OMFM49/2010
ID intern unic:  334599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 49
din  01.04.2010
cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar
privind statele şi efectivul de personal din
autoritățile / instituțiile bugetare
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 291     Data intrarii in vigoare : 01.05.2010
    MODIFICAT
   
OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493
    RMO44 din 26.02.16, MO44-48/26.02.16 pag.102
    OMF6 din 28.01.16, MO32-37/12.02.16 art.196; în vigoare 01.01.16
    OMF3 din 11.01.11, MO18-21/28.01.11 art.85; în vigoare 01.01.11


    NOTĂ:   
    La anexa nr.2: pe parcursul textului compartimentului II, referințele la codurile rîndurilor 10, 11, 20, 21, 30 și 40 se modifică prin codurile 1, 1.1, 2, 2.1, 3, și 4 respectiv prin OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493
    La anexa nr.2: în titlul anexei, precum și pe tot parcursul textului, sintagma „instituțiile publice din sectorul bugetar” se substituie cu sintagma „autoritățile/instituțiile bugetare”, cu reflectarea la cazul gramatical corespunzător;
    În denumirea ordinului, precum și pe tot parcursul textului, sintagma „instituțiile publice în sectorul bugetar” se substituie cu sintagma „autoritățile / instituțiile bugetare” prin OMF6 din 28.01.16, MO32-37/12.02.16 art.196; în vigoare 01.01.16
 În scopul perfecţionării managementului financiar al cheltuielilor de personal şi a numărului de unităţi de personal,
ORDON:
    1.Se aprobă:
    - Formularul Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autoritățile / instituțiile bugetare, conform anexei nr.1.
    - Indicaţiile metodice detaliate privind modul de întocmire şi de prezentare a Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autoritățile / instituțiile bugetare, conform anexei nr.2.
    2. Prezentul ordin se pune în aplicare de la 1 mai 2010.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 49. Chişinău, 1 aprilie 2010.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493]
    [Anexa nr.1 în redacția OMF6 din 28.01.16, MO32-37/12.02.16 art.196; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF3 din 11.01.11, MO18-21/28.01.11 art.85; în vigoare 01.01.11]

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 49 din 1 aprilie 2010
 

INDICAŢII METODICE
privind modul de întocmire şi de prezentare a Raportului
 operativ lunar nr.8 privind statele şi efectivul de personal
din autoritățile/instituțiile bugetare

I. Modul de prezentare și prelucrare
    1.1 Raportul operativ lunar FD-050 privind statele şi efectivul de personal din autorităţile / instituţiile bugetare se întocmeşte de către instituțiile bugetare (ORG2) pînă la data de 5 a lunii următoare perioadei de gestiune în modulul colectării rapoartelor (non)financiare din cadrul Sistemului Informațional de Management Financiar, urmînd următorii pași:
    1)Se accesează adresa electronică https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis.
    2) Se alege perioada de raportare (luna, anul).
    3) Se selectează funcția (F1F3), programul (P1P2) și activitatea (P3) prin intermediul listelor derulante respective.
    4) După salvarea raportului, acesta se semnează numai de către persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de îndeplinirea rapoartelor (contabili, economiști, serviciu personal etc.) nu aplică semnătura.
    5) Din moment ce forma FD-050 obține statutul Semnat, poate fi efectuată expedierea documentului.
    1.2 Autoritatea publică (ORG1) verifică complexitatea și corectitudinea  rapoartelor transmise de către instituțiile bugetare, după care le aprobă.
    1.3 După aprobarea rapoartelor, sistemul afișează forma generalizatoare la nivel de autoritate publică (ORG1),  funcție (F1F3), program (P1P2) și activitate (P3). Forma generalizatoare se formează în cazul prezentării rapoartelor de către toate instituțiile din subordine.
    1.4 Autoritatea publică (ORG1) semnează și transmite raportul generalizat nu mai tîrziu de data de 7 a lunii următoare perioadei de gestiune.
    1.5 După transmiterea cu succes a raportului, el este vizibil spre verificare de către Ministerul Finanțelor.
    1.6 În cazul depistării greșelilor în rapoartele transmise, acestea sînt respinse pentru rectificarea ulterioară a greșelilor, cu indicarea comentariilor corespunzătoare.  
II. Modul de întocmire
    2.1 Raportul se întocmește lunar, separat pe fiecare instituție bugetară, grupă principală, grupă, subgrupă, program, subprogram, activitate. 
    2.5. Instituţia bugetară completează în formularul raportului numai rubricile cu acei indici, care-i corespund conform activităţii.
