*LP1456/1993* Versiunea originala
ID intern unic:  334801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1456
din  25.05.1993
cu privire la activitatea farmaceutică*
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 200
    *Republicată
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1460-XIII din 28.01.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28-29, art. 201;
    2) nr. 251-XIV din 24.12.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 10-11, art. 49;
    3) nr. 104-XV din 13.03.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 87-90, art. 400;
    4) nr. 332-XV din 24.07.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 711;
    5) nr. 333-XV din 24.07.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art. 773;
    6) nr.36-XV din 19.02.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 119-122, art. 621.


    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
C a p i t o l u l  I
NOŢIUNI FUNDAMENTALE
    Articolul 1.  Noţiuni generale
    În sensul  prezentei  legi, se definesc următoarele noţiuni generale:
    activitate farmaceutică - domeniu ştiinţifico-practic al ocrotirii sănătăţii, care include elaborarea medicamentelor, standardizarea, înregistrarea, producerea, prepararea, controlul calităţii, păstrarea, informarea, livrarea şi eliberarea acestora populaţiei, precum şi conducerea întreprinderilor farmaceutice şi a subdiviziunilor acestora, activităţi exercitate numai în cadrul întreprinderii farmaceutice, cu excepţia cercetărilor în vederea elaborării şi testării medicamentelor, efectuate  în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    autorizare - proces de expertiză, de omologare şi de înregistrare a medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice;
    expertiză - proces de cercetare complexă a medicamentului şi a documentaţiei aferente lui, efectuat de un grup de specialişti (farmacişti, farmacologi, clinicieni etc.), în urma căruia se stabileşte corespunderea (sau necorespunderea) medicamentului  documentaţiei, autenticitatea acesteia şi a datelor incluse în ea;
    omologare - proces de  recunoaştere oficială ce include acţiunea de întocmire a raportului şi de confirmare oficială, prin metode de decizie comisională, a rezultatelor expertizei medicamentului, în urma cărui fapt se admite (sau se respinge) înregistrarea acestuia;
    înregistrare - proces de elaborare şi emitere a ordinului Ministerului Sănătăţii, de întocmire şi eliberare a Certificatului de înregistrare a medicamentului şi de înscriere a acestuia în Nomenclatorul de stat al medicamentelor, în urma cărui fapt se permite punerea pe piaţă a medicamentului şi folosirea acestuia în practica medicală;
    medicament neautorizat - medicament care nu a fost supus expertizei, omologării şi înregistrării din cauza că nu a fost prezentat pentru acest scop, autorizarea lui a fost respinsă în modul stabilit sau a expirat termenul valabilităţii autorizării.
    Articolul 2. Legislaţia cu privire la activitatea
                       farmaceutică
    Activitatea farmaceutică este reglementată de prezenta lege şi de alte acte legislative care vizează activitatea farmaceutică.
    Articolul 3. Întreprinderi şi instituţii farmaceutice
                       şi tipurile de proprietate asupra lor
    (1) La  întreprinderile şi instituţiile farmaceutice se raportă întreprinderile farmaceutice industriale, întreprinderile (laboratoarele) de microproducţie farmaceutică, laboratoarele de control al calităţii medicamentelor, depozitele farmaceutice, farmaciile, instituţiile de cercetări farmaceutice, instituţiile farmaceutice ştiinţifico-practice.
    (2) Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice pot fi de stat, private sau cu o formă mixtă de proprietate. Schimbarea formei de proprietate a întreprinderilor farmaceutice se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Statul garantează, în conformitate cu legislaţia în  vigoare, condiţii egale de funcţionare a întreprinderilor farmaceutice,  indiferent de forma de proprietate a acestora.
    (3) Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice  pot înfiinţa filiale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 4. Remedii medicamentoase
    Remedii medicamentoase sînt substanţe de diversă origine şi amestecurile  lor autorizate în modul stabilit spre producere, import şi folosire pentru profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul bolilor omului şi animalelor.
