LPC73/2010
ID intern unic:  334840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  04.05.2010
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 272
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6–8,
art. 23), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „(2) Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se examinează. Fac excepţie petiţiile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.”
    Art. II. – La punctul 22 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Parlamentului nr. 57-XVI din 20 martie 2008 de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a statului de funcţii şi a modului de finanţare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 276), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Cererile care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea menţionată se consideră anonime şi nu se examinează. Fac excepţie cererile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 73. Chişinău, 4 mai 2010.