, sînt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne cu permise speciale, gratuite, de trecere liberă pe teritoriul ţării. Mijloacelor de transport auto ale Serviciului li se atribuie categoria "speciale" şi ele nu pot fi utilizate contrar destinaţiei.
V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI
9. Serviciul este condus de şeful acestuia, care este numit în şi eliberat din funcţie de Guvern.
10. Şeful Serviciului are un adjunct, care este numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul şefului.
11. Şeful Serviciului:
organizează şi asigură activitatea Serviciului, este responsabil de executarea sarcinilor acestuia;
elaborează şi prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind statele de funcţii şi activitatea Serviciului;
aprobă obligaţiile de serviciu ale adjunctului său şi ale colaboratorilor Serviciului;
administrează mijloacele băneşti alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea Serviciului, precum şi mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor de distribuire a corespondenţei pe bază de contract;
aprobă statele de funcţii şi fondul de remunerare a muncii în limitele stabilite de Guvern;
înaintează Ministerului Afacerilor Interne, conform Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, propuneri de conferire a gradelor speciale colaboratorilor Serviciului;
emite, în temeiul şi în vederea executării Legii Serviciului de Stat de Curieri Speciali, ordine, dispoziţii şi instrucţiuni;
stabileşte regimul intern de activitate al Serviciului, modul de organizare şi funcţionare a rutelor speciale pentru predarea operativă a corespondenţei;
prezintă, în modul stabilit, colaboratorii Serviciului pentru a fi decoraţi cu distincţii de stat ale Republicii Moldova;
organizează selectarea, repartizarea şi instruirea cadrelor;
asigură regimul de conspiraţie şi confidenţialitate;
conferă colaboratorilor Serviciului grade de calificare;
reprezintă Serviciul în relaţiile cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu instituţiile şi organizaţiile din ţară, precum şi interesele Republicii Moldova în domeniul prestărilor de servicii prin curieri speciali interguvernamentali;
primeşte în audienţă colaboratori şi cetăţeni, organizează examinarea propunerilor, cererilor şi plîngerilor ce ţin de competenţa Serviciului.
12. Serviciul poartă răspundere deplină pentru păstrarea şi remiterea în termen către destinatar a corespondenţei speciale, secrete, de serviciu, guvernamentale şi diplomatice.
13. Serviciul transportă corespondenţa pe rutele auto, feroviare şi aeriene în conformitate cu instrucţiunile speciale elaborate în comun şi conform tarifelor stabilite. Corespondenţa oficială expediată prin Serviciu este inviolabilă şi nu poate fi deschisă sau reţinută. Toate locurile de destinaţie a corespondenţei oficiale trebuie să fie înregistrate în fişa de însoţire (titlul curierului).
14. Serviciul realizează măsuri privind asigurarea logistică, exploatarea clădirilor, construcţiilor şi transportului, activitatea economico-financiară, protecţia juridică şi socială a colaboratorilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi organizarea lucrului de secretariat.
15. Regimul intern al Serviciului, subordonarea şi disciplina efectivului sînt reglementate prin ordinele şi instrucţiunile emise de şeful Serviciului, precum şi prin statutul disciplinar al organelor afacerilor interne şi alte acte normative.
VI. EFECTIVUL ŞI MIJLOACELE SPECIALE ALE SERVICIULUI
16. În cadrul Serviciului sînt angajaţi cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare sau medii speciale, care, prin pregătirea profesională şi starea de sănătate, sînt capabili să asigure integritatea, expedierea şi distribuirea corespondenţei încredinţate.
17. Serviciul este format din efectiv de trupă, corp de comandă, funcţionari şi personal auxiliar.
18. Efectivul de trupă şi corpul de comandă ale Serviciului se completează cu persoane atestate, detaşate din personalul Ministerului Afacerilor Interne, care îşi exercită obligaţiile de serviciu în conformitate cu Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004, Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie, prezentul Regulament, Regulamentul cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.334 din 8 iulie 1991, cu modificările şi completările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.922 din 6 octombrie 1999, şi cu regimul intern de activitate al Serviciului.
19. Persoanelor din efectivul de trupă şi corpul de comandă ale Serviciului li se menţin înlesnirile stabilite pentru categoriile corespunzătoare de lucrători ai aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.
20. Funcţionarii şi personalul auxiliar îşi exercită obligaţiile de serviciu în conformitate cu Legea serviciului public, Codul muncii şi cu regimul intern de activitate al Serviciului.
21. Selectarea candidaţilor pentru angajarea în Serviciu, încheierea contractului, transferul, promovarea în funcţii şi acordarea gradelor speciale se efectuează în coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne.