    Articolul 5. Preparate medicamentoase
    Preparate medicamentoase sînt remedii medicamentoase gata pentru a fi  folosite, ce se deosebesc între ele după formă: lichide, cu consistenţa  moale, cu consistenţa solidă, gazoase (în ambalaj special) ş.a.
    Articolul 51. Produse farmaceutice şi
                         parafarmaceutice
    (1) Produse farmaceutice sînt preparatele medicamentoase, remediile medicamentoase, plantele medicinale, fitopreparatele, preparatele utilizate în stomatologie, preparatele radiofarmaceutice, cosmeticele cu acţiune curativă, serurile, vaccinurile, preparatele din sînge, preparatele homeopatice şi alte produse medicamentoase, denumite în continuare medicamente, a căror comercializare prin întreprinderile şi instituţiile farmaceutice este autorizată de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Produse parafarmaceutice sînt  materialele de pansament, obiectele de îngrijire a bolnavilor, apele minerale curative şi curative de consum şi alte produse de uz medical a căror comercializare prin întreprinderile şi instituţiile farmaceutice este autorizată de Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 6. Cerinţele faţă de calitatea
                       medicamentelor
    Calitatea medicamentelor o constituie proprietăţile lor ce corespund farmacopeelor şi cerinţelor altor documente analitico-normative.
    Articolul 7. Documentaţia analitico-normativă
    (1)  Farmocopeea este o culegere  de standarde de  stat  şi  norme  în vigoare,  ce stabilesc cerinţe obligatorii faţă de calitatea medicamentelor.
    (2) Documentaţia analitico-normativă include Farmacopeea de Stat, Farmacopeea Europeană, alte farmacopei recunoscute de Ministerul Sănătăţii, Monografiile Farmacopeice (M.F.) şi Specificaţiile de normare a calităţii (S.N.C.), aprobate de Ministerul Sănătăţii,  ale întreprinderilor farmaceutice.
    Articolul 8. Nomenclatorul de stat de medicamente
    Nomenclatorul de stat de medicamente (în cele ce urmează - Nomenclatorul de stat) constituie lista medicamentelor autorizate în modul stabilit spre producere, import şi utilizare în practica medicală şi medicina veterinară.
    Articolul 9. Cercetări farmacologice şi farmaceutice
    (1) În scopul creării de medicamente noi se faccercetări orientate spre depistarea  de substanţe active din punct de vedere biologic, studierea calităţilor lor farmacologice şi a acţiunii secundare, aprecierea inocuităţii, eficacităţii terapeutice, elaborarea formelor medicamentoase, metodelor de analiză a lor, a criteriilor de standardizare şi a documentaţiei analitico-normative.
    (2) Investigaţiile în vederea  creării  medicamentelor  noi  se efectuează în instituţii de cercetări  ştiinţifice, ştiinţifice de producţie, ştiinţifico-practice, de învăţămînt, precum şi de către persoane fizice.
Capitolul II
AUTORIZAREA UTILIZĂRII, PREPARĂRII ŞI PRODUCERII
MEDICAMENTELOR  ŞI  ALTOR PRODUSE FARMACEUTICE
    Articolul 10. Autorizaţia de utilizare a
                          medicamentelor
    Medicamentele nu pot fi utilizate în practica medicală  decît cu autorizaţia Ministerului Sănătăţii.
    Articolul 11. Modul  de autorizare a medicamentelor,
                         altor produse farmaceutice şi
                         parafarmaceutice  
    (1) Modul de autorizare a medicamentelor se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii.Denumirile medicamentelor, autorizate spre utilizare în practica medicală, inclusiv a celor de import, se includ în Nomenclatorul de stat.
    (2) La data expirării termenului de valabilitate a Certificatului de înregistrare a medicamentului, acesta se consideră exclus din Nomenclatorul de stat, fapt ce condiţionează interzicerea autorizării importului sau a producerii lui.
    (3) Expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice se efectuează în cadrul unei anumite instituţii abilitate cu aceste funcţii de către Ministerul Sănătăţii.
