HGO392/2010
ID intern unic:  334627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 392
din  19.05.2010
cu privire la crearea Centrului de Guvernare Electronică
(E-Government)
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 462
    În vederea realizării obiectivelor Programului de activitate a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, în scopul creării cadrului instituţional, legal coerent şi predictibil pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, prestării către cetăţeni a unor servicii publice de calitate, precum şi asigurării implementării serviciilor electronice în diverse sectoare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), instituţie publică în subordinea Cancelariei de Stat.
    2. Se instituie Grupul de lucru pentru organizarea şi funcţionarea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), conform anexei.
    3. Grupul de lucru va elabora şi va prezenta Guvernului, în termen de 30 de zile, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), structura şi efectivul-limită ale acestuia.
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor desemna cîte 2 persoane (la nivel de şef direcţie), care vor fi responsabile de implementarea şi coordonarea procesului de guvernare electronică (E-Government) în cadrul acestora.

    PRIM-MINISTRU                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                              Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 392. Chişinău, 19 mai 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 392
din 19 mai 2010

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Grupului de lucru privind organizarea şi funcţionarea
Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)
    BODIU Victor                     -    Ministru de Stat
    ŞCOLA Dona                      -    viceministru al tehnologiilor informaţionale
                                                      şi comunicaţiilor
    BARBĂNEAGRĂ Victor     -    viceministru al finanţelor
    EFRIM Oleg                         -    viceministru al justiţiei
    MOCAN Stela                     -    consilier principal de stat al Prim-ministrului
    CODREANU Ruslan            -    şef al Direcţiei politici, planificare strategică
                                                      şi asistenţă externă, Cancelaria de Stat