    2.6. Pentru instituţiile lichidate pe parcursul anului, instituţiile ierarhic superioare urmează să prezinte raportul operativ lunar pînă la finele anului.
    2.61. La rîndul 3 se reflectă numărul de unități de militari în termen. Acest rînd se completează de instituțiile din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice.
    2.7. Rîndul 4 se completează numai pentru învăţămîntul superior şi postuniversitar, cursuri şi perfecţionarea cadrelor, precum şi pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice în cazul cînd în instituţie sînt citite ore remunerate conform salariilor pe unitate de timp (remunerarea pe oră). În coloanele 3 și 4 numărul de ore, remunerate conform salariilor pe unitate de timp (pe oră) – „plan aprobat pe an” („precizat”) se indică numărul de ore pe anul calendaristic (pentru semestrul doi al anului de studii care s-a început în anul precedent şi semestrul unu al anului de studii din anul de raportare). În coloana 5 – „executat la sfîrşitul perioadei de raportare” se reflectă numărul de ore real citite în perioada de raportare, calculate cumulativ de la începutul anului.
    2.8. Numărul de personal se prezintă pe două categorii de indicatori: „posturi (funcţii) conform schemelor de încadrare şi listelor tarifare”, şi „persoane fizice”. Numărul de personal – reflectă numai personalul titular. În rîndurile 1 și 1.1 se completează numărul de posturi (funcţii) în conformitate cu schemele de încadrare şi listele tarifare, iar în rîndurile 2 și 2.1 se completează numărul de persoane fizice  angajate pe funcţii titulare. În rîndurile 1, 1.1 şi 12 indicatorul „posturi (funcţii)” se completează cu o cifră după virgulă, iar indicatorul „persoane fizice” în rîndurile 2, 2.1 şi se indică cu cifre întregi (rotunjind conform regulilor stabilite în matematică).
    Rubrica „inclusiv: personal sezonier” în rîndurile 1.1 şi 2.1 urmează să fie completată cu indicatorul privind numărul de personal, care execută lucrări sezoniere (fochist, garderobier etc.).
    Indicatorii de personal urmează să fie determinaţi în conformitate cu punctele 2.9. - 2.10.
    2.9.  „Plan aprobat pe an” în coloana 3 şi „plan precizat” în coloana 4:
    2.9.1. Indicatorii de personal în rîndurile 1 și 1.1 din coloana 3 – „planul  aprobat pe an”  indică numărul de posturi (funcţii) conform schemelor de încadrare şi listelor tarifare aprobate pentru anul respectiv în limita cheltuielilor de personal pentru anul respectiv, aprobate în buget. În cazul modificării pe parcursul anului a limitei numărului de personal aprobate, în coloana 4 „plan precizat” se completează indicatorii precizaţi, care reflectă numărul de posturi (funcţii) aprobat la sfîrşitul perioadei de raportare. În cazul în care numărul de personal aprobat nu se modifică, în coloana 4 se reflectă indicii egali cu indicii din coloana 3.
    2.9.2. Indicatorul „plan aprobat pe an” („precizat”), numărul total de unităţi al instituţiei, indicat în rîndul 1 în coloniţa 3 (4), care însumează numărul de unităţi pe toate grupele funcţiei şi activitățile la care instituţia este finanţată, nu poate depăşi limita unităţilor de personal aprobată/precizată pe instituție. 
    2.9.3. Pentru instituţiile noi-formate sau reorganizate în rubrica „plan” se completează numai coloana 4 „precizat”.
    2.9.4. În raportul prezentat de instituţiile ierarhic superioare pentru instituţiile lichidate în rubrica „plan” se completează numai „plan aprobat” coloana 3.
    2.9.5. Organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice la completarea rubricii „plan” posturi (funcţii) la rîndul 1, vor exclude militarii în termen.
    2.9.6. Numărul de posturi (funcţii) a personalului pedagogic aprobat pe an (precizat) conform listelor tarifare se calculează prin împărţirea numărului de ore, aprobat conform planului de învăţămînt, la norma didactică de ore academice.
    2.9.7. Planul aprobat pe an (precizat) al numărului de posturi (funcţii) de personal sezonier se determină ca media aritmetică simplă a numărului de posturi (funcţii, unităţi) necesare pe an.
    Exemplul nr.1:
    În instituţie, pentru perioada de iarnă (15 octombrie – 15 aprilie) este necesar instituirea a 4 posturi (funcţii) de fochişti. Numărul de posturi (funcţii) de fochişti indicat în planul aprobat (precizat) se determină în modul următor:
    4 posturi (funcţii, unităţi) x 6 luni : 12 luni = 2 posturi.