    (4) Toate  medicamentele se înregistrează în termen de o lună de la data prezentării documentelor.
    (5)Se interzice utilizarea în practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea Ministerului Sănătăţii.
    (6) Fără autorizarea Ministerului Sănătăţii în practica medicală pot fi folosite numai medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate.
    (7)  În cazuri deosebite (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicaţii în masă, alte cazuri ce ameninţă sănătatea oamenilor; absenţa analogilor sau a substituenţilor pe piaţa farmaceutică), Ministerul Sănătăţii este  în  drept să permită importul, distribuirea şi folosirea în practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova, dar autorizate în ţara de origine.
    (8)  Ministerul Sănătăţii este în  drept să permită importul medicamentelor şi altor produse farmaceutice neautorizate în cazul în care acestea sînt solicitate pentru  studiul clinic.
    Articolul 111. Plata pentru autorizare (expertiză,
                            omologare şi înregistrare)
   (1) Plata pentru autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi pentru modificările efectuate după înregistrare, se stabileşte şi se aprobă de către Guvern. Cuantumul acestei plăţi poate varia în funcţie de tipul produselor, de volumul expertizei şi de complexitatea modificărilor.
    (2) Plata pentru autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) produselor de import şi pentru modificările efectuate după înregistrare se stabileşte în lei moldoveneşti. Cuantumul acestei plăţi poate fi reexaminat anual, în funcţie de inflaţie şi de cursul valutei naţionale în raport cu valuta convertibilă.
    (3) Medicamentele autohtone sînt scutite de plata pentru autorizare (expertiză, omologare, înregistrare) şi pentru modificările efectuate după înregistrare.
    (4) Prin hotărîre de Guvern, medicamentele de import incluse în lista celor esenţiale sau de necesitate vitală pot fi scutite de plata pentru autorizare (expertiză, omologare, înregistrare) şi pentru modificările efectuate după înregistrare. Cuantumul acestei plăţi pentru celelalte medicamente de import produse şi înregistrate în ţările membre ale Comunităţii Statelor Independente va constitui 30 la sută din mărimea plăţii stabilite.
    Articolul 12. Autorizaţia pentru producerea şi
                         prepararea medicamentelor şi  
                         produselor parafarmaceutice
    (1) Licenţa pentru producerea şi prepararea medicamentelor, inclusiv a celor homeopatice şi a remediilor medicinei populare, precum şi a produselor parafarmaceutice, o eliberează organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    (2) La producerea şi prepararea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice pot fi utilizate numai materie primă medicamentoasă şi materiale auxiliare prevăzute de Farmacopee sau de documentaţia analitico-normativă aprobată de Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 13. Producerea şi prepararea
                         medicamentelor şi produselor
                         parafarmaceutice
    (1) Medicamentele şi  produsele parafarmaceutice se produc şi se prepară la întreprinderile şi instituţiile farmaceutice.
    (2)  Producerea, importul şi distribuirea substanţelor narcotice şi  psihotrope şi a precursorilor se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 14. Răspunderea pentru producerea şi
                         prepararea medicamentelor şi
                         produselor parafarmaceutice
    Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice poartă răspundere în modul stabilit pentru corespunderea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice produse cerinţelor documentaţiei analitico-normative în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Capitolul II1
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII FARMACEUTICE
    Articolul 141. Modul de autorizare a activităţii
                           farmaceutice
    Modul de autorizare a activităţii farmaceutice este stabilit de legislaţie.
    Articolul 142. Exclusivitatea licenţei pentru
                           exercitarea activităţii farmaceutice
    Licenţa pentru  exercitarea activităţii farmaceutice este unicul document necesar pentru funcţionarea întreprinderii şi instituţiei farmaceutice.