22. Atestarea persoanelor din corpul de comandă şi efectivul de trupă se va efectua în corespundere cu Regulamentul cu privire la serviciul în organele afacerilor interne.
23. Corpul de comandă al Serviciului poartă uniformă, stabilită pentru efectivul de comandă al organelor afacerilor interne. Ministerul Afacerilor Interne eliberează efectivului de comandă al Serviciului legitimaţii corespunzătoare.
24. În timpul exercitării funcţiilor la distribuirea corespondenţei, colaboratorul Serviciului trebuie să deţină documente oficiale, în care să fie indicat statutul lui şi numărul de locuri ocupate de corespondenţa oficială. El beneficiază de protecţia statului de reşedinţă, de imunitate personală, de dreptul de a purta şi de a utiliza arma din dotare şi nu poate fi arestat sau reţinut.
25. Pentru asigurarea păstrării şi predarea operativă a corespondenţei, colaboratorii Serviciului, în limitele competenţei, folosesc mijloacele speciale de apărare şi comunicaţie. În cazuri excepţionale, pentru protejarea corespondenţei încredinţate contra atentatelor criminale, se permite, ca măsură extremă, aplicarea armei de foc şi a mijloacelor speciale de apărare, în condiţiile Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
VII. PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A COLABORATORILOR SERVICIULUI
26. Colaboratorul Serviciului este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.
27. În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor, colaboratorii Serviciului au dreptul să se adreseze instanţelor judecătoreşti.
28. Insultarea, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, violentarea sau atentarea la viaţa colaboratorului Serviciului, precum şi alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor de serviciu atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
29. Asigurarea persoanelor corpului de comandă al Serviciului cu echipament, raţie alimentară, bilete de tratament şi odihnă, cu bilete pentru copii în instituţiile preşcolare şi de asanare, precum şi asistenţa medicală a colaboratorilor şi membrilor familiilor lor este la nivelul persoanelor corpului de comandă al aparatului Ministerului Afacerilor Interne şi se realizează din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat pentru aceste scopuri.
30. Asigurarea cu pensii a efectivului Serviciului se efectuează în conformitate cu Legea nr.1544-XII din 23 iunie 1993 cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, prin organul de pensionare al Ministerului Afacerilor Interne.
31. Colaboratorii Serviciului au dreptul să folosească pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără plată, toate tipurile de transport în comun: urban, suburban, interurban şi local (cu excepţia taxiului).
32. Asigurarea de stat a colaboratorilor Serviciului se realizează în conformitate ci Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
33. Prejudiciul cauzat bunurilor colaboratorului sau ale rudelor apropiate în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu se repară integral de la bugetul de stat, cu dreptul de regres împotriva persoanelor culpabile în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
VIII. COLABORAREA SERVICIULUI CU ALTE AUTORITĂŢI
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
34. Serviciul îşi exercită atribuţiile în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, organele controlului vamal, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile şi alte autorităţi ale administraţiei publice, care, în limitele împuternicirilor lor, sînt obligate să acorde sprijin Serviciului în organizarea predării operative a corespondenţei şi să asigure integritatea acesteia, precum şi să acorde ajutor colaboratorilor Serviciului în îndeplinirea obligaţiunilor lor.
35. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile asigură rezervarea locurilor pe navele aeriene, la comanda prealabilă a Serviciului, procurarea biletelor cu achitarea conform tarifelor exclusive, instruirea gratuită a şoferilor Serviciului pentru deplasarea pe teritoriul aeroportului, eliberarea gratuită a permiselor permanente personale şi pentru mijloacele de transport ale Serviciului la trecerea spre locurile de parcare a navelor aeriene, dreptul de îmbarcare a colaboratorilor înarmaţi pe navele aeriene pînă la îmbarcarea generală.
36. Pentru asigurarea deservirii operative de către curierii speciali a autorităţilor publice supreme, pe lîngă acestea pot fi ataşaţi colaboratori ai Serviciului cărora li se vor pune la dispoziţie încăperi în vederea prelucrării corespondenţei acestor organe.
IX. RĂSPUNDEREA COLABORATORILOR SERVICIULUI  
37. Pentru activităţi nelegale şi încălcarea actelor normative care reglementează activitatea Serviciului, colaboratorii Serviciului poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
38. Stimulările şi sancţiunile disciplinare se aplică colaboratorilor Serviciului conform Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.2 din 4 ianuarie 1996, cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.841 din 16 august 2000.
X. FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ
ALE SERVICIULUI
39. Finanţarea Serviciului se efectuează de la bugetul de stat, precum şi din contul veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor de distribuire a corespondenţei pe bază de contract.