    Coloniţa 4 = coloniţa 8 + coloniţa 12 + coloniţa 16.
    2.10.  „Executat”: „la sfîrşitul perioadei de raportare” în coloana 5 şi „în mediu pe perioada de raportare” în coloana 6:
    2.10.1. „Numărul de posturi (funcţii)” în rîndurile 1 și 1.1 „executat la sfîrşitul perioadei de raportare” în coloana 5 şi „executat în mediu pe perioada de raportare” în coloana 6 reflectă numărul de unităţi real încadrat conform schemelor de încadrare şi listelor tarifare aprobate pentru anul respectiv. Numărul de posturi (funcţii) „executat” a personalului pedagogic se calculează prin împărţirea numărului de ore citite real, la norma didactică de ore academice. Pentru perioada concediilor personalului pedagogic (lunile de vacanţă de vară) numărul de posturi (funcţii) reflectă, numărul angajaţilor pentru care au fost calculate indemnizaţiile de concediu.
    2.10.2. La completarea „numărului de posturi (funcţii)” în rîndurile 1 şi 1.1 „executat la sfîrşitul perioadei de raportare” în coloana 5 şi „în mediu pe perioada de raportare” în coloana 6 se includ posturile (funcţiile) deţinute de personalul de bază, cumularzi şi persoanele angajate la serviciu temporar la posturile (funcţiile) vacante. De asemenea, se includ şi posturile (funcţiile) deţinute de personalul, care temporar lipseşte în legătură cu concediu de odihnă anual, concediu medical, deplasare etc. (cu excepţia persoanelor care se află în concedii de maternitate, concedii în legătură cu adoptarea copiilor nou-născuţi nemijlocit de la maternitate sau luarea sub tutelă şi concedii pentru îngrijirea copiilor pînă la atingerea vîrstei respective conform legislaţiei în vigoare).
    Indicatorul „executat” în rîndul 1 număr de posturi (funcţii) completat de către organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice nu va include militarii în termen. Acest indicator se va reflecta la rîndul 3.
    Posturile (funcţiile) necomplete deţinute de persoane fizice se consideră ca parte componentă a postului complet (funcţiei complete). Posturile (funcţiile) necomplete se însumează. Angajatul care beneficiază la una şi aceeaşi instituţie de două salarii, un salariu şi jumătate sau mai puţin de un salariu sau care este angajat în calitate de cumulard intern se include în numărul de persoane fizice ca o singură persoană.   
    Exemplul nr.2:
    În locul a patru paznici cu plata lunară de 600 lei conform schemei de încadrare, în instituţie lucrează trei paznici. Doi paznici suplimentar îndeplinesc obligaţiunile pentru unitatea vacantă fiind remuneraţi suplimentar cu 300 lei lunar (0,5 post). La numărul de personal executat la rubrica „Posturi (funcţii) conform schemelor de încadrare şi listelor tarifare” urmează să fie reflectate patru posturi (funcţii) real încadrate, iar la rubrica „Persoane fizice” urmează să fie reflectate trei persoane real angajate.
    Exemplul nr.3:
    Conform schemei de încadrare sînt aprobate trei unităţi de laborant cu salariul de funcţie lunar de 700 lei. Real în instituţie activează doi laboranţi. 0,5 din unităţi vacante este suplinită de unul din laboranţi, care este remunerat suplimentar cu 350 lei lunar (0,5 post), alte 0,5 din unităţi vacante nu sînt suplinite. În raport la numărul de personal executat la rubrica „Posturi (funcţii) conform schemelor de încadrare şi listelor tarifare” urmează să fie reflectate 2,5 posturi (funcţii) real încadrate, iar la rubrica „Persoane fizice” urmează să fie reflectate două persoane real angajate.
    Numărul de posturi (funcţii) de personal sezonier real încadrat se reflectă pe perioada care activează.
    2.10.3. Numărul real „executat al persoanelor fizice” în rîndurile 2 și 2.1 la coloanele 5 și 6 se determină conform numărului scriptic, care include lucrători de bază, cumularzii (interni şi externi) şi personalul care lipseşte în legătură cu concediu de odihnă anual, concediu medical, deplasare etc. (cu excepţia persoanelor care se află în concedii de maternitate, concedii în legătură cu adoptarea copiilor nou-născuţi nemijlocit de la maternitate sau luarea sub tutelă şi concedii pentru îngrijirea copiilor pînă la atingerea vîrstei respective conform legislaţiei în vigoare).
    Indicatorul „executat” persoane fizice completat de către organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice nu va include militarii în termen care sînt angajaţi la posturi (funcţii) titulare.