    Articolul  143. Retragerea licenţei  pentru
                            exercitarea activităţii  farmaceutice
    Licenţa pentru exercitarea activităţii farmaceutice se retrage de către organul abilitat cu această  funcţie în cazurile:
    a)  achiziţionării, păstrării şi distribuirii produselor farmaceutice şi parafarmaceutice care nu au fost  autorizate în modul  stabilit;
    b) producerii produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, modificării formulei de producere sau a fluxului  tehnologic al produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi modificării documentaţiei tehnice de normare a produselor farmaceutice sau parafarmaceutice, fără aprobarea organului  abilitat;
    c) practicării de către titularul de licenţă a activităţii farmaceutice neindicate în licenţă;
    d) desfăşurării de către titularul de licenţă  a activităţii  farmaceutice în locuri unde o astfel de activitate nu a fost autorizată de organul abilitat;
    e) conducerii prin cumul a întreprinderii şi instituţiei farmaceutice de către farmacist (laborant-farmacist).

C a p i t o l u l III
CONTROLUL DE STAT AL CALITĂŢII MEDICAMENTELOR
ŞI ARTICOLELOR MEDICALE
    Articolul 15. Asigurarea controlului de stat
    (1) Controlul de stat al calităţii medicamentelor şi produselor parafarmaceutice îl efectuează Ministerul Sănătăţii.
    (2) Sistemul controlului şi supravegherii de stat a calităţii medicamentelor este organizat de Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 16. Modul de efectuare a controlului de
                          stat
    (1) Controlul de stat al calităţii medicamentelor şi produselor parafarmaceutice produse la întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din republică se efectuează în conformitate cu cerinţele Farmacopeei şi altei documentaţii analitico-normative aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Controlul calităţii medicamentelor, materiei prime medicamentoase şi produselor parafarmaceutice importate se efectuează în conformitate cu prevederile farmacopeelor în vigoare sau în corespundere cu cerinţele documentelor analitico-normative aprobate în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Controlul de stat al calităţii medicamentelor autohtone şi de import este exercitat de către organul abilitat de Ministerul Sănătăţii,  în conformitate cu regulamentele aprobate de ministerul nominalizat.
    Articolul 17. Controlul calităţii medicamentelor
                          la nivelul întreprinderilor farmaceutice
    Controlul calităţii medicamentelor la nivelul întreprinderilor farmaceutice este exercitat de către serviciul controlului farmaceutic intern. Modul de efectuare a acestui control este reglementat de Ministerul Sănătăţii.

C a p i t o l u l  IV
ASISTENŢA CU MEDICAMENTE A POPULAŢIEI
    Articolul 18. Garanţia asistenţei cu medicamente a  
                         populaţiei
    (1) Statul garantează asigurarea populaţiei cu  medicamente şi produse parafarmaceutice, autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru folosirea în practica medicală, în baza următoarelor principii:
    1) oportunitatea asistenţei cu medicamente, răspunderea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice şi  specialiştilor pentru calitatea medicamentelor şi accesibilitatea lor;
    2) participarea organizaţiilor profesionale obşteşti şi a colectivelor de muncă ale întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice la soluţionarea problemelor asistenţei populaţiei cu medicamente şi produse parafarmaceutice;
    3) colaborarea internaţională în domeniul activităţii farmaceutice.
    (2) Modul de asigurare gratuită sau  în condiţii avantajoase a populaţiei  cu medicamente şi produse parafarmaceutice se  stabileşte de Guvern.
    (3) Medicamentele şi produsele parafarmaceutice eliberate populaţiei trebuie să corespundă cerinţelor Farmacopeei sau altei documentaţii tehnico-normative aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    (4) Ministerul Sănătăţii suspendă sau interzice producerea, importul şi comercializarea în Republica Moldova a medicamentelor, drogurilor şi produselor parafarmaceutice, ce nu corespund cerinţelor Farmacopeei sau altei documentaţii tehnico-normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi în cazul depistării şi stabilirii acţiunii lor nocive asupra sănătăţii oamenilor.