40 Asigurarea tehnico-materială a Serviciului se efectuează conform modului şi normelor stabilite de Guvern.
41. Conform normelor stabilite, Serviciul este asigurat cu sediu, echipament, transport şi uniformă din contul bugetului de stat.
42. În schimbul raţiei alimentare şi al echipamentului, colaboratorii Serviciului pot primi o compensaţie bănească din bugetul de stat, conform normelor stabilite de Guvern.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.635
din 29 iunie 2005
S T R U C T U R A
Serviciului de Stat de Curieri Speciali
1. Direcţia operativă
Secţia de gardă  
Expediţia  
Secţia de curieri interni
Secţia de curieri interguvernamentali
2. Direcţia administrativ-organizatorică
Sectorul resurse umane
Sectorul contabilitate  
Sectorul probleme speciale
Sectorul juridic  
Sectorul logistică  
Secretariat  
Notă: Componenţa nominală a Serviciului este stabilită de şeful acestuia.
    
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.635
din 29 iunie 2005
R E G U L A M E N T
privind modul de gestionare a mijloacelor speciale
ale Serviciului de Stat de Curieri Speciali
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr. 402-XV din 2 decembrie 2004.
2. Regulamentul stabileşte modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului de Stat de Curieri Speciali.
II. Modul de gestionare a mijloacelor speciale
3. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează conform Regulamentului cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11 aprilie 2001.
4. Tarifele pentru prestarea serviciilor de distribuire, pe bază de contract, contra plată, a corespondenţei nesecrete a organelor administraţiei publice ale ţării şi a altor structuri economice (inclusiv secretă) se aprobă de către Guvern.
5.  Devizele de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale se întocmesc de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.
6. Modificarea devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale se efectuează pe parcursul anului în urma încasării veniturilor suplimentare.
7. Mijloacele speciale se acumulează şi se păstrează la un cont trezorerial special, deschis Serviciului de Stat de Curieri Speciali la Trezoreria Teritorială Chişinău. Mijloacele speciale se gestionează de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali.
8. Veniturile şi mijloacele băneşti încasate în numerar se depun zilnic la contul bancar al trezoreriei.
9. Mijloacele speciale acumulate se utilizează conform devizului de venituri şi cheltuieli aprobat în modul stabilit şi se folosesc prioritar pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor, consolidarea bazei tehnico-materiale, îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale colaboratorilor, precum şi la acoperirea cheltuielilor curente din activitatea Serviciului conform clasificaţiei bugetare.
10. Soldul mijloacelor speciale la sfîrşitul anului de gestiune este accesibil pentru utilizare în anul următor de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali, dacă legislaţia nu prevede altfel.
III. Dispoziţii finale
11. Evidenţa contabilă a resurselor acumulate şi utilizarea lor se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.94 din 31 decembrie 2004 cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice.
12. Darea de seamă privind executarea devizului pentru mijloacele speciale se prezintă în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
13. Conducătorul şi contabilul-şef al Serviciului poartă răspundere personală de corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor efectuate.
14. În cazul modificării formei de organizare juridică a instituţiei sau a actelor normative în baza cărora se constituie şi se utilizează mijloacele speciale, Serviciul este obligat de a modifica şi prezentul Regulament.
15. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării.
    
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.635
din 29 iunie 2005
TARIFELE
pentru prestarea serviciilor de recepţionare, expediere
şi distribuire a corespondenţei de către Serviciul de Stat
de Curieri Speciali
Tarifele de bază:
1. Pentru un pachet în raza mun. Chişinău       - 6 lei;
2. Pentru un pachet în raioanele ţării         - 8 lei;
3. Pentru un pachet în statele C.S.I.         - 30 lei;
4. Pentru un colet         - 20 lei;
5. Pentru fiecare kg complet sau incomplet
ce depăşeşte limita stabilită         - 5 lei;
Notă. Pachetul cu greutatea de peste 2 kg se raportează la categoria colet.
Servicii suplimentare:
1. Pentru chemarea curierului special la expeditor     - 8 lei;
2. Pentru deplasarea automobilului
la expeditor la o distanţă de pînă la 5 km        - 10 lei;
3. Pentru fiecare km ce depăşeşte limita stabilită      - 2 lei;
4. Expedierea corespondenţei urgente cu un curier
special în alt stat al C.S.I. se efectuează integral din
contul expeditorului.
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.635
din 29 iunie 2005
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.464 din 28 august 1996 "Cu privire la Serviciul de stat de curieri speciali al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.67-68, art.498);
2. Hotărîrea Guvernului nr.321 din 3 aprilie 1997 "Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de stat de curieri speciali al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.30, art.350);
3. Hotărîrea Guvernului nr.1530 din 26 noiembrie 2002 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1659).