    Numărul de persoane fizice, real angajat pentru lucrări legate de sezon se reflectă pe perioada în care activează.
    2.10.4. În rîndurile 1, 1.1, 2 și 2.1 „executat la sfîrșitul perioadei de raportare” la coloana 5 se indică numărul de personal real încadrat în ultima zi din perioada de raportare, iar „în mediu pe perioada de raportare” la coloana 6, se completează indicii de personal în mediu pe perioada de raportare.
    2.10.5. Pentru calcularea numărului de personal în medie pentru perioada respectivă (numărul mediu), se utilizează informaţia din evidenţa zilnică, care trebuie să fie concretizată în baza ordinelor (dispoziţiilor) de angajare, transferare a lucrătorilor la alte munci, suspendarea raporturilor de serviciu şi de încetare a contractelor de muncă.
    2.10.6. Indicii medii de personal, în coloana 6, pe perioada de raportare se determină prin însumarea numărului mediu lunar de personal pe toate lunile pe perioada de raportare de la începutul anului şi împărţirea sumei obţinute la numărul de luni ale perioadei de raportare.
    Numărul mediu lunar reprezintă media aritmetică simplă rezultată din însumarea numărului zilnic de personal din luna respectivă, inclusiv din zilele de repaus, săptămînal şi sărbători nelucrătoare (de la data de 1 pînă la data de 30 sau 31, iar pentru februarie – pînă la data de 28 sau 29) împărţită la numărul total al zilelor calendaristice din luna raportată. Efectivul de personal în zilele de odihnă sau de sărbătoare (nelucrătoare) se consideră egal cu efectivul de personal din ziua precedentă de lucru. Dacă două sau mai multe zile de odihnă sau de sărbătoare (nelucrătoare) se succed, efectivul de personal pentru fiecare din aceste zile va fi egal cu numărul de salariaţi din ziua, care a precedat zilele de odihnă şi de sărbătoare (nelucrătoare).
    Pentru instituţiile noi formate şi reorganizate sau instituţiile lichidate în decursul anului, care nu au activat luna întreagă (perioada întreagă de raportare), numărul mediu lunar (pe perioada raportată) se determină ca raport al numărului de personal sumat pentru toate zilele (lunile) de funcţionare a instituţiei în luna raportată (perioada raportată) şi al numărului total de zile calendaristice (lunile calendaristice) din luna raportată (perioada raportată).
    În raportul prezentat de instituţiile ierarhic superioare pentru instituţiile lichidate la rubrica „executat” se completează numai coloniţele 6, 1, 14 şi 18 „executat în mediu pe perioada de raportare”.
    Exemplul nr.4:
    De la 15 septembrie şi-a început activitatea o bibliotecă cu numărul de personal conform schemei de încadrare de 50 de unităţi.
    1) Numărul de personal mediu lunar se calculează în modul următor:
    1.1) Numărul de posturi (funcţii) încadrate şi persoane fizice angajate din luna septembrie s-a modificat după cum urmează:
    de la data de 15 pînă la data de 17 – 17 posturi (funcţii) – 17 persoane fizice;
    de la data de 18 pînă la data de 19 – 26 posturi (funcţii) – 26 persoane fizice;
    de la data de 20 pînă la data de 21 – 31 posturi (funcţii) – 26 persoane fizice;
    de la data de 22 pînă la data de  27 – 37 posturi (funcţii) – 32 persoane fizice;
    de la data de 28 pînă la data de 30 – 44 posturi (funcţii) – 39 persoane fizice.
    1.2) Numărul de personal mediu lunar pentru luna septembrie constituie:
    Posturi (funcţii) = (17 x 3 zile + 26 x 2 zile + 31 x 2 zile + 37 x 6 zile + 44 x 3 zile) / 30 zile = (51 + 52 + 62 + 222 + 132) / 30 = 519 / 30 = 17,3
    Persoane fizice = (17 x 3 zile + 26 x 4 zile + 32 x 6 zile + 39 x 3 zile) / 30 zile = (51 + 104 + 192 + 117) / 30 = 464 / 30 = 15
    2) Numărul de personal în mediu pe perioada de raportare se calculează în modul următor:
    2.1) Numărul de personal mediu lunar în fiecare lună pînă la finele anului constituie:
    Septembrie – 17,3 posturi (funcţii) - 15 persoane fizice;
    Octombrie – 46,7 posturi (funcţii) - 42 persoane fizice;
    Noiembrie – 45,8 posturi (funcţii) - 41 persoane fizice;
    Decembrie – 48,5 posturi (funcţii) - 43 persoane fizice;
    2.2) Numărul de personal în mediu pe perioada de raportare constituie:
    pe 9 luni:      posturi (funcţii) = 17,3 / 9 luni = 1,9;
                        persoane fizice = 15 / 9 luni = 2;
    pe 10 luni:    posturi (funcţii) = (17,3 + 46,7) / 10 luni  = 64,0 / 10 = 6,4;
                        persoane fizice = (15 + 42) / 10 luni = 57/ 10 = 6;
    pe 11 luni:    posturi (funcţii) = (17,3 + 46,7 + 45,8) / 11 luni = 109,8 / 11 = 10,0;
                        persoane fizice = (15 + 42 + 41) / 11 luni = 98 / 11 = 9;
    pe an:           posturi (funcţii) = (17,3 + 46,7 + 45,8 + 48,5) /12 luni = 158,3 / 12 = 13,2;
                        persoane fizice = (15 + 42 + 41 + 43) / 12 luni = 141 / 12 = 12.