    Articolul 181. Dreptul cetăţenilor la asistenţă cu
                            medicamente
    Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul:
    - la asistenţă cu medicamente de bună calitate, eficiente şi inofensive, în conformitate cu minimul garantat de asigurare medicală;
    - să fie asiguraţi, în regim de urgenţă, cu medicamente de către orice unitate farmaceutică sau curativ-profilactică, idiferent de tipul de proprietate şi subordonare;
    - să ia cunoştinţă şi să obţină de la întreprinderile şi instituţiile farmaceutice, instituţiile curativ-profilactice şi sanitaro-epidemiologice informaţia ce atestă calitatea şi inofensivitatea medicamentelor;
    - să adreseze cerinţe organelor, instituţiilor şi organizaţiilor cu funcţii de expertiză şi să li se pună la dispoziţie concluzia privind calitatea, eficienţa şi inofensivitatea medicamentelor şi nivelul asistenţei cu medicamente.
    Articolul 182. Dreptul cetăţenilor de a renunţa la
                           asistenţa cu medicamente şi de a li
                           se compensa prejudiciul cauzat 
                           sănătăţii lor
    Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi  apatrizii  au dreptul:
    - să refuze folosirea medicamentelor în cazul în care nu sînt siguri de calitatea, eficienţa şi inofensivitatea lor;
    - să obţină, în modul stabilit de legislaţia  în vigoare, o compensaţie pentru  prejudiciul cauzat  sănătăţii  lor ca urmare a prescrierii, eliberării şi aplicării  medicamentelor de către specialiştii respectivi.
    Articolul 183. Obligaţiile cetăţenilor privind
                           asistenţa cu medicamente
    Cetăţenii Republicii  Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii  sînt obligaţi:
    - să respecte legislaţia cu privire la activitatea farmaceutică;
    - să folosească medicamentele prescrise în cazul depistării unei maladii ce prezintă pericol pentru alte persoane.
    Articolul 19. Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice
                         de asistenţă cu medicamente a
                         populaţiei
    (1) Asistenţa populaţiei cu medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice se efectuează prin intermediul farmaciilor şi instituţiilor medicale.
    (2) Modul de deschidere, funcţionare şi control al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice de asistenţă cu medicamente a populaţiei se stabileşte de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Ministerul Sănătăţii stabileşte normative referitoare la spaţiul, amplasarea şi extinderea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice.
    Articolul 20. Preţurile la medicamente şi la
                          produsele parafarmaceutice
    (1) Preţurile la medicamente şi la produsele parafarmaceutice se stabilesc  în conformitate cu prevederile prezentei legi şi altor  acte normative.
    (2) La formarea preţurilor pentru medicamente se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40% la preţul liber de livrare al producătorului autohton sau la preţul de achiziţie de la producătorul (distribuitorul) de peste hotare, din care:
    pînă la 15% pentru agenţii economici care importă medicamente, indiferent de numărul de intermediari;
    pînă la 25% pentru farmacii.
    Articolul 201.  Distribuirea medicamentelor, altor  
                            produse farmaceutice şi
                            parafarmaceutice
    (1) Medicamentele, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice se distribuie prin reţelele de distribuţie angro şi cu amănuntul.
    (2) Distribuirea angro se efectuează prin intermediul întreprinderilor autohtone de producţie farmaceutică, laboratoarelor de microproducţie şi depozitelor farmaceutice care deţin licenţa respectivă, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Distribuirea cu amănuntul se efectuează prin intermediul farmaciilor care deţin licenţa respectivă, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 21. Informaţia cu privire la medicamente
                         şi produse parafarmaceutice
    Informaţia cu privire la medicamente şi produsele parafarmaceutice o pot  prezenta şi difuza numai persoanele fizice şi juridice, care  au dreptul de a practica activitate medicală şi farmaceutică. Modul de informare cu privire la medicamente şi produsele parafarmaceutice  este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

C a p i t o l u l  V
EXERCITAREA ACTIVITĂŢII FARMACEUTICE
    Articolul 22. Exercitarea activităţii farmaceutice
    (1) Activitatea  farmaceutică  se exercită de către  specialişti  cu studii  farmaceutice superioare sau medii şi calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Farmaciile şi depozitele farmaceutice pot fi conduse numai de farmacişti, iar filialele farmaciilor - şi de laboranţi-farmacişti. Ca excepţie, farmaciile amplasate în localităţile rurale pot fi conduse de laboranţi-farmacişti  care au  calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul  Sănătăţii.
    (3) Cetăţenii  străini şi apatrizii care au studii farmaceutice sînt în drept să exercite activitate farmaceutică după susţinerea unui examen complex şi obţinerea licenţei respective eliberate de organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    (4) Un farmacist (laborant-farmacist) poate să conducă numai o unitate farmaceutică.
    Articolul 23. Importul, exportul şi reexportul
                         medicamentelor, altor produse
                         farmaceutice şi  parafarmaceutice şi
                         materiei prime medicamentoase
    (1) Importul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase, se efectuează în baza autorizaţiei de import eliberate de  Ministerul Sănătăţii.
    (2) Importul medicamentelor, altor produse farmaceutice, produselor parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase se efectuează direct de la producător sau de la distribuitorul lui indicat de către producător la etapa înregistrării produsului.
    (3) Exportul şi reexportul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 24. Investiţii străine
    Statul stimulează investiţiile străine în activitatea farmaceutică prin înfiinţarea de întreprinderi farmaceutice cu capital străin sau  mixt.
    Articolul 25. Răspunderea pentru activitatea
                          farmaceutică ilicită
    (1) Exercitarea activităţii  farmaceutice de către persoane fizice sau juridice în cadrul altor unităţi decît cele licenţiate în modul stabilit de legislaţia în vigoare este interzisă.
    (2) Persoanele fizice şi juridice poartă răspundere pentru activitatea farmaceutică  ilicită  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 26. Controlul de stat al activităţii
                          farmaceutice
    (1) Controlul de stat al activităţii farmaceutice a persoanelor fizice şi persoanelor juridice indiferent de tipul de proprietate îl exercită Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atestarea ecologică a unităţilor economice care se ocupă de colectarea materiei prime medicamentoase, producerea şi prepararea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice o efectuează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

C a p i t o l u l  VI
CADRELE FARMACEUTICE
    Articolul 27. Personalul farmaceutic
    (1) Personalul farmaceutic este compus din farmacişti- specialişti cu studii farmaceutice superioare şi laboranţi-farmacişti specialişti cu studii farmaceutice medii.
    (2) Specialităţile şi funcţiile personalului farmaceutic se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 28. Continuitatea studiilor cadrelor
                         farmaceutice
    Continuitatea studiilor cadrelor farmaceutice se realizează prin:
    - pregătirea postuniversitară conform programei aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    - perfecţionarea sistematică a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale specialiştilor la cursurile de reciclare;
    - crearea condiţiilor pentru instruire şi  ridicarea continuă a nivelului de calificare la locurile de muncă;
    - stimularea activităţii farmaceutice înalt calificate;
    - atestarea periodică a cadrelor farmaceutice în modul stabilit  de Ministerul Sănătăţii.

C a p i t o l u l  VII
ACTIVITATEA FARMACEUTICĂ ÎN MEDICINA VETERINARĂ
    Articolul 29. Reglementarea activităţii farmaceutice
                         în medicina veterinară
    (1) Activitatea farmaceutică în medicina veterinară se reglementează de prezenta lege şi de actele normative elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    (2) Licenţa pentru  activitatea farmaceutică în medicina veterinară se eliberează de organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    Articolul 30. Înregistrarea medicamentelor de uz
                         veterenar
    (1) Medicamentele de uz veterinar sînt supuse înregistrării de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    (2) În cazuri excepţionale (epizootii, cataclisme, catastrofe ş.a.) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei autorizează importul medicamentelor de uz veterinar şi articolelor veterinare, neînregistrate în Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 25 mai 1993.
    Nr.1456-XII.