    Exemplul nr.5:
    O instituţie de învăţămînt a fost lichidată în luna iulie, după finele anului de studii.
    1) Numărul mediu lunar de posturi (funcţii) încadrate şi persoane fizice angajate în fiecare lună constituie:
    Ianuarie – 167,3 posturi (funcţii) - 170 persoane fizice;
    Februarie – 167,3 posturi (funcţii) - 170 persoane fizice;
    Martie – 167,3 posturi (funcţii) - 169 persoane fizice;
    Aprilie – 167,3 posturi (funcţii) - 161 persoane fizice;
    Mai     – 159,2 posturi (funcţii) - 157 persoane fizice;
    Iunie     – 107,0 posturi (funcţii) - 71 persoane fizice;
    Iulie     – 50,3 posturi (funcţii) - 44 persoane fizice.
    2) Numărul de personal în mediu pe perioada de raportare constituie:
    pe 2 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 + 167,3) / 2 luni = 167,3;
                      persoane fizice = (170 + 170) / 2 luni = 170;
    pe 3 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 + 167,3 + 167,3) / 3 luni = 167,3;
                      persoane fizice = (170 + 170 + 169) / 3 luni = 509 / 3 = 170;
    pe 4 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 + 167,3 + 167,3 + 167,3) / 4 luni = 167,3;
                      persoane fizice = (170 x 2 luni + 169 + 161) / 4 luni = 670 / 4 = 168;
    pe 5 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 x 4 luni + 159,2) /5 luni = 828,4 / 5 = 165,7;
                      persoane fizice = (170 x 2 luni + 169 + 161 + 157) / 5 luni = 827 / 5 = 165;
    pe 6 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 x 4 luni + 159,2 + 107,0) / 6 luni = 935,4 / 6 = 155,9;
                      persoane fizice = (170 x 2 luni + 169 + 161+ 157 + 71) / 6 luni = 898 / 6 = 150;
    pe 7 luni:    posturi (funcţii) = (167,3 x 4 luni + 159,2 + 107,0 + 50,3) / 7 luni = 985,7/7 luni = 140,8;
                      persoane fizice = (170 x 2 luni + 169 + 161+ 157 + 71 + 44) / 7 luni = 942 / 7 luni = 135;
    pe 8 luni:    posturi (funcţii) = 985,7 / 8 luni = 123,2;
                      persoane fizice = 942 / 8 luni = 118;
    pe 9 luni:    posturi (funcţii) = 985,7 / 9 luni = 109,5;
                      persoane fizice = 942 / 9 luni = 105;
    pe 10 luni:  posturi (funcţii) = 985,7 / 10 luni = 99,6;
                      persoane fizice = 942 / 10 luni = 94;
    pe 11 luni:  posturi (funcţii) = 985,7 / 11 luni = 89,6;
                      persoane fizice = 942 / 11 luni = 86;
    pe an:         posturi (funcţii) = 985,7 / 12 luni = 82,1;
                      persoane fizice = 942 / 12 = 79.
    2.10.8. Indicii de personal se completează numai în cazul, cînd cheltuielile de personal se calculează şi se reflectă la alineatul 211110 „Salariul de bază” şi la alineatul 211120 „Sporuri și suplimente la salariul de bază” în cazul cînd se efectuează cumularea internă de profesii sau funcţii.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF75 din 28.03.18, MO121-125/13.04.18 art.493]
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO44 din 26.02.16, MO44-48/26.02.16 pag.102]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF6 din 28.01.16, MO32-37/12.02.16 art.196; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.2 în redacţia OMF3 din 11.01.11, MO18-21/28.01.11 art.85; în vigoare 01.01.11]